REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2861

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o właścicielach lasów prywatnych, należy przez to rozumieć właścicieli, dzierżawców lub użytkowników wieczystych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego.
§ 2.
1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie elektronicznej i papierowej.

3. Forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą.

4. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w ust. 3, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 3.
Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

3) aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, wydane przez:

a) naczelnika urzędu skarbowego,

b) wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

4) kopię powołania nadleśniczego w nadleśnictwie, które ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu;

5) oświadczenie nadleśniczego o poinformowaniu właścicieli lasów prywatnych o zamiarze realizacji projektu w danym nadleśnictwie;

6) wykaz właścicieli lasów prywatnych, którzy zgłosili należące do nich obszary leśne do objęcia projektem, wraz z uzasadnieniem objęcia lub odmowy objęcia projektem zgłoszonych obszarów leśnych przez każdego z właścicieli lasów prywatnych;

7) charakterystykę warunków przyrodniczo-gospodarczych obszaru, na którym projekt będzie realizowany;

8) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

9) w przypadku gdy projekt dotyczy robót budowlanych:

a) kosztorys inwestorski, który powinien zawierać:

– tytuł projektu,

– nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,

– imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz jego podpis,

– imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis,

– datę opracowania kosztorysu,

– ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami określającymi wielkość projektu lub robót budowlanych,

– przedmiar lub obmiar robót budowlanych,

– kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną,

– wartość kosztorysową robót budowlanych,

– tabelę wartości elementów scalonych,

b) kopię pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania takich pozwoleń,

c) kopię dokumentu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, potwierdzoną przez ten organ, wraz z:

– oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wykonania robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub

– kopią zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.

§ 4.
Dokumenty wymienione w § 3 pkt 6 i 7 składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.
§ 5.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.
§ 6.
1. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu poprawnie wypełnionego wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, do instytucji wdrażającej.

2. Wpływ wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 7.
1. W przypadku wpływu wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 8.
Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 9.
1. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 2 ust. 3, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

2. Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, złożone w terminie od dnia 15 września 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, które zawierają informacje określone w rozporządzeniu, uznaje się za wnioski ważnie złożone.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. (poz. 2861)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA