REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2860

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 ust. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanej dalej „Radą Rolników”, wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem kadencji Rady Rolników.

2. O terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Rolników informuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej „Kasą”, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w siedzibie centrali Kasy i siedzibach oddziałów regionalnych Kasy.

3. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Rolników powinno zawierać:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon;

2) informację o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub posiadaniu prawa do emerytury lub renty rolniczej;

3) informacje o kwalifikacjach zawodowych.

4. Jeżeli kandydat na członka Rady Rolników podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną Kasy, w której jest ubezpieczony.

5. Jeżeli kandydat na członka Rady Rolników posiada ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną Kasy, która wypłaca świadczenie.

6. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę każdego kandydata na kandydowanie na członka Rady Rolników.

§ 2.
Członkom Rady Rolników przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w formie:

1) ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego albo

2) ryczałtowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Rolników, prezydium Rady Rolników oraz komisji Rady Rolników, zwane dalej „ryczałtowym wynagrodzeniem za udział w posiedzeniu”.

§ 3.
Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne przysługuje członkowi Rady Rolników w okresie pełnienia funkcji:

1) przewodniczącego Rady Rolników – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.3)), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”;

2) zastępcy przewodniczącego – w wysokości 0,8 przeciętnego wynagrodzenia;

3) w Radzie Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – w wysokości 0,5 przeciętnego wynagrodzenia.

§ 4.
1. Ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniu w wysokości 15 % przeciętnego wynagrodzenia przysługuje członkowi Rady Rolników niewymienionemu w § 3.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez członka Rady Rolników niewymienionego w § 3 określonych prac na zlecenie Rady Rolników w terminie ustalonym przez przewodniczącego Rady Rolników.

§ 5.
1. Członkowi Rady Rolników zamieszkałemu poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, o którym mowa w § 2 pkt 2, lub posiedzenie Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, przysługuje zwrot kosztów przejazdów i noclegu.

2. Zwrot kosztów przejazdów obejmuje zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji kolejowej i autobusowej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy z miejsca zamieszkania członka Rady Rolników do miejscowości, w której odbywa się posiedzenie, brak jest dogodnego połączenia środkami komunikacji kolejowej i autobusowej, zwrot kosztów przejazdów obejmuje zwrot kosztów używania samochodu prywatnego.

4. Zwrot kosztów przejazdów, kosztów noclegu oraz ryczałt za nocleg wypłaca się w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio w razie:

1) wykonywania przez członka Rady Rolników pełniącego funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Rolników obowiązków związanych z pełnioną funkcją w innej formie niż określona w ust. 1;

2) wykonywania przez członka Rady Rolników niewymienionego w pkt 1 określonych prac na zlecenie Rady Rolników w terminie ustalonym przez przewodniczącego Rady Rolników.

§ 6.
1. Ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, należne za dany miesiąc wypłaca się nie później niż ostatniego dnia tego miesiąca.

2. Ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniu oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegu wypłaca się po zakończeniu posiedzenia, nie później niż na następnym posiedzeniu.

§ 7.
Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia ulega zmianie, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie wysokości przeciętnego rocznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228 poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2005-01-01
  • Dokument traci ważność: 2006-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA