| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego (Dz. U. Nr 90, poz. 1007 i Nr 128, poz. 1433) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zezwolenie na kierowanie stajnią wyścigową w danym roku kalendarzowym może być udzielone osobie, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, a ponadto:

1) posiada, nadane przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, zwanego dalej „Prezesem”, uprawnienia do trenowania koni albo

2) zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją powołaną przez Prezesa.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Licencja na trenowanie koni w danym roku kalendarzowym:

1) jest udzielana odrębnie na trenowanie:

a) kłusaków,

b) koni innych ras,

2) może być udzielona osobie, która:

a) posiada, nadane przez Prezesa, uprawnienia do trenowania koni,

b) spełnia jeden z następujących warunków:

– ukończyła studia wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo oraz posiada co najmniej dwuletni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 2 lat,

– posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 5 lat,

– wygrała co najmniej 500 gonitw,

– przed dniem 1 września 2001 r. zajmowała się trenowaniem koni przez okres co najmniej 3 lat,

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

d) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną.

2. Osobie, która nie spełnia żadnego z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), może być udzielona licencja na trenowanie wyłącznie tych koni, których jest właścicielem lub współwłaścicielem.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na trenowanie koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające:

1) posiadane wykształcenie oraz

2) odpowiedni staż pracy lub okres wykonywania czynności związanych z obsługą koni w stajni wyścigowej.”;

3) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Licencja na dosiadanie (powożenie) koni w danym roku kalendarzowym może być udzielona osobie, która:

1) posiada, nadane przez Prezesa, uprawnienia do dosiadania (powożenia) koni,

2) posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

4) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną,

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach, wydane przez lekarza wyznaczonego przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej lub lekarza innego zakładu opieki zdrowotnej wskazanego przez Prezesa.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na dosiadanie (powożenie) koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego udziela się odrębnie dla funkcji:

1) sędziego startera,

2) sędziego u celownika,

3) sędziego u wagi,

4) sędziego u zegara,

5) sędziego obserwatora,

6) sędziego – członka komisji technicznej i komisji odwoławczej.

2. Licencja na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego wdanym roku kalendarzowym może być udzielona osobie, która:

1) posiada, nadane przez Prezesa, uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego,

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie albo przed dniem 1 września 2001 r. pełniła funkcję sędziego wyścigowego przez okres co najmniej 3 lat,

3) ukończyła szkolenie w zakresie przepisów o wyścigach konnych, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych – w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4,

4) zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją powołaną przez Prezesa – w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6,

5) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

6) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną.

3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczą osób, które pełniły daną funkcję sędziego wyścigowego w poprzednim roku kalendarzowym.

4. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.

5. Wniosek o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

2) oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2.

6. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego w drodze decyzji.

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.”.

§ 2.
Osoby posiadające zezwolenie na kierowanie stajnią wyścigową lub licencję na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, które do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie utraciły ważności, powinny potwierdzić spełnienie warunków w nim określonych, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.
§ 3.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »