REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 244 poz. 2081

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 469) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 grudnia 2005 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897), który stanowi:

„Art. 56. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na okres od dnia 1 maja do dnia 25 czerwca 2004 r., maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.”;

2) art. 26 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 469), które stanowią:

„Art. 2. Podmioty skupujące oraz dostawcy bezpośredni przesyłają odpowiednio informacje, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 36, art. 11 ust. 3 i art. 34 ust. 1, za rok kwotowy 2004/2005, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Art. 3. Kary pieniężnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie wymierza się w przypadku:

1) nieprzekazania informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, lub przekazania ich po terminie,

2) podania w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 3, ilości mleka lub przetworów mlecznych innej niż ilość, która została przez dostawcę bezpośredniego faktycznie wprowadzona do obrotu

za rok kwotowy 2004/2005.

Art. 4. 1. Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzonych na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe oraz art. 24 ust. 6a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Do decyzji określających wielkość indywidualnych ilości referencyjnej wydanych na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy, o której mowa w ust. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 24 ust. 6a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 21 ust. 2 oraz art. 46 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 21 ust. 2 oraz art. 42a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.”.

Marszałek Sejmu: M. Jurek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 grudnia 2005 r. (poz. 2081)

USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:

1) zadania i właściwość jednostek organizacyjnych oraz organów w zakresie organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych określonej przepisami Unii Europejskiej wymienionymi w załączniku;

2) organizację i kompetencje Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych;

3) zasady działania Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Art. 2.2) Do działalności prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, w zakresie zadań określonych w przepisach wymienionych w załączniku nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem dysponowania przez Prezesa Agencji środkami Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Art. 3. Do postępowania w sprawach indywidualnych związanych z kwotowaniem produkcji mleka, rozstrzyganych przez Prezesa Agencji oraz dyrektora oddziału terenowego Agencji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Rozdział 2

Kwotowanie produkcji mleka

Art. 4. 1. Warunkiem wykonywania działalności w zakresie skupu mleka przez podmiot skupujący jest wpisanie tego podmiotu, na jego wniosek, do prowadzonego przez Prezesa Agencji rejestru podmiotów skupujących mleko, zwanego dalej „rejestrem podmiotów”.

2.3) Prezes Agencji dokonuje, w drodze decyzji, wpisu do rejestru podmiotów po stwierdzeniu, że wnioskodawca:

1) dysponuje systemem informatycznym, zapewniającym prawidłowe prowadzenie ewidencji i przekazywanie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 26, albo posiada dostęp do takiego systemu;

2) posiada pomieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których będą przechowywane dokumenty związane z ewidencją, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2;

3) sprzedaje mleko wyłącznie podmiotowi skupującemu wpisanemu do rejestru podmiotów w przypadku sprzedaży mleka do innego podmiotu skupującego.

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów zawiera:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres podmiotu skupującego;

2) wskazanie województwa lub województw, na których obszarze podmiot skupujący będzie wykonywać działalność w zakresie skupu mleka;

3) nazwę systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz nazwę producenta oprogramowania tego systemu;

4) wskazanie metod:

a) pobierania próbek mleka do badania zawartości tłuszczu w mleku,

b) badania zawartości tłuszczu w mleku;

5) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu skupującego;

6) numer rachunku bankowego podmiotu skupującego;

7) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu skupującego;

8) 4) wskazanie miejsca przechowywania dokumentów związanych z ewidencją, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego, prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii na podstawie przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego;

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) oświadczenie, w którym zobowiązuje się do wykonywania badania zawartości tłuszczu w mleku, uwzględnianej przy rozliczaniu indywidualnych ilości referencyjnych, w laboratorium, o którym mowa w art. 21 ust. 1;

4) oświadczenie, w którym zobowiązuje się do sprzedaży mleka do podmiotu skupującego wpisanego do rejestru podmiotów;

5) 5) oświadczenie, w którym zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji oraz do przekazywania informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2–6.

6. Podmioty skupujące wpisane do rejestru podmiotów uważa się za zatwierdzone w rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.

Art. 5. Prezes Agencji odmawia, w drodze decyzji, wpisania do rejestru podmiotów, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 2–5.

Art. 6.6) Prezes Agencji wykreśla, w drodze decyzji, podmiot skupujący z rejestru podmiotów, jeżeli podmiot ten:

1) przestał prowadzić działalność w zakresie skupu mleka;

2) przestał spełniać wymagania określone w art. 4 ust. 2;

3) nie uczestniczy w systemie badań zawartości tłuszczu w mleku w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2;

4) trzykrotnie, w danym roku kwotowym, nie spełnił obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lub 4;

5) pomimo wezwania, o którym mowa w art. 10a ust. 1, nie przekazał informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5.

Art. 7. Od decyzji, o których mowa w art. 5 i 6, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Art. 8. Podmiot skupujący informuje, w formie pisemnej, Prezesa Agencji o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia jej zaprzestania.

Art. 9. 1. Rejestr podmiotów prowadzi się w formie papierowej i elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Rejestr podmiotów zawiera dane, o których mowa w art. 4 ust. 3.

2.7) Podmiot skupujący informuje, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję, Prezesa Agencji o zmianie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

3.8) W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 i 5–7, podmiot skupujący jest obowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających zaistniałe zmiany.

Art. 10.9) 1. Podmiot skupujący jest obowiązany do:

1) skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających indywidualne ilości referencyjne dla dostaw, zwanych dalej „dostawcami hurtowymi”;

2) prowadzenia ewidencji dostawców hurtowych, dostarczających mleko do tego podmiotu, zawierającej:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres dostawcy hurtowego,

b) miejsce położenia gospodarstwa dostawcy hurtowego,

c) informacje o:

– przysługujących dostawcom hurtowym indywidualnych ilościach referencyjnych, z uwzględnieniem zmian tych ilości związanych ze zbyciem, oddaniem w używanie, konwersją, dziedziczeniem lub zwiększeniem tych ilości w związku z przyznaniem indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej, zwanych dalej „indywidualnymi ilościami referencyjnymi przysługującymi na dany dzień roku”,

– ilości mleka dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych, z podaniem średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, wyrażonej w gramach na kilogram mleka, oraz ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu,

– terminie rozpoczęcia albo zaprzestania przez dostawcę hurtowego dostaw mleka do podmiotu skupującego,

– pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych i przekazanych na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33,

– rozliczeniach z tytułu opłat, o których mowa w art. 33;

3) przekazywania do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, informacji, o których mowa w pkt 2 lit. c tiret pierwsze–tiret czwarte, za poprzedni miesiąc;

4) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, informacji za poprzedni miesiąc o:

a) wielkości indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień danego miesiąca,

b) referencyjnej zawartości tłuszczu w mleku objętym indywidualną ilością referencyjną przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień danego miesiąca,

c) ilości mleka dostarczonego podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego,

d) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego,

e) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego,

f) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego podmiotowi skupującemu przez dostawcę hurtowego od początku danego roku kwotowego,

g) ilości mleka o referencyjnej zawartości tłuszczu pozostałej do wykorzystania do końca danego roku kwotowego przez dostawcę hurtowego w ramach indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku zadeklarowanej w celu dostarczenia do danego podmiotu skupującego;

5) przekazywania do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie do dnia 14 maja, informacji za poprzedni rok kwotowy dotyczących:

a) ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych,

b) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych,

c) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych,

d) pobranych i przekazanych na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33;

6) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do dnia 14 maja, informacji za poprzedni rok kwotowy dotyczących:

a) ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego,

b) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego,

c) łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego,

d) pobranych i przekazanych na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3–6, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o stopniu wykorzystania przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku.

Art. 10a.10) 1. W przypadku nieprzekazania przez podmiot skupujący do dnia 14 maja informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, wzywa podmiot skupujący do spełnienia tego obowiązku.

2. Podmiot skupujący, który nie przekazał informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, pomimo wezwania go do tego, zostaje wykreślony z rejestru po upływie 30 dni od dnia wezwania, jednak nie wcześniej niż dnia 1 lipca.

Art. 11. 1. Producenci wprowadzający do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia, zwani dalej „dostawcami bezpośrednimi”, prowadzą miesięczny rejestr mleka i przetworów mlecznych.

2.11) Rejestr zawiera informacje dotyczące ilości:

1) mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie;

2) mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu;

3) mleka i przetworów mlecznych wykorzystanych w gospodarstwie na własne potrzeby;

4) mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia.

3.11) Dostawca bezpośredni jest obowiązany do przekazywania do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, w terminie do dnia 14 maja, informacji za poprzedni rok kwotowy o ilości:

1) mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie;

2) mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu;

3) mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia.

4.11) Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, oraz wzór formularza do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o wykorzystaniu przez dostawców bezpośrednich indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.

5.12) Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania niektórych przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez dostawców bezpośrednich oraz zakres zawartości tłuszczu w śmietance wyprodukowanej i wprowadzonej do obrotu przez tych dostawców, mając na względzie prawidłowe rozliczenie dostawców bezpośrednich z indywidualnej ilości referencyjnej oraz przepisy Unii Europejskiej w zakresie równoważności.

Art. 12.13) 1. W przypadku nieprzekazania przez dostawcę bezpośredniego do dnia 14 maja informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji wzywa dostawcę bezpośredniego do spełnienia tego obowiązku.

2. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji po upływie 30 dni od dnia wezwania, jednak nie wcześniej niż dnia 1 lipca, cofa, w drodze decyzji, przyznaną indywidualną ilość referencyjną, jeżeli dostawca bezpośredni nie przekazał informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, pomimo wezwania go do tego.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

Art. 13. 1.14) Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji prowadzi rejestr producentów.

2. Rejestr producentów zawiera:

1) imiona i nazwiska, numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery ewidencyjne powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz miejsca zamieszkania i adresy albo nazwy, numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile zostały nadane, oraz siedziby i adresy producentów;

2) numery identyfikacyjne z krajowego systemu ewidencji producentów nadane na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

3) miejsca położenia gospodarstw producentów;

4) numery siedzib stad krów mlecznych danego producenta w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

5) 15) informacje o wielkości indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących producentom na dzień 1 kwietnia oraz na dzień 31 marca danego roku kwotowego;

6) numery decyzji oraz informacje o tytule prawnym do przyznanych producentom indywidualnych ilości referencyjnych oraz ich wielkości;

7) deklarowane wielkości dostaw mleka do poszczególnych podmiotów skupujących.

3. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

4. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1, gromadzi dokumenty:16)

1) stanowiące podstawę wpisu do rejestru producentów;

2) 17) o których mowa w art. 22, art. 22a, art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 3;

3) inne składane przez producentów.

5.18) Producent informuje, w formie pisemnej, właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, o zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4 i 7, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, oraz dostarcza dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4.

6.18) W przypadku zmiany podmiotu skupującego dostawca hurtowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję, właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, o wyborze podmiotu skupującego oraz o ilości mleka, jaką zamierza dostarczyć do tego podmiotu.

7.18) Dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy nurtowego:

1) przekazuje podmiotowi skupującemu informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6;

2) informuje nowy podmiot skupujący o stopniu wykorzystania przez dostawcę hurtowego indywidualnej ilości referencyjnej – w przypadku zmiany przez dostawcę hurtowego podmiotu skupującego.

8.18) Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6, oraz informację, o której mowa w ust. 7 pkt 2, dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, przekazuje dwa razy w miesiącu według stanu na 15 dzień oraz na ostatni dzień każdego miesiąca.

9.19) Zmiana podmiotu skupującego może nastąpić nie później niż do końca lutego danego roku kwotowego.

Art. 14. 1. Tworzy się krajową rezerwę krajowej ilości referencyjnej, zwaną dalej „krajową rezerwą”.

2. Krajowa rezerwa może być przeznaczona na:

1) zwiększenie indywidualnych ilości referencyjnych posiadanych przez producentów rozwijających produkcję mleka;

2) (uchylony);20)

3) zwiększenie indywidualnych ilości referencyjnych w przypadku uwzględnienia odwołań od decyzji w sprawie przyznania indywidualnych ilości referencyjnych;

4) zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia krajowej ilości referencyjnej.

Art. 15. 1.21) Decyzję w sprawie przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy wydaje, na wniosek producenta, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

3. Wniosek o przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy zawiera:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) status prawny gospodarstwa wnioskodawcy;

3) miejsce położenia gospodarstwa wnioskodawcy;

4) wielkość powierzchni użytków rolnych;

5) wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem wniosku;

6) ilość mleka, jaką producent zamierza dostarczać do poszczególnych podmiotów skupujących;

7) 22) numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

8) 22) numer rejestracyjny nadany przez Agencję.

4. Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5.23) Producent, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną przyznaną z krajowej rezerwy, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może dokonać zbycia oraz oddać w używanie części lub całości indywidualnej ilości referencyjnej.

6. (uchylony).24)

Art. 16.25) 1. W przypadku producenta rozwijającego produkcję mleka warunkiem przydziału indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w stosunku do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca roku kwotowego poprzedzającego rok kwotowy, w którym złożono wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1.

2. Zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych producent dokumentuje fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych za okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy danego roku kwotowego poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1.

3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, producent rozwijający produkcję mleka dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1.

4. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, określa szacowaną średnioroczną sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych w danym roku kwotowym.

5. Szacowana średnioroczna sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych stanowi iloczyn średniej miesięcznej sprzedaży w okresie, o którym mowa w ust. 2, oraz 12 miesięcy.

6. Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy ustala się jako różnicę pomiędzy wielkością szacowanej średniorocznej sprzedaży, określoną zgodnie z ust. 5, a wielkością indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność producenta w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1.

Art. 17.26) Minister właściwy do spraw rynków rolnych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, wysokość krajowej rezerwy z podziałem na krajową rezerwę dla dostawców hurtowych i krajową rezerwę dla dostawców bezpośrednich, mając na względzie właściwe wykorzystanie krajowej ilości referencyjnej oraz restrukturyzację sektora mleczarskiego.

Art. 18.26) Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wielkość zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych przez dostawców hurtowych i dostawców bezpośrednich, na podstawie której są przyznawane indywidualne ilości referencyjne z krajowej rezerwy, mając na względzie restrukturyzację sektora mleczarskiego, produkcję mleka w poszczególnych regionach kraju oraz wysokość krajowej rezerwy dla dostawców hurtowych i krajowej rezerwy dla dostawców bezpośrednich.

Art. 19. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących zasad rozdysponowania krajowej rezerwy.

Art. 20.27) W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji określonych w tym rozporządzeniu.

Art. 21. 1.28) Badania zawartości tłuszczu w mleku uwzględnianej przy rozliczaniu wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych wykonują laboratoria, które w ramach systemu badań zawartości tłuszczu w mleku:

1) uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych prowadzonych przez jedną spośród jednostek organizacyjnych określonych na podstawie ust. 2 przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, zwaną dalej „laboratorium referencyjnym”;

2) stosują do sprawdzania metod badawczych próby wzorcowe przygotowane przez wybrane laboratorium referencyjne.

1a.29) Laboratoria wykonujące badania zawartości tłuszczu w mleku są obowiązane dokonać wyboru jednego spośród laboratoriów referencyjnych określonych na podstawie ust. 2.

2.30) Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, laboratoria referencyjne do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz sposób funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku, mając na względzie konieczność zapewnienia wiarygodnych wyników badań.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, metody pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metody oznaczania zawartości tłuszczu w mleku, biorąc pod uwagę ich ujednolicenie i uzyskiwanie wiarygodnych wyników.

Art. 22.31) 1. Prawo do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części może być zbywane wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, która dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora oddziału terenowego Agencji.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek stron umowy składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres każdej ze stron umowy;

2) numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów, nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności każdej ze stron umowy;

3) numer rejestracyjny każdej ze stron umowy nadany przez Agencję, o ile został nadany;

4) numer rachunku bankowego każdej ze stron umowy;

5) informację o miejscu położenia gospodarstwa każdej ze stron umowy;

6) wskazanie podmiotu skupującego, do którego strony umowy dostarczają lub zamierzają dostarczać mleko;

7) datę podpisania umowy;

8) dane o wielkości indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem umowy, z podaniem referencyjnej zawartości tłuszczu;

9) informację o ilości mleka wprowadzonego do obrotu lub mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu według stanu na dzień podpisania umowy, zgodnie z informacją zawartą w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

10) informację o wysokości indywidualnej ilości referencyjnej pozostałej do wykorzystania, zgodnie z informacją zawartą w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta do końca lutego danego roku kwotowego między producentami posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji.

6. Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1, może być tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym indywidualna ilość referencyjna.

7. Zbywca prawa do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części, będący dostawcą hurtowym, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przedkłada kopię tej umowy podmiotowi skupującemu.

8. Po otrzymaniu kopii umowy podmiot skupujący jest obowiązany do wystawienia zbywcy, o którym mowa w ust. 7, zaświadczenia o stopniu wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej zadeklarowanej w celu dostarczenia do tego podmiotu skupującego, według stanu na dzień zawarcia umowy.

9. W przypadku gdy przedmiotem zbycia jest cała niewykorzystana indywidualna ilość referencyjna, podmiot skupujący nalicza i pobiera zaliczki, o których mowa w art. 33 ust. 2, od zbywcy, o którym mowa w ust. 7, za każdy kilogram mleka dostarczonego do tego podmiotu skupującego od dnia zawarcia umowy.

10. Zbywca będący dostawcą hurtowym niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, jest obowiązany do dostarczenia go wraz z kopią umowy, o której mowa w ust. 1, oraz wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji.

11. Zbywca będący dostawcą bezpośrednim niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dostarczenia jej kopii wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji.

12. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 5 % indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej przedmiot umowy, po zaokrągleniu do liczby całkowitej, jednak w ilości nie mniejszej niż jeden kilogram, przechodzi do krajowej rezerwy.

13. Zbywca prawa do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części nie może otrzymać indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy przed upływem 5 lat od dnia zbycia.

14. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży.

Art. 22a.32) 1. Część indywidualnej ilości referencyjnej, a w przypadkach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, indywidualna ilość referencyjna, może zostać oddana w używanie wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, która dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, właściwego miejscowo dla oddającego w używanie dyrektora oddziału terenowego Agencji.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek stron umowy składany do właściwego miejscowo dla oddającego w używanie dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w art. 22 ust. 3 oraz jest składany na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta na dany rok kwotowy do dnia 31 stycznia danego roku kwotowego wyłącznie między:

1) dostawcami hurtowymi posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji albo

2) dostawcami bezpośrednimi posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji, albo

3) dostawcą hurtowym i dostawcą bezpośrednim posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie podlega wypowiedzeniu i rozwiązaniu.

6. Indywidualna ilość referencyjna lub jej część może zostać oddana w używanie nie dłużej niż przez trzy kolejne lata kwotowe.

7. Przepisy art. 22 ust. 6–11 stosuje się odpowiednio do umowy, o której mowa w ust. 1.

8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy dzierżawy.

Art. 23.33) 1. Na podstawie dokumentów dostarczonych przez zbywcę lub oddającego w używanie, o których mowa w art. 22 lub art. 22a, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję, w której zatwierdza umowę oraz stwierdza wielkość indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej każdej ze stron umowy, oraz powiadamia o wydanej decyzji podmioty skupujące właściwe dla stron umowy.

2. W przypadku gdy:

1) warunki określone w art. 22 ust. 1–6 lub art. 22a ust. 1–6 nie zostały spełnione lub

2) producent, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy, zawarł umowę zbycia indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części przed upływem dwóch lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu mu indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy

– właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję, w której odmawia zatwierdzenia umowy.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

Art. 24. 1. Indywidualna ilość referencyjna może ulegać konwersji stałej lub tymczasowej, częściowo lub w całości, z dostaw na sprzedaż bezpośrednią oraz ze sprzedaży bezpośredniej na dostawy.

1a.34) Przedmiotem konwersji może być tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym indywidualna ilość referencyjna.

2.35) Konwersji dokonuje się na wniosek:

1) właściciela indywidualnej ilości referencyjnej – w przypadku konwersji stałej,

2) właściciela lub posiadacza zależnego indywidualnej ilości referencyjnej – w przypadku konwersji tymczasowej

– składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres producenta;

2) numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) miejsce położenia gospodarstwa producenta;

4) numer siedziby stada krów mlecznych danego producenta w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

5) 36) numer rachunku bankowego producenta;

6) stopień wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dzień składania wniosku o konwersję;

7) wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem wniosku o konwersję;

8) wskazanie przez wnioskodawcę podmiotu skupującego, do którego będzie dostarczał mleko w ilości objętej wnioskiem o konwersję – w przypadku konwersji sprzedaży bezpośredniej na dostawy;

9) 37) numer rejestracyjny nadany przez Agencję;

10) 37) uzasadnienie wniosku.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5.38) wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do dnia 31 grudnia danego roku kwotowego.

6.38) Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji zmienia, w drodze decyzji, przysługującą indywidualną ilość referencyjną.

6a.39) W przypadku gdy wielkość indywidualnej ilości referencyjnej określona w decyzji, o której mowa w ust. 6, ulegnie zmianie po dokonaniu rozliczenia wykorzystania przez dostawców indywidualnych ilości referencyjnych, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji zmienia, w drodze decyzji, wielkość indywidualnej ilości referencyjnej.

7. W przypadku konwersji sprzedaży bezpośredniej na dostawy referencyjna zawartość tłuszczu dla mleka objętego dostawami po dokonaniu konwersji pozostaje bez zmian w stosunku do referencyjnej zawartości tłuszczu dla mleka objętego dostawami przed dokonaniem konwersji, jeżeli producent przedłoży dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji dokument dotyczący oceny użytkowości krów mlecznych, za okres 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, potwierdzający wyższą niż 38 g/kg zawartość tłuszczu w mleku objętym sprzedażą bezpośrednią, wydany przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Art. 25. (uchylony).40)

Art. 26.41) Prawo do indywidualnej ilości referencyjnej podlega dziedziczeniu, z tym że dziedziczy je osoba lub osoby, które odziedziczyły gospodarstwo i które będą kontynuowały produkcję mleka. Jeżeli spadek przypada gminie albo Skarbowi Państwa, indywidualna ilość referencyjna przechodzi do krajowej rezerwy.

Art. 27. 1. Spadkobierca, który dziedziczy gospodarstwo i który będzie kontynuować produkcję mleka, przesyła niezwłocznie kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie kopii wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dokonuje tymczasowego wpisu spadkobiercy do rejestru producentów i informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy o dokonaniu tymczasowego wpisu.

3. W terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku spadkobierca przesyła kopię tego postanowienia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1.

4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie kopii postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na spadkobiercę.

Art. 28. 1.42) W przypadku gdy gospodarstwo dziedziczy więcej niż jedna osoba, w okresie od dnia otwarcia spadku do dnia złożenia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy, kopii umowy o dziale spadku albo kopii postanowienia sądu o dziale spadku, uprawnienia spadkobierców do indywidualnej ilości referencyjnej, z wyłączeniem możliwości zbycia, oddania w używanie lub konwersji wykonuje upoważniony przez nich spadkobierca.

2. Upoważniony spadkobierca przedstawia niezwłocznie pisemne upoważnienie do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1.

3. Na podstawie pisemnego upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, dokonuje tymczasowego wpisu upoważnionego spadkobiercy do rejestru producentów i informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy o dokonaniu tymczasowego wpisu.

4. Do czasu wejścia w życie umowy o dziale spadku albo uprawomocnienia się postanowienia sądu o dziale spadku, spadkobiercy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania związane z wykonywaniem prawa do indywidualnej ilości referencyjnej.

5. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy o dziale spadku albo uprawomocnienia się postanowienia sądu o dziale spadku spadkobierca lub spadkobiercy przesyłają kopię umowy albo kopię postanowienia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1.

6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie kopii umowy o dziale spadku albo kopii postanowienia sądu o dziale spadku, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na spadkobiercę lub spadkobierców.

Art. 29.43) 1. Następca prawny osoby prawnej będącej producentem informuje właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji o nabyciu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej i przedkłada kopię dokumentu potwierdzającego nabycie w terminie 7 dni od dnia nabycia tego prawa.

2. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji na podstawie kopii dokumentu, o której mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na następcę prawnego, o którym mowa w ust. 1.

Art. 30. 1. W przypadku zbycia gospodarstwa producenta przyznane mu prawo do indywidualnej ilości referencyjnej przechodzi na nabywcę gospodarstwa.

2. W przypadku dzierżawy lub innego posiadania zależnego gospodarstwa, dzierżawca lub inny posiadacz zależny uzyskuje prawo do indywidualnej ilości referencyjnej przyznane dotychczasowemu producentowi na czas trwania umowy dzierżawy lub innej umowy przenoszącej tytuł prawny.

3.44) Nabywca albo dzierżawca lub inny posiadacz zależny gospodarstwa przesyła właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji wypis aktu notarialnego albo kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

4.44) właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji na podstawie wypisu aktu notarialnego albo kopii zawartej umowy dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na nabywcę, dzierżawcę lub innego posiadacza zależnego gospodarstwa.

Art. 31.45) 1. W przypadku gdy producent przestał spełniać warunki określone w art. 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, indywidualną ilość referencyjną stanowiącą własność producenta.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek producenta składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres;

2) numer rejestracyjny nadany przez Agencję;

3) numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

4) uzasadnienie wniosku.

4. Decyzja w sprawie ponownego przyznania indywidualnej ilości referencyjnej producentowi, o którym mowa w ust. 1, jest wydawana na jego wniosek składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) informacje określone w art. 15 ust. 3;

2) numer decyzji w sprawie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia drugiego roku kwotowego następującego po roku kwotowym, w którym przestał spełniać warunki określone w art. 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, składa się na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję.

Art. 32.45) 1. W przypadku wprowadzenia przez producenta do obrotu w roku kwotowym mleka lub przetworów mlecznych w ilości mniejszej niż 70 % przyznanej mu indywidualnej ilości referencyjnej właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji zmniejsza, w drodze decyzji, indywidualną ilość referencyjną o jej niewykorzystaną część.

2. W przypadku gdy producent nie wprowadził do obrotu w roku kwotowym mleka lub przetworów mlecznych w ramach przyznanej indywidualnej ilości referencyjnej, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, przyznaną indywidualną ilość referencyjną.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

4. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, producent nie może ubiegać się o przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w okresie dwóch lat od dnia wydania decyzji.

Art. 33.45) 1. W przypadku przekroczenia krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich producent, który w roku kwotowym wprowadził do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, jest obowiązany do uiszczenia opłaty określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, zwanej dalej „opłatą”.

2. Na poczet opłaty dostawca hurtowy jest obowiązany do wnoszenia zaliczki w wysokości 20 groszy za każdy kilogram mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, wprowadzony do obrotu w ilości przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku, zadeklarowaną w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu.

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 2, podmiot skupujący oblicza od dnia przekroczenia przez dostawcę hurtowego indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu oraz potrąca przy zapłacie należności za mleko dostarczone przez dostawcę hurtowego.

4. Podmioty skupujące przekazują kwoty pobranych zaliczek na poczet opłaty, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na wyodrębniony rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.

Art. 34. 1.46) W terminie określonym w art. 33 ust. 4 podmioty skupujące są obowiązane przesłać:

1) dostawcom hurtowym – informacje o:

a) ilości mleka dostarczonego przez tych dostawców, przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, w ilości przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku,

b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek;

2) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego – zbiorcze zestawienia, które zawierają dane o:

a) łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych w ilości przekraczającej indywidualne ilości referencyjne przysługujące na dany dzień roku,

b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wzory zbiorczych zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o stopniu wykorzystania przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.

Art. 35.47) 1. Prezes Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11 ust. 3, do dnia 15 lipca ustala stopień wykorzystania krajowej ilości referencyjnej i w przypadku jej przekroczenia określa krajowy współczynnik realokacji:

1) dla dostawców hurtowych stanowiący iloraz:

a) sumy niewykorzystanych przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych,

b) sumy przekroczonych przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego;

2) dla dostawców bezpośrednich stanowiący iloraz:

a) sumy niewykorzystanych przez dostawców bezpośrednich indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich,

b) sumy przekroczonych przez dostawców bezpośrednich indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego

– i do dnia 31 lipca informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych o stopniu wykorzystania krajowej ilości referencyjnej.

2. Prezes Agencji informuje niezwłocznie o wysokości krajowych współczynników, o których mowa w ust. 1, dyrektorów oddziałów terenowych Agencji.

Art. 36. 1.48) W odniesieniu do dostawców hurtowych, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji dokonują do dnia 15 sierpnia na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, rozliczenia:

1) wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego;

2) zaliczek na poczet opłaty oraz ustalenia wysokości należnej opłaty, pobieranej od dostawców hurtowych po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1.

2.48) Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, o których mowa w ust. 1, do dnia 15 sierpnia określają, w drodze decyzji, wysokość należnych dopłat albo zwrotów zaliczek.

3. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, dostawca hurtowy:

1) otrzymuje zwrot wpłaconych zaliczek, jeżeli krajowa ilość referencyjna nie została przekroczona;

2) otrzymuje zwrot części wpłaconych zaliczek, jeżeli należna opłata jest niższa od sumy wpłaconych zaliczek;

3) jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu, do dnia 31 sierpnia, dopłaty stanowiącej różnicę między wysokością należnej opłaty a sumą wpłaconych zaliczek.

4.49) Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub ich części, o której mowa w ust. 3 pkt 2:

1) dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, przekazuje na rachunek bankowy podmiotu skupującego w terminie do dnia 15 sierpnia;

2) podmiot skupujący przekazuje dostawcom hurtowym w terminie do dnia 1 września.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, podmiot skupujący w imieniu dostawcy hurtowego jest obowiązany wnieść dopłatę na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w terminie do dnia 31 sierpnia.

6. Podmiot skupujący może rozłożyć dopłatę, o której mowa w ust. 3 pkt 3, na raty, z tym że jest on obowiązany do wpłacenia całości należności w terminie, o którym mowa w ust. 5.

Art. 37.50) 1. W odniesieniu do dostawców bezpośrednich, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, na podstawie informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, dokonują rozliczenia wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i do dnia 15 sierpnia dokonują, w drodze decyzji, ustalenia wysokości należnej opłaty, po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2.

2. Dostawca bezpośredni jest obowiązany wpłacić należną opłatę na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w terminie do dnia 31 sierpnia.

Art. 38. Od decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 2 i art. 37 ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

Art. 39. (uchylony).51)

Art. 40. 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do opłaty i zaliczek na poczet opłaty stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.

2. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 1, przysługują:

1) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji – jako organowi pierwszej instancji;

2) Prezesowi Agencji – jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 41. Wpływy z tytułu opłat wynikające z rozliczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1, Agencja przekazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa.

Art. 41a.52) 1. Prezes Agencji do dnia 30 czerwca ustala średnią ważoną referencyjnych zawartości tłuszczu dla poprzedniego roku kwotowego.

2. W przypadku gdy różnica pomiędzy średnią ważoną referencyjnych zawartości tłuszczu, o której mowa w ust. 1, a krajową referencyjną zawartością tłuszczu jest większa niż 0,1 g na kg, Prezes Agencji ustala współczynnik redukcji indywidualnych referencyjnych zawartości tłuszczu.

3. Właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, w drodze decyzji, zmieniają referencyjne zawartości tłuszczu dla poszczególnych dostawców hurtowych.

4. Od decyzji, o których mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

Rozdział 3

Zakup interwencyjny i sprzedaż interwencyjna, dopłaty do przechowywania, przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów53)

Art. 42. Agencja realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3–13 załącznika, w zakresie:

1) zakupu interwencyjnego i sprzedaży interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w proszku;

2) dopłat do:

a) przechowywania masła, śmietanki, odtłuszczonego mleka w proszku i serów,

b) przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki,

c) masła skoncentrowanego przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji,

d) odtłuszczonego mleka przeznaczonego do produkcji kazeiny i kazeinianów,

e) odtłuszczonego mleka w proszku i maślanki w proszku przeznaczonych do produkcji pasz,

f) 54) zakupu masła przez żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe prowadzące ośrodki wsparcia, stołówki i jadłodajnie dla ubogich, schroniska i noclegownie dla bezdomnych, nieuzyskujące dochodów z prowadzonej działalności,

g) 54) spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych

– udzielanych przez Prezesa Agencji;

3) 55) wydawania zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów.

Art. 42a.56) Rada Ministrów określa corocznie, do dnia 15 czerwca na kolejny rok szkolny, w drodze rozporządzenia, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.

Art. 42b.56) Producenci serów o kodzie CN 0406 są obowiązani do zarejestrowania się w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.57)).

Art. 43.58) 1. W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3–13 załącznika, Prezes Agencji:

1) realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a–e, wydaje świadectwa autoryzacji:

a) zakładów produkcyjnych,

b) chłodni,

c) magazynów,

d) zakładów konfekcjonujących;

2) realizując dopłaty do zakupu masła, prowadzi rejestr dostawców masła oraz podmiotów wymienionych w art. 42 pkt 2 lit. f.

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 13 załącznika, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, prowadzi rejestr podmiotów ubiegających się o dopłaty.

3. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 14 załącznika, Prezes Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 3, wydaje producentom serów, na ich wniosek, zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów.

4. W przypadku wykorzystywania przez producentów kazeiny i kazeinianów do produkcji serów bez zezwolenia, o którym mowa w art. 42 pkt 3, lub wykorzystywania kazeiny i kazeinianów do produkcji serów w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 15 załącznika, producent jest obowiązany do wniesienia kwoty pieniężnej w wysokości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 15 załącznika, na wyodrębniony rachunek bankowy Agencji.

5. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 3, składa się do Prezesa Agencji.

6. Wnioski o wpis do rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, składa się do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, zawierają:

1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres wnioskodawcy;

3) adres zakładu produkcyjnego, chłodni, magazynu lub zakładu konfekcjonującego;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany;

5) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób fizycznych;

6) numer rejestracyjny nadany przez Agencję, o ile został nadany;

7) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

8) numery linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych;

9) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych występujących o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a;

10) informacje o rodzaju sera, do którego zostanie dodana kazeina i kazeiniany, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów, o którym mowa w art. 42 pkt 3;

11) dane o przedmiocie działania wnioskodawcy, w przypadku gdy wniosek dotyczy wpisu do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g.

8. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, składa się na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję.

Art. 44. 1. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 12 załącznika, Prezes Agencji w ramach dopłat do zakupu masła wydaje podmiotom wymienionym w art. 42 pkt 2 lit. f bony uprawniające do zakupu określonej ilości masła od dostawców wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

2. Dopłaty do zakupu masła są udzielane na podstawie złożonych przez dostawców masła bonów, o których mowa w ust. 1.

Art. 45. W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 7–9 i 11 załącznika, Prezes Agencji wydaje i poświadcza formularz kontrolny (formularz T5) w zakresie przemieszczania przetworów mlecznych wykorzystywanych w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. b, c oraz e.

Art. 46. 1. Poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej, na spożycie mleka i przetworów mlecznych w żłobkach, przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych, przeznacza się środki finansowe pochodzące z Funduszu Promocji Mleczarstwa, przewidziane w planie finansowym tego Funduszu.

2. (uchylony).59)

Art. 47. Minister właściwy do spraw rynków rolnych składa corocznie wniosek do Komisji Europejskiej o objęcie dopłatami przechowywania serów, w którym określa ilość i rodzaj serów nadających się do długotrwałego składowania.

Art. 48. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną ilość masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła przez podmioty wymienione w art. 42 pkt 2 lit. f, mając na względzie potrzebę zapewnienia właściwej realizacji zapotrzebowania na masło zakupywane przez żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze, nieuzyskujące dochodów z prowadzonej działalności.

Rozdział 4

Czynności sprawdzające

Art. 49.60) Do przeprowadzania przez Agencję czynności sprawdzających dostawców hurtowych, dostawców bezpośrednich i podmiotów skupujących, podmiotów wymienionych w art. 42b i art. 43 w zakresie wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z kwotowaniem produkcji mleka, zakupem interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami do przechowywania, przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych oraz wykorzystywaniem kazeiny i kazeinianów do produkcji serów, w ramach realizacji zadań określonych ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Rozdział 5

Komisja Porozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych

Art. 50. 1. Członków Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych, zwanej dalej „Komisją”, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych.

2. Komisja składa się z 18 członków, w tym:

1) 8 członków reprezentujących dostawców hurtowych lub bezpośrednich, powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe branżowe organizacje zrzeszające dostawców hurtowych lub bezpośrednich;

2) 8 członków reprezentujących podmioty skupujące i zakłady przetwórcze niebędące podmiotami skupującymi, powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe branżowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz podmioty skupujące niebędące zakładami przetwórczymi;

3) 2 członków reprezentujących samorząd rolniczy, powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez krajową reprezentację izb rolniczych.

3. Członek Komisji może zostać odwołany na wniosek organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę.

4. Kadencja Komisji trwa 4 lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia Komisji. Pierwsze posiedzenie zwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych w terminie 14 dni od dnia powołania Komisji.

5. Komisja działa na podstawie regulaminu określającego w szczególności tryb powoływania i odwoływania członków Komisji, częstotliwość posiedzeń oraz tryb podejmowania uchwał.

6. Jeżeli Komisja nie uchwali regulaminu w ciągu miesiąca od dnia pierwszego posiedzenia, o którym mowa w ust. 4, regulamin zostanie nadany, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, z uwzględnieniem ust. 5.

7. Koszty działania Komisji pokrywają organizacje, których kandydaci zostali powołani do Komisji, przy czym koszty obsługi techniczno-biurowej oraz koszty obsługi prawnej dotyczącej Funduszu Promocji Mleczarstwa ponosi Agencja.

Art. 51. 1. Do zadań Komisji należy:

1) reprezentowanie interesów producentów, podmiotów skupujących i zakładów przetwórczych wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych lub innych organów administracji rządowej oraz Prezesa Agencji;

2) ustalenie szczegółowych zasad gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa, ustalenie trybu rozdysponowania środków Funduszu oraz coroczne ustalanie planu finansowego tego Funduszu.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych zatwierdza szczegółowe zasady ustalone przez Komisję, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 52. 1. Celem Funduszu Promocji Mleczarstwa jest:

1) promocja i dofinansowanie spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w szczególności przez dzieci i młodzież;

2) dofinansowanie organizacji akcji promocyjnych i informacyjnych dotyczących mleka lub przetworów mlecznych w kraju i za granicą;

3) dofinansowanie organizacji wystaw i targów albo udziału w wystawach i targach związanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka w kraju i za granicą;

4) wspieranie prac badawczo-rozwojowych mających na celu poprawę jakości przetworów mlecznych oraz wzrost ich spożycia;

5) wsparcie działalności krajowych mleczarskich organizacji branżowych biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych, międzyrządowych i unijnych zajmujących się problemami mleczarstwa;

6) dofinansowanie szkoleń dostawców oraz podmiotów skupujących.

2. Uprawnionymi do ubiegania się o środki z Funduszu Promocji Mleczarstwa są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.61) Podmioty skupujące są obowiązane do wpłat na Fundusz Promocji Mleczarstwa w wysokości 0,1 grosza od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.

3a.62) Wpłaty są naliczane kwartalnie na podstawie decyzji wydawanej przez Prezesa Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie, i przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu Promocji Mleczarstwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

4. Źródłami finansowania Funduszu Promocji Mleczarstwa są:

1) wpłaty przekazywane przez podmioty skupujące, o których mowa w ust. 3;

2) darowizny, zapisy, dotacje.

5. W przypadku podmiotów skupujących, które dokonują wpłat na Fundusz Promocji Mleczarstwa, stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

6. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 5, przysługują:

1) Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej instancji;

2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych jako organowi odwoławczemu od decyzji Prezesa Agencji.

7. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Środkami Funduszu Promocji Mleczarstwa, gromadzonymi na wyodrębnionym rachunku Agencji, dysponuje Prezes Agencji zgodnie ze szczegółowymi zasadami gospodarowania Funduszem, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, oraz w zakresie określanym corocznie przez Komisję w planie finansowym tego Funduszu.

9. Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Komisji roczne sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Rozdział 6

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 53.63) 1. Kto:

1) dostarcza mleko podmiotowi skupującemu niewpisanemu do rejestru podmiotów.

2) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1

– podlega karze grzywny.

2. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, orzeka się na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Art. 54.63) 1. Kto:

1) wykonuje działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1, po dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów skupujących mleko do dnia dokonania przez Prezesa Agencji, w drodze decyzji, wpisu do tego rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn wyrażonej w kilogramach 0,03 ilości mleka skupionego w okresie wykonywania tej działalności oraz wysokości opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w tym okresie;

2) wykonuje działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1, i nie złożył wniosku o wpis do rejestru podmiotów skupujących mleko, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn wyrażonej w kilogramach 0,06 ilości mleka skupionego w okresie wykonywania tej działalności oraz wysokości opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w tym okresie;

3) nie prześle do dnia 14 maja informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, podlega karze pieniężnej w wysokości określonej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika;

4) podaje w informacjach, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, ilość mleka dostarczonego do podmiotu skupującego inną niż ilość, która została przez niego faktycznie skupiona, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, różnicy wyrażonej w kilogramach ilości mleka faktycznie skupionego i ilości mleka podanej w informacji oraz

a) 0,01 – w przypadku gdy podmiot skupujący w terminie od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca prześle informację korygującą,

b) 0,05 – w przypadku gdy podmiot skupujący nie prześle informacji korygującej w terminie, o którym mowa w lit. a;

5) nie prześle do dnia 14 maja informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości określonej na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika;

6) podaje w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 3, ilość mleka lub przetworów mlecznych inną niż ilość, która została przez niego faktycznie wprowadzona do obrotu, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, różnicy wyrażonej w kilogramach ilości mleka faktycznie wprowadzonego do obrotu i ilości podanej w informacji oraz:

a) 0,01 – w przypadku gdy dostawca bezpośredni w terminie od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca prześle informację korygującą,

b) 0,05 – w przypadku gdy dostawca bezpośredni nie prześle informacji korygującej w terminie, o którym mowa w lit. a;

7) skupuje mleko od producentów nieposiadających indywidualnych ilości referencyjnych, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn wyrażonej w kilogramach ilości skupionego mleka od tych producentów oraz wysokości opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej.

2. Karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Art. 55. 1.64) Od nieuiszczonej w terminie kary pieniężnej, o której mowa w art. 54 ust. 1, pobiera się odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych.

2. Do egzekucji kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 56. (pominięty).65)

Art. 57. Kadencja Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych utworzonej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797, z 2002 r. Nr 107, poz. 937 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1853) upływa z dniem 1 lutego 2006 r.

Art. 58. Pierwszym rokiem kwotowym jest rok kwotowy określony w art. 41 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Art. 59. 1. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o Funduszu Promocji Mleczarstwa należy przez to rozumieć Fundusz Promocji Mleczarstwa, o którym mowa w niniejszej ustawie.

2. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o indywidualnej kwocie mlecznej należy przez to rozumieć indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w niniejszej ustawie.

3. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o krajowej kwocie mlecznej należy przez to rozumieć krajową ilość referencyjną, o której mowa w niniejszej ustawie.

Art. 60. Rejestry prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się rejestrami w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 61. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 10, art. 7a ust. 2, art. 18 ust. 6 i art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 17 oraz art. 21 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy.

Art. 62. 1. Szczegółowe zasady rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej ustalone przez Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 niniejszej ustawy.

2. Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa ustalone przez Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych tracą moc z dniem 1 lutego 2006 r.

Art. 63. Postępowania w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpatruje się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Art. 64. Traci moc ustawa z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797, z 2002 r. Nr 107, poz. 937 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1853).

Art. 65. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:

1) art. 43 i art. 56, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;66)

2) art. 33, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2–6, art. 37, art. 38, art. 40 oraz art. 41, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

Załącznik do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.67)

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH*)

1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 22);

2) rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 123) zmienione decyzją Rady (WE) nr 2004/281 z dnia 22 marca 2004 r. (Dz. Urz. UE L 93 z 30.03.2004, str. 1);

3) rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 160 z 26.06.1999, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 25, str. 366), wraz z następującymi zmianami:

a) rozporządzenie Rady (WE) nr 1040/2000 z dnia 16 maja 2000 r. (Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 98),

b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. (Dz. Urz. UE WE L 175 z 14.07.2000, str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 31),

c) rozporządzenie Rady (WE) nr 1670/2000 z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 127),

d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2002 z dnia 21 marca 2002 r. (Dz. Urz. WE L 79 z 22.03.2002, str. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 326),

e) rozporządzenie Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. UE L 122 z 16.05.2003, str. 1),

f) rozporządzenie Rady (WE) nr 1787/2003 z dnia 29 września 2003 r. (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 121),

g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2004 z dnia 2 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 29 z 03.02.2004, str. 6);

4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (Dz. Urz. WE L 333 z 24.12.1999, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 28, str. 67), wraz z następującymi zmianami:

a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz. Urz. WE L 179 z 18.07.2000, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 91),

b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2001 z dnia 9 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. WE L 37 z 07.02.2001, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 240),

c) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2001 z dnia 7 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. WE L 214 z 08.08.2001, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 33, str. 264),

d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. Urz. UE L 53 z 28.02.2003, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 269),

e) rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 55 z 24.02.2004, str. 44),

f) rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 138),

g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 267 z 14.08.2004, str. 30);

5) rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku (Dz. Urz. WE L 37 z 07.02.2001, str. 100; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 339), wraz z następującymi zmianami:

a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. Urz. UE L 245 z 17.07.2004, str. 11),

b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2004 z dnia 22 października 2004 r. (Dz. Urz. UE L 322 z 23.10.2004, str. 3);

6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie przyznania pomocy wspólnotowej w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych serów w roku składowania 2004/2005 (Dz. Urz. UE L 236 z 07.07.2004, str. 5);

7) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 350 z 20.12.1997, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 22, str. 147), wraz z następującymi zmianami:

a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/98 z dnia 25 maja 1998 r. (Dz. Urz. WE L 152 z 26.05.1998, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 105),

b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/98 z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. Urz. WE L 202 z 18.07.1998, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 237),

c) rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/1999 z dnia 20 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. WE L 16 z 21.01.1999, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 316),

d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/1999 z dnia 5 marca 1999 r. (Dz. Urz. WE L 59 z 06.03.1999, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 422),

e) rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2000 z dnia 24 marca 2000 r. (Dz. Urz. WE L 76 z 25.03.2000, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 28, str. 371),

f) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2001 z dnia 20 września 2001 r. (Dz. Urz. WE L 253 z 21.09.2001, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 33, str. 366),

g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2004 z dnia 2 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 29 z 03.02.2004, str. 6),

h) rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 138),

i) rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 163 z 30.04.2004, str. 94);

8) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 429/90 z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie przyznawania w formie przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 45 z 21.02.1990, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 35), wraz z następującymi zmianami:

a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1265/90 z dnia 14 maja 1990 r. (Dz. Urz. WE L 124 z 15.05.1990, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 70),

b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2617/90 z dnia 11 września 1990 r. (Dz. Urz. WE L 249 z 12.09.1990, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 186),

c) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3301/90 z dnia 15 listopada 1990 r. (Dz. Urz. WE L 317 z 16.11.1990, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 27),

d) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1264/92 z dnia 18 maja 1992 r. (Dz. Urz. WE L 135 z 19.05.1992, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 267),

e) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3774/92 z dnia 23 grudnia 1992 r. (Dz. Urz. WE L 383 z 29.12.1992, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 287),

f) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. WE L 161 z 02.07.1993, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 281),

g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/95 z dnia 25 lipca 1995 r. (Dz. Urz. WE L 174 z 26.07.1995, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 73),

h) rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/98 z dnia 20 lutego 1998 r. (Dz. Urz. WE L 52 z 21.02.1998, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 22, str. 298),

i) rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/1999 z dnia 15 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.1999, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 294),

j) rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/1999 z dnia 20 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. WE L 16 z 21.01.1999, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 316),

k) rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 138),

I) rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 163 z 30.04.2004, str. 94);

9) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3143/85 z dnia 11 listopada 1985 r. w sprawie sprzedaży po obniżonych cenach masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego przeznaczonego do bezpośredniego spożycia w postaci koncentratu masła (Dz. Urz. WE L 298 z 12.11.1985, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 257), wraz z następującymi zmianami:

a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3562/85 z dnia 17 grudnia 1985 r. (Dz. Urz. WE L 339 z 18.12.1985, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 278),

b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3812/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. (Dz. Urz. WE L 368 z 31.12.1985, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 288),

c) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 713/86 z dnia 6 marca 1986 r. (Dz. Urz. WE L 65 z 07.03.1986, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 9),

d) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 715/86 z dnia 6 marca 1986 r. (Dz. Urz. WE L 65 z 07.03.1986, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 10),

e) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1325/86 z dnia 5 maja 1986 r. (Dz. Urz. WE L 117 z 06.05.1986, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 22),

f) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2889/86 z dnia 18 września 1986 r. (Dz. Urz. WE L 267 z 19.09.1986, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 108),

g) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3157/86 z dnia 16 października 1986 r. (Dz. Urz. WE L 294 z 17.10.1986, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 114),

h) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 569/87 z dnia 26 lutego 1987 r. (Dz. Urz. WE L 57 z 27.02.1987, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 167),

i) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1096/87 z dnia 21 kwietnia 1987 r. (Dz. Urz. WE L 106 z 22.04.1987, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 207),

j) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1807/87 z dnia 29 czerwca 1987 r. (Dz. Urz. WE L 170 z 30.06.1987, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 242),

k) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 775/88 z dnia 24 marca 1988 r. (Dz. Urz. WE L 80 z 25.03.1988, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 37),

I) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3036/88 z dnia 30 września 1988 r. (Dz. Urz. WE L 271 z 01.10.1988, str. 93; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 137),

m) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 231/89 z dnia 30 stycznia 1989 r. (Dz. Urz. WE L 29 z 31.01.1989, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 14),

n) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1953/89 z dnia 30 czerwca 1989 r. (Dz. Urz. WE L 187 z 01.07.1989, str. 102; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 89),

o) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2690/89 z dnia 6 września 1989 r. (Dz. Urz. WE L 261 z 07.09.1989, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 165),

p) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3060/91 z dnia 18 października 1991 r. (Dz. Urz. WE L 289 z 19.10.1991, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 111),

r) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1264/92 z dnia 18 maja 1992 r. (Dz. Urz. WE L 135 z 19.05.1992, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 267),

s) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3774/92 z dnia 23 grudnia 1992 r. (Dz. Urz. WE L 383 z 29.12.1992, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 287),

t) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. WE L 161 z 02.07.1993, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 281),

u) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/95 z dnia 25 lipca 1995 r. (Dz. Urz. WE L 174 z 26.07.1995, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 73),

w) rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/1999 z dnia 15 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.1999, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 294);

10) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2921/90 z dnia 10 października 1990 r. w sprawie pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego (Dz. Urz. WE L 279 z 11.10.1990, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 387), wraz z następującymi zmianami:

a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1768/91 z dnia 21 czerwca 1991 r. (Dz. Urz. WE L 158 z 22.06.1991, str. 49; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 298),

b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1939/92 z dnia 14 lipca 1992 r. (Dz. Urz. WE L 196 z 15.07.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 357),

c) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. WE L 161 z 02.07.1993, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 281),

d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/95 z dnia 16 czerwca 1995 r. (Dz. Urz. WE L 133 z 17.06.1995, str. 4; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 17, str. 371),

e) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2654/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. WE L 325 z 17.12.1999, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 27, str. 450),

f) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1651/2004 z dnia 21 września 2004 r. (Dz. Urz. UE L 297 z 22.09.2004, str. 3),

g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2004 z dnia 21 października 2004 r. (Dz. Urz. UE L 321 z 22.10.2004, str. 3);

11) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2799/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (Dz. Urz. WE L 340 z 31.12.1999, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 28, str. 110), wraz z następującymi zmianami:

a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2001 z dnia 9 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. WE L 37 z 07.02.2001, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 240),

b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2002 z dnia 7 maja 2002 r. (Dz. Urz. WE L 123 z 09.05.2002, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 534),

c) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2132/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. UE L 320 z 05.12.2003, str. 4),

d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 138),

e) rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 163 z 30.04.2004, str. 96),

f) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. (Dz. Urz. UE L 237 z 08.07.2004, str. 14),

g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/2004 z dnia 22 października 2004 r. (Dz. Urz. UE L 322 z 23.10.2004, str. 4);

12) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2191/81 z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje niedochodowe (Dz. Urz. WE L 213 z 01.08.1981, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 60), wraz z następującymi zmianami:

a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2429/81 z dnia 21 sierpnia 1981 r. (Dz. Urz. WE L 242 z 25.08.1981, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 65),

b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 269/83 z dnia 1 lutego 1983 r. (Dz. Urz. WE L 31 z 02.02.1983, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 205),

c) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3514/83 z dnia 13 grudnia 1983 r. (Dz. Urz. WE L 351 z 14.12.1983, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 21),

d) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1365/85 z dnia 24 maja 1985 r. (Dz. Urz. WE L 139 z 27.05.1985, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 170),

e) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3812/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. (Dz. Urz. WE L 368 z 31.12.1985, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 288),

f) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 442/88 z dnia 17 lutego 1988 r. (Dz. Urz. WE L 45 z 18.02.1988, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 7),

g) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1497/91 z dnia 3 czerwca 1991 r. (Dz. Urz. WE L 140 z 04.06.1991, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 271),

h) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. WE L 161 z 02.07.1993, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 281),

i) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/94 z dnia 8 sierpnia 1994 r. (Dz. Urz. WE L 206 z 09.08.1994, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 16, str. 339),

j) rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/95 z dnia 28 lutego 1995 r. (Dz. Urz. WE L 46 z 01.03.1995, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 17, str. 161),

k) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2196/95 z dnia 18 września 1995 r. (Dz. Urz. WE L 221 z 19.09.1995, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 194),

I) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/98 z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. WE L 166 z 11.06.1998, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 141),

m) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2001 z dnia 31 lipca 2001 r. (Dz. Urz. WE L 208 z 01.08.2001, str. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 33, str. 226),

n) rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 138),

o) rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 163 z 30.04.2004, str. 94);

13) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych (Dz. Urz. WE L 311 z 12.12.2000, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 43) zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 816/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 153 z 30.04.2004, str. 19);

14) rozporządzenie Rady (EWG) nr 2204/90 z dnia 24 lipca 1990 r. ustanawiające dodatkowe ogólne zasady wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do sera (Dz. Urz. WE L 201 z 31.07.1990, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 105) zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2583/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. WE L 345 z 29.12.2001, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 34, str. 416);

15) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2742/90 z dnia 26 września 1990 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90 (Dz. Urz. WE L 264 z 27.09.1990, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 189), wraz z następującymi zmianami:

a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 837/91 z dnia 4 kwietnia 1991 r. (Dz. Urz. WE L 85 z 05.04.1991, str. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 176),

b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/95 z dnia 25 lipca 1995 r. (Dz. Urz. WE L 174 z 26.07.1995, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 73),

c) rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2002 z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.2002, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 167).

 

 

1) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 469), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

10) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

12) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

16) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

19) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

20) Przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

24) Przez art. 1 pkt 11 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

29) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

32) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

34) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

37) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

39) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

40) Przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

51) Przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

52) Dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

53) Tytuł rozdziału w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

55) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

56) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

57) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132, poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420.

58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

59) Przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

62) Dodany przez art. 1 pkt 38 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

65) Zamieszczony w obwieszczeniu.

66) Ustawa została ogłoszona w dniu 30 kwietnia 2004 r.

67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

*) Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszym załączniku, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA