REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 57 poz. 491

USTAWA

z dnia 4 marca 2005 r.

o Krajowym Funduszu Kapitałowym

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa reguluje utworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację oraz funkcjonowanie Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółka Akcyjna, zwanego dalej „Krajowym Funduszem Kapitałowym", oraz warunki udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom za pośrednictwem funduszy kapitałowych.
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) fundusz kapitałowy – osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji;

2) inwestycje – inwestycje w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

3) przedsiębiorcy – mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców spełniających warunki określone w załączniku l do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004);

4) przychody i zyski – przychody i zyski w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Art. 3.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK", utworzy Krajowy Fundusz Kapitałowy w formie spółki akcyjnej, w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

2. W dniu utworzenia Krajowego Funduszu Kapitałowego BGK będzie jedynym jego akcjonariuszem.

3. Projekt statutu Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz projekt jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Art. 4.
Do Krajowego Funduszu Kapitałowego stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Art. 5.
Wyłącznym przedmiotem działalności Krajowego Funduszu Kapitałowego jest udzielanie wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową.
Art. 6.
Przychodami Krajowego Funduszu Kapitałowego oprócz przychodów z działalności, o której mowa w art. 5, są:

1) dotacje celowe z budżetu państwa określone w ustawie budżetowej;

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;

3) inne przychody.

Rozdział 2

Organy Krajowego Funduszu Kapitałowego

Art. 7.

1. Rada Nadzorcza Krajowego Funduszu Kapitałowego składa się z pięciu członków.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki oraz minister właściwy do spraw nauki powołują po jednym członku Rady Nadzorczej. Ministrom tym przysługuje również odpowiednio uprawnienie do odwołania powołanego członka Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.

Art. 8.
1. Organem doradczym Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego do spraw opiniowania projektów, dla których ma być udzielone wsparcie finansowe, jest Komitet Inwestycyjny.

2. Komitet Inwestycyjny składa się z 5 członków.

3. Rada Nadzorcza Krajowego Funduszu Kapitałowego powołuje i odwołuje członków Komitetu Inwestycyjnego oraz uchwala jego regulamin. Regulamin określa w szczególności organizację Komitetu Inwestycyjnego, sposób wykonywania zadań, kwalifikacje członków Komitetu Inwestycyjnego, zasady ich wynagradzania oraz szczegółowy tryb wyłączenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1.

Art. 9.
1. Członek Komitetu Inwestycyjnego podlega wyłączeniu z opiniowania projektu funduszu kapitałowego, jeżeli wspólnik, akcjonariusz, członek organu zarządzającego lub nadzorczego tego funduszu albo osoba prowadząca lub nadzorująca ten fundusz jest jego małżonkiem, osobą pozostającą w faktycznym pożyciu, krewnym, powinowatym do drugiego stopnia albo osobą związaną z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Powody wyłączenia, o których mowa w ust. 1, trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Wyłączenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje, w drodze uchwały. Komitet Inwestycyjny na wniosek członka tego komitetu lub wniosek Zarządu albo członka Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której to głosowanie dotyczy.

Art. 10.
Rada Nadzorcza może zawiesić lub odwołać przed upływem kadencji członków Zarządu, którzy ponoszą odpowiedzialność za zawarcie przez Krajowy Fundusz Kapitałowy z funduszem kapitałowym, bez opinii Komitetu Inwestycyjnego, umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Rozdział 3

Zasady i tryb udzielania wsparcia

Art. 11.

1. Krajowy Fundusz Kapitałowy udziela wsparcia finansowego funduszom kapitałowym w formie:

1) obejmowania i nabywania ich udziałów lub akcji;

2) uczestniczenia w funduszach kapitałowych działających w formie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

3) nabywania ich certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa;

4) nabywania emitowanych przez nie obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych;

5) bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez fundusz kapitałowy na przygotowanie inwestycji i monitorowanie portfela tych inwestycji.

2. Wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4, udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy nie może być wyższa od łącznej kwoty wpłat do funduszu kapitałowego zrealizowanych przez podmioty dokonujące inwestycji w takim funduszu.

3. Kwota bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie może przekroczyć 65 % tych kosztów.

4. Kwoty środków przekazanych w ramach wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu podlegają zwrotowi do Krajowego Funduszu Kapitałowego w przypadku ich wykorzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie o udzielenie wsparcia finansowego.

Art. 12.
1. Krajowy Fundusz Kapitałowy udziela wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu wybranemu w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Oferty w konkursie może składać fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający funduszem kapitałowym.

3. Krajowy Fundusz Kapitałowy, ogłaszając konkurs ofert, określa co najmniej:

1) termin składania ofert, nie krótszy niż 90 dni;

2) formy i warunki przekazania wsparcia finansowego;

3) termin i tryb wyboru oferty oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty.

4. Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Warunkiem rozpatrzenia oferty, o której mowa w ust. 2, jest dołączenie do niej:

1) aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczącego statusu prawnego składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności;

2) sprawozdania finansowego podmiotu składającego ofertę za ubiegły rok obrotowy lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;

3) zaświadczenia o niekaralności osób, o których mowa w ust. 6 pkt 7.

6. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące:

1) formy organizacyjno-prawnej funduszu kapitałowego;

2) daty powstania funduszu kapitałowego i przewidywanego czasu jego trwania;

3) celu inwestycyjnego oraz zasad polityki inwestycyjnej funduszu kapitałowego i analizy ryzyka;

4) zakresu terytorialnego i zakresu branżowego działalności inwestycyjnej funduszu kapitałowego;

5) wielkości projektów inwestycyjnych oraz przewidywanego czasu ich trwania i minimalnej oczekiwanej stopy zwrotu;

6) oczekiwanych form i oczekiwanych wysokości wsparcia finansowego, wraz z przewidywaną wysokością kosztów przygotowania inwestycji i monitorowania ich portfela;

7) danych osobowych osób, które mają istotny wpływ na decyzje inwestycyjne funduszu kapitałowego, w tym w szczególności członków jego organu zarządzającego albo osób prowadzących sprawy funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;

8) zakładanej, łącznej wysokości oraz terminów i warunków dokonywania wpłat do funduszu kapitałowego przez podmioty dokonujące inwestycji w tym funduszu;

9) praw inwestorów funduszu kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich uprawnień do uczestniczenia w dochodach funduszu;

10) planu marketingowego oraz zamierzonych inwestycji funduszu kapitałowego;

11) dotychczasowego doświadczenia zarządzających funduszem kapitałowym w zakresie inwestycji przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

7. Krajowy Fundusz Kapitałowy jest uprawniony do żądania innych dokumentów niż wymienione w ust. 5, jeżeli są one konieczne do dokonania prawidłowej oceny oferty.

8. Wyniki konkursu ofert, wraz z uzasadnieniem, zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 13.
Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert zawierają umowę o udzielenie wsparcia finansowego.
Art. 14.
1. Do udzielania wsparcia finansowego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy stosuje się przepisy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb przekazywania, sposób rozliczania wsparcia finansowego oraz jego zwrotu na podstawie przepisów niniejszej ustawy w odniesieniu do poszczególnych podmiotów, mając w szczególności na uwadze skuteczność realizacji celu, w tym wspieranie inwestycji w technologie innowacyjne i przedsiębiorstwa o dużym potencjale rozwoju, kategorie przedsięwzięć, które nie mogą być objęte wsparciem finansowym, a także efektywność wydatkowania środków, o których mowa w art. 6, oraz zapewnienie zgodności udzielanego wsparcia finansowego z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej.

Art. 15.
1. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego określa w szczególności:

1) przeznaczenie, wysokość, formę, warunki i tryb udzielanego wsparcia, a w razie gdy całość lub część wsparcia będzie udzielana w formie bezzwrotnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5, zaznaczenie tej okoliczności;

2) skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

3) wymagania dotyczące rocznego sprawozdania z dokonanych przez fundusz kapitałowy inwestycji przewidzianych w umowie wraz z wyceną portfela inwestycji;

4) zasady dostępu audytorów wyznaczanych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy do ksiąg i dokumentów funduszu kapitałowego;

5) szczegółowe warunki oraz tryb zwrotu i rozliczenia wsparcia finansowego.

2. Projekt umowy o udzielenie wsparcia finansowego podlega zaopiniowaniu przez Komitet Inwestycyjny, o którym mowa w art. 8 ust. 1.

3. Fundusz kapitałowy będący stroną umowy o udzielenie wsparcia finansowego ma obowiązek udzielać Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu informacji dotyczących:

1) zmian w organie zarządzającym funduszu kapitałowego lub zmian osób prowadzących sprawy funduszu,

2) złożenia wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego lub upadłościowego wobec funduszu kapitałowego lub przedsiębiorcy, na rzecz którego fundusz kapitałowy dokonał inwestycji na mocy umowy, o której mowa w ust. 1

– w terminie 7 dni od dnia zaistnienia każdego z powyższych zdarzeń.

4. Strony umowy, o której mowa w ust. 1, nie mogą wyłączyć albo ograniczyć swojej odpowiedzialności z tytułu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Art. 16.
Wsparcie finansowe, o którym mowa w art. 5, może być udzielone funduszowi kapitałowemu wyłącznie w celu dokonania inwestycji w przedsiębiorców, którzy:

1) podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póżn. zm.1)) lub z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.2));

2) nie posiadają zaległości podatkowych i wywiązują się z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, z tym że warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku, gdy posiadane przez przedsiębiorcę zaległości zostały przez właściwy urząd skarbowy lub właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawomocną decyzją rozłożone na raty lub ich płatność odroczono;

3) nie zajmują się świadczeniem usług finansowych oraz produkcją lub obrotem: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi albo obrotem nieruchomościami;

4) prowadzą działalność mającą znaczenie dla rozwoju regionalnego, w tym dla tworzenia miejsc pracy.

Art. 17.
Sprawozdania finansowe funduszy kapitałowych, które zawarły umowę o udzielenie wsparcia finansowego, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.
Art. 18.
1. Fundusz kapitałowy korzystający ze wsparcia finansowego Krajowego Funduszu Kapitałowego nie może inwestować w spółkę handlową, której akcjonariusz, wspólnik, członek organu zarządzającego albo nadzorczego lub jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia są powiązani kapitałowo lub osobiście ze wspólnikiem, akcjonariuszem lub z osobami prowadzącymi albo nadzorującymi ten fundusz kapitałowy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wsparcia finansowego udzielanego przez fundusz kapitałowy przedsiębiorcy, który nie jest spółką handlową.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy dostosowujące i końcowe

Art. 19.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.3)) w art. 17 w ust. 1 dodaje się pkt 41 w brzmieniu:

„41) dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, otrzymane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.".

Art. 20.
BGK zawiąże Krajowy Fundusz Kapitałowy nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
Art. 21.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, 3–5, 7, 8 i 20, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 30, poz. 262.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA