REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2865

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego.
§ 2.
Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe i laboratoryjne wyposaża się w oświetlenie awaryjne ze źródłem zasilania, włączające się automatycznie w czasie nie dłuższym niż 5 sekund (s) od wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej.
§ 3.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, przy obsłudze których istnieje niebezpieczeństwo poparzenia, wyposaża się w ochronną izolację cieplną lub osłony termoizolacyjne.
§ 4.
1. Urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki, niezależnie od kontroli dokonywanej przez pracowników dozoru technicznego, kontroluje się pod względem dopuszczalnego, maksymalnego ciśnienia roboczego, wskazywanego przez manometry zainstalowane na tych urządzeniach i zbiornikach.

2. Na manometrach zainstalowanych na zbiornikach i urządzeniach ciśnieniowych oznacza się dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze tych zbiorników i urządzeń ciśnieniowych.

§ 5.
Maszyny i inne urządzenia techniczne z elementami wirującymi wyposaża się w osłony.
§ 6.
Pulpity sterownicze instalacji rektyfikacyjnych, odwadniających i stacji wyparnych wyposaża się w oświetlenie o natężeniu co najmniej 300 luksów (lx).
§ 7.
Sterowanie zaworami odcinającymi odbywa się ze stanowiska obsługi tych zaworów, a w urządzeniach automatycznych – ze stanowiska sterowania tymi urządzeniami.
§ 8.
1. W pomieszczeniach, w których w trakcie procesu technologicznego dochodzi do wydzielania się:

1) pyłów i par substancji, wymienionych w wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określonych w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

2) substancji palnych

– kontroluje się zawartość tlenu oraz stężenie tych pyłów i substancji w powietrzu.

2. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 1, pomieszczenia te wyposaża się w system wentylacji awaryjnej, uruchamiany z zewnątrz i od wewnątrz tych pomieszczeń, o wydajności zapewniającej co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

3. Oceny zagrożenia wybuchem w obiektach, w których znajdują się pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, i na terenach przyległych do tych obiektów oraz klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w tych obiektach i terenach dokonuje się zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

§ 9.
Procesu fermentacji alkoholowej dokonuje się w kadziach fermentacyjnych, wyposażonych w instalację do odprowadzania dwutlenku węgla na zewnątrz budynku.
§ 10.
Kadzie fermentacyjne, urządzenia propagacyjne, aparaty odpędowe, rektyfikacyjne i odwadniające wyposaża się w urządzenia zabezpieczające przed powstawaniem podciśnienia oraz w zawory bezpieczeństwa.
§ 11.
Aparaty odpędowe i rektyfikacyjne, wysalacze soli, zestawialniki do produkcji wódek oraz zbiorniki na destylaty i alkohole wyposaża się w system odpowietrzania z zabezpieczeniem ogniowym.
§ 12.
Mieszanie fuzli ze środkami odwadniającymi odbywa się w stałym rurociągu.
§ 13.
Rozdrabnianie surowców pylistych stosowanych do produkcji wódek oraz suszonych drożdży odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu w sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłów na zewnątrz tego pomieszczenia.
§ 14.
Urządzenia do napełniania, zamykania i etykietowania opakowań szklanych wyposaża się w:

1) osłony chroniące pracowników przed rozpryskiem szkła z zastosowaniem czujników powodujących wyłączenie urządzenia przy otwartych osłonach;

2) dwa wyłączniki awaryjne umieszczone w dostępnych miejscach.

§ 15.
1. Urządzenia do prześwietlania opakowań szklanych ustawia się w sposób niepowodujący olśnienia wzroku pracowników.

2. Wykonywanie czynności przez pracowników na stanowiskach do przeglądania opakowań szklanych nie może trwać dłużej niż 2 godziny w ciągu jednej zmiany roboczej.

§ 16.
Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, laboratoryjne lub inne pomieszczenia, w których może powstawać stłuczka szklana, wyposaża się w pojemniki do gromadzenia szkła.
§ 17.
Otwory kontrolne i montażowe myjki do butelek podczas pracy powinny być szczelnie zamknięte.
§ 18.
1. Zamkniętą kadź fermentacyjną albo zbiornik do przechowywania alkoholu etylowego lub wódek wyposaża się w jeden właz i system odpowietrzania z zabezpieczeniem ogniowym.

2. W czasie wykonywania czynności przez pracowników w kadziach fermentacyjnych albo w zbiornikach, o których mowa w ust. 1, włazy powinny być otwarte.

3. Pracownicy w czasie wykonywania czynności w kadziach fermentacyjnych albo w zbiornikach stosują narzędzia nieiskrzące.

§ 19.
Zbiorniki wolno stojące, o wysokości co najmniej 2 metrów (m), z wyłączeniem kadzi drewnianych i zbiorników z włazami bocznymi, wyposaża się w drabiny metalowe, trwale zamocowane i usytuowane wewnątrz i na zewnątrz zbiornika, przy jego górnym włazie.
§ 20.
1. Lampy sterylizujące laboratoria mikrobiologiczne włącza się i wyłącza na zewnątrz tych pomieszczeń.

2. Pracowników wykonujących czynności w laboratoriach, o których mowa w ust. 1, chroni się przed promieniowaniem ultrafioletowym przez stosowanie środków ochrony indywidualnej.

§ 21.
Usuwania z wyparki lub z jej elementów grzejnych wywaru melasowego dokonuje się po odłączeniu dopływu pary grzejnej do tego urządzenia.
§ 22.
Przy obsłudze urządzenia do spalania wywaru melasowego, z zainstalowanym kotłem do odzyskiwania ciepła o mocy cieplnej przekraczającej 50 kilowatów (kW), co najmniej jeden z pracowników obsługujących to urządzenie na każdej zmianie roboczej powinien posiadać uprawnienia palacza kotłowego.
§ 23.
Usuwanie węgla wywarowego z pieca i jego wywóz na składowisko odbywa się mechanicznie.
§ 24.
Aparaty odpędowe do przerobu alkoholu etylowego, aparaty rektyfikacyjne do wyrobu alkoholu etylowego oraz przewody do transportu alkoholu etylowego lub jego par wyposaża się w urządzenia do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej.
§ 25.
Urządzenia i instalacje elektryczne znajdujące się w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których stężenie substancji palnych w powietrzu, określone w Polskich Normach, jest zawarte w przedziale dolnej i górnej granicy wybuchowości, powinny być wykonane i użytkowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy w tych przestrzeniach.
§ 26.
Traci moc rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego (Dz. U. Nr 20, poz. 150).
§ 27.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-07-01
  • Data obowiązywania: 2005-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA