| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 74, poz. 831, z 2002 r. Nr 208, poz. 1765, z 2003 r. Nr 220, poz. 2176 oraz z 2004 r. Nr 282, poz. 2805) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Bony skarbowe mogą być przedmiotem swobodnego obrotu między podmiotami, o których mowa w § 2, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym.”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agent emisji prowadzi Rejestr Papierów Wartościowych, zwany dalej „Rejestrem”, w którym dokonuje rejestracji stanu i zmian stanu posiadania bonów skarbowych.”;

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przetargach mogą brać udział podmioty, z którymi Minister Finansów zawarł umowę przyznającą prawo do składania ofert na wszystkich rodzajach przetargów, określonych w rozporządzeniu (Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych), z zastrzeżeniem ust. 2.”;

4) w § 18d w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) numer rachunku bonów skarbowych w Rejestrze, na który uczestnik nabywa bony skarbowe,”;

5) w § 26:

a) w ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) numer rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, który ma zostać uznany kwotą wynikającą z ceny odkupu, uwzględniającą wartość nominalną bonów skarbowych i zaoferowaną cenę przetargową,

7) numer rachunku bonów skarbowych w Rejestrze, na którym są zarejestrowane bony skarbowe objęte ofertą sprzedaży,”,

b) uchyla się ust. 5.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 30 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »