| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 października 2005 r.

w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia2)

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia;

2) zakres informacji podlegającej zgłoszeniu;

3) formę zgłoszenia.

§ 2.
Wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia do komendanta wojewódzkiego Policji oraz do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Zgłoszenia, o którym mowa w § 2, dokonuje się w formie pisemnej, podając następujące dane:

1) numer rozpoznawczy towaru niebezpiecznego i jego nazwę – zgodnie z umową ADR;

2) numer klasy oraz numer grupy pakowania, o ile występuje – zgodnie z umową ADR;

3) ilość towaru i sposób jego przewozu – odpowiednio w cysternie, luzem lub w sztukach przesyłki;

4) planowane miejsce i czas rozpoczęcia przewozu;

5) planowaną trasę przewozu;

6) odpowiednio imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę oraz adres przewoźnika, nadawcy i odbiorcy towaru.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. Nr 241, poz. 2085).
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady nr 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 319 z 12.12.1994, str. 7). Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184.

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRYCH PRZEWÓZ DROGOWY PODLEGA OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r.
(poz. 1734)

WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRYCH PRZEWÓZ DROGOWY PODLEGA OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA

Klasa

Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia*)

2

– gazy grup: T, TF, TC, TO, TFC i TOC, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów

3, 4.2, 4.3

– towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów

5.1

– towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów

– nadchlorany, azotan amonowy oraz nawozy na bazie azotanu amonowego, przewożone w cysternie (cysternach) lub luzem w ilości większej niż 3 000 litrów lub 3 000 kg

5.2

– towary przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów

6.1

– towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów

6.2

– materiały zakaźne kategorii A

7

– materiały promieniotwórcze o łącznej aktywności większej niż 3 000A1 lub 3 000A2, przewożone w sztukach przesyłki typu B(U) i typu C

– materiały promieniotwórcze przewożone w sztuce przesyłki typu B(M)

– materiały rozszczepialne, dla których suma wskaźników bezpieczeństwa krytycznościowego dla sztuk przesyłki przekracza 50

– wypalone paliwo jądrowe

– materiały promieniotwórcze przewożone w warunkach specjalnych

8

– towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów

 

*) Podane ilości towarów dotyczą jednostki transportowej.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 8 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »