Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)), a także w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, z późn. zm.2)), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.3)), art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.4)), art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.5)) oraz na podstawie art. 17b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.6)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 1633 i Nr 164, poz. 1715 oraz z 2005 r. Nr 34, poz. 306) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozporządzenie stosuje się do pracowników:

1) wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 8a, 9a, 12 i pkt 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, zwanej dalej „ustawą”,

2) zatrudnionych w:

a) jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

b) Kancelarii Polskiej Akademii Nauk,

c) Biurze Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

d) Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

– zwanych dalej „pracownikami”.”;

2) w załączniku nr 1 tytuł tabeli A otrzymuje brzmienie:

„A. Dla pracowników, o których mowa w tabeli I, II, III, IV, V, XI, XIII, XIV, XIVa oraz XV części I załącznika nr 3 do rozporządzenia”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) po tabeli XIV dodaje się tabelę XIVa w brzmieniu:

XIVa. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU PAŃSTWA

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor biura

XIX–XXI

10

wyższe

7

2

Główny księgowy

XVIII–XX

9

według odrębnych przepisów

Wicedyrektor biura

wyższe

7

3

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XVII–XIX

9

wyższe

7

4

Naczelnik wydziału

XVII–XVIII

8

wyższe

7

5

Główny specjalista

XV–XVII

6

wyższe

7

6

Specjalista

XII–XV

wyższe

4

7

Starszy inspektor,

XI–XIV

 

wyższe

2

Samodzielny księgowy

średnie

4

8

Inspektor

IX–XIII

 

wyższe

średnie

2

9

Starszy referent, księgowy

VIII–XI

średnie

10

Referent

VI–IX

średnie

 

b) w XV Tabeli stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

– w części I. Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

– – po Ip. 3 dodaje się Ip. 3a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

3a.

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XVII–XIX

9

wyższe

7

 

– – Ip. 11 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

11.

Inspektor,

IX–XII

wyższe

statystyk,

starszy księgowy,

średnie

2

sekretarz Prezesa i jego zastępcy

referent prawny

wyższe prawnicze

 

– w części II. Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

– – Ip. 16 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

16.

Starszy inspektor,

XI–XIII

wyższe

2

starszy kasjer,

starszy rewident,

 

starszy statystyk,

średnie

4

starszy asystent,

samodzielny księgowy

 

– – Ip. 19 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

19.

Inspektor,

VIII–XII

wyższe

rewident,

analityk,

 

statystyk,

średnie

2

starszy księgowy,

starszy redaktor,

asystent,

sekretarz
dyrektora oddziału

 

referent prawny,

 

 

wyższe prawnicze lub administracyjne

referent prawno-administracyjny

 

c) po XV Tabeli stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dodaje się tabelę XVa w brzmieniu:

XVa. TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ KWALIFIKACJI CZŁONKÓW PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagania kwalifikacyjne

1

2

3

4

5

1.

Przewodniczący Komisji

3 800–6 100

1 800

według odrębnych przepisów

2.

Zastępca Przewodniczącego Komisji, sekretarz Komisji

3 600–5 400

1 700 

 

3.

Członek Komisji

3 300–5 300

– 

 

 

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 164, poz. 1365.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1362, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b, który wchodzi w życie 30 grudnia 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-12-30
  • Data wejścia w życie: 2006-01-01
  • Data obowiązywania: 2006-01-01
  • Dokument traci ważność: 2007-03-15

Dziennik Ustaw