reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)), a także w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, z późn. zm.2)), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.3)), art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.4)), art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.5)) oraz na podstawie art. 17b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.6)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 1633 i Nr 164, poz. 1715 oraz z 2005 r. Nr 34, poz. 306 i Nr 265, poz. 2212) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) tytuł tabeli II otrzymuje brzmienie:

„II. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej”,

b) w tabeli XI:

– tabela A otrzymuje brzmienie:

„A. TABELA

KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Zastępca Prezesa, dyrektor generalny, dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, dyrektor Biura Edukacji Publicznej

3.650–5.480

1.770

wyższe

8”

 

– w tabeli B po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

„4a.

Zastępca naczelnika wydziału

XVI–XVIII

7

wyższe

7”

 

c) tabela XII otrzymuje brzmienie:

„XII. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW RZĄDOWEGO CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

8.100

2.430

wyższe

8

2.

Wiceprezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

7.510

2.130

wyższe

5”

 

d) tabela XVa otrzymuje brzmienie:

„XVa. TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ KWALIFIKACJI CZŁONKÓW PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagania kwalifikacyjne

1

2

3

4

5

1.

Przewodniczący Komisji

3.850–6.200

1.870

według odrębnych przepisów”

2.

Zastępca Przewodniczącego Komisji, sekretarz Komisji

3.650–5.480

1.770

3.

Członek Komisji

3.350–5.380

 

§ 2.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2006 r.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 2 lit. a wchodzi w życie z mocą od dnia 14 stycznia 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 164, poz. 1365.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1362, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 lutego 2006 r. (poz. 259)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

A. Dla pracowników, o których mowa w tabeli I, II, III, IV, V, XI, XIII, XIV, XIVa oraz XV części I. załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

810

960

II

820

980

III

840

1 030

IV

860

1 080

V

890

1 150

VI

920

1 250

VII

950

1 370

VIII

980

1 480

IX

1 010

1 620

X

1 040

1 760

XI

1 070

1 890

XII

1 100

2 040

XIII

1 140

2 200

XIV

1 180

2 370

XV

1 230

2 540

XVI

1 280

2 730

XVII

1 380

2 910

XVIII

1 500

3 130

XIX

1 630

3 420

XX

1 740

3 710

XXI

1 850

4 040

 

B. Dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych, obsługi i pracowników wewnętrznej służby ochrony)

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

800

930

II

810

970

III

820

1 030

IV

830

1 090

V

840

1 150

VI

850

1 230

VII

860

1 320

VIII

870

1 400

IX

890

1 480

X

910

1 570

XI

940

1 680

XII

970

1 790

XIII

1 000

1 910

XIV

1 040

2 080

XV

1 080

2 230

XVI

1 130

2 480

XVII

1 180

2 720

XVIII

1 240

2 980

XIX

1 300

3 240

XX

1 360

3 550

XXI

1 460

3 920

 

C. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych, obsługi i pracowników wewnętrznej służby ochrony

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

790

 

930

II

800

 

940

III

810

 

960

IV

820

1 000

V

830

1 040

VI

840

1 080

VII

850

1 130

VIII

860

1 190

IX

870

1 260

X

890

1 340

XI

910

1 420

XII

930

1 500

XIII

950

1 620

XIV

980

1 730

XV

1 010

1 840

XVI

1 040

1 970

XVII

1 070

2 100

XVIII

1 100

2 240

XIX

1 130

2 400

XX

1 200

2 560

XXI

1 310

2 720

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 7 marca 2006 r., z tym że § 1 pkt 2 lit. a wchodzi w życie z mocą od 14 stycznia 2006 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Klaudia Pierzchalska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama