REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2853

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30e ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. Nr 118, poz. 1231) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Ujemne różnice kursowe, powstałe z przeliczania środków przekazanych agencji płatniczej w ramach realizacji zapotrzebowania, o którym mowa w § 4 ust. 1, są rozliczane w ciężar wydatków budżetu państwa.

2. Dodatnie różnice kursowe, powstałe z przeliczeń, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek dochodów budżetu państwa.

3. O wielkościach powstałych różnic kursowych minister właściwy do spraw finansów publicznych każdorazowo informuje pisemnie jednostkę koordynującą oraz agencję płatniczą.

4. Środki na pokrycie ujemnych różnic kursowych, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w terminie i na rachunek bankowy agencji płatniczej, wskazany w zapotrzebowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Do odzyskanych przez agencję płatniczą kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności, wraz z odsetkami, stosuje się rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91 z dnia 4 marca 1991 r. dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie (EWG) 283/71 (Dz. Urz. WE L 320 z dnia 22 listopada 1991 r.).

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, agencja płatnicza wykazuje w informacji, o której mowa w ust. 7, w taki sposób, aby możliwe było ustalenie proporcji udziału środków, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, w ogólnych kwotach odzyskanych płatności, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli zachodzą okoliczności określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, uprawniające do zatrzymania w budżecie krajowym 20 % odzyskanych kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności, agencja płatnicza przekazuje je, a także zwroty kosztów postępowania sądowego, na rachunek dochodów budżetu państwa, w ciągu pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza uzyskała te środki.

4. Kwoty, z tytułu kar i grzywien, wynikających z przepisów Unii Europejskiej, nałożonych przez agencje płatnicze na beneficjentów, wraz z odsetkami, agencja płatnicza wykazuje w informacji, o której mowa w ust. 7, w taki sposób, aby możliwe było ustalenie proporcji udziału środków, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, w ogólnych kwotach nałożonych kar i grzywien wraz z odsetkami, w odniesieniu do analogicznych proporcji w kwotach płatności, stanowiących podstawę do naliczenia tych kar i grzywien.

5. Odzyskane przez agencję płatniczą odsetki od kwot, o których mowa w ust. 1, w części stanowiącej należność Komisji Europejskiej, agencja płatnicza przekazuje na rachunek bankowy Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w ciągu pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza uzyskała te środki.

6. Odzyskane przez agencję płatniczą kwoty, o których mowa w ust. 1, w części stanowiącej należność budżetu państwa, wraz z odsetkami, środki uzyskane ze sprzedaży zapasów interwencyjnych, kwoty przejętych zabezpieczeń odnoszących się do działań nieklasyfikowanych według klasyfikacji budżetowej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, oraz kwoty zwróconego agencji płatniczej przez urząd skarbowy podatku od towarów i usług, są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek dochodów budżetu państwa, w ciągu pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza uzyskała te środki.

7. Agencja płatnicza przekazuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz do jednostki koordynującej pisemną informację o wysokości kwot, o których mowa w ust. 1–6, a także o wysokości środków uzyskanych ze sprzedaży zapasów interwencyjnych, z uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz kwot przejętych zabezpieczeń, do 5. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy, według stanu na ostatni dzień tego miesiąca.

8. Agencja płatnicza pomniejsza odpowiednio kwoty wnioskowanych środków o kwoty niezrealizowanych, z przyczyn niezależnych od agencji płatniczej, płatności, a także o środki, o których mowa w ust. 1, bez odsetek oraz o środki, o których mowa w ust. 4, wraz z odsetkami, w części stanowiącej należność Komisji Europejskiej, oraz środki przejętych zabezpieczeń odnoszących się do działań klasyfikowanych według klasyfikacji budżetowej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostka koordynująca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorcze zestawienie prognozowanych wydatków agencji płatniczych na dany miesiąc oraz zaktualizowanych prognoz wydatków na kolejne dwa miesiące, w terminie do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zestawienie dotyczy.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Wstępnego rozliczenia pożyczki udzielonej agencji płatniczej w danym roku budżetowym dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po wpłynięciu na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) – środków z budżetu Unii Europejskiej z tytułu zwrotów poniesionych wydatków przez tę agencję płatniczą w ciągu danego roku budżetowego na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej.

2. Ostatecznego rozliczenia pożyczki, udzielonej agencji płatniczej w danym roku budżetowym, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po:

1) ostatecznym rozliczeniu przez jednostkę koordynującą z Komisją Europejską kwot zwrotów uzyskanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, dotyczących wydatków agencji płatniczych dokonanych w ramach rozliczanej pożyczki;

2) uzyskaniu informacji, o których mowa w § 8 ust. 1;

3) odzyskaniu lub umorzeniu przez agencję płatniczą kwot niesłusznie wypłaconych w roku budżetowym, którego pożyczka dotyczy;

4) sprzedaży i rozliczeniu z Komisją Europejską zapasów interwencyjnych zakupionych przez agencję płatniczą, w roku budżetowym, którego pożyczka dotyczy;

5) rozliczeniu w ciężar wydatków budżetu państwa roku, w którym następuje rozliczenie, ujemnych różnic pomiędzy kwotami środków przekazanych agencji płatniczej w danym roku budżetowym na podstawie umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, a kwotami środków, o których mowa w ust. 1, powstałych z tytułu:

a) umorzeń należności agencji płatniczych, dokonanych w trybie odrębnych przepisów,

b) ujemnych różnic kursowych,

c) rozliczeń wydatków agencji płatniczej związanych z interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

3. Rozliczenie różnic, o których mowa w ust. 2 pkt 5, jest dokonywane na podstawie informacji rocznej, przekazywanej przez agencję płatniczą do dnia 30 czerwca każdego roku, począwszy od roku 2005, w zakresie:

1) poniesionych wydatków na zakupy towarów objętych interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, wraz z kosztami utrzymania zapasów;

2) uzyskanych przez agencje płatnicze środków z tytułu sprzedaży towarów objętych interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;

3) kwot stanowiących podstawę do ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków przez agencję płatniczą na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie interwencji rynkowej;

4) umorzonych należności agencji płatniczej.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2005-01-01
  • Dokument traci ważność: 2006-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA