REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2855

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 107 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;

2) zakres informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminy ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

2) dysponentach części budżetowych – należy przez to rozumieć dysponentów części wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

3) dysponentach środków budżetu państwa – należy przez to rozumieć dysponentów części budżetowych i kierowników podległych tym dysponentom państwowych jednostek budżetowych;

4) rachunkach bieżących państwowych jednostek budżetowych – należy przez to rozumieć rachunki bieżące dysponentów: głównych, drugiego stopnia i trzeciego stopnia;

5) dochodach własnych – należy przez to rozumieć gromadzone przez państwowe jednostki budżetowe dochody uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18a ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych;

6) zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych – należy przez to rozumieć państwowe zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych;

7) podległych państwowych jednostkach budżetowych – należy przez to rozumieć państwowe jednostki budżetowe podległe dysponentowi głównemu, a w przypadku gdy dysponentem głównym jest wojewoda – także jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.2)), będące państwowymi jednostkami budżetowymi;

8) państwowych jednostkach budżetowych – należy przez to rozumieć jednostki budżetowe, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;

9) placówkach – należy przez to rozumieć placówki, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 32 ustawy o finansach publicznych;

10) państwowych jednostkach – należy przez to rozumieć państwowe jednostki budżetowe oraz państwowe osoby prawne działające w formie agencji, które otrzymują środki na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej;

11) prefinansowaniu – należy przez to rozumieć rozchody budżetu państwa wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 2

Rachunki bankowe tworzące centralny rachunek bieżący budżetu państwa i szczegółowe zasady jego obsługi

§ 3.

1. Do obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa prowadzone są rachunki bankowe dla:

1) budżetu państwa dla wpływów budżetowych, odrębnie dla każdego rodzaju dochodów, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych, podatków pośrednich, podatku akcyzowego, dochodów pobranych przez państwowe jednostki budżetowe oraz pozostałych dochodów;

2) budżetu państwa dla obciążeń budżetowych z tytułu przekazywania dysponentom części budżetowych środków na dokonywanie wydatków;

3) budżetu państwa dla przychodów i rozchodów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 4 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, oraz przyjętych depozytów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;

4) budżetu państwa dla środków finansowych na wydatki, o których mowa w art. 102 ust. 5 ustawy o finansach publicznych;

5) państwowych jednostek budżetowych, odrębne dla dochodów i wydatków, z wyłączeniem placówek;

6) państwowych jednostek dla środków na prefinansowanie;

7) urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych, z wyodrębnieniem rachunków dla: wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatków pośrednich oraz pozostałych dochodów;

8) izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego.

2. Podmiotem prowadzącym obsługę centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa jest Narodowy Bank Polski.

3. Obsługa rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1, prowadzona jest na podstawie umów rachunku bankowego i obowiązujących norm prawnych.

4. Suma sald rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1, stanowi stan środków budżetu państwa. Szczegółowe zasady ustalania stanu środków budżetu państwa określa porozumienie zawarte pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Ministerstwem Finansów.

§ 4.
Rachunki bankowe budżetu państwa, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–4, służą do:

1) gromadzenia dochodów budżetu państwa pobieranych przez:

a) urzędy skarbowe,

b) państwowe jednostki budżetowe,

c) urzędy celne i izby celne;

2) przekazywania środków budżetu państwa na sfinansowanie wydatków budżetu państwa, ujętych w planach finansowych dysponentów głównych i podległych im dysponentów drugiego i trzeciego stopnia, oraz przyjmowania zwrotów środków budżetu państwa w danym roku budżetowym przez dysponentów głównych i podległych im dysponentów niższego stopnia;

3) przeprowadzania operacji finansowych związanych z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w zakresie:

a) sprzedaży i wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i zagranicznym,

b) zaciągania i spłaty pożyczek oraz kredytów na rynku krajowym i zagranicznym,

c) innych operacji związanych z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa;

4) obsługi niewygasających wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 102 ust. 5 ustawy o finansach publicznych;

5) przyjmowania wpływów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;

6) obsługi operacji związanych z udzielonymi z budżetu państwa oprocentowanymi pożyczkami krajowymi i zagranicznymi i ich spłatą, w zakresie ustalonym w ustawie budżetowej;

7) przekazywania udziałów w dochodach budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego, w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

8) przekazywania środków na rachunki urzędów skarbowych, izb celnych i państwowych jednostek budżetowych, na wniosek kierowników tych jednostek, w celu zapewnienia realizacji zwrotów wynikających z rozliczeń pobranych dochodów;

9) obsługi operacji związanych z prefinansowaniem i z realizacją innych przychodów i rozchodów wynikających z ustawy budżetowej.

§ 5.
1. Rachunki bieżące urzędów skarbowych i izb celnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 8, służą do gromadzenia wpływów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

2. Z rachunków bieżących, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane wypłaty, z wyjątkiem:

1) zwrotów nadpłat i oprocentowania tych nadpłat, na podstawie odrębnych przepisów;

2) przekazywania pobieranych przez urzędy skarbowe dochodów jednostkom samorządu terytorialnego oraz należnych tym jednostkom udziałów w dochodach budżetu państwa, w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

3) przekazywania środków z tytułu potrąceń z dochodów, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6.
1. Rachunkami bieżącymi państwowych jednostek budżetowych dysponują dysponenci środków budżetu państwa.

2. Rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych służą do rozliczeń operacji finansowych związanych z realizacją dochodów i wydatków budżetu państwa.

§ 7.
1. Na rachunki bieżące dochodów państwowych jednostek budżetowych przyjmowane są:

1) dochody budżetowe państwowych jednostek budżetowych, wpłaty nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych, nadwyżek dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych oraz części zysku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych;

2) wpływy z tytułu zwrotu wydatków, jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetowego, w którym wydatku dokonano;

3) wpływy z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Z rachunków bieżących dochodów państwowych jednostek budżetowych dokonywane są:

1) zwroty nadpłat i zwroty kwot nienależnie pobranych wraz z oprocentowaniem uregulowanym odrębnymi przepisami;

2) przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych na odpowiedni rachunek bankowy budżetu państwa.

§ 8.
1. Na rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych przyjmowane są:

1) wpływy środków pieniężnych od dysponenta wyższego stopnia;

2) zwrot środków pieniężnych z rachunków bieżących wydatków dysponenta niższego stopnia;

3) wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki.

2. Z rachunków bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych dokonywane są:

1) wydatki bieżące i inwestycyjne;

2) przekazania (przelewy) dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego;

3) przekazania (przelewy) pozostałych dotacji, ujętych w ustawie budżetowej;

4) przelewy środków pieniężnych do dysponentów niższego stopnia;

5) zwroty środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym, na rachunek bieżący wydatków dysponenta wyższego stopnia;

6) przekazania (przelewy) środków dla placówek oraz na opłacanie składek do organizacji międzynarodowych.

§ 9.
1. Kierownik państwowej jednostki, w porozumieniu z właściwym dysponentem części budżetowej, otwiera w Narodowym Banku Polskim rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, do prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. Na rachunek, o którym mowa w ust. 1, przekazywane są z rachunku budżetu państwa środki finansowe, w trybie i terminach określonych w umowie pożyczki na prefinansowanie.

3. Wykorzystanie środków, o których mowa w ust. 2, następuje z rachunku bankowego państwowej jednostki w wyniku dyspozycji właściciela rachunku bankowego lub jego pełnomocnika, ustanowionych zgodnie z umową rachunku bankowego na cele wskazane w umowie pożyczki.

4. W przypadku występowania kosztów prowadzenia rachunku bankowego państwowe jednostki budżetowe finansują je ze środków na wydatki budżetowe, a pozostałe jednostki ze środków własnych, a uzyskane z tytułu prowadzenia tego rachunku dochody – odprowadzają na dochody budżetu państwa, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

5. Polecenie przelewu środków finansowych z rachunku budżetu państwa na rachunek bankowy państwowej jednostki, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w polu „tytułem” numer umowy pożyczki na prefinansowanie.

6. Państwowe jednostki zobowiązane są do stosowania w polu „tytułem” polecenia przelewu, numeru umowy pożyczki na prefinansowanie przy zwrocie niewykorzystanych środków finansowych na rachunek budżetu państwa.

7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do pożyczek na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej.

§ 10.
1. Państwowe jednostki budżetowe mające siedzibę poza miastem, w którym Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę kasową, mogą korzystać, po uzgodnieniu z Narodowym Bankiem Polskim, z zastępczej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe) w najbliżej położonych oddziałach innych banków.

2. Realizacja wypłat gotówkowych następuje do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki, o której mowa w ust. 1, na podstawie czeków podpisanych zgodnie z kartą wzorów podpisów potwierdzoną przez oddział Narodowego Banku Polskiego prowadzący rachunek bieżący tej jednostki.

3. Dyspozycje rozliczeń bezgotówkowych jednostka, o której mowa w ust. 1, przesyła bezpośrednio do oddziału Narodowego Banku Polskiego prowadzącego jej rachunek bieżący.

4. Urzędy skarbowe i urzędy celne mające siedzibę poza miastem, w którym Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę kasową, mogą korzystać z zastępczej obsługi kasowej (wpłaty gotówkowe) w najbliżej położonych oddziałach innych banków w zakresie wpłat gotówkowych z tytułu wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, odpowiednio do kas urzędów skarbowych lub kas urzędów celnych.

Rozdział 3

Zakres informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminy ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

§ 11.

1. W ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa Narodowy Bank Polski:

1) sporządza codzienne sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, według rachunków, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) sporządza informacje o stanach środków na:

a) rachunkach bieżących poszczególnych państwowych jednostek budżetowych, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków budżetowych,

b) rachunkach państwowych jednostek na prefinansowanie,

c) rachunkach bieżących poszczególnych urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych, z wyodrębnieniem rachunków,

d) rachunkach bieżących izb celnych do gromadzenia dochodów z podatku akcyzowego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z informacją o stanie środków na rachunkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w podziale na rodzaje funduszy, Narodowy Bank Polski przekazuje do Ministerstwa Finansów codziennie, po upływie dnia, którego sprawozdanie dotyczy.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Narodowy Bank Polski sporządza według szczegółowości:

1) dysponentów głównych;

2) dysponentów głównych z wyszczególnieniem stanów środków na rachunkach bieżących dochodów i wydatków, podległych im państwowych jednostek budżetowych;

3) państwowych jednostek;

4) urzędów skarbowych i izb celnych.

4. Informacje sporządzone w szczegółowości wymienionej:

1) w ust. 3 pkt 1 Narodowy Bank Polski przekazuje:

a) Ministerstwu Finansów codziennie, po upływie dnia, którego informacja dotyczy,

b) Najwyższej Izbie Kontroli, na jej wniosek – według stanu na dzień i w terminie określonym we wniosku;

2) w ust. 3 pkt 2–4 wraz z informacją o stanach środków na rachunkach bieżących poszczególnych państwowych funduszy celowych według szczegółowości dysponentów tych funduszy Narodowy Bank Polski przekazuje Ministerstwu Finansów, Najwyższej Izbie Kontroli oraz dysponentom środków budżetu państwa w zakresie podległych im jednostek, na ich wniosek, w którym określają dzień, którego informacja dotyczy, i termin jej przekazania.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3, są przekazywane w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335 oraz z 2003 r. Nr 153, poz. 1501).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2005-01-01
  • Dokument traci ważność: 2006-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA