| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach poddziałania 2.2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą, udzielanej jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 138).

2. Pomocy publicznej nie udziela się przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie określonym w art. 1 lit. a–c rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.
1. Pomoc publiczna może być udzielona przedsiębiorcy uczestniczącemu w wyjazdowej misji gospodarczej związanej z udziałem w targach lub wystawach za granicą, zwanej dalej „misją gospodarczą”, który:

1) wykonuje działalność gospodarczą i ma siedzibę lub oddział – a w przypadku osób fizycznych miejsce zamieszkania – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 9 ust. 1, nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych 100 tys. euro;

3) nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne;

4) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z innych umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

2. Przez misję gospodarczą należy rozumieć wyjazd przedsiębiorców na rozmowy handlowe związane z udziałem w targach lub wystawach organizowanych za granicą.

3. Pomoc publiczna jest udzielana w formie dotacji będącej refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu, zwana dalej „dofinansowaniem”.

§ 3.
Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca, który podpisał umowę o dofinansowanie z ministrem właściwym do spraw gospodarki nie później niż do dnia 30 listopada 2006 r.
§ 4.
1. Dofinansowanie otrzymane na warunkach i w trybie niniejszego rozporządzenia wyłącza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę o pomoc publiczną na ten sam cel z innego źródła lub w innej formie.

2. O dofinansowanie na podstawie niniejszego rozporządzenia nie może ubiegać się przedsiębiorca, który otrzymał na ten sam cel pomoc publiczną z innego źródła lub ubiega się jednocześnie o udzielenie mu pomocy publicznej na ten sam cel w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2217).

§ 5.
1. Organizatorem misji gospodarczej może być:

1) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę lub oddział – a w przypadku osób fizycznych miejsce zamieszkania – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) jednostka samorządu terytorialnego.

2. Organizator realizuje udział przedsiębiorcy w misji gospodarczej na podstawie odrębnej umowy.

§ 6.
1. Organizator misji gospodarczej uzgadnia program misji z właściwym wydziałem ekonomiczno-handlowym ambasady lub konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzyskuje jego opinię w formie pisemnej.

2. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

1) terminu i czasu trwania misji gospodarczej;

2) liczby uczestników misji gospodarczej;

3) programu misji gospodarczej;

4) celu misji gospodarczej;

5) propozycji planowanych spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi.

§ 7.
1. Organizator misji gospodarczej składa do ministra właściwego do spraw gospodarki wniosek o objęcie misji gospodarczej dofinansowaniem nie później niż na 9 tygodni przed terminem rozpoczęcia misji gospodarczej.

2. Wzór wniosku o objęcie misji gospodarczej dofinansowaniem jest określony w załączniku do rozporządzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, organizator misji gospodarczej dołącza:

1) kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numerów w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

3) zaświadczenie za okres z ostatnich trzech miesięcy właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa;

4) opinię wydziału ekonomiczno-handlowego, o której mowa w § 6 ust. 1.

§ 8.
1. Wniosek o objęcie misji gospodarczej dofinansowaniem może zostać pozytywnie rozpatrzony, jeżeli:

1) została wydana pozytywna opinia, o której mowa w § 6 ust. 1;

2) zagwarantowano optymalną wykonalność finansową projektu;

3) przedstawiony we wniosku program misji gospodarczej zakłada poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw uczestniczących w misji gospodarczej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek o objęcie misji gospodarczej dofinansowaniem w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.

3. Wniosek niekompletny, niepoprawny lub złożony po terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, nie podlega rozpatrzeniu.

4. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia minister właściwy do spraw gospodarki informuje organizatora misji gospodarczej w terminie 7 dni od dnia jego wpływu.

§ 9.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie składa do ministra właściwego do spraw gospodarki wniosek o dofinansowanie sporządzony według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341).

2. Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie nie później niż na 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia misji gospodarczej.

3. Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca na pokrycie kosztów uczestnictwa w misji gospodarczej jednego swojego przedstawiciela.

4. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

1) kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numerów identyfikacji w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

3) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką wnioskodawca otrzymał w okresie 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie wydanych na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a także dane o pomocy de minimis otrzymanej przed dniem 31 maja 2004 r.;

4) oświadczenie przedsiębiorcy podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu o liczbie dofinansowanych misji gospodarczych, w których przedsiębiorca brał udział w danym roku kalendarzowym;

5) oświadczenie o kwalifikowalności VAT – w przypadku przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

§ 10.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wnioski o dofinansowanie, dokonując ich oceny formalnej, techniczno-ekonomicznej oraz merytorycznej zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023 oraz z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716).

2. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

3. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia minister właściwy do spraw gospodarki informuje przedsiębiorcę w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

4. W przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, minister właściwy do spraw gospodarki może jeden raz wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez przedsiębiorcę.

5. Wniosek nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie, o którym mowa w ust. 4, pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 11.
1. Wysokość dofinansowania udzielana przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50 % poniesionych i udokumentowanych fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków kwalifikowanych netto i nie może wynieść jednorazowo więcej niż 7 500 złotych.

2. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty zatwierdzonej we wniosku organizatora, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 12.
Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006, poniesione w okresie do dnia określonego w umowie o udzieleniu wsparcia, nie późniejszego jednak niż do dnia 30 czerwca 2008 r.
§ 13.
Dofinansowaniu podlega udział przedsiębiorcy w maksymalnie 5 misjach rocznie.
§ 14.
Dofinansowanie części kosztów uczestnictwa w misji gospodarczej może być przekazane na rzecz organizatora misji gospodarczej, w drodze cesji, jeżeli przewiduje tak umowa zawarta między przedsiębiorcą i organizatorem.
§ 15.
1. Wniosek o objęcie dofinansowaniem misji gospodarczej odbywającej się w terminie od dnia 1 października 2006 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. organizator misji gospodarczej składa nie później niż do dnia 12 lipca 2006 r.

2. Wniosek o dofinansowanie misji gospodarczej odbywającej się w terminie od dnia 1 października 2006 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. przedsiębiorca składa nie później niż do dnia 2 sierpnia 2006 r.

§ 16.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą (Dz. U. Nr 233, poz. 2343).
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 22 grudnia 2005 r. (poz. 2218)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »