reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. Nr 85, poz. 801) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2:

a) w lit. a dodaje się pkt 44–46 w brzmieniu:

„44) dyrektywy 2004/59/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromopropylatu (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004),

45) dyrektywy 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej załączniki dyrektyw Rady 86/362/WE, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych środków ochrony roślin zabronionych do stosowania we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004),

46) dyrektywy Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (Dz. Urz. UE L 301 z 28.09.2004);”,

b) w lit. b dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

„33) dyrektywy 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywy 86/362/WE, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie najwyższych poziomów pozostałości dla pestycydów zabronionych do stosowania w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004);”,

c) w lit. c dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27) dyrektywy 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywy 86/362/WE, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie najwyższych poziomów pozostałości dla pestycydów zabronionych do stosowania w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004);”;

2) po § 1 dodaje się § 1a–1c w brzmieniu:

„§ 1a. 1. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, określone w załącznikach do rozporządzenia mają zastosowanie do środków spożywczych przeznaczonych do wywozu do państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin określone w rozporządzeniu nie mają zastosowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej wymaga poddania środka spożywczego pochodzenia roślinnego specjalnej obróbce w celu zapobieżenia wprowadzeniu organizmu szkodliwego na swoje terytorium lub

2) specjalna obróbka, o której mowa w pkt 1, jest konieczna dla ochrony środków spożywczych pochodzenia roślinnego przed organizmami szkodliwymi podczas składowania lub transportu tego środka spożywczego do państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

§ 1b. Najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin nie stosuje się, jeżeli środki spożywcze, o których mowa w rozporządzeniu, są przeznaczone do:

1) produkcji artykułów innych niż środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi lub pasz dla zwierząt;

2) siewu lub sadzenia.

§ 1c. 1. W przypadku środków spożywczych suszonych lub przetworzonych, dla których szczegółowe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin nie zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, stosuje się dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin ustalone w tych załącznikach, z tym że poziomy te oblicza się, uwzględniając zagęszczenie wynikające z procesu suszenia albo przetwarzania, a także rozcieńczenie spowodowane przetwarzaniem.

2. W przypadku środków spożywczych wieloskładnikowych, dla których szczegółowe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin nie zostały określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia, nie mogą one przekroczyć wartości określonych w tych załącznikach, z tym że poziomy te w środkach spożywczych wieloskładnikowych oblicza się, uwzględniając procentowy udział składników w danym środku spożywczym wieloskładnikowym oraz warunki określone w ust. 1.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po tytule dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które nie zostały wymienione w niniejszym załączniku, nie mogą przekraczać poziomu 0,01 mg/kg środka spożywczego.”,

b) w tabeli:

– poz. 1 otrzymuje brzmienie:

1. 1,1-dichloro 2,2-bis (4-etylo-fenylo-)etan

 

 

 

0,01

owoce, warzywa

 

0,01

ziemniaki

 

0,1

herbata

 

0,1

chmiel

 

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– po poz. 1 dodaje się poz. 1a w brzmieniu:

1a. 1,2-dichloroetan

 

 

 

0,01

owoce

 

0,01

warzywa

 

0,01

warzywa strączkowe

 

0,02

nasiona roślin oleistych

 

0,01

ziemniaki

 

0,02

herbata

 

0,02

chmiel

 

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 7 otrzymuje brzmienie:

7. ALDRYNA i DIELDRYNA

 

 

(łącznie – wyrażona jako dieldryna)

0,01

owoce

 

0,02

pasternak

 

0,01

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0,02

ogórki

 

0,03

melon, arbuz

 

0,01

warzywa owocowe

 

0,01

warzywa liściowe i łodygowe

 

0,01

świeże zioła

 

0,01

warzywa strączkowe

 

0,02

nasiona roślin oleistych

 

0,01

ziemniaki

 

0,02

herbata

 

0,02

chmiel

 

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 12 otrzymuje brzmienie:

12. ARAMIT

 

 

2-(4-tert-butylofenoksy)-1-metyloetyl 2-chloroetylosiarczan

0,01

owoce, warzywa

0,01

ziemniaki

 

0,1

herbata

 

0,1

chmiel

 

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 21 otrzymuje brzmienie:

21. BARBAN

 

 

(wyrażony jako 3-chloroanilina)

0,05

owoce, warzywa

3-chlorofenylokarbaminian 4-chlorobut-2-ynylu

0,05

ziemniaki

 

0,1

herbata

 

0,1

chmiel

 

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 28 otrzymuje brzmienie:

28. BIFENTRYNA

 

 

(Z) -(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1 - enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 2-metylobifenyl-3-ilometylu

0,1

owoce cytrusowe

0,3

owoce ziarnkowe

0,2

owoce pestkowe

 

0,2

winogrona

 

0,5

truskawki

 

0,3

jeżyny, maliny

 

0,05

pozostałe owoce jagodowe

 

0,1

banany

 

0,05

warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0,2

pomidory, papryka, oberżyna

 

0,1

ogórki, korniszony, cukinia

 

0,2

brokuły, kalafiory

 

1

kapusta głowiasta, brukselka

 

2

sałata, rzeżucha ogrodowa, roszpunka warzywna, skarole

 

0,5

fasola w strąku

 

0,1

groch w strąku

 

0,05

pozostałe warzywa strączkowe

 

0,1

nasiona roślin oleistych

 

0,05

orzechy

 

0,05

ziemniaki

 

5

herbata

 

10

chmiel

 

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 36 otrzymuje brzmienie:

36. BROMOPROPYLAT

 

 

4,4'-dibromobenzilan izopropylu

2,0

owoce cytrusowe

 

2,0

owoce ziarnkowe

 

0,05

owoce pestkowe

 

2,0

winogrona

 

0,05

truskawki

 

0,05

pozostałe owoce jagodowe

 

0,05

pozostałe owoce

 

1,0

pomidory

 

0,05

pozostałe warzywa

 

1,0

fasola w strąku

 

0,05

pozostałe warzywa strączkowe

 

0,05

ziemniaki

 

0,05

orzechy

 

0,1

nasiona roślin oleistych

 

0,1

herbata

 

0,1

chmiel

 

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 41 otrzymuje brzmienie:

41. CHLORDAN (suma cis- i trans-chlordanu)

0,01

owoce

1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoidan

0,01

warzywa

0,01

warzywa strączkowe

 

0,02

nasiona roślin oleistych

 

0,01

ziemniaki

 

0,02

herbata

 

0,02

chmiel

 

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 46 otrzymuje brzmienie:

46. CHLOROBENZYLAT

 

 

4,4'-dichlorobenzilan etylu

0,02

owoce, warzywa

 

0,02

ziemniaki

 

0,1

herbata

 

0,1

chmiel

 

0,02

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 48 otrzymuje brzmienie:

48. CHLOROBUFAM

 

 

(wyrażone jako 3-chloroanilina)

0,05

owoce, warzywa

3-chlorofenylokarbaminian i-metyloprop-2-ynylu

0,05

ziemniaki

 

0,1

herbata

 

0,1

chmiel

 

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 49 otrzymuje brzmienie:

49. CHLOROFENSON

0,01

owoce, warzywa

4-chlorobenzenosulfonian 4-chlorofenylu

0,01

ziemniaki

0,1

herbata

0,1

chmiel

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 50 otrzymuje brzmienie:

50. CHLOROKSURON

0,05

owoce, warzywa

3-[4-(4-chlorofenoksy)fenylo]-1,1-dimetylo mocznik

0,05

ziemniaki

0,1

herbata

0,1

chmiel

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 52 otrzymuje brzmienie:

52. CHLOROPIRYFOS METYLOWY

0,3

cytryny

tiofosforan O-3,5,6-trichloropiryd-2-ilo-O,O-di-metylu

1,0

mandarynki

0,5

pomarańcze

0,05

pozostałe owoce cytrusowe

0,5

owoce ziarnkowe

0,5

truskawki, brzoskwinie

0,2

winogrona

0,05

pozostałe owoce

0,5

pomidory, papryka

0,05

pozostałe warzywa

0,05

ziemniaki

0,1

herbata

0,1

chmiel

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 58 otrzymuje brzmienie:

58. CYAZOFAMID

0,01

owoce cytrusowe

4-chloro-2-cyjano-N,N-dimetylo-5-(4-metylofenylo)-1 H-imidazolo-1-sulfonamid

0,01

owoce pestkowe, owoce ziarnkowe

0,5

winogrona

0,01

truskawki

0,01

owoce jagodowe

0,01

pozostałe owoce

0,01

warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,2

pomidory

0,01

pozostałe warzywa owocowe

0,1

melon

0,1

ogórek

0,01

pozostałe warzywa

0,01

warzywa strączkowe

0,02

nasiona roślin oleistych

0,01

ziemniaki

0,02

herbata

0,02

chmiel

0,01

orzechy

0,02

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 71 otrzymuje brzmienie:

71. 2,4-DB

0,05

owoce

kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy)butanowy

0,05

warzywa

0,05

warzywa strączkowe

0,05

nasiona roślin oleistych

0,05

ziemniaki

0,1

herbata

0,1

chmiel

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 81 otrzymuje brzmienie:

81. DIALAT

0,05

owoce, warzywa

(suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat) diizopropylotiokarbaminian S-2,3-dichloroallilu

0,05

ziemniaki

0,1

herbata

0,1

chmiel

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 118 otrzymuje brzmienie:

118. ETOKSYSULFURON

0,05

owoce, warzywa

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-il-3(2-etoksyfenoksy-sulfonylo))mocznik

0,05

warzywa strączkowe

0,05

nasiona roślin oleistych

0,05

ziemniaki

0,1

herbata

0,1

chmiel

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– po poz. 118 dodaje się poz. 118a w brzmieniu:

118a. ETYLENU TLENEK

0,1

owoce

(suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etanolu)

0,1

warzywa

0,1

warzywa strączkowe

0,2

nasiona roślin oleistych

0,1

ziemniaki

0,2

herbata

0,2

chmiel

0,1

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 119 otrzymuje brzmienie:

119. FAMOKSADON

0,02

owoce cytrusowe

3-anilino-5-metyl-5-(4-fenoksyfenol)-1,3-oksazolidin-2,4-dion

2

winogrona

0,02

pozostałe owoce

1

pomidory

0,2

oberżyna, ogórki, korniszony, cukinia

0,3

melony

0,02

pozostałe warzywa

0,05

nasiona roślin oleistych

0,02

orzechy

0,02

ziemniaki

0,05

herbata

0,05

chmiel

0,02

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 145 otrzymuje brzmienie:

145. FORAMSULFURON

0,01

owoce, warzywa

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ilo)-3-(2-dimetoksy-karbamoilo-5-formamidofenylosulfonylo) mocznik

0,01

warzywa strączkowe

0,01

nasiona roślin oleistych

0,01

ziemniaki

0,05

herbata

0,05

chmiel

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 156 otrzymuje brzmienie:

156. HEKSACHLOROCYKLOHEKSAN (HCH)

0,01

owoce

(suma wszystkich izomerów, z wyjątkiem izomeru gamma-)

0,01

warzywa

0,01

warzywa strączkowe

0,02

nasiona roślin oleistych

0,01

ziemniaki

0,02

herbata

0,02

chmiel

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– uchyla się poz. 157,

– poz. 159 otrzymuje brzmienie:

159. HEKSACHLOROBENZEN (HCB)

0,01

owoce

0,01

warzywa

0,01

warzywa strączkowe

0,02

nasiona roślin oleistych

0,01

ziemniaki

0,02

herbata

0,02

chmiel

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 168 otrzymuje brzmienie:

168. IMAZAMOKS

0,05

owoce, warzywa

kwas (RS)-2-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-imidazolin-2-ylo)-5-metoksymetylonikotynowy

0,05

warzywa strączkowe

0,05

nasiona roślin oleistych

0,05

ziemniaki

0,1

herbata

0,1

chmiel

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 193 otrzymuje brzmienie:

193. LINURON

0,05

owoce

3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylo mocznik

0,2

pasternak

0,2

marchew

0,2

pietruszka, korzeń

0,5

seler

0,05

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,05

pozostałe warzywa

1,0

pietruszka, nać

1,0

seler naciowy

0,05

pozostałe świeże zioła

0,1

fasola łuskana

0,1

groch łuskany

0,05

pozostałe warzywa strączkowe

0,05

orzechy

0,1

nasiona roślin oleistych

0,05

ziemniaki

0,1

herbata

0,1

chmiel

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 210 otrzymuje brzmienie:

210. METOKSYCHLOR (DMDT)

0,01

owoce, warzywa

1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-metoksyfenylo)etan

0,01

ziemniaki

0,1

herbata

0,1

chmiel

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– po poz. 220 dodaje się poz. 220a w brzmieniu:

220a. NITROFEN

0,01

owoce

eter 2,4-dtchlorofenylowo-4-nitrofenylowy

0,01

warzywa

0,01

warzywa strączkowe

0,02

nasiona roślin oleistych

0,01

ziemniaki

0,02

herbata

0,02

chmiel

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 222 otrzymuje brzmienie:

222. OKSADIARGIL

 

 

5-tetra-butylo-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-ynyloksy) fenylo]3H-1,3,4-oksadiazol-2-on

0,01

owoce

0,01

warzywa

 

0,01

warzywa strączkowe

 

0,01

nasiona roślin oleistych

 

0,01

ziemniaki

 

0,05

herbata

 

0,05

chmiel

 

0,01

orzechy

 

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 225 otrzymuje brzmienie:

225. OKSASULFURON

 

 

2-[3-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)-ureidosulfony-lo]benzoesan oksetan-3-ylu

0,05

owoce, warzywa

0,05

warzywa strączkowe

 

0,05

nasiona roślin oleistych

 

0,05

ziemniaki

 

0,1

herbata

 

0,1

chmiel

 

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 232 otrzymuje brzmienie:

232. PENDIMETALINA

 

 

/\/-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitrobenze-noamina

0,05

owoce

 

0,2

marchew, chrzan, pasternak, pietruszka korzeń

 

0,05

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0,05

pozostałe warzywa

 

0,2

warzywa strączkowe

 

0,05

warzywa strączkowe suszone

 

0,1

nasiona roślin oleistych

 

0,05

ziemniaki

 

0,1

herbata

 

0,1

chmiel

 

0,05

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– poz. 241 otrzymuje brzmienie:

241. PROCYMIDON

 

 

/\/-(3,5-dichlorofenylo)-1,2-dimetylo-1,2-cyklopropanodikarboksyimid

0,02

owoce cytrusowe

 

1,0

gruszki

 

10,0

maliny

 

5,0

winogrona, truskawki, kiwi

 

0,02

wiśnie

 

2,0

pozostałe owoce pestkowe

 

0,02

pozostałe owoce

 

0,02

warzywa korzeniowe

 

0,2

cebula, czosnek

 

1,0

ogórki

 

2,0

pomidory, papryka

 

5,0

warzywa liściowe i łodygowe

 

0,02

pozostałe warzywa

 

2,0

groch w strąku

 

1,0

fasola w strąku

 

0,3

fasola

 

0,02

pozostałe warzywa strączkowe

 

1,0

nasiona roślin oleistych

 

0,02

ziemniaki

 

0,1

herbata

 

0,05

orzechy

 

0,1

chmiel

 

0,02

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

– dodaje się poz. 295 w brzmieniu:

295. ZWIĄZKI rtęci

 

 

(suma związków rtęci wyrażona jako rtęć)

0,01

owoce

 

0,01

warzywa

 

0,01

warzywa strączkowe

 

0,02

nasiona roślin oleistych

 

0,01

ziemniaki

 

0,02

herbata

 

0,02

chmiel

 

0,01

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

 

c) uchyla się uwagi pod tabelą;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) po tytule dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które nie zostały wymienione w niniejszym załączniku, nie mogą przekraczać poziomu 0,01 mg/kg środka spożywczego.”,

b) w części A w tabeli:

– po poz. 1 dodaje się poz. 1a i 1b w brzmieniu:

1a. 1,2-dibromoetan

0,01

ziarno zbóż

1b. 1,2-dichloroetan

0,01

ziarno zbóż

 

– po poz. 23 dodaje się poz. 23a w brzmieniu:

23a. BINAPAKRYL

0,01

ziarno zbóż

3-metylobut-2-enian 2,4-dinitro-6-sec-butylofenylu

 

 

 

– po poz. 73 dodaje się poz. 73a w brzmieniu:

73a. DINOSEB
4,6-dinitro-2-sec-butylofenol

0,01

ziarno zbóż

 

– po poz. 83 dodaje się poz. 83a w brzmieniu:

83a. ETYLENU TLENEK

0,02

ziarno zbóż

(suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażony jako tlenek etylenu)

 

 

 

– po poz. 121 dodaje się poz. 121a w brzmieniu:

121a. KAMFECHLOR

0,1

ziarno zbóż

(mieszanina chlorowanych kamfenów zawierająca 67–69 % chloru)

 

 

 

– po poz. 150 dodaje się poz. 150a w brzmieniu:

150a. NITROFEN

0,01

ziarno zbóż

eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy

 

 

 

– dodaje się poz. 202 w brzmieniu:

202. ZWIĄZKI rtęci

0,01

ziarno zbóż

 

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) po tytule dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które nie zostały wymienione w niniejszym załączniku, nie mogą przekraczać poziomu 0,01 mg/kg środka spożywczego.”,

b) w części A w tabeli:

– po poz. 1 dodaje się poz. 1a w brzmieniu:

1a. 1,2-dichloroetan

0,1

0,1

0,1

 

– po poz. 8 dodaje się poz. 8a w brzmieniu:

8a. BINAPAKRYL
3-metylobut-2-enian 2,4-dinitro-6-sec-butylo-fenylu

0,01

0,01

0,01

 

– po poz. 28 dodaje się poz. 28a w brzmieniu:

28a. ETYLENU TLENEK
(suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażony jako tlenek etylenu)

0,02

0,02

0,02

 

– po poz. 37 dodaje się poz. 37a i 37b w brzmieniu:

37a. KAMFECHLOR
(mieszanina chlorowanych kamfenów zawierająca 67–69 % chloru)

0,05 z wyjątkiem drobiu

0,01

 

37b. KAPTAN
N-(trichlorometylotio)cyklo-heks-4-ene-1,2-dikarboksymid

0,01

0,01

0,01

 

– po poz. 44 dodaje się poz. 44a w brzmieniu:

44a. NITROFEN
eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy

0,01

0,01

0,01

 

– dodaje się poz. 59 w brzmieniu:

59. ZWIĄZKI rtęci
(suma związków rtęci)

0,01

0,01

0,01

 

c) w części B w tabeli po poz. 21 dodaje się poz. 21a w brzmieniu:

21a. DINOSEB
4,6-dinitro-2-sec-butylofenol

0,01

0,01

0,01

 

§ 2.
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni, określone w poz. 28 i 119 tabeli zawartej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 26 marca 2005 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama