| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny

Na podstawie art. 74 § 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny (Dz. U. Nr 258, poz. 2167) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opracowane zestawy pytań i tematów na egzamin, powielone w liczbie odpowiadającej liczbie osób dopuszczonych do egzaminu, powiększonej o pięć zestawów dla każdej komisji, umieszcza się w osobnych, opieczętowanych kopertach i przechowuje w miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości osoby, z zastrzeżeniem ust. 4.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Jeżeli do egzaminu przed daną komisją dopuszczonych zostało mniej niż 10 osób, liczbę zestawów na część pisemną egzaminu powiększa się o jeden zestaw ponad liczbę osób dopuszczonych do egzaminu, a w przypadku gdy do egzaminu przed daną komisją dopuszczonych zostało najmniej 10 osób, nie więcej jednak niż 30, liczbę zestawów powiększa się o dwa zestawy ponad liczbę osób dopuszczonych do egzaminu.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przekazanie zestawów pytań i tematów poszczególnym komisjom następuje odrębnie na egzamin pisemny i egzamin ustny w dniu poprzedzającym termin rozpoczęcia każdej z części egzaminu.”;

3) uchyla się § 5.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »