| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 12 maja 2006 r.

w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

Na podstawie art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 143, poz. 1201) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz ustalania ich ilości przez producentów i przywożących, w tym również producentów paliw wytwarzających te paliwa poprzez procesy mieszania paliw lub komponentów;

2) procentowy udział zapasów poszczególnych paliw, które mogą być utrzymywane w postaci ropy naftowej i półproduktów jej rafinacji;

3) rodzaje dokumentów potwierdzających wyłączenia, o których mowa w art. 18 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
1. Producenci i przywożący tworzą zapasy obowiązkowe paliw ciekłych, zwane dalej „zapasami”, ustalając ich ilość na dany rok kalendarzowy na podstawie wielkości produkcji lub przywozu paliw ciekłych, w tym paliw ciekłych wchodzących w skład biopaliw ciekłych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego w ramach importu oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego w poprzednim roku kalendarzowym, według poniższego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 2–6:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

ZO – minimalną wielkość zapasów, wyrażoną w jednostkach objętościowych, w temperaturze referencyjnej 15 °C (288 °K);

P – wielkość produkcji i przywozu paliw ciekłych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe (Dz. U. Nr 265, poz. 2219), wyrażoną w jednostkach objętościowych, w temperaturze referencyjnej 15 °C (288 °K);

O – uprawnione odliczenia, o których mowa w ust. 3, wyrażone w jednostkach objętościowych, w temperaturze referencyjnej 15 °C (288 °K);

R – liczbę dni w danym roku kalendarzowym;

H – wielkość zapasów wyrażoną w dniach średniej dziennej produkcji i przywozu wymaganą w danym roku kalendarzowym zgodnie z kolumną 2 tablicy zawartej w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych (Dz. U. Nr 266, poz. 2240);

W – współczynnik średniego poziomu zapasów tworzonych przez producentów i przywożących na poczet zapasów niedostępnych z przyczyn technicznych i ubytków podczas przemieszczania zapasów. Współczynnik ten wynosi w 2006 r. – 1,03, a w roku 2007 i w latach następnych – 1,1.

2. Do wielkości produkcji wlicza się także paliwa silnikowe i oleje opałowe wytworzone w drodze mieszania lub przeklasyfikowania komponentów paliwowych.

3. Do wielkości produkcji lub przywozu paliw, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się ilości:

1) paliw wyeksportowanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) paliw wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych;

3) bioetanolu, eterów i estrów zawartych w biopaliwach w ilości powyżej górnych udziałów procentowych określonych dla paliw ciekłych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934, z późn. zm.2));

4) paliw produkcji własnej zużytych przez producenta w procesie technologicznym przerobu ropy;

5) olejów do silników statków morskich wyłączonych stosownie do art. 18 pkt 2 i 3 ustawy.

4. Do produkcji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się także ilości paliw lub półproduktów sprowadzonych przez producenta w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu i wykorzystanych przez tego producenta w procesie wytwarzania paliw, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe, o ile producent ten odrębnie uwzględnił sprowadzone ilości paliw i półproduktów w wyliczeniach, o których mowa w ust. 1.

5. Wielkością importu lub eksportu jest ilość paliwa określona w zgłoszeniach celnych, o których mowa w przepisach celnych.

6. Wielkością nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz wywozu w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej jest ilość paliwa określona w dokumentach dotyczących przemieszczania lub ewidencjonowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, określona w przepisach o podatku akcyzowym, a w szczególności:

1) administracyjnym dokumencie towarzyszącym;

2) uproszczonym dokumencie towarzyszącym;

3) dokumencie handlowym;

4) fakturze;

5) deklaracji dla podatku akcyzowego (AKC-3);

6) informacji o podatku akcyzowym od paliw silnikowych (AKC-3/D) oraz informacji o podatku akcyzowym od olejów opałowych (AKC-3/I);

7) deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);

8) ewidencji administracyjnych dokumentów towarzyszących;

9) ewidencji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

§ 3.
1. Przywożący oraz producent wytwarzający paliwa ciekłe poprzez procesy mieszania tych paliw, tworzy zapasy w ilościach, dla których podstawę naliczenia stanowi suma wielkości wprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliwa lub półproduktu oraz wielkości dodatków zużytych w procesie uszlachetniania i mieszania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Producent paliw ciekłych wytwarzający je poprzez procesy mieszania paliw lub ich komponentów, od których poprzedni krajowy producent lub przywożący tworzy zapasy, tworzy zapasy, dla których podstawą naliczenia jest różnica między ilością produktu końcowego i tą ilością paliw, od której zapasy już tworzy poprzedni producent lub przywożący.

3. Podstawą naliczenia, o którym mowa w ust. 2, jest oświadczenie producenta lub przywożącego przekazane producentowi, który przeznacza nabyte paliwa ciekłe lub ich komponenty do dalszej przeróbki. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie się producenta lub przywożącego do utworzenia zapasów.

§ 4.
Dopuszcza się możliwość tworzenia i utrzymywania zapasów:

1) zamiennie paliw wymienionych w § 1 pkt 1,

2) zamiennie paliw wymienionych w § 1 pkt 2 lit. a i b,

3) zamiennie paliw wymienionych w § 1 pkt 3

– rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

§ 5.
1. Dopuszcza się możliwość zamiany utrzymywanych zapasów w grupach produktów innych niż były tworzone pierwotnie, przez okres 3 miesięcy, jeżeli występują:

1) długotrwałe problemy techniczne związane z produkcją, przywozem lub magazynowaniem jednego z paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów u danego producenta lub przywożącego;

2) nieprzewidziane zdarzenia losowe uniemożliwiające producentowi lub przywożącemu utrzymywanie zapasów w grupach, zgodnie ze strukturą produkcji lub przywozu paliw ciekłych, jakie dany producent lub przywożący zrealizował w roku poprzednim.

2. Dopuszcza się także możliwość zamiany utrzymywanych zapasów w grupach produktów innych niż były tworzone pierwotnie, w przypadku trwałego zaprzestania przez producenta lub przywożącego obowiązanego do tworzenia zapasów, produkcji lub przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednego z paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów, w roku, w którym producent lub przywożący zaprzestał produkcji lub przywozu tych paliw, oraz w roku kalendarzowym następującym po tym roku.

3. Zamiana utrzymywanych zapasów, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie zapasów tworzonych z paliw wymienionych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4.

§ 6.
1. Producenci i przywożący:

1) dostosowują, do dnia 30 czerwca każdego roku, ilość utrzymywanych zapasów w każdej z grup produktów wymienionych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4, do poziomu wynikającego z obliczeń wykonanych zgodnie z § 2 oraz liczby dni, obowiązujących na koniec roku poprzedniego – z zastrzeżeniem ust. 2;

2) powiększają zapasy do wielkości wymaganych na koniec każdego kolejnego roku, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych poprzez ich systematyczne powiększanie w okresach kwartalnych, odpowiadające co najmniej 1/4 wymaganego przyrostu na dany rok.

2. Wielkość zapasów utworzona na koniec roku poprzedniego, w następnym roku kalendarzowym może być pomniejszona w procesie dostosowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, tylko w przypadku, gdy pomniejszenie zapasów wynika z obliczeń dokonanych zgodnie z § 2 oraz nie narusza sposobu dotyczącego powiększania zapasów, określonego w ust. 1 pkt 2.

§ 7.
1. Producent wytwarzający paliwa ciekłe poprzez przerób ropy naftowej oraz producent lub przywożący, który zlecił wykonanie swoich zadań w zakresie gromadzenia i utrzymywania zapasów na zasadach określonych w art. 19d ustawy producentowi wytwarzającemu paliwa ciekłe objęte obowiązkiem tworzenia zapasów poprzez przerób ropy naftowej, może tworzyć część tych zapasów, w poszczególnych grupach produktów, w postaci ropy naftowej i półproduktów rafinacji ropy naftowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Producent lub przywożący, który zlecił wykonanie swoich zadań innemu producentowi, na zasadach określonych w art. 19d ustawy, może utrzymywać część zapasów w postaci ropy naftowej i półproduktów rafinacji ropy naftowej pod warunkiem, że umowa, o której mowa w art. 19d ustawy, zawierać będzie postanowienie zobowiązujące przyjmującego zlecenie do przerobu ropy naftowej na produkty gotowe będące przedmiotem umowy, w czasie zapewniającym przedsiębiorcy zlecającemu wykonanie jego zadań w zakresie interwencyjnego uwalniania tych zapasów.

3. Utrzymywanie przez przywożącego, który zlecił wykonanie swoich zadań w zakresie gromadzenia i utrzymywania zapasów na zasadach określonych w art. 19d ustawy producentowi wytwarzającemu paliwa ciekłe objęte obowiązkiem tworzenia zapasów poprzez przerób ropy naftowej, części zapasów w postaci ropy naftowej jest możliwe tylko w zakresie zapasów objętych umową zlecenia.

§ 8.
1. Procentowy udział zapasów poszczególnych paliw, które mogą być utrzymywane w postaci ropy naftowej i półproduktów jej rafinacji, nie może przekraczać:

1) dla paliw, o których mowa w art. 18 pkt 1 i 2 ustawy, od dnia:

a) 30 czerwca 2006 r. – 60 % całkowitej ilości zapasów tych paliw,

b) 1 stycznia 2007 r. – 55 % całkowitej ilości zapasów tych paliw,

c) 1 stycznia 2008 r. – 50 % całkowitej ilości zapasów tych paliw;

2) dla paliw, o których mowa w art. 18 pkt 3 ustawy, od dnia:

a) 30 czerwca 2006 r. – 80 % całkowitej ilości zapasów tych paliw,

b) 1 stycznia 2008 r. – 75 % całkowitej ilości zapasów tych paliw.

2. Półprodukty rafinacji ropy naftowej przeznaczone do wytworzenia produktów gotowych, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 4, znajdujące się w końcowym etapie procesu produkcyjnego, przed procesem uszlachetniania, komponowania, barwienia i znakowania, zalicza się do produktów gotowych.

§ 9.
1. Dokumentem potwierdzającym wyłączenia, o których mowa w art. 18 pkt 2 i 3 ustawy, jest oświadczenie złożone przez nabywcę na dokumencie dostawy (kwicie bunkrowym), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić dokument potwierdzający wyłączenie z obowiązku tworzenia zapasów od produkcji i przywozu paliw ciekłych przeznaczonych do napędu statków morskich tylko wtedy, gdy zawiera co najmniej następujące informacje:

1) nazwę i adres dostawcy paliwa ciekłego;

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i numer identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy paliwa ciekłego;

3) datę dostawy paliwa ciekłego;

4) miejsce dostawy paliwa ciekłego;

5) nazwę zaopatrywanej jednostki pływającej, jej numer nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (numer IMO) oraz banderę;

6) dane identyfikacyjne środka transportu, którym dokonano dostawy paliwa ciekłego;

7) rodzaj dostarczanych paliw;

8) ilość dostarczanych paliw ciekłych;

9) podpis osoby dostarczającej paliwa w imieniu dostawcy;

10) podpis osoby przyjmującej paliwa ciekłe w imieniu podmiotu posiadającego jednostkę pływającą.

§ 10.
Producenci i przywożący tworzący zapasy obowiązkowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych gromadzonych przez producentów i importerów oraz szczegółowych zasad i sposobu interwencyjnego wykorzystania tych zapasów (Dz. U. Nr 84, poz. 759) do dnia:

1) 30 czerwca 2006 r. dokonają obliczenia ilości zapasów obowiązkowych, do których utworzenia są obowiązani w 2006 r., w sposób określony w § 2;

2) 30 września 2006 r. zgromadzą zapasy obowiązkowe zgodnie ze sposobem ich tworzenia określonym w § 6 ust. 1 pkt 2.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 293, Nr 109, poz. 1160 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 683.

3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych gromadzonych przez producentów i importerów oraz szczegółowych zasad i sposobu interwencyjnego wykorzystania tych zapasów (Dz. U. Nr 84, poz. 759), które na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 143, poz. 1201) utraciło moc z dniem 18 lutego 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »