| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 listopada 2005 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermanna

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Minister-członek Rady Ministrów, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 2.
Do zakresu działania Ministra należy koordynowanie:

1) działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Wojskowych Służb Informacyjnych, zwanych dalej „służbami specjalnymi”;

2) współdziałania służb specjalnych z właściwymi organami i służbami innych państw, także w zakresie zadań i misji specjalnych w dziedzinie bezpieczeństwa państwa;

3) działalności służb specjalnych z Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Służbą Więzienną, Służbą Celną, organami: celnymi, skarbowymi, kontroli skarbowej, informacji finansowej i służbami rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich współdziałania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa.

§ 3.
Zadania, o których mowa w § 2, Minister wykonuje z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w szczególności przez:

1) przygotowanie i przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów oraz – po uzyskaniu jego zgody – Radzie Ministrów:

a) projektów założeń polityki w zakresie bezpieczeństwa państwa i ochrony jego porządku konstytucyjnego,

b) projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa państwa, w tym także projektów dotyczących lustracji, z zastrzeżeniem kompetencji właściwych ministrów,

c) opinii w sprawie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie związanym z bezpieczeństwem państwa,

d) ocen stanu bezpieczeństwa państwa,

e) projektów planów i kierunków działania służb specjalnych,

f) ocen wykonywania przez służby i organy, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3, powierzonych im zadań, w tym także ocen dotyczących współdziałania z organami i instytucjami państwowymi oraz z innymi zobowiązanymi podmiotami,

g) projektów działań zmierzających do stworzenia zintegrowanego systemu służb specjalnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa,

h) projektów wytycznych Prezesa Rady Ministrów wiążących właściwych ministrów w sprawie współdziałania służb specjalnych oraz oceny stanu ich realizacji;

2) kontrolowanie realizacji zadań służb i organów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3, w zakresie działań podejmowanych w celu ochrony bezpieczeństwa państwa, na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach odrębnych;

3) wnioskowanie do Prezesa Rady Ministrów o zastosowanie środków nadzoru, określonych w ustawach i wynikających z odpowiedzialności za działania służb i organów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3;

4) wydawanie w imieniu Prezesa Rady Ministrów postanowień i decyzji, o których mowa w art. 48c i 48f ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631), oraz wypełnianie innych zadań wynikających z ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową;

5) reprezentowanie Prezesa Rady Ministrów w kontaktach międzynarodowych związanych z działalnością służb specjalnych.

§ 4.
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w rozporządzeniu, może żądać od służb i organów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3, informacji, w szczególności dotyczących:

1) planowania budżetu oraz jego wykonania;

2) planowania działań mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa;

3) zasad i trybu realizacji zadań służbowych;

4) polityki kadrowej;

5) współdziałania służb specjalnych z partnerami zagranicznymi.

§ 5.
1. Minister współdziała z innymi właściwymi organami, w szczególności z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, administracji publicznej, spraw zagranicznych, finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, z zachowaniem opiniodawczo-doradczej funkcji Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

2. Organy administracji rządowej udzielają Ministrowi pomocy w realizacji jego zadań.

§ 6.
W zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych w rozporządzeniu Minister może:

1) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 7.
Obsługę Ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 3 listopada 2005 r., z mocą od 31 października 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »