Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach poddziałania 2.2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744), przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą, udzielanej jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 138).

2. Pomocy publicznej nie udziela się przedsiębiorcom prowadzącym działalność w dziedzinach określonych w art. 1 lit. a–c rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.
1. Pomoc publiczna może być udzielona przedsiębiorcy, który:

1) wykonuje działalność gospodarczą i ma siedzibę lub oddział – a w przypadku osób fizycznych miejsce zamieszkania – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 6 ust. 1, nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych 100 tys. euro;

3) nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne;

4) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z innych umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

2. Pomoc publiczna jest udzielana w formie dotacji będącej refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu, zwana dalej „dofinansowaniem”.

3. Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca, który:

1) uczestniczył na własny rachunek jako wystawca w targach lub wystawach za granicą w celu rozpoznania możliwości eksportowych na dany rynek, promocji swoich produktów lub nawiązania kontaktów handlowych;

2) podpisał umowę o dofinansowanie z ministrem właściwym do spraw gospodarki nie później niż do dnia 30 listopada 2006 r.

§ 3.
1. Dofinansowanie otrzymane na warunkach i w trybie niniejszego rozporządzenia wyłącza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę o pomoc publiczną na ten sam cel z innego źródła lub w innej formie.

2. O dofinansowanie na podstawie niniejszego rozporządzenia nie może ubiegać się przedsiębiorca, który otrzymał na ten sam cel pomoc publiczną z innego źródła.

§ 4.
1. Dofinansowanie może być udzielone na wsparcie udziału przedsiębiorców w mających istotne znaczenie dla polskiej gospodarki targach lub wystawach za granicą zakwalifikowanych w danym roku kalendarzowym jako imprezy dotowane.

2. Listy imprez dotowanych na każdy rok kalendarzowy, a w odniesieniu do 2008 r. – na pierwsze półrocze, ustala minister właściwy do spraw gospodarki i ogłasza w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

3. Listy imprez dotowanych, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza najpóźniej do dnia 31 marca 2006 r.

§ 5.
1. Wysokość dofinansowania udzielana przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50 % poniesionych i udokumentowanych fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków kwalifikowanych netto uczestnictwa w targach lub wystawach za granicą i nie może wynieść jednorazowo więcej niż 20 000 złotych.

2. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023 oraz z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716), poniesione w okresie do dnia określonego w umowie o udzieleniu wsparcia, nie późniejszego jednak niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

3. Przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnia się wydatki związane z udziałem w targach lub wystawach za granicą nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy.

§ 6.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie składa do ministra właściwego do spraw gospodarki wniosek o dofinansowanie sporządzony według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341).

2. Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie nie później niż na 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia targów lub wystaw.

3. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

1) kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

3) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką wnioskodawca otrzymał w okresie 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie, wydanych na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a także dane o pomocy de minimis otrzymanej przed dniem 31 maja 2004 r.;

4) oświadczenia o kwalifikowalności VAT – w przypadku przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

§ 7.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wnioski o dofinansowanie, dokonując ich oceny formalnej, techniczno-ekonomicznej oraz merytorycznej zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006.

2. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

3. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia minister właściwy do spraw gospodarki informuje przedsiębiorcę w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

4. W przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, minister właściwy do spraw gospodarki może jeden raz wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez przedsiębiorcę.

5. Wniosek nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie, o którym mowa w ust. 4, pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 8.
1. Dofinansowanie części kosztów uczestnictwa w targach lub wystawach za granicą może być przekazywane na rzecz organizatora w drodze cesji, jeżeli przewiduje tak umowa zawarta między przedsiębiorcą i organizatorem.

2. Organizatorem może być instytucja prowadząca działalność gospodarczą i mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która na podstawie odrębnej umowy z przedsiębiorcą organizuje jego udział w targach lub wystawach za granicą.

§ 9.
Wniosek o dofinansowanie targów lub wystaw za granicą odbywających się w terminie od dnia 1 października 2006 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. przedsiębiorca składa nie później niż do dnia 2 sierpnia 2006 r.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą (Dz. U. Nr 233, poz. 2342).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

Dziennik Ustaw