REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2867

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz. U. Nr 134, poz. 893) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Opłaty za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń, zwane dalej „opłatami”, wnosi się na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli wniosek złożono w Wydziale Obsługi Klienta, albo na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, jeżeli wniosek złożono w ekspozyturze.”;

2) w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku złożenia wniosku w ekspozyturze opłatę, o której mowa w § 7, można uiścić w kasie sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura.”;

3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Do wniosku należy dołączyć oryginalny dowód wniesienia opłaty, a w przypadku przesłania pocztą – jego kopię.

2. W przypadku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej – na wydruku należy zamieścić informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek.

3. Dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku lub kopii nie zwraca się.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wniosek złożony z naruszeniem przepisów § 8, § 9 ust. 1, 2, 3, § 10 i § 11a ust. 1 i 2, wniosek nieopłacony lub od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 146, poz. 1546.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA