REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 163 poz. 1362

USTAWA

z dnia 27 lipca 2005 r.

o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
1. Stanowiska kierownika centralnego urzędu administracji rządowej, prezesa agencji państwowej, bez względu na formę organizacyjno-prawną tej agencji, oraz prezesa zarządu państwowego funduszu celowego są obsadzane w drodze konkursu.

2. Przepisy ustawy mają zastosowanie do:

1) Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

2) Głównego Inspektora Sanitarnego,

3) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

4) Głównego Geodety Kraju,

5) Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

6) Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

7) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

8) Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych,

9) Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

10) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,

11) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

12) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

13) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

14) Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,

15) Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

16) Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

17) Prezesa Urzędu Patentowego,

18) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

19) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

20) Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

21) Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

22) Prezesa Głównego Urzędu Miar,

23) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

24) Głównego Inspektora Transportu Drogowego,

25) Głównego Inspektora Farmaceutycznego,

26) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

27) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,

28) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,

29) Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,

30) Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

31) Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

32) Głównego Lekarza Weterynarii,

33) Prezesa Agencji Rynku Rolnego,

34) Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

– zwanego dalej „kierownikiem".

Art. 2.
Kierownika powołuje się spośród kandydatów, którzy:

1) cieszą się nieposzlakowaną opinią i dają rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

2) wyróżniają się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem w dziedzinie objętej zakresem działania właściwego centralnego urzędu administracji rządowej, agencji państwowej lub państwowego funduszu celowego;

3) odpowiadają warunkom, o których mowa w art. 4 pkt 1–3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.2));

4) spełniają inne wymagania, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Art. 3.
1. Konkurs na stanowisko kierownika zarządza i przeprowadza:

1) w przypadku kierowników podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych – Prezes Rady Ministrów,

2) w przypadku kierowników podległych właściwemu ministrowi lub przez niego nadzorowanych – właściwy minister

– zwani dalej „organem sprawującym nadzór".

2. Organ sprawujący nadzór publikuje ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko kierownika w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

4. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o konkursie organ sprawujący nadzór niezwłocznie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w tym ogłoszeniu.

5. Lista, o której mowa w ust. 4, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Organ sprawujący nadzór w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika powołuje komisję konkursową. Organ sprawujący nadzór nie może wydawać komisji poleceń co do sposobu przeprowadzania konkursu oraz treści podejmowanych rozstrzygnięć.

7. Członkiem komisji konkursowej może być wyłącznie osoba dająca rękojmię bezstronnego pełnienia funkcji w interesie publicznym.

8. Do komisji konkursowej nie może być powołana osoba kandydująca na stanowisko kierownika, osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby kandydującej na stanowisko kierownika albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

9. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przedstawiciele organu sprawującego nadzór;

2) przedstawiciel Szefa Służby Cywilnej;

3) przedstawiciel innego podmiotu – jeżeli ustawy odrębne tak stanowią.

10. Obsługę organizacyjno-techniczną komisji konkursowych zapewnia Urząd Służby Cywilnej.

Art. 4.
1. W toku konkursu sprawdzeniu podlegają wiedza, predyspozycje oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku kierownika.

2. Do oceny predyspozycji lub umiejętności wymaganych na stanowisku kierownika, na które przeprowadza się konkurs, mogą być zastosowane, w szczególności:

1) testy i kwestionariusze psychologiczne;

2) zadania sprawdzające umiejętności praktyczne;

3) wywiady selekcyjne.

3. Ocena predyspozycji lub umiejętności, o której mowa w ust. 2, jest dokonywana na wniosek komisji konkursowej przez osobę upoważnioną przez Szefa Służby Cywilnej, posiadającą odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje lub przeszkolenie wymagane do dokonania oceny.

4. Do osoby upoważnionej, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 3 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

5. Osoba upoważniona, o której mowa w ust. 3, przekazuje komisji konkursowej ocenę osoby kandydującej na stanowisko kierownika, a na wniosek komisji konkursowej udziela informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania zadań komisji.

Art. 5.
Członek komisji konkursowej i osoba upoważniona, o której mowa w art. 4 ust. 3, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób kandydujących na stanowisko kierownika, uzyskanych w czasie konkursu.
Art. 6.
1. Po przeprowadzeniu konkursu komisja konkursowa ustala wynik konkursu, wskazując kandydata wybranego na stanowisko kierownika albo podając przyczyny braku wyboru kandydata.

2. Komisja konkursowa zawiadamia pisemnie osoby, które kandydowały na stanowisko kierownika, o wynikach konkursu oraz przekazuje dokumentację z przebiegu konkursu organowi sprawującemu nadzór.

3. Organ sprawujący nadzór publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej imię i nazwisko osoby wybranej przez komisję konkursową jako kandydat na stanowisko kierownika, wraz z wyciągiem z uzasadnienia dokonanego wyboru zawierającym powody tego wyboru oraz końcową oceną tego kandydata.

Art. 7.
Po zakończeniu konkursu organ sprawujący nadzór udostępnia osobie, która kandydowała na stanowisko kierownika, na jej wniosek, informacje o jej indywidualnych wynikach i ocenach.
Art. 8.
1. Od wyniku konkursu osobie, która kandydowała na stanowisko kierownika, przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku konkursu.

2. Organ sprawujący nadzór odrzuca odwołanie złożone z naruszeniem terminu.

3. Organ sprawujący nadzór rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

4. Po rozpatrzeniu odwołania organ sprawujący nadzór:

1) utrzymuje w mocy wynik konkursu, jeżeli nie zostało stwierdzone naruszenie zasad przeprowadzania konkursu albo stwierdzone naruszenie nie miało istotnego wpływu na wynik konkursu;

2) uchyla czynności komisji konkursowej, począwszy od czynności naruszającej zasady przeprowadzania konkursu, nakazując ich powtórzenie, albo unieważnia konkurs;

3) oddala odwołanie.

5. Od rozstrzygnięcia wydanego na podstawie ust. 4 osobie, która kandydowała na stanowisko kierownika, przysługuje prawo wniesienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, odwołania do sądu pracy.

Art. 9.
W przypadku unieważnienia konkursu oraz w przypadku braku wyboru kandydata organ sprawujący nadzór ponownie zarządza konkurs.
Art. 10.
Kierownik może zostać odwołany także przed upływem kadencji w przypadkach i w trybie ustalonych w odrębnych przepisach dotyczących tego kierownika, a także w przypadku:

1) rażącego naruszenia przepisów prawa;

2) prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami;

3) utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby lub innej długotrwałej przeszkody w pełnieniu obowiązków służbowych;

4) rezygnacji ze stanowiska;

5) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;

6) prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego nieważność konkursu.

Art. 11.
Kierownik może zostać zawieszony, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, w pełnieniu obowiązków w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe. W okresie zawieszenia kierownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Art. 12.
Rada Ministrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia obiektywności wyboru, sprawnego przeprowadzenia konkursu, wszechstronnej oceny kwalifikacji kandydatów, powszechności dostępu do konkursu oraz jawności prac komisji konkursowej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) organizację, sposób i tryb przeprowadzania konkursu;

2) skład komisji konkursowej, sposób i tryb jej powoływania i działania;

3) obligatoryjne i fakultatywne kryteria oceny predyspozycji oraz umiejętności osoby kandydującej na stanowisko kierownika;

4) zakres informacji udostępnianych osobie kandydującej na stanowisko kierownika i sposób ich udostępniania.

Art. 13.
W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.3)) w art. 18:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających:

1) co najmniej 7-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych lub w archiwach państwowych, lub

2) stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk związanych z działalnością archiwów, lub

3) tytuł naukowy w zakresie nauk związanych z działalnością archiwów

powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Kadencja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy."

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W skład komisji konkursowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), wchodzi przedstawiciel Rady Archiwalnej.".

Art. 14.
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.4)) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Głównego Inspektora Sanitarnego wyłonionego w drodze konkursu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Sanitarnego. Kadencja Głównego Inspektora Sanitarnego trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Główny Inspektor Sanitarny pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 15.
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wyłonionego w drodze konkursu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Kadencja Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 16.
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.5)) art. 6b otrzymuje brzmienie:

„Art. 6b. Głównego Geodetę Kraju wyłonionego w drodze konkursu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Geodetę Kraju. Kadencja Głównego Geodety Kraju trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Główny Geodeta Kraju pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 17.
W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.6)) w art. 59:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezesa Kasy wyłonionego w drodze konkursu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Kasy. Kadencja Prezesa Kasy trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes Kasy pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy."

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Prezes Rady Ministrów może odwołać Prezesa Kasy w przypadku rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczonych po zasięgnięciu opinii Rady Rolników.

1b. W skład komisji konkursowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), wchodzi przedstawiciel Rady Rolników.".

Art. 18.
W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.7)) w art. 7:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urząd jest centralnym organem administracji rządowej."

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kieruje Kierownik tego Urzędu, wyłoniony w drodze konkursu, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Kierownika Urzędu. Kadencja Kierownika Urzędu trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Kierownik Urzędu pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 19.
W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm.8)) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wyłonionego w drodze konkursu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Kadencja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Główny Inspektor Ochrony Środowiska pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 20.
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 i Nr 281, poz. 2772 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezesa Agencji wyłonionego w drodze konkursu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, zgłoszony po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. Kadencja Prezesa Agencji trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes Agencji pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 21.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, Nr 132, poz. 1110 i Nr 150, poz. 1259) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem Agencji jest Prezes wyłoniony w drodze konkursu powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. Kadencja Prezesa Agencji trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes Agencji pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 22.
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.9)) w art. 107:

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wyłonionego w drodze konkursu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

3. Kadencja Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego trwa 5 lat."

2) w ust. 4 uchyla się drugie zdanie;

3) uchyla się ust. 6.

Art. 23.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.10)) w art. 88:

1) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4. Kadencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego trwa 5 lat."

2) uchyla się ust. 6 i 8.

Art. 24.
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 w ust. 3 uchyla się pkt 5;

2) w art. 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W skład komisji konkursowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), wchodzi przedstawiciel Rady Statystyki.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kadencja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.",

d) uchyla się ust. 4,

e) w ust. 6:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Prezes Głównego Urzędu Statystycznego może być odwołany w razie:",

– uchyla się pkt 1, 2 i 4.

Art. 25.
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.12)) w art. 21:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes URE jest centralnym organem administracji rządowej."

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezesa URE wyłonionego w drodze konkursu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa URE. Kadencja Prezesa URE trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes URE pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy."

3) uchyla się ust. 3.

Art. 26.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937, Nr 132, poz. 1108 i Nr 143, poz. 1199) w art. 14:

1) w ust. 2:

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Komisji wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego.",

b) dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Prezes Rady Ministrów odwołuje Przewodniczącego Komisji."

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kadencja Przewodniczącego Komisji trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Przewodniczący Komisji pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy."

3) uchyla się ust. 4a i 4b.

Art. 27.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 50 w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania każdego z zastępców Prezesa Zarządu,"

2) w art. 51:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zarządu Funduszu wchodzą Prezes Zarządu Funduszu, zwany dalej „Prezesem", i jego dwaj zastępcy. Prezesa wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Kadencja Prezesa trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W skład komisji konkursowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), wchodzi przedstawiciel Rady Nadzorczej.".

Art. 28.
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 73:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesa Zakładu wyłonionego w drodze konkursu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, a także określa jego wynagrodzenie. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Zakładu. Kadencja Prezesa Zakładu trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes Zakładu pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:

„2a. Do powołania i odwołania Prezesa Zakładu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362).

2b. Prezes Rady Ministrów może odwołać Prezesa Zakładu w przypadku rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczonych po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu.

2c. W skład komisji konkursowej, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 2a, wchodzi przedstawiciel Rady Nadzorczej Zakładu."

2) w art. 75 w ust. 2 uchyla się pkt 9.

Art. 29.
W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) w art. 263 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Urzędu Patentowego wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu Patentowego. Kadencja Prezesa trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 30.
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808) w art. 109 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Agencji wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. Kadencja Prezesa Agencji trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes Agencji pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 31.
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 i Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959) w art. 24:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu. Prezes Urzędu pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy."

2) uchyla się ust. 3;

3) w ust. 5 uchyla się pkt 3–6.

Art. 32.
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.15)) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Główny Inspektor wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora. Kadencja Głównego Inspektora trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Główny Inspektor pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 33.
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.16)) w art. 415:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd stanowią:

1) w Narodowym Funduszu:

a) prezes wyłoniony w drodze konkursu, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska, na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu,

b) zastępcy prezesa powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska, na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu,

2) w wojewódzkich funduszach – prezes i jego zastępcy powoływani i odwoływani przez zarząd województwa, na wniosek rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu."

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Prezes Narodowego Funduszu i jego zastępcy są powoływani na pięcioletnią kadencję. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.".

Art. 34.
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) w art. 12:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa. Kadencja Prezesa trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy."

2) uchyla się ust. 2.

Art. 35.
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.17)) w art. 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Krajowego Zarządu wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Krajowego Zarządu. Kadencja Prezesa Krajowego Zarządu trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes Krajowego Zarządu pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 36.
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184 i Nr 155, poz. 1297) w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Główny Inspektor wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora. Kadencja Głównego Inspektora trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Główny Inspektor pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 37.
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.18)) w art. 111:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Główny Inspektor Farmaceutyczny wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora. Kadencja Głównego Inspektora trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Główny Inspektor pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy."

2) uchyla się ust. 2.

Art. 38.
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.19)) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Urzędu wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu. Kadencja Prezesa Urzędu trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 39.
W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.20)) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes UTK wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa UTK. Kadencja Prezesa UTK trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes UTK pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 40.
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.21)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Przewodniczący Komisji wyłoniony w drodze konkursu powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – na pięcioletnią kadencję;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prezes Rady Ministrów odwołuje Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy."

2) w art. 10:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 1, 2, 4 i 5,

b) uchyla się ust. 4;

3) w art. 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odwołanie Rzecznika przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie z następujących przyczyn:

1) złożenia rezygnacji;

2) niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych lub uczestników pracowniczych programów emerytalnych;

4) rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw;

5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo."

4) w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Odwołanie członka Rady Ubezpieczonych przed upływem kadencji Rzecznika może nastąpić wyłącznie z następujących przyczyn:

1) złożenia rezygnacji;

2) niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych lub uczestników pracowniczych programów emerytalnych;

4) rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw;

5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.".

Art. 41.
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.22)) w art. 142 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Urzędu wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu. Kadencja Prezesa Urzędu trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes Urzędu pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 42.
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) w art. 83 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Główny Inspektor wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora. Kadencja Głównego Inspektora trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Główny Inspektor pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 43.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.23)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 153 otrzymuje brzmienie:

„Art. 153. 1. Prezes Urzędu wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Kadencja Prezesa Urzędu trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.

2. Prezesem Urzędu może być wyłącznie osoba, która posiada:

1) wyższe wykształcenie;

2) wiedzę o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych."

2) w art. 155:

a) w ust. 2 uchyla się zdanie drugie,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wiceprezesem Urzędu może być wyłącznie osoba, która spełnia następujące warunki:

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada wyższe wykształcenie;

3) posiada wiedzę o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5) korzysta z pełni praw publicznych;

6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.".

Art. 44.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm.24)) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Główny Lekarz Weterynarii wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Lekarza Weterynarii. Kadencja Głównego Lekarza Weterynarii trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Główny Lekarz Weterynarii pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 45.
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.25)) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Agencji wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. Kadencja Prezesa trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.".

Art. 46.
W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) w art. 190:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes URTiP wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw łączności. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa URTiP. Kadencja Prezesa URTiP trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes URTiP pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy."

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes URTiP może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku orzeczenia o zakazie zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa."

3) uchyla się ust. 7.

Art. 47.
1. Konkursy, o których mowa w ustawach zmienianych niniejszą ustawą, zostaną ogłoszone w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów i zastępców prezesów zarządów państwowych funduszy celowych pełnią swoje obowiązki do czasu powołania na te stanowiska osób wyłonionych w drodze konkursu.

3. Powołanie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty na zasadach określonych w niniejszej ustawie nastąpi po zakończeniu kadencji, na którą zostali powołani.

Art. 48.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach, ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych i ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 132, poz. 1110.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69 i Nr 64, poz. 565.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1086.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110 i Nr 150, poz. 1248.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658 oraz z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191, poz. 1956, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 113, poz. 954.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552.

13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422 i Nr 132, poz. 1110.

14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146,78 poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202 i Nr 150, poz. 1248.

15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 14, poz. 115 i Nr 100, poz. 834.

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 i Nr 132, poz. 1110.

17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 787.

19) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314.

21) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719 i Nr 143, poz. 1204.

22) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788 i Nr 132, poz. 1105.

23) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703.

24) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289.

25) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132, poz. 1110 i Nr 141, poz. 1182.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA