REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2859

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie Rady Pomocy Społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 125 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Pomocy Społecznej, zwanej dalej „Radą”;

2) organizację i tryb działania Rady.

§ 2.
1. Kandydatów na członków Rady spośród osób reprezentujących podmioty wymienione w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z terenu województwa zgłasza wojewoda.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zwanego dalej „ministrem”, w formie pisemnej, co najmniej na trzy miesiące przed upływem kadencji Rady.

3. Zgłoszenia dokonane po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Minister może zwrócić się do przedstawicieli podmiotów, o których mowa w ust. 1, o dokonanie zgłoszenia kandydatów na członków Rady. Do zgłoszenia przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 3.
Rada obraduje na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący Rady w zależności od potrzeb, nie częściej jednak niż raz na kwartał.
§ 4.
1. Minister zwołuje pierwsze posiedzenie, na którym wręcza akty powołania do Rady.

2. Pierwsze posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady, do czasu wyboru w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przewodniczącego Rady.

3. Po wyborze przewodniczącego Rady, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, wybiera się dwóch jego zastępców oraz sekretarza Rady.

§ 5.
1. Zmian przewodniczącego Rady, jego zastępców oraz sekretarza Rady w trakcie kadencji dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Z wnioskiem w sprawie zmiany, o której mowa w ust. 1, może wystąpić każdy członek Rady. Rozpatrzenie tego wniosku stanowi odrębny punkt posiedzenia.

§ 6.
Przewodniczący Rady, jego zastępcy oraz sekretarz Rady tworzą prezydium, które organizuje pracę Rady, w tym:

1) inicjuje prace Rady;

2) opracowuje harmonogram posiedzeń na dany rok;

3) opracowuje okresowe informacje dla ministra z działalności Rady;

4) opracowuje sprawozdanie z działalności Rady za okres całej kadencji.

§ 7.
Przewodniczący Rady:

1) zwołuje posiedzenia Rady;

2) ustala propozycje porządku obrad posiedzeń;

3) prowadzi posiedzenia;

4) współpracuje z urzędem obsługującym ministra w zakresie realizacji zadań Rady.

§ 8.
Sekretarz Rady w szczególności:

1) organizuje spotkania prezydium;

2) koordynuje prace członków prezydium;

3) współpracuje z członkami Rady w zakresie realizacji przyjętych uchwał;

4) współdziała z przewodniczącym Rady i jego zastępcami w realizacji zadań Rady.

§ 9.
Jeden z zastępców, wskazany przez przewodniczącego Rady, przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
§ 10.
1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały.

2. Do podjęcia uchwały jest wymagana zwykła większość głosów członków Rady.

3. W drodze uchwały Rada powołuje stałe lub doraźne zespoły robocze składające się z członków Rady.

4. Uchwała o powołaniu zespołu roboczego określa zadania zespołu roboczego oraz jego skład osobowy.

§ 11.
1. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół stanowiący zapis przebiegu obrad.

2. Protokół posiedzenia zawiera:

1) datę posiedzenia;

2) porządek obrad;

3) imiona i nazwiska uczestników posiedzenia;

4) informację na temat przebiegu obrad;

5) przewidywany termin kolejnego posiedzenia.

3. Protokół podpisują protokolant oraz przewodniczący Rady.

4. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz uchwały podjęte na posiedzeniu.

5. Protokół otrzymuje minister. Protokół jest do wglądu dla każdego członka Rady.

§ 12.
Obsługę biurową w zakresie działania Rady zapewnia urząd obsługujący ministra.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 33, poz. 144) zachowane w mocy na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-01-15
  • Data obowiązywania: 2005-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA