reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 (Dz. U. Nr 149, poz. 1567) w załączniku „Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006" wprowadza się następujące zmiany:

1) w części V „SPÓJNOŚĆ Z POLITYKĄ WSPÓLNOTY ORAZ Z DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI POLSKI I REGIONÓW":

a) w rozdziale 1.8. „Równe traktowanie kobiet i mężczyzn" uchyla się część w brzmieniu:

„Zapleczem instytucjonalnym działań na rzecz kobiet na rynku pracy jest funkcjonujący od 20 października 2001 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, do którego zadań należy m.in.:

* dokonywanie analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej w zakresie równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania oraz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia społecznego,

* wprowadzanie zasady równego statusu kobiet i mężczyzn we wszystkie dziedziny i zakresy realizowanej przez rząd polityki,

* promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn, w tym wiedzy na temat dyskryminacji ze względu na płeć, a także prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie.",

b) wykres 31. „NPR jako element programowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" w brzmieniu:


infoRgrafika

infoRgrafika


 2) w części VI „ZARYS PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I REALIZOWANYCH W ICH RAMACH DZIAŁAŃ":

a) w rozdziale 2.2 „Cele programu" część w brzmieniu:

„Beneficjenci pomocy dostarczanej w ramach usług dla systemów to jednostki centralne (w tym Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – MENiS), instytucje rynku pracy, samorządy, placówki edukacyjne i szkoleniowe, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe."

otrzymuje brzmienie:

„Beneficjenci pomocy dostarczanej w ramach usług dla systemów to jednostki centralne (w tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki), instytucje rynku pracy, samorządy, placówki edukacyjne i szkoleniowe, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe.",

b) w rozdziale 5.2 „Cel główny" część w brzmieniu:

„Beneficjentami programu będą: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP S.A.), urzędy morskie (w Gdyni, Słupsku i Szczecinie), zarządy portów (w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu), Służba SAR oraz Ministerstwo Infrastruktury wraz z podmiotami publicznymi, z którymi zostaną zawarte odpowiednie umowy."

otrzymuje brzmienie:

„Beneficjentami programu będą: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP S.A.), urzędy morskie (w Gdyni, Słupsku i Szczecinie), zarządy portów (w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu), Służba SAR oraz Ministerstwo Transportu i Budownictwa wraz z podmiotami publicznymi, z którymi zostaną zawarte odpowiednie umowy.",

c) w rozdziale 6.2 „Cel główny programu" część w brzmieniu:

„Ogólna odpowiedzialność za zarządzanie ZPORR spoczywa na Ministerstwie Gospodarki i Pracy, które deleguje część funkcji w tym zakresie na poziom regionalny. Decyzje odnośnie realizacji konkretnych projektów podejmowane będą na poziomie wojewódzkim w ramach ustalonych w ZPORR i uzupełnieniu programu priorytetów, działań i zasad wyboru. Obok zakładanego zwiększenia efektywności wykorzystania środków, podejście takie umożliwi po roku 2006 przeniesienie zarządzania programami regionalnymi współfinansowanymi z funduszy strukturalnych na poziom regionalny."

otrzymuje brzmienie:

„Ogólna odpowiedzialność za zarządzanie ZPORR spoczywa na ministrze właściwym do spraw rozwoju regionalnego, który deleguje część funkcji w tym zakresie na poziom regionalny. Decyzje odnośnie do realizacji konkretnych projektów podejmowane będą na poziomie wojewódzkim w ramach ustalonych w ZPORR i uzupełnieniu programu priorytetów, działań i zasad wyboru. Obok zakładanego zwiększenia efektywności wykorzystania środków podejście takie umożliwi po roku 2006 przeniesienie zarządzania programami regionalnymi współfinansowanymi z funduszy strukturalnych na poziom regionalny."

3) w części XI „SYSTEM REALIZACJI":

a) w rozdziale 2.2 „Zarządzanie poszczególnymi programami operacyjnymi":

– w podrozdziale 2.2.1 „Instytucje zarządzające programami operacyjnymi", w tabeli 28 „Alokacja odpowiedzialności w zakresie zarządzania poszczególnymi programami operacyjnymi" część tabeli w brzmieniu:

Program operacyjny

Instytucja zarządzająca

Instytucja pośrednicząca w zarządzaniu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Minister właściwy do spraw gospodarki

1) Minister właściwy do spraw nauki oraz minister właściwy do spraw informatyzacji

 

 

2) Minister właściwy do spraw środowiska

Rozwój zasobów ludzkich

Minister właściwy do spraw pracy

1) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego

Transport

Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

 

 

otrzymuje brzmienie:

Program operacyjny

Instytucja zarządzająca

Instytucja pośrednicząca w zarządzaniu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

1) Minister właściwy do spraw gospodarki

 

 

2) Minister właściwy do spraw nauki

 

 

3) Minister właściwy do spraw środowiska

Rozwój zasobów ludzkich

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

1) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

 

 

2) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego

Transport

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

 

– w podrozdziale 2.2.4 „Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie Funduszem Spójności" część w brzmieniu:

„Ministerstwo Gospodarki i Pracy przekazuje wnioski o udzielenie pomocy Komisji Europejskiej oraz powołuje Komitet Monitorujący strategię wykorzystania Funduszu Spójności. Funkcje zarządzania poszczególnymi projektami realizowanymi w ramach Funduszu Spójności Ministerstwo Gospodarki i Pracy oddeleguje do właściwych ministerstw sektorowych, mianowicie do Ministerstwa Infrastruktury – w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi transportu oraz do Ministerstwa Środowiska – w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi środowiska."

otrzymuje brzmienie:

„Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazuje wnioski o udzielenie pomocy Komisji Europejskiej oraz powołuje Komitet Monitorujący strategię wykorzystania Funduszu Spójności. Funkcje zarządzania poszczególnymi projektami realizowanymi w ramach Funduszu Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oddeleguje do właściwych ministerstw sektorowych, mianowicie do Ministerstwa Transportu i Budownictwa – w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi transportu oraz do Ministerstwa Środowiska – w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi środowiska.",

– w podrozdziale 2.2.5 „Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie Inicjatywami Wspólnoty" część w brzmieniu:

„Programem Operacyjnym Inicjatywy EQUAL zarządza Ministerstwo Gospodarki i Pracy, któremu przyporządkowana jest koordynacja Europejskiego Funduszu Społecznego. W celu wsparcia instytucji zarządzającej dla realizacji jej zadań została powołana Krajowa Struktura Wsparcia (National Support Structure) finansowana ze środków pomocy technicznej. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest wdrażana poprzez Partnerstwa na rzecz Rozwoju, które pełnią rolę końcowego beneficjenta. Zarządzanie wszystkimi programami operacyjnymi Inicjatywy INTERREG oraz EQUAL przyporządkowane jest resortowi odpowiedzialnemu za koordynację funduszu, na którym oparta jest ww. Inicjatywa – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj. Ministerstwu Gospodarki i Pracy32."

otrzymuje brzmienie:

„Programem Operacyjnym Inicjatywy EQUAL zarządza Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, któremu przyporządkowana jest koordynacja Europejskiego Funduszu Społecznego. W celu wsparcia instytucji zarządzającej dla realizacji jej zadań została powołana Krajowa Struktura Wsparcia (National Support Structure) finansowana ze środków pomocy technicznej. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest wdrażana poprzez Partnerstwa na rzecz Rozwoju, które pełnią rolę końcowego beneficjenta. Zarządzanie wszystkimi programami operacyjnymi Inicjatywy INTERREG oraz EQUAL przyporządkowane jest resortowi odpowiedzialnemu za koordynację funduszu, na którym oparta jest ww. Inicjatywa – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj. Ministerstwu Rozwoju Regionalnego32.",

b) w podrozdziale 3.2 „Jednostki monitorująco-kontrolne" część w brzmieniu:

„Instytucja Zarządzająca PWW współpracuje z krajowymi jednostkami monitorująco-kontrolnymi fundusze strukturalne, utworzonymi w następujących ministerstwach: Ministerstwie Gospodarki i Pracy (dla EFRR i EFS) oraz Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dla EFOiGR i FIWR)."

otrzymuje brzmienie:

„Instytucja Zarządzająca PWW współpracuje z krajowymi jednostkami monitorująco-kontrolnymi fundusze strukturalne, utworzonymi w następujących ministerstwach: Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (dla EFRR i EFS) oraz Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dla EFOiGR i FIWR).",

c) w rozdziale 5. „Ocena (ewaluacja)":

– w podrozdziale 5.2 „Ocena bieżąca (on-going), w połowie okresu (mid-term) i na jego zakończenie (ex post)" część w brzmieniu:

„Bieżąca ewaluacja działań sektorowych, horyzontalnych i regionalnych przeprowadzana jest na zlecenie Krajowej Jednostki Ewaluacji, powołanej w strukturze Ministerstwa Gospodarki i Pracy zarządzającego Podstawami Wsparcia Wspólnoty."

otrzymuje brzmienie:

„Bieżąca ewaluacja działań sektorowych, horyzontalnych i regionalnych przeprowadzana jest na zlecenie Krajowej Jednostki Ewaluacji, powołanej w strukturze Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zarządzającego Podstawami Wsparcia Wspólnoty.",

– w podrozdziale 5.3 „Budowanie zdolności do przeprowadzenia ewaluacji" część w brzmieniu:

„Utworzenie Krajowej Jednostki Ewaluacji w Ministerstwie Gospodarki i Pracy jest głównym elementem wzmocnienia zdolności ewaluacyjnych."

otrzymuje brzmienie:

„Utworzenie Krajowej Jednostki Ewaluacji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego jest głównym elementem wzmocnienia zdolności ewaluacyjnych.",

d) w podrozdziale 8.1 „Faza przygotowań":

– część w brzmieniu:

„Po negocjacjach nad Podstawami Wsparcia Wspólnoty oraz Programami Operacyjnymiod stycznia 2004 r.

Prezentacja PWW

* przedstawienie przez Rząd PWW do wiadomości ogólnej z wyjaśnieniem – (konferencja prasowa),

* każdy z ministrów odpowiedzialnych za poszczególny SOP przekazuje do wiadomości publicznej najważniejsze informacje dotyczące programu (konferencja prasowa),

* bardziej precyzyjne informacje skierowane do beneficjentów końcowych (koordynacja Ministerstwo Gospodarki i Pracy),

* każdy minister odpowiedzialny za SOP (seminarium na poziomie krajowym + konferencja prasowa),

* na poziomie województw (kampania informacyjna przygotowana wspólnie przez wojewodów i marszałków)."

otrzymuje brzmienie:

„Po negocjacjach nad Podstawami Wsparcia Wspólnoty oraz Programami Operacyjnymiod stycznia 2004 r.

Prezentacja PWW

* przedstawienie przez Rząd PWW do wiadomości ogólnej z wyjaśnieniem – (konferencja prasowa),

* każdy z ministrów odpowiedzialnych za poszczególny SOP przekazuje do wiadomości publicznej najważniejsze informacje dotyczące programu (konferencja prasowa),

* bardziej precyzyjne informacje skierowane do beneficjentów końcowych (koordynacja minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego),

* każdy minister odpowiedzialny za SOP (seminarium na poziomie krajowym + konferencja prasowa),

* na poziomie województw (kampania informacyjna przygotowana wspólnie przez wojewodów i marszałków).",

– część w brzmieniu:

„Wykorzystanie już istniejących stron internetowych w celu wprowadzenia ogólnodostępnej sieci informacyjnej (koncepcja do opracowania), pozwalające na umieszczanie wskazanych informacji oraz dokumentów przez poszczególne instytucje na każdym szczeblu (Ministerstwo Gospodarki i Pracy, ministerstwa właściwe – instytucje zarządzające, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie) oraz na wzajemne konsultacje.

otrzymuje brzmienie:

„Wykorzystanie już istniejących stron internetowych w celu wprowadzenia ogólnodostępnej sieci informacyjnej (koncepcja do opracowania), pozwalające na umieszczanie wskazanych informacji oraz dokumentów przez poszczególne instytucje na każdym szczeblu (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ministerstwa właściwe – instytucje zarządzające, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie) oraz na wzajemne konsultacje.",

e) w podrozdziale 8.2 „Faza realizacji programów (2004–2006)":

– część w brzmieniu:

„Utworzenie systemu wymiany informacji (WEB + forum) wewnątrz-administracyjnej koordynowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy (pomiędzy instytucjami zarządzającymi, urzędami marszałkowskimi i wojewódzkimi):

* przykłady dobrych projektów,

* napotykane trudności,

* często zadawane pytania (frequently asked questions – FAQ),

* sprawozdania z posiedzeń komitetów monitorujących."

otrzymuje brzmienie:

„Utworzenie systemu wymiany informacji (WEB + forum) wewnątrzadministracyinei koordynowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (pomiędzy instytucjami zarządzającymi, urzędami marszałkowskimi i wojewódzkimi):

* przykłady dobrych projektów,

* napotykane trudności,

* często zadawane pytania (frequently asked questions – FAQ),

* sprawozdania z posiedzeń komitetów monitorujących.",

– część w brzmieniu:

„b) publikacja przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy biuletynu informacyjnego przeznaczonego dla szerokiego kręgu odbiorców – w formie drukowanej oraz elektronicznej na stronach internetowych i zawierającego:

– informacje o możliwościach przedkładania propozycji/realizacji projektów w ramach poszczególnych programów,

– wyjaśnienia,

– przykłady „najlepszych praktyk",

– artykuły zawierające analizy, komentarze, koncepcje oraz opinie, etc."

otrzymuje brzmienie:

„b) publikacja przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego biuletynu informacyjnego przeznaczonego dla szerokiego kręgu odbiorców – w formie drukowanej oraz elektronicznej na stronach internetowych i zawierającego:

– informacje o możliwościach przedkładania propozycji/realizacji projektów w ramach poszczególnych programów,

– wyjaśnienia,

– przykłady „najlepszych praktyk",

– artykuły zawierające analizy, komentarze, koncepcje oraz opinie etc".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama