| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 285, poz. 2851) w załączniku do rozporządzenia „Klasyfikacja wydatków strukturalnych” wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 „Sektor produkcyjny”, w części 13 „Promowanie adaptacji i rozwoju obszarów wiejskich”, kod 1303 „Wdrażanie usług związanych ze wspieraniem i zarządzaniem gospodarstwem rolnym” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„1303 Wdrażanie usług związanych ze wspieraniem i zarządzaniem gospodarstwem rolnym

Wspieranie tworzenia na wsi systemu usług związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Wspieranie doradztwa rolniczego, świadczenie usług doradczych w zakresie korzystania z pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), instrumentów towarzyszących WPR oraz polityki strukturalnej.

Wydatki na:

1) pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych dla uzyskania wsparcia finansowego, tj. wniosków o pomoc, wniosków o płatność, projektów przedsięwzięć lub planów rozwoju gospodarstwa rolnego oraz pomoc doradczą świadczoną w trakcie realizacji projektów,

2) organizację doradztwa grupowego dla rolników,

3) przygotowanie ulotek doradczych.”;

2) w pkt 4 „Różne”, w części 41 „Pomoc techniczna i działania innowacyjne (EFRR, EFS, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – EFOiGR, Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa – FIWR)”, w objaśnieniach kodu 411 „Przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie, upowszechnianie”, w części „Wydatki na:” dodaje się pkt 53 w brzmieniu:

„53) remont, adaptację i modernizację pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą, oceną i ewaluacją programu.”.

§ 2.
Klasyfikację wydatków strukturalnych w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się również do wydatków poniesionych w roku 2005.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. C. Mech

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 30 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »