| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 16 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 207, poz. 2115) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) podmiocie działającym w partnerstwie – należy przez to rozumieć podmiot działający na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich występujący w ramach zawartej umowy partnerskiej wspólnie z innym podmiotem działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich organizującym szkolenia w ramach projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich organizującemu szkolenia w ramach projektu, zwanemu dalej „Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem)”;”;

3) w § 5 uchyla się ust. 3;

4) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Szkolenie objęte pomocą finansową powinno odbywać się w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem szkoleń prowadzonych przez organizatora szkolenia, które mogą odbywać się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

5) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Umowa szkoleniowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności:

1) miejsce szkolenia;

2) czas trwania szkolenia;

3) program szkolenia;

4) liczbę uczestników szkolenia, w tym liczbę pracowników w gorszym położeniu;

5) koszt szkolenia w przeliczeniu na jednego uczestnika;

6) wielkość wkładu własnego przedsiębiorcy, o którym mowa w § 12 ust. 5, w przeliczeniu na jednego pracownika;

7) wielkość wkładu własnego przedsiębiorcy ogółem;

8) obowiązki obu stron umowy związane z informacją i sprawozdawczością dotyczącą pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy.”;

6) w § 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szkoleń oraz doradztwa bezpośrednio związanego ze szkoleniem;”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą finansową poniesionymi przez Instytut lub Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) są:

1) wydatki związane z personelem poniesione w związku z wykonywaniem zadań bezpośrednio związanych z realizacją szkolenia, w tym:

a) wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie oraz osób świadczących doradztwo bezpośrednio związane ze szkoleniem, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz wypłatami wynikającymi z regulaminów wewnętrznych, podlegającymi opodatkowaniu,

b) wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z obsługą administracyjno-biurową szkolenia oraz tłumaczeniami, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz wypłatami wynikającymi z regulaminów wewnętrznych, podlegającymi opodatkowaniu,

c) wynagrodzenia, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz wypłatami wynikającymi z regulaminów wewnętrznych podlegającymi opodatkowaniu, osób zarządzających organizacją szkolenia, wykonujących obsługę prawną, prowadzących księgowość oraz przygotowujących wnioski o płatność, wykonujących zadania związane ze sprawozdawczością, zadania związane z informacją i promocją szkoleń oraz badaniami, analizami i ekspertyzami, w tym związanymi z oceną potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia, z oceną efektywności szkolenia, będących uzupełnieniem i aktualizacją diagnozy, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 lit. a,

d) wydatki na pokrycie kosztów netto podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie, osób świadczących doradztwo bezpośrednio związane ze szkoleniem oraz osób wykonujących obowiązki związane z obsługą administracyjno-biurową szkolenia oraz tłumaczeniami,

e) wydatki na pokrycie kosztów netto podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób wymienionych w lit. c, z wyjątkiem osób wykonujących obsługę prawną i księgowość;

2) wydatki dotyczące uczestników szkoleń, w tym:

a) wydatki na pokrycie kosztów netto podróży uczestników szkolenia,

b) wydatki na pokrycie kosztów netto zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;

3) inne wydatki, w tym na:

a) pokrycie kosztów netto:

– najmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia oraz pomieszczeń biurowych wykorzystywanych na potrzeby obsługi szkolenia, o ile Instytut, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) jest bezpośrednim najemcą pomieszczeń.

– najmu sprzętu w liczbie i w okresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, o ile Instytut, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) jest bezpośrednim najemcą sprzętu, a najmowany sprzęt nie jest zakupiony w ramach pomocy uzyskanej ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed rozpoczęciem realizacji szkolenia,

b) pokrycie kosztów netto materiałów szkoleniowych,

c) pokrycie innych wydatków bieżących netto, w szczególności wydatków na zakup towarów i usług administracyjno-biurowych bezpośrednio związanych z realizacją szkolenia – do wysokości nieprzekraczającej 15 % wartości projektu,

d) amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Instytutu lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), z wyłączeniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych wcześniej w ramach pomocy uzyskanej ze środków publicznych – w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 234, poz. 2348 oraz z 2005 r. Nr 124, poz. 1036),

e) spłatę rat leasingowych za leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, pod warunkiem że:

– Ostateczny Odbiorca (beneficjent) lub Instytut jest bezpośrednio leasingobiorcą,

– kontrakt leasingowy nie przewiduje opcji kupna przedmiotu,

– kontrakt leasingowy trwa nie krócej niż okres amortyzacji aktywu, którego dotyczy kontrakt,

– są udokumentowane fakturą z potwierdzonym odbiorem przedmiotu leasingu lub dowodem zapłaty,

– są ponoszone proporcjonalnie do okresu trwania szkolenia, podczas którego używany był przedmiot leasingu.

– nie przekroczą wartości rynkowej przedmiotu będącego przedmiotem leasingu,

– Ostateczny Odbiorca (beneficjent) lub Instytut jest w stanie wykazać, że leasing był najbardziej efektywną pod względem kosztów metodą pozyskania wyposażenia,

– nie dotyczą kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności: podatku, marży leasingodawcy, kosztów spłaty odsetek, kosztów ogólnych oraz opłat związanych z ubezpieczeniem,

f) pokrycie kosztów netto:

– zakupu usług szkoleniowych i doradztwa bezpośrednio związanego ze szkoleniem,

– zakupu usług związanych z tłumaczeniami,

– zakupu usług prawnych związanych z realizacją projektu,

– zakupu usług księgowych związanych z realizacją projektu,

– zakupu usług w zakresie badań, analiz i ekspertyz, w tym związanych z oceną potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia oraz z oceną efektywności szkolenia, w zakresie wynikającym z realizacji projektu i będących uzupełnieniem i aktualizacją diagnozy, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 lit. a, do wysokości nieprzekraczającej 5 % wartości projektu,

– zakupu towarów i usług w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych, które w przypadku Instytutu i Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) mogą być związane wyłącznie z rekrutacją uczestników szkolenia oraz informowaniem społeczeństwa o celach i wynikach szkolenia oraz o wkładzie Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości nieprzekraczającej 10 % wartości projektu,

– zakupu usług audytorskich bezpośrednio związanych ze szkoleniem, o ile umowa o dofinansowanie projektu nakłada na Instytut lub Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) obowiązek przeprowadzenia takiego audytu,

g) pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu,

h) pokrycie kosztów opłat notarialnych wynikających bezpośrednio z realizacji projektu i z przepisów odrębnych,

i) pokrycie kosztów netto opłat z tytułu egzaminów zewnętrznych związanych ze szkoleniem z wyjątkiem egzaminów poprawkowych;

4) wydatki na pokrycie podatku od towarów i usług, zapłaconego w związku z wydatkami, o których mowa w pkt 1 lit. a i b oraz lit. d, pkt 2, pkt 3 lit. a–e, lit. f tiret pierwsze i drugie oraz lit. i, a także w ust. 2, przez Instytut lub Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta), jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiednio Instytutowi, Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku;

5) wydatki na pokrycie podatku od towarów i usług, zapłaconego w związku z wydatkami niewymienionymi w pkt 4, przez Instytut lub Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta), jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiednio Instytutowi, Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą finansową poniesionymi przez przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu lub delegujących pracowników na szkolenie są wydatki z tytułu wynagrodzeń uczestników szkolenia będących przedsiębiorcami uczestniczącymi w szkoleniu lub pracownikami delegowanymi na to szkolenie, obliczone jak za czas urlopu, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne – do wysokości nieprzekraczającej wkładu własnego przedsiębiorcy, o którym mowa w § 12 ust. 5; wydatki te mogą dotyczyć tylko czasu faktycznego uczestnictwa w szkoleniu, nie mogą natomiast obejmować czasu uczestnictwa w szkoleniu, które odbywa się w czasie wolnym od pracy lub podczas którego wytwarzane są produkty lub usługi.

3. W przypadku organizatora szkolenia pomoc finansowa może być przeznaczona na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz lit. d, pkt 2, pkt 3 lit. a–e oraz lit. f tiret pierwsze i drugie oraz lit. i, pkt 4, a także w ust. 2, oraz zapłatę za usługi, z której organizator pokryje w szczególności wydatki wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. c i e, pkt 3 lit. f tiret trzecie–tiret siódme, lit. g i lit. h oraz pkt 5, wydatki związane z przygotowaniem programów szkoleniowych oraz wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z propagowaniem i popularyzacją kształcenia kadr i rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach.

4. Wartość projektu należy rozumieć jako sumę wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową w ramach projektu.

5. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą finansową nie uważa się wydatków poniesionych do dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu ani wydatków poniesionych po dniu zawarcia tej umowy, lecz odnoszących się do kosztów powstałych do dnia jej zawarcia.

6. Ograniczeń procentowych wydatków i kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c i lit. f tiret czwarte i piąte, nie stosuje się do organizatorów szkolenia.

7. Wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą finansową obliczone zgodnie z ust. 1, 2 i 5 w dniu złożenia wniosku nie mogą być niższe niż równowartość w złotych 15 000 euro obliczona według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia konkursu.

8. Poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być udokumentowane odpowiednimi dowodami księgowymi, w szczególności fakturami i dowodami zapłaty.

9. Dowody księgowe, o których mowa w ust. 8, powinny być opisane w sposób jednoznacznie potwierdzający związek między organizowanym szkoleniem i poniesionym wydatkiem.

10. Doradztwo bezpośrednio związane ze szkoleniem możebyć prowadzone wyłącznie przez podmiot, który prowadzi to szkolenie.

11. Wydatki kwalifikowalne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być ponoszone również przez podmiot działający w partnerstwie.”;

8) w § 11:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2, pkt 3 lit. a–e i lit. f tiret pierwsze i drugie oraz lit. i, pkt 4 oraz w ust. 2 – zwane dalej „wydatkami objętymi regułami pomocy publicznej”;”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. W przypadku gdy Ostateczny Odbiorca (beneficjent) uzyska z tytułu szkolenia przychód ze środków publicznych lub niepublicznych inny niż pomoc finansowa, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu, oraz inny niż wkład przedsiębiorcy uczestniczącego w szkoleniu lub delegującego pracowników na szkolenie określony w § 12 ust. 5, całkowite wydatki projektu ulegają pomniejszeniu o kwotę przychodu.

6. Łączna kwota pomocy publicznej z tytułu szkolenia uczestników będących pojedynczym przedsiębiorcą lub pracownikami jednego przedsiębiorcy w ramach jednej umowy o dofinansowanie projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych 1 000 000 euro obliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy.”;

9) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wielkość pomocy finansowej stanowiącej pomoc publiczną dla przedsiębiorców z tytułu szkolenia jednej osoby wynosi:

1) w przypadku szkoleń ogólnych w rozumieniu art. 2 lit. e rozporządzenia 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.:

a) do 80 % przypadających na tę osobę wydatków objętych regułami pomocy publicznej – w przypadku osoby będącej małym lub średnim przedsiębiorcą, wspólnikiem takiego przedsiębiorcy lub pracownikiem tego przedsiębiorcy,

b) do 60 % przypadających na tę osobę wydatków objętych regułami pomocy publicznej – w przypadku osoby innej niż określona w lit. a;

2) w przypadku szkoleń specjalistycznych w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.:

a) do 45 % przypadających na tę osobę wydatków objętych regułami pomocy publicznej – w przypadku osoby określonej w pkt 1 lit. a,

b) do 35 % przypadających na tę osobę wydatków objętych regułami pomocy publicznej – w przypadku osoby innej niż określona w pkt 1 lit. a.”;

10) w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W odpowiedzi na konkurs Ostateczny Odbiorca (beneficjent) składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 w regionalnej instytucji finansującej, właściwej ze względu na siedzibę Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), przy czym w przypadku Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwa jest regionalna instytucja finansująca działająca w województwie mazowieckim.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) jest regionalna instytucja finansująca lub podmiot zależny od regionalnej instytucji finansującej, wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany do Agencji. Agencja dokonuje formalnej i merytorycznej oceny wniosku.

1b. Przez podmioty zależne rozumie się podmioty pozostające we wzajemnym związku polegającym na posiadaniu 25 % lub więcej kapitału bądź praw głosu w organach drugiego podmiotu.”,

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) program szkolenia zawierający:

a) diagnozę potrzeb edukacyjnych szkolonych osób, wynikających z potrzeb przedsiębiorców zatrudniających te osoby,

b) założenia organizacyjno-programowe określające:

– nazwę formy szkolenia oraz określenie szkolenia jako ogólne lub specjalistyczne,

– nazwę i treść kierunku, przedmiotów lub tematów nauczania,

– szacunkową liczbę uczestników,

– sposób doboru uczestników,

– liczebność grup szkoleniowych,

– liczbę godzin lekcyjnych przypadających na szkolenie oraz rozbicie na poszczególne przedmioty lub tematy,

– metodykę nauczania oraz odpowiednie dane dotyczące szkolenia, w czasie którego są wytwarzane produkty lub usługi,

– wykaz wykładowców wraz z życiorysami oraz deklaracjami uczestnictwa w projekcie co najmniej połowy wykładowców;”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Regionalna instytucja finansująca informuje Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta), który złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, o wyniku oceny formalnej w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W razie stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku regionalna instytucja finansująca wzywa Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) do poprawienia bądź uzupełnienia wniosku w terminie do 7 dni od dnia wezwania.”,

f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Regionalna instytucja finansująca informuje Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta), który dokonał poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, o wyniku oceny formalnej w terminie do 7 dni od dnia złożenia poprawki lub uzupełnienia.”,

g) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W razie niedokonania lub niewłaściwego dokonania w terminie, o którym mowa w ust. 4, poprawy lub uzupełnienia wniosku regionalna instytucja finansująca pozostawia wniosek bez rozpoznania.”,

h) uchyla się ust. 7;

11) w § 16:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Agencja ocenia prawidłowe wnioski o dofinansowanie realizacji projektu według zasad określonych w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2024 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 382), zwanym dalej „Uzupełnieniem”.

2. Agencja dokonuje łącznej oceny wszystkich prawidłowych wniosków złożonych w okresie dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych po dniu ogłoszenia konkursu w terminie 55 dni roboczych od dnia upływu tych dwóch miesięcy. W przypadku pierwszego konkursu Agencja dokonuje łącznej oceny wszystkich prawidłowych wniosków złożonych w okresie jednego miesiąca po dniu ogłoszenia konkursu w terminie 45 dni roboczych od dnia upływu tego miesiąca.

3. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, Agencja dokonuje wyboru Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów), z którymi zostaną zawarte umowy o dofinansowanie projektu.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Agencja podpisuje umowę z Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem), którego wniosek został wybrany do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, w uzgodnionym pomiędzy stronami terminie po złożeniu przez tego Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) kompletnej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy.

6. Formy zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006.”;

12) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytut składa w Agencji wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006.”;

13) użyty w § 5 ust. 1, w § 6 ust. 7, w § 7 ust. 4, w § 8 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 i 3, w § 9 ust. 1, w § 13 pkt 1, w § 14 ust. 1, w § 15 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6 oraz w § 16 ust. 4 w różnej liczbie i przypadku wyraz „projektodawca” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Ostateczny Odbiorca (beneficjent)”.

§ 2.
Do realizacji i rozliczania projektów, dofinansowanych na podstawie umów o dofinansowanie projektu zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: K. Michałkiewicz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 14 stycznia 2006 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »