reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłat za:

1) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza;

2) substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi;

3) wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi;

4) umieszczenie odpadów na składowisku;

5) pobór wody podziemnej;

6) pobór wody powierzchniowej śródlądowej;

7) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych;

8) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy tych ryb lub tych organizmów, przy produkcji ponad 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu.

§ 2.
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik:

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) – wynosi 3,24 zł;

2) chemicznego zapotrzebowania na tlen oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZT-Cr) – wynosi 1,29 zł;

3) zawiesiny ogólnej – wynosi 0,40 zł;

4) sumy chlorków i siarczanów (Cl + SO4) – wynosi 0,038 zł, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) sumy chlorków i siarczanów (Cl + SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – wynosi 0,0108 zł.

2. Jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi dla:

1) fenoli lotnych – wynosi 34,48 zł;

2) sześciochlorocykloheksanu, czterochlorku węgla, pięciochlorofenolu, aidryny, dieldryny, endryny, izodryny, sześciochlorobenzenu, sześciochlorobutadienu, chloroformu, 1,2-dwuchloroetanu, trójchloroetylenu, nadchloroetylenu, trójchlorobenzenu, rtęci, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu, arsenu, wanadu i srebra – wynosi 94,29 zł.

3. Jednostkowe stawki opłat określone w ust. 1 pkt 1 i 2 mnoży się przez współczynniki różnicujące, o których mowa w ust. 4–7, zależne od rodzaju wprowadzanych ścieków.

4. Dla ścieków bytowych, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne albo ścieki przemysłowe, współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 0,3 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;

2) 0,4 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

5. Dla ścieków komunalnych wprowadzanych z urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 0,4 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;

2) 0,5 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

6. Dla ścieków przemysłowych wprowadzanych z urządzeń innych niż wymienione w ust. 5 współczynnik różnicujący wynosi 1 – dla jednostkowych stawek opłat określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

7. Dla ścieków innych niż ścieki, o których mowa w ust. 4–6, współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 0,5 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;

2) 0,7 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

8. Zakłady przemysłowe, realizujące zadania własne gminy w zakresie oczyszczania ścieków, prowadzące pomiar ich ilości, ustalają opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, uwzględniając ilości poszczególnych rodzajów ścieków oraz określone dla nich współczynniki różnicujące.

9. Opłatę za ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi z kolektorów będących własnością zakładów przemysłowych, do których są odprowadzane zmierzone ilości ścieków pochodzących od innych podmiotów, ustala się, uwzględniając ilości i rodzaje tych ścieków oraz określone dla nich współczynniki różnicujące.

§ 4.
Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 (1 000 m3) wód chłodniczych wynosi:

1) 0,51 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26 °C, a nie przekracza +32 °C;

2) 1,031 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32 °C, a nie przekracza +35 °C;

3) 3,20 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35 °C.

§ 5.
1. Jednostkowa stawka opłaty za wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, wynosi:

1) 0,217 zł na rok za 1 m2 powierzchni terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych, z zastrzeżeniem pkt 2–5;

2) 0,053 na rok za 1 m2 powierzchni portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm.2)), portów morskich i lotnisk;

3) 0,043 zł na rok za 1 m2 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej;

4) 0,065 zł na rok za 1 m2 powierzchni parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów;

5) 0,032 zł na rok za 1 m2 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1 300 osób/km2.

2. Jednostkowe stawki opłaty za wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, o których mowa w ust. 1, położonych w miastach o gęstości zaludnienia nieprzekraczającej 1 300 osób/km2 oraz położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1 300 osób/km2, z wyłączeniem powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, określa się w wysokości przewidzianej w ust. 1 pkt 1–4.

3. Powierzchnie, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 6.
Jednostkowa stawka opłaty za wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wynosi 0,207 zł za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy tych ryb lub tych organizmów, przy produkcji ponad 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu, w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku.
§ 7.
Wysokość stawki opłaty za wprowadzanie ścieków do jezior ustala się jako iloczyn liczby 2 i jednostkowych stawek opłat określonych w § 3–6.
§ 8.
Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 9.
1. Jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3:

1) wody podziemnej – wynosi 0,087 zł;

2) wody powierzchniowej śródlądowej – wynosi 0,043 zł.

2. Jeżeli pobrana woda zostanie wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3:

1) wody podziemnej – wynosi 0,051 zł;

2) wody powierzchniowej śródlądowej – wynosi 0,031 zł.

3. Jeżeli pobrana woda podziemna zostanie przeznaczona na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3 tej wody wynosi 0,073 zł.

4. Jednostkowe stawki opłat, o których mowa w ust. 1–3, mnoży się przez współczynniki różnicujące określone w ust. 5, 6 lub 10, zależne od:

1) jakości ujmowanej wody określonej sposobem uzdatniania, które wykonuje podmiot korzystający ze środowiska dokonujący poboru wód podziemnych lub powierzchniowych śródlądowych w celu uzyskania jej potrzebnej jakości;

2) części obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody.

5. W przypadku wody podziemnej współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 2 – jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub woda podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom uzdatniania niewymienionym w pkt 2–5;

2) 1,25 – jeżeli woda podlega procesom odżelaziania lub utleniania;

3) 1 – jeżeli woda podlega procesom odmanganiania;

4) 0,5 – jeżeli woda podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji lub adsorpcji;

5) 0,3 – jeżeli woda podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich.

6. W przypadku wody powierzchniowej śródlądowej współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 2,8:

a) jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania,

b) przy uzdatnianiu wody za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających,

c) przy stosowaniu innych procesów uzdatniania niewymienionych w lit. b oraz w pkt 2–4;

2) 2 – przy stosowaniu filtracji pośpiesznej lub ujmowaniu wody za pomocą urządzeń infiltracyjnych;

3) 1 – przy stosowaniu koagulacji, flokulacji lub filtracji powolnej albo przy stosowaniu odżelaziania lub odmanganiania wody z ujęć infiltracyjnych;

4) 0,6 – przy stosowaniu procesów membranowych, wymiany jonowej, sorpcji na węglu aktywnym, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami.

7. Jeżeli do uzdatniania tej samej wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej stosuje się dwa lub więcej spośród procesów wymienionych w ust. 5 lub ust. 6, przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najniższy.

8. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska prowadzi, za pomocą przyrządów spełniających wymagania prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441), pomiar ilości wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej uzdatnionej różnymi sposobami, opłaty ustala się z uwzględnieniem ilości wody uzdatnionej poszczególnymi sposobami.

9. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, dokonujący poboru wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej, uzdatnia części pobranej wody różnymi sposobami, nie prowadząc jej pomiaru za pomocą przyrządów, o których mowa w ust. 8, za miarodajny przy ustalaniu opłat przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najwyższy.

10. Współczynniki różnicujące dla wód powierzchniowych śródlądowych dla części obszarów kraju, określonych jako obszary działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, wynoszą:

1) 1 – w Gdańsku;

2) 1,2 – w Gliwicach;

3) 1,2 – w Krakowie;

4) 1,1 – w Poznaniu;

5) 1 – w Szczecinie;

6) w Warszawie:

a) 1,1 – na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego,

b) 1 – na pozostałym obszarze;

7) 1,2 – we Wrocławiu.

§ 10.
Traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 55, poz. 477).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 i Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959.

Załącznik 1. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 grudnia 2004 r. (poz. 2758)

Załącznik nr 1

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU]

Załącznik nr 2

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU

Wyświetl załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Głowacka

Prawnik, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama