| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

Na podstawie art. 30 ust. 2d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb wyłaniania składu oraz tryb działania komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi, zwanej dalej „Komisją”.
§ 2.
1. Komisję powołuje minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej „ministrem”, spośród kandydatów zgłoszonych przez polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych, zwane dalej „organizacjami”.

2. Minister zamieszcza, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, ogłoszenie zawierające w szczególności:

1) termin, w którym organizacje zgłaszają kandydatów na członków komisji;

2) adres, na który organizacje przesyłają zgłoszenia kandydatów na członków Komisji;

3) wykaz dokumentów, które powinny zostać załączone do tych zgłoszeń.

3. Kandydaci na członków Komisji powinni posiadać udokumentowaną praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego.

§ 3.
1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji;

2) członkowie Komisji.

2. Przewodniczący Komisji jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Komisji spośród jej członków.

3. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje minister.

§ 4.
Kadencja członków Komisji trwa 2 lata od dnia jej powołania.
§ 5.
1. Minister odwołuje przewodniczącego Komisji lub członka Komisji w przypadku:

1) nieuczestniczenia, bez usprawiedliwienia, w co najmniej 2 posiedzeniach Komisji;

2) cofnięcia przez organizację uprawnienia do jej reprezentowania w składzie Komisji;

3) złożenia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji lub członka Komisji;

4) śmierci przewodniczącego Komisji lub członka Komisji.

2. W razie odwołania przewodniczącego Komisji lub członka Komisji minister dokonuje w to miejsce powołania uzupełniającego, zgodnie z § 2 rozporządzenia.

3. W razie powołania uzupełniającego kadencja przewodniczącego Komisji lub członka Komisji upływa wraz z kadencją całej Komisji.

§ 6.
Skargi i wnioski związane z powołaniem i odwołaniem członka Komisji, a także ze zmianą składu Komisji rozpatruje minister w trybie określonym w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 7.
1. Komisja działa na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Komisji.

2. O planowanym terminie posiedzenia Komisji przewodniczący Komisji zawiadamia członków Komisji pisemnie, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Komisja podejmie rozstrzygnięcia jednogłośnie, w drodze głosowania, przy czym dla ważności decyzji wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 5 członków Komisji.

4. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komisji osoby spoza Komisji, jeśli jest to niezbędne do wykonania zadań Komisji. Osoby te nie biorą udziału w głosowaniu.

§ 8.
Komisja, na pierwszym posiedzeniu, uchwala regulamin działania i przekazuje go ministrowi do zatwierdzenia.
§ 9.
1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji oraz członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

2. Kserokopię protokołu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji przekazuje ministrowi w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.

§ 10.
Przewodniczący Komisji przedstawia ministrowi, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, informację o sposobie realizacji zadań Komisji za poprzedni rok kalendarzowy.
§ 11.
Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie.
§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 22 marca 2006 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »