| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawców umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia

– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

§ 2.
1. Organem prowadzącym postępowanie, o którym mowa w § 1, jest Minister Finansów.

2. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności stwierdza Minister Finansów w formie postanowienia.

§ 3.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, występuje z pisemnym wnioskiem do Ministra Finansów o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 4.

1. Staż adaptacyjny jest odbywany u przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami, zwanego dalej „przedsiębiorcą”.

2. Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia przedsiębiorca.

§ 5.
1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 3, składa dokument zawierający zobowiązanie przedsiębiorcy do zorganizowania i przeprowadzenia dla wnioskodawcy stażu adaptacyjnego oraz do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:

1) rodzaj stosunku prawnego, jaki zostanie nawiązany z wnioskodawcą w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego;

2) datę, w której zostanie nawiązany ten stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany ten stosunek prawny;

4) zakres czynności, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego;

5) wskazanie opiekuna stażu adaptacyjnego, o którym mowa w § 7;

6) koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

§ 6.
Staż adaptacyjny może być odbywany na podstawie umowy cywilnoprawnej bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem albo na podstawie umowy o pracę – na warunkach określonych między wnioskodawcą a przedsiębiorcą.
§ 7.
1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu stażu adaptacyjnego sprawuje wyznaczony przez przedsiębiorcę opiekun stażu adaptacyjnego, zwany dalej „opiekunem”.

2. Opiekunem może być wyłącznie osoba uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zmiana opiekuna może nastąpić na uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub opiekuna.

§ 8.
1. Staż adaptacyjny realizowany jest zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, ustalonym przez Ministra Finansów.

2. Program oraz długość stażu adaptacyjnego jest ustalana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, po analizie kwalifikacji wnioskodawcy, z uwzględnieniem istniejących różnic pomiędzy posiadanymi przez wnioskodawcę a wymaganymi kwalifikacjami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2044).

3. Program stażu adaptacyjnego ustala się na podstawie:

1) dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy;

3) wymagań kwalifikacyjnych, od których spełnienia uzależniono możliwość wykonywania zawodu;

4) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i państwa, w którym wnioskodawca nabył kwalifikacje do wykonywania zawodu.

4. Program stażu adaptacyjnego otrzymuje w formie pisemnej wnioskodawca oraz opiekun.

§ 9.
Oceny przebiegu stażu adaptacyjnego dokonuje w formie opinii opiekun, uwzględniając w szczególności poprawność wykonania powierzonych wnioskodawcy obowiązków zgodnych z programem stażu adaptacyjnego.
§ 10.
Po odbyciu stażu adaptacyjnego przez wnioskodawcę opiekun przekazuje Ministrowi Finansów zatwierdzoną przez przedsiębiorcę opinię, o której mowa w § 9, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.
§ 11.
1. Koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego są ustalane przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem stażu adaptacyjnego, na podstawie przewidywanych wydatków związanych ze stażem adaptacyjnym.

2. Do kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego zalicza się w szczególności wydatki związane z realizacją programu stażu adaptacyjnego, w tym wynagrodzenie opiekuna.

3. Opłaty z tytułu zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, wnioskodawca uiszcza w terminach i na rachunek bankowy wskazany przez przedsiębiorcę.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 12.

1. Minister Finansów, w drodze decyzji, powołuje Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją”, składającą się co najmniej z 4 osób, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, a także wskazuje jednostkę organizacyjną zapewniającą obsługę testu umiejętności, zwaną dalej „organizatorem”.

2. W skład Komisji mogą zostać powołani pracownicy Ministerstwa Finansów oraz biegli rewidenci, niebędący pracownikami Ministerstwa Finansów.

3. Do zadań Komisji należy przygotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie testu umiejętności.

4. Do zadań organizatora należy obsługa organizacyjna i administracyjno-biurowa testu umiejętności.

§ 13.
1. O terminie, miejscu przeprowadzenia, szczegółowym zakresie testu umiejętności oraz o wysokości opłaty przeznaczonej na pokrycie kosztów testu umiejętności Minister Finansów pisemnie zawiadamia wnioskodawcę, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu umiejętności.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się szczegółowy zakres testu umiejętności, który ustalany jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, z uwzględnieniem istniejących różnic pomiędzy kwalifikacjami posiadanymi przez wnioskodawcę a kwalifikacjami wymaganymi do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, określonymi w przepisach, o których mowa w § 8 ust. 2.

3. Wnioskodawca przed przystąpieniem do testu umiejętności uiszcza opłatę na pokrycie kosztów przeprowadzenia testu umiejętności w kwocie ustalonej zgodnie z § 18 ust. 2. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy wskazany przez organizatora.

4. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do testu umiejętności w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do wydania odmownej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji, z zastrzeżeniem § 19.

§ 14.
1. Test umiejętności przeprowadzany jest w języku polskim, w formie pisemnej.

2. Przed przystąpieniem do testu umiejętności wnioskodawca okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość oraz dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 18 ust. 2.

3. W czasie testu umiejętności wnioskodawca może korzystać z przepisów opublikowanych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

4. W czasie trwania testu umiejętności wnioskodawca może opuścić salę jedynie po uzyskaniu zgody Komisji i przekazaniu pracy egzaminacyjnej.

5. Komisja może wykluczyć wnioskodawcę z testu umiejętności, jeżeli podczas jego trwania korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się materiałami pomocniczymi innymi niż określone w ust. 3 lub w inny sposób zakłócał przebieg testu umiejętności. Wykluczenie z testu umiejętności jest jednoznaczne z niezdaniem testu.

§ 15.
1. Test umiejętności składa się z nie więcej niż 60 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru oraz 3 zadań sytuacyjnych i trwa nie dłużej niż 3 godziny.

2. Każde pytanie testu jednokrotnego wyboru jest oceniane według następujących zasad:

1) odpowiedź prawidłowa – dwa punkty;

2) odpowiedź nieprawidłowa – minus jeden punkt;

3) brak odpowiedzi – zero punktów.

3. Wynik testu jednokrotnego wyboru stanowi sumę punktów dodatnich, uzyskanych za odpowiedzi prawidłowe, pomniejszoną o punkty ujemne za odpowiedzi nieprawidłowe.

4. Każde zadanie sytuacyjne jest oceniane w skali od 0 do 10 punktów. Ocena zadania sytuacyjnego uwzględnia w szczególności poprawność odpowiedzi, stopień rozwiązania zadania oraz znajomość przepisów prawa.

5. Błędy stylistyczne i gramatyczne popełnione przez wnioskodawcę w teście umiejętności nie podlegają ocenie, jeżeli nie wpływają na stopień zrozumienia odpowiedzi.

§ 16.
Warunkiem zdania testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów z testu jednokrotnego wyboru oraz 60 % maksymalnej liczby punktów z zadań sytuacyjnych.
§ 17.
Komisja powiadamia pisemnie Ministra Finansów oraz wnioskodawcę o wyniku testu umiejętności w terminie 21 dni od dnia jego przeprowadzenia.
§ 18.
1. Koszty przeprowadzenia testu umiejętności ustala się w oparciu o planowane koszty, obejmujące w szczególności:

1) koszty organizacyjne i administracyjno-biurowe przeprowadzenia testu, w tym koszty przygotowania formularzy testów i zadań sytuacyjnych, koszty wynajęcia sali, koszty obsługi i zapewnienia niezbędnych warunków do przeprowadzenia testu;

2) wynagrodzenie członków Komisji.

2. Przypadająca na wnioskodawcę opłata na pokrycie kosztów przeprowadzenia testu umiejętności wyliczana jest jako iloraz kosztów przeprowadzenia testu umiejętności i liczby wnioskodawców zakwalifikowanych na test umiejętności w danym dniu, przy czym nie może być wyższa niż 480 zł.

3. Udział wynagrodzenia członków Komisji w kosztach przeprowadzenia testu umiejętności, określonych w ust. 1 pkt 1, stanowi 50 % tych kosztów.

4. Wyliczone przez organizatora koszty podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Finansów.

§ 19.
Wnioskodawca, który z ważnych przyczyn losowych nie przystąpił do testu umiejętności w wyznaczonym terminie, może wystąpić do Ministra Finansów, w ciągu 14 dni od daty wyznaczonego testu umiejętności, z uzasadnionym wnioskiem o zwrot wniesionej opłaty.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 20.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 84, poz. 781).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »