REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2854

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób wykonywania budżetu państwa, w tym w szczególności:

1) zasady i warunki ustanawiania przez dysponentów części budżetowych dysponentów niższego stopnia;

2) tryb i terminy przekazywania na rachunki bankowe budżetu państwa, w ramach centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe, urzędy celne i inne państwowe jednostki budżetowe;

3) tryb dokonywania wydatków w ciężar centralnego bieżącego rachunku budżetu państwa.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

2) dysponentach części budżetowych – należy przez to rozumieć dysponentów części wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

3) rachunkach bieżących państwowych jednostek budżetowych – należy przez to rozumieć rachunki bieżące dysponentów: głównych, drugiego stopnia i trzeciego stopnia;

4) dochodach własnych – należy przez to rozumieć gromadzone przez państwowe jednostki budżetowe dochody uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18a ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych;

5) zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych – należy przez to rozumieć państwowe zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych;

6) klasyfikacji budżetowej – należy przez to rozumieć klasyfikację określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych;

7) podległych państwowych jednostkach budżetowych – należy przez to rozumieć państwowe jednostki budżetowe podległe dysponentowi głównemu, a w przypadku gdy dysponentem głównym jest wojewoda – także jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.2)), będące państwowymi jednostkami budżetowymi;

8) państwowych jednostkach budżetowych – należy przez to rozumieć jednostki budżetowe, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;

9) placówkach – należy przez to rozumieć placówki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 32 ustawy o finansach publicznych;

10) państwowych jednostkach – należy przez to rozumieć państwowe jednostki budżetowe oraz państwowe osoby prawne działające w formie agencji, które otrzymują środki na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej;

11) prefinansowaniu – należy przez to rozumieć rozchody budżetu państwa wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 2

Ustanawianie dysponentów środków budżetu państwa

§ 3.

1. Dysponentami środków budżetu państwa są dysponenci części budżetowych i kierownicy podległych tym dysponentom państwowych jednostek budżetowych.

2. Dysponenci części budżetowych są głównymi dysponentami środków budżetu państwa.

3. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, podległych dysponentom głównym, mogą być dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

4. Dysponent główny ustanawia bezpośrednio mu podległych dysponentów drugiego i trzeciego stopnia.

5. Dysponent drugiego stopnia ustanawia bezpośrednio mu podległych dysponentów trzeciego stopnia.

6. Dysponent główny może, w porozumieniu z Ministrem Finansów, ustanowić dysponentami środków budżetu państwa kierowników państwowych jednostek organizacyjnych niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi.

7. Dysponent główny może być jednocześnie dysponentem trzeciego stopnia, w zakresie wykonywania wydatków ujętych w planie finansowym jednostki.

Rozdział 3

Tryb i terminy rozliczeń dochodów i wydatków budżetu państwa

§ 4.

1. Dla obsługi budżetu państwa prowadzone są następujące rachunki bankowe:

1) tworzące centralny rachunek bieżący budżetu państwa;

2) bieżące państwowych funduszy celowych;

3) bieżące zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych;

4) pomocnicze;

5) placówek.

2. Szczegółowe zasady obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 107 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

3. Obsługę bankową rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzi Narodowy Bank Polski, chyba że Minister Finansów wskaże do obsługi tych rachunków Bank Gospodarstwa Krajowego, uwzględniając warunki określone w art. 107 ust. 2a ustawy o finansach publicznych.

4. Obsługa bankowa rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, może być wykonywana przez dowolne banki.

5. Obsługę bankową rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, regulują odrębne przepisy.

§ 5.
1. W ramach centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, dochody budżetu państwa zgromadzone na rachunkach bieżących urzędów skarbowych, izb celnych i państwowych jednostek budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 3, przekazywane są przez te jednostki, według stanu środków na:

1) 5. dzień miesiąca – do dnia 10. danego miesiąca,

2) 10. dzień miesiąca – do dnia 15. danego miesiąca,

3) 15. dzień miesiąca – do dnia 20. danego miesiąca,

4) 20. dzień miesiąca – do dnia 25. danego miesiąca,

5) 25. dzień miesiąca – do dnia ostatniego dnia miesiąca,

6) ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 5. następnego miesiąca

– na rachunki budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, z zastrzeżeniem § 17.

2. Przekazywane kwoty dochodów, w terminach określonych w ust. 1, należy skorygować o zwroty nadpłat dokonane do dnia przekazania i zwroty nadpłat przewidywane w ciągu pięciu dni po terminie przekazania, jeśli w tym czasie upływają terminy zwrotów nadpłat, ustalone w odrębnych przepisach.

3. Placówki, jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przekazują pobrane dochody budżetowe, według stanu środków na ostatni dzień miesiąca, do dnia 15. następnego miesiąca na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego.

§ 6.
1. Polecenia przelewu oraz dowody wpłat na rachunki i wypłat z rachunków bieżących urzędów skarbowych i izb celnych powinny zawierać, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej w polu „tytułem”, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Polecenia przelewu związane z przekazywaniem i zwrotem dotacji powinny zawierać w polu „tytułem” podziałki klasyfikacji budżetowej w szczegółowości: część, rozdział, paragraf.

3. Polecenia przelewu związane z przekazem dochodów pobranych przez urzędy skarbowe i izby celne na rachunki budżetu państwa powinny zawierać w polu „tytułem” symbol 910.

4. Polecenia przelewu związane z przekazem dochodów państwowych jednostek budżetowych na rachunek budżetu państwa powinny zawierać w polu „tytułem” symbol XX-930. W miejscu umownego symbolu „XX” należy wpisać właściwy symbol części budżetu państwa, w ramach której dochody zostały zrealizowane.

5. Polecenia przelewu służące do przekazywania środków budżetowych, o których mowa w § 16, powinny zawierać w polu „tytułem” symbol 920.

6. Przepisy ust. 1–5 nie dotyczą placówek.

§ 7.
1. Upoważnia się dysponentów części budżetowych i kierowników państwowych jednostek budżetowych do kasowej realizacji wydatków objętych planem finansowym państwowych jednostek budżetowych bezpośrednio podległych tym dysponentom.

2. Do realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1, służy rachunek bieżący wydatków państwowej jednostki budżetowej.

3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje ujęte w ustawie budżetowej przekazywane są z rachunku bieżącego wydatków dysponenta głównego środków budżetu państwa lub dysponenta drugiego stopnia, jeżeli dysponent główny ujął w jego planie finansowym taki rodzaj wydatku w związku z realizacją dotowanego zadania, z zastrzeżeniem ust. 4–6.

4. Zespoły i delegatury wojewódzkie Krajowego Biura Wyborczego mogą przekazywać dotacje gminom.

5. Urzędy statystyczne mogą przekazać dotacje przyznane Głównemu Urzędowi Statystycznemu na finansowanie spisów powszechnych i zadań zleconych gminom w związku ze spisami rolnymi.

6. Kierownik państwowej jednostki budżetowej przekazuje gospodarstwu pomocniczemu dotacje, o których mowa w art. 20 ust. 7 i 8 ustawy o finansach publicznych, z rachunku bieżącego państwowej jednostki budżetowej.

§ 8.
1. Rachunek bankowy placówki służy do rozliczeń operacji finansowych prowadzonych przez placówki, związanych z:

1) realizacją dochodów i wydatków budżetowych;

2) wykonaniem sum na zlecenie, o których mowa w § 10 ust. 1;

3) przechowywaniem sum depozytowych, o których mowa w § 11 ust. 1;

4) gromadzeniem środków pieniężnych dochodów własnych.

2. Do placówek nie stosuje się przepisów § 10 ust. 2, § 11 ust. 2 i § 15 ust. 1.

§ 9.
1. Akredytywa budżetowa – wyodrębnienie środków na czas określony lub do odwołania – służy do finansowania zadań ze środków budżetowych: zleconych przez państwową jednostkę budżetową jednostce organizacyjnej, osobie fizycznej lub wykonywanych przez wyodrębnioną delegaturę (komórkę) tej państwowej jednostki budżetowej, mającą siedzibę w innej miejscowości.

2. Kierownik państwowej jednostki budżetowej, za zgodą dysponenta głównego, otwiera rachunek pomocniczy dla finansowania zadań w formie akredytywy budżetowej, na czas określony lub do odwołania, i upoważnia kierownika jednostki organizacyjnej do dysponowania środkami akredytywy budżetowej.

3. Rachunek pomocniczy, o którym mowa w ust. 2, podlega zamknięciu z upływem okresu, na który otwarto akredytywę budżetową, lub z dniem jej odwołania, a stan środków na dzień zamknięcia przekazuje się na rachunek bieżący wydatków, z którego przekazano środki na otwarcie akredytywy budżetowej.

4. Środki akredytywy budżetowej niewykorzystane do końca roku budżetowego zwraca się do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków, z którego przekazano środki.

§ 10.
1. Sumy na zlecenie służą do:

1) finansowania ze środków zleceniodawcy zadań zleconych do wykonania państwowej jednostce budżetowej lub państwowemu zakładowi budżetowemu przez inne jednostki organizacyjne;

2) gromadzenia środków na finansowanie inwestycji realizowanych z innych źródeł niż środki własne państwowej jednostki budżetowej, otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych.

2. Kierownik państwowej jednostki budżetowej otwiera, za zgodą dysponenta głównego, rachunek pomocniczy dla wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3.

3. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli pochodzą ze środków budżetowych, zwraca się do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek bieżący – rachunek wydatków państwowej jednostki budżetowej, która przekazała środki, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

4. Państwowa jednostka budżetowa po wykonaniu zlecenia w terminie określonym w umowie rozlicza się przed zleceniodawcą z otrzymanych środków, a pozostałe środki, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przekazuje na rachunek zleceniodawcy.

§ 11.
1. Sumy depozytowe są to sumy obce (środki pieniężne) przechowywane przez państwowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu, otrzymane w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym.

2. Sumy depozytowe są przechowywane na rachunku pomocniczym państwowej jednostki budżetowej.

3. Państwowa jednostka budżetowa prowadzi jeden rachunek pomocniczy dla sum depozytowych i sum na zlecenie.

§ 12.
1. Rachunek bieżący państwowego funduszu celowego otwiera w Narodowym Banku Polskim osoba prawna lub dysponent funduszu, który został wskazany w ustawie tworzącej fundusz, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

2. Państwowe fundusze celowe mające siedzibę poza miastem, w którym Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę kasową, mogą korzystać, po uzgodnieniu z Narodowym Bankiem Polskim, z zastępczej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe) w najbliżej położonych oddziałach innych banków.

§ 13.
1. Rachunek bieżący zakładu budżetowego otwiera się na podstawie decyzji organu powołującej zakład budżetowy.

2. Rachunek bieżący zakładu budżetowego służy do gromadzenia środków pieniężnych z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu państwa i pokrywania z tych środków wydatków stanowiących koszty działalności zakładu budżetowego oraz wydatków inwestycyjnych.

3. Zakłady budżetowe mogą przechowywać na własnych rachunkach bieżących środki innych jednostek organizacyjnych stanowiące sumy depozytowe i sumy na zlecenie.

4. Zakłady budżetowe przekazują nadwyżkę środków obrotowych na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego.

§ 14.
1. Rachunek bieżący gospodarstwa pomocniczego otwiera się na podstawie decyzji kierownika państwowej jednostki budżetowej, powołującej gospodarstwo pomocnicze.

2. Rachunek bieżący gospodarstwa pomocniczego służy do gromadzenia środków pieniężnych z przychodów własnych oraz dotacji budżetu państwa i pokrywania z tych środków wydatków związanych z działalnością gospodarstwa.

§ 15.
1. Państwowa jednostka budżetowa otwiera odrębny rachunek pomocniczy dla dochodów własnych.

2. Państwowa jednostka budżetowa otwiera odrębny rachunek pomocniczy funduszu motywacyjnego, o którym mowa w art. 18b ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 4

Uruchamianie środków budżetowych

§ 16.

1. Uruchamianie środków na wydatki budżetowe odbywa się w drodze przekazywania środków pieniężnych na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych – odpowiednich dysponentów środków budżetowych, poprzez obciążenie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

2. Minister Finansów przekazuje środki budżetowe na rachunki bieżące głównych dysponentów, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3. Główni dysponenci, z otrzymanych środków budżetowych, pokrywają wydatki oraz przekazują środki podległym im dysponentom niższego stopnia – zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

4. Dysponenci drugiego stopnia, z otrzymanych środków budżetowych, pokrywają wydatki oraz przekazują środki podległym im dysponentom.

5. Dysponenci trzeciego stopnia przeznaczają otrzymane środki budżetowe na pokrycie własnych wydatków bez prawa ich dalszego przekazywania, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.

Rozdział 5

Rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego

§ 17.

1. W celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunkach właściwego roku budżetowego wprowadza się okres przejściowy dla operacji na rachunkach bankowych centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa po zakończeniu roku budżetowego.

2. W okresie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest wolny od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie, zalicza się na rachunki bankowe budżetu państwa roku ubiegłego, z wyjątkiem rachunków bankowych placówek:

1) dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez kasy jednostek budżetowych i inkasentów;

2) dochody budżetowe wpłacone do dnia 31 grudnia do kas banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych i izb celnych;

3) nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych i nadwyżki dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych oraz wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych przekazane do dnia 31 grudnia;

4) rozliczone dochody budżetowe paragrafu klasyfikacji budżetowej „Wpływy do wyjaśnienia”;

5) wydatki budżetowe z tytułu przyjętych do dnia 31 grudnia przez banki, urzędy pocztowe, instytucje finansowe i placówki handlowe czeków rozrachunkowych;

6) zwroty wydatków budżetowych dokonanych z wydatków do dnia 31 grudnia, zwroty środków niewykorzystanej akredytywy budżetowej oraz zwroty środków sum na zlecenie;

7) zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych;

8) dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im jednostki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

3. Do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:

1) państwowe jednostki budżetowe przekazują zrealizowane dochody budżetowe na rachunek budżetu państwa;

2) państwowe jednostki budżetowe, których kierownicy są dysponentami trzeciego stopnia, przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące dysponentów wyższego stopnia, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

3) jednostki samorządu terytorialnego dokonują zwrotu dotacji celowych na rachunek bieżący właściwych dysponentów środków budżetu państwa, w zakresie określonym w art. 92 pkt 9 ustawy o finansach publicznych.

4. Do dnia 20 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:

1) państwowe jednostki budżetowe, których kierownicy są dysponentami drugiego stopnia, przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące roku ubiegłego dysponentów głównych;

2) urzędy skarbowe przekazują środki z tytułu ostatecznego rozliczenia dochodów należnych gminom i udziałów w dochodach budżetu państwa, ustalonych w odrębnych przepisach, jednostkom samorządu terytorialnego.

5. Do dnia 25 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:

1) urzędy skarbowe przekazują dochody budżetowe z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na właściwe rachunki budżetu państwa;

2) dysponenci główni środków budżetu państwa przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunek budżetu państwa.

6. Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym przekazywane są jednostkom samorządu terytorialnego środki z tytułu ostatecznego rozliczenia należnych im udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

7. Przepisy ust. 1–6 nie dotyczą operacji dokonywanych przez państwowe jednostki na rachunku bankowym dla środków na prefinansowanie.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18.

Do zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego 2004 mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335 oraz z 2003 r. Nr 153, poz. 1501).
§ 19.
Przepisy § 17 mają zastosowanie po raz pierwszy do rozliczeń za rok budżetowy 2005.
§ 20.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335 oraz z 2003 r. Nr 153, poz. 1501).
§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2005-12-12
  • Dokument traci ważność: 2006-06-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA