REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2869

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa kwalifikacje wymagane od członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych, zwanego dalej „zespołem”, działającego w zakładzie opieki zdrowotnej udzielającym całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, zwanym dalej „zakładem”.
§ 2.
1. Lekarz pełniący funkcję przewodniczącego zespołu:

1) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu;

2) posiada tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w jednej z następujących dziedzin medycyny:

a) epidemiologia lub higiena i epidemiologia,

b) mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska,

c) choroby zakaźne,

d) zdrowie publiczne;

3) jest zatrudniony w zakładzie.

2. Lekarz przed objęciem funkcji przewodniczącego zespołu lub w ciągu 12 miesięcy od jej objęcia jest obowiązany odbyć kurs specjalistyczny prowadzony przez jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.3)).

§ 3.
Pielęgniarka wchodząca w skład zespołu:

1) posiada średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa;

2) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej;

3) posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii;

4) jest zatrudniona w zakładzie.

§ 4.
Lekarze i pielęgniarki wchodzący w skład zespołu są obowiązani do regularnego podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń organizowanych przez uprawnione jednostki.
§ 5.
1. W okresie 6 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia kierownik zakładu, w przypadku braku możliwości powołania do zespołu osób spełniających kryteria, o których mowa w § 2 i 3, może powołać do zespołu, nie dłużej niż na okres 6 lat, osoby spełniające kryteria określone w ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) funkcję przewodniczącego zespołu może sprawować lekarz, który:

a) posiada tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2,

b) ukończył przed objęciem tej funkcji lub ukończy w terminie 12 miesięcy od jej objęcia – kurs specjalistyczny, o którym mowa w § 2 ust. 2;

2) pielęgniarka wchodząca w skład zespołu:

a) posiada specjalizację w dziedzinie innej niż wymieniona w § 3,

b) posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej,

c) ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego prowadzony przez jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 10d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.4)).

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-01-15
  • Data obowiązywania: 2005-01-15
  • Dokument traci ważność: 2010-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA