reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie reorganizacji Instytutu Technicznych Wyrobów Włókienniczych „MORATEX”

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych „MORATEX” z siedzibą w Łodzi (numer identyfikacyjny REGON 000047504, numer identyfikacji podatkowej NIP 724-000-02-10), utworzony zarządzeniem nr 4/O/79 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Technicznych Wyrobów Włókienniczych w Łodzi zmienionym zarządzeniem nr 5/Org/98 Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Technicznych Wyrobów Włókienniczych „MORATEX” w Łodzi oraz działający na podstawie zarządzenia nr 7/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznych Wyrobów Włókienniczych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych zmienionego zarządzeniem nr 243/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 12 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazwy oraz statutu Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Technicznych Wyrobów Włókienniczych w Łodzi oraz zarządzenia nr 369/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1992 r. w sprawie zmiany nazwy Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Technicznych Wyrobów Włókienniczych MORATEX w Łodzi, otrzymuje nazwę: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.
§ 2.
1. Przedmiotem działania Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, zwanego dalej „Instytutem”, jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych w sferze wytwarzania sprzętu i indywidualnych środków służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego oraz transfer do praktyki przemysłowej zaawansowanych technologii, produktów i wiedzy.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) realizacja badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie technik i technologii wytwarzania osobistych osłon specjalnych, w tym balistycznych i przeciwuderzeniowych nakryć głowy, kamizelek, wyrobów zabezpieczających dłonie, ręce i nogi oraz innych wyrobów stanowiących elementy umundurowania i sprzętu technicznego przeznaczone dla służb bezpieczeństwa publicznego i obrony kraju;

2) opracowywanie nowych i nowoczesnych technologii gwarantujących wdrażanie do praktyki przemysłowej bezpiecznych i funkcjonalnych rozwiązań, umożliwiających zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym zapobieganie skutkom katastrof naturalnych i technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej;

3) podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia i poszerzenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;

4) współpraca w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz oceny zgodności w dziedzinie osobistych zabezpieczeń przed działaniem czynników mechanicznych, chemicznych i cieplnych z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi;

5) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych, podczas sympozjów, konferencji oraz poprzez wystawiennictwo i własną działalność wydawniczą;

6) specjalizacja i podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników;

7) prowadzenie działalności uzupełniającej, a w szczególności w zakresie informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej, szkolenia, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;

8) opracowywanie i opiniowanie norm, dyrektyw oraz innych uregulowań prawnych tematycznie związanych z wyrobami służącymi ochronie życia i zdrowia osób odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne i obronę kraju;

9) badanie we własnych, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, laboratoriach – metrologicznym i balistycznym oraz certyfikacja w Zakładzie Certyfikacji wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań służb podległych albo nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

10) dbanie o przestrzeganie zasad monitoringu jakości wyrobów służących bezpieczeństwu poprzez ich stałą kontrolę w akredytowanych laboratoriach badawczych;

11) opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz dotyczących stanu i rozwoju włókienniczych przedmiotów zaopatrywania służb bezpieczeństwa kraju oraz wskazywanie kierunków zmierzających do wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

12) prowadzenie działalności gospodarczej, usługowej i produkcji wyrobów specjalnych służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego, na potrzeby kraju i eksportu, w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu;

13) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurem Ochrony Rządu w obszarze stosowania indywidualnych osłon specjalnych, w tym szczególnie wyrobów balistycznych i przeciwuderzeniowych.

3. Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu określa statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe, i zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 3.
Siedziba Instytutu znajduje się w Łodzi.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama