| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 652) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

a) w dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”:

– uchyla się rozdział „01012 Nawozy wapniowe”,

– po rozdziale „01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych” dodaje się rozdział 01026 w brzmieniu:

„01026 Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich”,

– uchyla się rozdział „01025 Monitorowanie dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu”,

– objaśnienia do rozdziału „01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” otrzymują brzmienie:

„W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.”,

b) w dziale „050 – Rybołówstwo i rybactwo”:

– uchyla się rozdział „05005 Wykup kwot połowowych dla rybołówstwa dalekomorskiego”,

– uchyla się rozdział „05007 Dopłaty do oprocentowania kredytów na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich”,

– objaśnienia do rozdziału „05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” otrzymują brzmienie:

„Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”.”,

c) w dziale „600 – Transport i łączność” rozdział „60057 Krajowy Fundusz Autostradowy” otrzymuje brzmienie:

„60057 Krajowy Fundusz Drogowy”,

d) w dziale „710 – Działalność usługowa” po rozdziale „71015 Nadzór budowlany” dodaje się rozdział 71016 w brzmieniu:

„71016 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej”,

e) w dziale „750 – Administracja publiczna” po rozdziale „75002 Polski Komitet Normalizacyjny” dodaje się rozdział 75003 w brzmieniu:

„75003 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa”,

f) w dziale „755 – Wymiar sprawiedliwości” po rozdziale „75513 Zakłady dla nieletnich” dodaje się rozdział 75514 w brzmieniu:

„75514 Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury”,

g) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

– po rozdziale „75603 Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dodaje się rozdział 75604 w brzmieniu:

„75604 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w wysokości 19 % od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej”,

– po rozdziale „75654 Rozliczenia w podatku od towarów i usług z tytułu kas rejestrujących” wraz z objaśnieniami dodaje się rozdział 75655 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„75655 Zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

W rozdziale tym ujmuje się kwoty zwrotu, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468). W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym rozdziale wykazuje się ze znakiem ujemnym.”,

h) w dziale „852 – Pomoc społeczna” rozdział „85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.”,

i) w dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

– rozdziały: „92101 Produkcja i opracowywanie filmów” i „92102 Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów” otrzymują brzmienie:

„92101 Instytucje kinematografii

92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej”,

– rozdział „92106 Teatry dramatyczne i lalkowe” otrzymuje brzmienie:

„92106 Teatry”,

– uchyla się rozdział „92107 Teatry muzyczne, opery, operetki”,

j) w dziale „926 – Kultura fizyczna i sport” uchyla się rozdział „92606 Polska Konfederacja Sportu”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami):

a) objaśnienia do cyfry „7 Pozostałe” otrzymują brzmienie:

„Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów operacyjnych, a także wydatków ponoszonych w związku z działaniami integracyjnymi (dostosowawczymi do zadań unijnych). Symbol ten jednostki sektora finansów publicznych stosują także dla oznaczenia środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.”,

b) objaśnienia do cyfry „8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej” otrzymują brzmienie:

„Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, także dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazywanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.”,

c) objaśnienia do paragrafu „001 Podatek dochodowy od osób fizycznych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538). Paragraf ten obejmuje również wpływy z podatku dochodowego, pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 30c powyższej ustawy.”,

d) uchyla się paragraf „015 Podatek dochodowy w wysokości 19 % pobierany od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej” wraz z objaśnieniami,

e) po paragrafie „037 Podatek od posiadania psów” dodaje się paragraf 039 w brzmieniu:

„039 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej”,

f) paragraf „089 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„089 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny

W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym paragrafie wykazywane będą w każdym przypadku ze znakiem ujemnym, a w budżetach jednostek samorządu terytorialnego – ze znakiem dodatnim.”,

g) po paragrafie „249 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię” dodaje się paragraf 250 w brzmieniu:

„250 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną”,

h) paragraf „252 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową szkołę wyższą” otrzymuje brzmienie:

„252 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną”,

i) w paragrafie „253 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W paragrafie tym ujmuje się dochody jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484), z wyłączeniem jednostek badawczo-rozwojowych.”,

j) po paragrafie „266 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze” dodaje się paragraf 268 i paragraf 269 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

Paragraf ten obejmuje środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a–2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462).”,

k) po paragrafie „288 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)” dodaje się paragraf 289 w brzmieniu:

„289 Środki z Funduszu Promocji Kultury otrzymane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej,

I) objaśnienia do paragrafu „617 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami):

a) grupa paragrafów „Dotacje i subwencje 201 do 203, 211 do 213, 221 do 223, 231 do 233, 237 do 260, 262, 263, 265, 266, 270 do 288 i 290 do 300” otrzymuje brzmienie:

„Dotacje i subwencje 201 do 203, 211 do 213, 221 do 223, 231 do 233, 237, 238, 240 do 260, 262, 263, 265 do 286, 288 do 294, 296 do 298 i 300”,

b) grupy paragrafów „Wydatki bieżące 401 do 435, 441 do 468, 471, 472, 481, 482 i 491 do 497” i „Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 617, 621 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 653, 661 do 665 i 680” otrzymują brzmienie:

„Wydatki bieżące 401 do 435, 441 do 468, 471, 472, 481, 482, 490 i 493 do 497

Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 614, 616, 617, 621 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 653, 661 do 665 i 680”,

c) paragraf „250 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepaństwowej szkoły wyższej” otrzymuje brzmienie:

„250 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej”,

d) paragraf „252 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej” otrzymuje brzmienie:

„252 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej”,

e) w paragrafie „253 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W paragrafie tym ujmuje się wydatki jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem jednostek badawczo-rozwojowych.”,

f) po paragrafie „266 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego” dodaje się paragraf 267, paragraf 268 i paragraf 269 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„267 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

269 Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

Paragraf ten obejmuje środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a–2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”,

g) po paragrafie „288 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)” dodaje się paragraf 289 w brzmieniu:

„289 Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej”,

h) po paragrafie „482 Rezerwy subwencji ogólnej” wraz z objaśnieniami dodaje się paragraf 490 wraz z objaśnieniami w brzmieniu: „490 Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu przejęcia zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684).”,

i) paragraf „601 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego” otrzymuje brzmienie:

„601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych”,

j) objaśnienia do paragrafu „617 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.”;

4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia – Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego objaśnienia zamieszczone po paragrafie „622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie:

„Paragrafy: 252001–252014, 253001–253005, 262001–262003, 303001–303003, 307006–307007, 307010, 307017, 405003, 409001–409003, 421008–421015, 422002–422004, 425001– 425004, 427005–427009, 428001–428002, 429001–429003, 430005, 430015, 430017–430019, 441007, 443003–443005, 451001, 452001, 605001–605012, 606002, 606004, 606006, 606008, 606010, 606012, 606014, 606016, 606018, 606020– 606021, 606025, 606027–606036, 622005 nie występują w części 29. Obrona narodowa.”.

§ 2.
1. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2006, z wyjątkiem klasyfikacji w paragrafie 089, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, którą stosuje się, począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r.

2. Do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za rok 2005 stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że klasyfikacji w rozdziale 85212 i w paragrafach 617 dokonuje się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 1 lit. h z mocą od dnia 1 września 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 29 listopada 2005 r., z tym że § 1 pkt 1 lit. h z mocą od 1 września 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »