REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 286 poz. 2884

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;”,

– w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„od osoby ubiegającej się o wymianę wydanego zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym – za pośrednictwem ośrodka, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7:”,

– w pkt 7:

– w lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, o których mowa w art. 97 ust. 3 ustawy,”,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) za pośrednictwem ośrodka, gdy wniosek dotyczy osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7:

– dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f,

– kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, o których mowa w art. 97 ust. 3 ustawy;”,

– dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) od osoby posiadającej prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów a ubiegającej się o prawo jazdy kategorii B bez ograniczenia – za pośrednictwem ośrodka:

a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f,

b) kserokopii posiadanego prawa jazdy.”,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 dołącza kserokopię karty pobytu.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, i 12 jest uiszczenie opłaty ewidencyjnej.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7 lit. a, b i d, pkt 8, 9 i 12, powinien zawierać adnotację egzaminatora o uzyskaniu przez osobę pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie wymaganym przepisami w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Polskie prawo jazdy otrzymane od organu zagranicznego, który dokonał jego wymiany na zagraniczne prawo jazdy, unieważnia się przez obcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i umieszcza się w aktach ewidencyjnych kierowców, wprowadzając jednocześnie odpowiednie dane do wniosku i systemu informatycznego. Jeżeli polskie prawo jazdy wymienione na zagraniczne nie jest autentyczne, organ polski niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ zagraniczny, który dokonał wymiany.”,

f) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W celu wydania wtórnika prawa jazdy osobie, której prawo jazdy wydane zostało przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, należy zwrócić się do właściwego organu tego państwa o podanie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu. Wydając wtórnik dokumentu, organ zamieszcza w nim kod 71, o którym mowa w przepisach w sprawie wzorów dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Wystąpienie właściwego do praw jazdy organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wymieniającego polskie krajowe prawo jazdy lub wydającego jego wtórnik, obliguje organ polski do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi w zakresie wystąpienia bezpośrednio na adres organu występującego.”;

2) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 1:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zgodności danych z danymi ujętymi w dokumencie tożsamości osoby – w przypadkach określonych w § 5 ust. 1 pkt 3–5, pkt 7 lit. c i pkt 10–12,”,

– lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) czy prawo jazdy jest wydane przez państwo ujęte w wykazie państw Stron Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia, lub czy odpowiada wzorowi określonemu w konwencjach o ruchu drogowym – jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy;”,

b) w ust. 2:

– w pkt 9 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– C1+E, C+E, D1+E lub D+E, jeżeli osoba posiada uprawnienie kategorii B prawa jazdy,”,

– w pkt 10 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przy kategorii B+E prawa jazdy uzyskanej w wyniku posiadania kategorii B oraz kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy – za datę ważności przyjmuje się późniejszą z dat określonych w orzeczeniach lekarskich wydanych dla kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy,”,

c) w ust. 4:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pkt 1, 6, 7 lit. a i d i pkt 12 – wydaje się w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego, z zastrzeżeniem ust. 7;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pkt 2, 5, 6 i 12 – wydaje się po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy;”,

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Organ po otrzymaniu posiadanego przez osobę prawa jazdy lub pozwolenia powinien w przypadkach określonych w § 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 12 unieważnić je przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwrócić osobie uprawnionej oraz uzupełnić dane we wniosku i w systemie informatycznym, z zastrzeżeniem ust. 8.

7. W stosunku do osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, którego wzór nie jest określony w konwencjach o ruchu drogowym, stosuje się przepisy w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej.”,

e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie krajowe prawo jazdy, jest zatrzymywane przez organ i niezwłocznie przesyłane do państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Wykaz organów państw członkowskich Unii Europejskiej właściwych do przesyłania wymienionych praw jazdy zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia; prawa jazdy wydane przez państwa niebędące członkami Unii Europejskiej należy przekazywać za pośrednictwem przedstawicielstw dyplomatycznych tych państw w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

3) w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, która została skierowana na badanie lekarskie lub psychologiczne, skierowanie lub zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.”;

4) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli zakaz dotyczy części posiadanych przez osobę uprawnień ujętych w prawie jazdy, można, po złożeniu przez nią wniosku, wydać nowe prawo jazdy obejmujące uprawnienia dotychczas posiadane i nieobjęte zakazem, na zasadach określonych w § 7 ust. 1–4; dotychczasowe prawo jazdy ulega unieważnieniu zgodnie z § 7 ust. 6.”;

5) w § 15 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. f,”;

6) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. Przepisy dotyczące państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw, które nie należą do Unii Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unią Europejską korzystają ze swobodnego przepływu osób.”;

7) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.

Załącznik 1. [WYKAZ PAŃSTW STRON KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM, SPORZĄDZONEJ W WIEDNIU DNIA 8 LISTOPADA 1968 R.]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 28 grudnia 2004 r. (poz. 2884)

Załącznik nr 1

WYKAZ PAŃSTW STRON KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM, SPORZĄDZONEJ W WIEDNIU DNIA 8 LISTOPADA 1968 R.

1. Republika Południowej Afryki

2. Republika Albanii

3. Republika Austrii

4. Bahamy

5. Królestwo Bahrajnu

6. Republika Białorusi

7. Królestwo Belgii

8. Bośnia i Hercegowina

9. Federacyjna Republika Brazylii

10. Republika Bułgarii

11. Republika Chorwacji

12. Republika Czeska

13. Królestwo Danii

14. Republika Estońska

15. Republika Filipin

16. Republika Finlandii

17. Republika Francuska

18. Republika Grecka

19. Gruzja

20. Kooperacyjna Republika Gujany

21. Islamska Republika Iranu

22. Państwo Izrael

23. Serbia i Czarnogóra

24. Republika Kazachstanu

25. Demokratyczna Republika Konga

26. Republika Kuby

27. Państwo Kuwejt

28. Republika Litewska

29. Wielkie Księstwo Luksemburga

30. Republika Łotewska

31. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

32. Królestwo Marokańskie

33. Republika Mołdowy

34. Księstwo Monako

35. Mongolia

36. Republika Federalna Niemiec

37. Republika Nigru

38. Królestwo Norwegii

39. Islamska Republika Pakistanu

40. Federacja Rosyjska

41. Rumunia

42. Republika San Marino

43. Republika Senegalu

44. Republika Seszeli

45. Republika Słowacka

46. Republika Słowenii

47. Konfederacja Szwajcarska

48. Królestwo Szwecji

49. Republika Środkowoafrykańska

50. Republika Tadżykistanu

51. Turkmenistan

52. Ukraina

53. Wschodnia Republika Urugwaju

54. Republika Uzbekistanu

55. Republika Węgierska

56. Republika Włoska

57. Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

58. Republika Zimbabwe

PAŃSTWA, Z KTÓRYMI RZECZPOSPOLITA POLSKA ZAWARŁA DWUSTRONNE UMOWY O WZAJEMNYM UZNAWANIU PRAW JAZDY

1. Cesarstwo Japonii

2. Republika Korei

Załącznik 2. [WYKAZ ORGANÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ WŁAŚCIWYCH DO PRZESYŁANIA WYMIENIONYCH PRAW JAZDY]

Załącznik nr 2

WYKAZ ORGANÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ WŁAŚCIWYCH DO PRZESYŁANIA WYMIENIONYCH PRAW JAZDY

B (Królestwo Belgii)

Ministère des Affaires Etrangères

Direction B42

rue des Petits-Carmes15

B-1000 Bruxelles

CZ (Republika Czeska)

Ministerstvo Dopravy

Odbor agend ridicu

Nabrezi L. Svobody 12

110 15 Praha 1

Czech Republic

Tel: +420 9722 31475

DK (Królestwo Danii)

Rigspolitiet, afdeling D

Landlystvej 34-40

DK-2650 Hvidovre

D (Republika Federalna Niemiec)

Kraftfahrt-Bundesamt

Referat 24

Fördestraße 16

D-24932 Flensburg

EST (Republika Estońska)

Estonian Motor Vehicle Registration Centre

19 Mäepealse Str

12618 TALLINN

ESTONIA

Tel: +372 6201 202

Fax: +372 6201 201

E-mail: kantselei@ark.ee

GR (Republika Grecka)

Ministry of Transport

General Services

Informatics Centre

Syggrou 49

GR-117 80 Athens

E (Królestwo Hiszpanii)

Dirección General de Tráfico

Subdirección General de Normativa y Recursos

C/General Aranaz 86

E-28027 Madrid

F (Republika Francuska)

Ministère de l'Intérieur

Direction des Libertés Publiques et des Affaires

Juridiques

Sous-Direction de la Circulation et de la Sécurité

Routières

Service de Ficher National des permis de conduire

Place Beauvau

F-75800 Paris

IRL (Irlandia)

Driver Licensing Division

Department Of Transport

Ballina

Co Mayo

Ireland

l (Republika Włoska)

Ministero dei Trasporti

Direzione Generale M.C.T.C.

Direzione Centrale IV-Divisione 46

Via G.Caraci, 36

I-00157 Roma

CY (Republika Cypryjska)

Ministry of Communication and Works

Road Transport Department

17 Vasileos Pavlou Street

1425 Nicosia – CYPRUS

Tel.: +357 22807120

Fax: +357 22354030

Email: skolettas@rtd.mcw.gov.cv

LV (Republika Łotewska)

Road Traffic Safety Directorate

Miera St. 25

Riga LV-1001

Latvia

LT (Republika Litewska)

Personalization of Identity Documents Center under

the Ministry of Interior

Žirmūnų st.1d

LT-09229 Vilnius

Lithuania

L (Wielkie Księstwo Luksemburga)

Ministère des Transports

Service des Permis de Conduire

21, boulevard Royal

L-2938 LUXEMBOURG

H (Republika Węgierska)

Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó,

Nyilvántartó és Választási Hivatal

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Tárna u. 1-3.

H-1106 Budapest

Hungary

Tel: +36 1 432 1701

Fax: +36 1 432 1702

M (Republika Malty)

Driver Licensing Unit

Licensing and Testing Directorate

Malta Transport Authority

Hornworks Ditch

Floriana CMR 02

MALTA

Tel:+356 212479557 / 6 / 7

Fax: +356 21246790

E-mail: joseph.d.fenech@gov.mt

NL (Królestwo Niderlandów)

DIENST WEGVERKEER (RDW)

Bureau Rijbewijzen

Postbus 9000

NL-9640 HA Veendam

tel. :+31.598.693333

fax: +31.598.699192

A (Republika Austrii)

Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr

Radetzkystrasse 2

A-1030 Wien

P (Republika Portugalska)

Ministério da Administração Interna

Direcção Geral de Viação

Avenida da República, 16

P-1050 Lisboa

SLO (Republika Słowenii)

Ministry of the Interior

Bureau for Administrative Internal Affairs

Beethovnova ulica 3

SI-1501 Ljubljana

Slovenia

Tel: +386-1 472 47 25

SK (Republika Słowacka)

PrezÍdium policajného zboru

odbor dokladov a evidenciÍ

Račianska 45

812 72 Bratislava 1

Slovenská republika

FIN (Republika Finlandii)

Ajoneuvohallintokeskus

Motor Vehicle Administration

P.O.B. 108

FIN-00531 Helsinki

e-mail: ake@ake.fi

phone: +358-(0)100 7800

Åland:

Ålands landskapsstyrelse

Motorfordonsbyrån

Möckelö

FIN-22100 Mariehamn

S (Królestwo Szwecji)

Vägverket

Trafikregistret

S-70188 Örebro

vägverket.ore@vv.se

+46 19 19 75 00

UK (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej)

a) Great Britain:

Foreign Licence Section

D4, DVLA

Swansea SA6 7JL

United Kingdom

b) Northern Ireland:

Driver Licensing Division

Driver and Vehicle Licensing Northern Ireland

Country Hall, COLERAINE

Northern Ireland

BT51 3TB

c) Gibraltar:

Motor Vehicle Testing Centre

Ministry for Transport and Tourism

Eastern Beach Road, GIBRALTAR

EEA: Europejski Obszar Gospodarczy

ÍS (Islandia)

National Commissioner of the lcelandic Police

Ríkislögreglustjórinn

Skúlagata 21

101 Reykjavík

lceland

Telephone: 354 570 2500 Fax: 354 570 2501

e.mail: rls@rls.is

FL (Liechtenstein)

Liechtensteinische Motorfahrzeugkontrolle

Gewerbeweg

FL-9490 Vaduz

N (Norwegia)

Norwegian Public Roads Administration

Road User Division

P.O. Box 8142 Dep.

N-0033 Oslo

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-01-15
  • Data obowiązywania: 2005-01-15
  • Dokument traci ważność: 2013-01-19

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA