reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 3 oraz art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. Nr 16, poz. 205) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący powiatowej komisji poborowej może, w uzasadnionym wypadku, zarządzić działanie komisji po upływie terminu określonego w § 2, w celu rozpatrzenia wniosków poborowych o odroczenie służby wojskowej, złożonych po zakończeniu poboru."

2) użyty w § 8 w ust. 1, w § 19 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 2 w pkt 3 oraz w § 20 w ust. 2 w pkt 1 i 2 wyraz „obywatelskich" zastępuje się wyrazem „poboru"

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Powołując komisję lekarską w składzie określonym w § 7 i 8, uwzględnia się jednocześnie osoby, które, w razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, członków lub sekretarza komisji, pełnią te funkcje zastępczo.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do średniego personelu medycznego."

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Poborowi, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą wnieść do komisji podanie o zwolnienie z obowiązku osobistego stawienia się przed nią, załączając wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność.

2. W podaniu, o którym mowa w ust. 1, do celów ewidencji wojskowej należy podać:

1) nazwisko,

2) imię (imiona),

3) imię ojca,

4) miejsce urodzenia,

5) adres zamieszkania,

6) wykształcenie,

7) zawód,

8) serię i numer dowodu osobistego,

9) nazwę organu, który wydał dowód osobisty,

10) numer ewidencyjny PESEL poborowego."

5) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkowie komisji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b), biorą udział w posiedzeniach powiatowej komisji poborowej w dniach rozpatrywania podań poborowych z danej gminy o odroczenie służby wojskowej."

6) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja poborowa rozpatruje sprawy poborowych, ubiegających się o odroczenie służby wojskowej, na posiedzeniach."

7) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Orzeczenie wojewódzkiej komisji poborowej doręcza się poborowemu i wojskowemu komendantowi uzupełnień."

8) w § 24:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) analizowanie dokumentacji związanej z wnioskami o odroczenie służby wojskowej,",

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przekazywanie poborowym oraz właściwym wojskowym komendantom uzupełnień orzeczeń komisji.",

c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przyjmowanie od poborowych, w czasie poboru, wniosków o odroczenie zasadniczej służby wojskowej."

9) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Osobom wchodzącym w skład komisji przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn:

1) dla przewodniczącego komisji lekarskiej – kwoty 70 zł i liczby posiedzeń, którym przewodniczył w miesiącu,

2) dla lekarza – członka komisji lekarskiej oraz sekretarza tej komisji – kwoty 60 zł i liczby posiedzeń, w których uczestniczyli w miesiącu,

3) dla średniego personelu medycznego – kwoty 50 zł i liczby posiedzeń, w których uczestniczył w miesiącu,

4) dla przewodniczącego komisji poborowej – kwoty 60 zł i liczby posiedzeń, w których uczestniczył w miesiącu,

5) dla członka komisji poborowej oraz sekretarza tej komisji – kwoty 50 zł i liczby posiedzeń, w których uczestniczyli w miesiącu.

2. Wysokość wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, za każdy dzień pracy nie może przekraczać 10 % przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) za kwartał poprzedzający wypłatę wynagrodzenia."

10) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2005 r. (poz. 178)

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama