| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 16 grudnia 2005 r.

zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 189, poz. 1604) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa należy:

1) ustalanie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców; kryteria te nie mogą zawierać wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową;

2) wydawanie przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organem odwoławczym jest minister właściwy do spraw pracy.”,”,

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w ust. 2 uchyla się pkt 2 i 5,”,

c) w pkt 4 w lit. c ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę wydaje pracodawcy marszałek województwa, uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy oraz kryteria, o których mowa w art. 8a ust. 1 pkt 1. Marszałek województwa może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy, ograniczyć rodzaj pracy do czynności zarządzających i reprezentacji podmiotu. Marszałek województwa może także uwzględnić przydatność podmiotu dla rynku pracy i gospodarki.”,

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w art. 90 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca są wydawane przez marszałka województwa bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria, o których mowa w art. 8a ust. 1 pkt 1, kierując się w szczególności zasadą wzajemności.”;”,

e) uchyla się pkt 6 i 7;

2) w art. 48 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) art. 17 pkt 2, art. 22, art. 24, art. 29 i art. 31, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »