reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) personelu zagranicznym Kwatery – należy przez to rozumieć osoby oddelegowane do Kwatery Głównej Korpusu lub zatrudnione w Kwaterze Głównej Korpusu przez każdą ze stron Konwencji, niemające stałego miejsca zamieszkania w Polsce;”,

b) dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy – należy przez to rozumieć Centrum Szkolenia Sił Połączonych, uważane za dowództwo sojusznicze, o którym mowa w art. II ust. 2.4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz. U. Nr 227, poz. 1945);

10) osobach upoważnionych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. II ust. 2.6 i 2.7 Umowy, o której mowa w pkt 9, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.”;

2) § 38 i 39 otrzymują brzmienie:

„§ 38. 1. Zwalnia się od akcyzy:

1) import paliw, olejów i smarów, zwanych dalej „paliwami”, przez siły zbrojne Państwa wysyłającego, przeznaczonych wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju;

2) import wyrobów akcyzowych przez Kwaterę, przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam sprzedawanych, których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia;

3) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, stanowiących własność osób upoważnionych, personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodziny, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem normy ilościowej – 2 sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat;

4) import wyrobów akcyzowych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy – pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w pkt 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie; w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ilość zwolnionych od akcyzy wyrobów określa załącznik do rozporządzenia.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przedstawienie organowi celnemu dokumentów, z których wynika, że sprowadzane paliwa zostaną wykorzystane zgodnie z ust. 1 oraz że paliwa te nie będą podlegały innym czynnościom określonym w art. 4 ustawy.

3. Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–4, jest przedstawienie organowi celnemu:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 – dokumentów, z których wynika, że wyroby akcyzowe są sprowadzane przez Kwaterę albo Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego należy do osób upoważnionych, personelu zagranicznego Kwatery lub jest członkiem rodziny personelu zagranicznego

– z zastrzeżeniem, że wyroby te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 2–4 oraz nie będą podlegały innym czynnościom określonym w art. 4 ustawy.

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, samochód osobowy nie może zostać odstąpiony podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.

5. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw przez siły zbrojne Państwa wysyłającego pod warunkiem, że paliwa te zostaną przeznaczone wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju.

6. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Kwaterę, których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia, pod warunkiem, że wyroby te zostaną przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam będą sprzedawane.

7. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy – pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie. W przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ilość zwolnionych od akcyzy wyrobów określa załącznik do rozporządzenia.

8. Nabycie wewnątrzwspólnotowe, o którym mowa w ust. 5–7, może być dokonywane wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

9. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia, o którym mowa w ust. 5–7, stosuje się przepisy rozporządzenia nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 297), zgodnie z którymi do przemieszczanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powinny być dołączone administracyjny dokument towarzyszący oraz świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego.

§ 39. Świadectwo zwolnienia, o którym mowa w § 38 ust. 9, weryfikuje Minister Obrony Narodowej, który wypełnia pola 2 i 6 tego świadectwa.”;

3) uchyla się § 40;

4) w § 44:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy – pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 41, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;

4) osobom upoważnionym – z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku nabycia samochodu osobowego przez osoby upoważnione lub personel zagraniczny Kwatery, zwrot akcyzy przysługuje wyłącznie tym podmiotom w odniesieniu do jednej sztuki samochodu osobowego, raz na trzy lata.”;

5) § 45 i 46 otrzymują brzmienie:

„§ 45. Zwrot akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych nabytych przez Kwaterę, personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osoby upoważnione obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.

§ 46. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi Kwaterze, personelowi zagranicznemu Kwatery i członkom jego rodzin oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osobom upoważnionym jest faktura wystawiona przy zakupie wyrobów akcyzowych, potwierdzająca ich nabycie przez Kwaterę lub personel zagraniczny Kwatery lub członków ich rodzin albo Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osoby upoważnione.

2. Faktura jest wystawiana w trzech egzemplarzach.

3. Oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca.”;

6) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest przekazywany przez Kwaterę Naczelnikowi Urzędu Celnego w Szczecinie.”;

7) po § 47 dodaje się § 47a w brzmieniu:

„§ 47a. 1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest przekazywany przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) określenie kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz osoby upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz na cele prywatne osób upoważnionych;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy.

3. o wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;

2) listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

3) oryginały faktur;

4) uwierzytelnione kserokopie faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy wniosek.”;

8) w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwrotu akcyzy w przypadku Kwatery oraz personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie, zaś w przypadku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osób upoważnionych – Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy.”;

9) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od nabywcy oryginału faktury. O dokonanym zwrocie wyrobów przez Kwaterę oraz personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie, zaś o dokonanym zwrocie wyrobów przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osoby upoważnione – Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy; informując o powyższym, sprzedawca przekazuje jednocześnie otrzymany od nabywcy oryginał faktury.”;

10) tytuł załącznika do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„WYROBY AKCYZOWE POCHODZĄCE Z IMPORTU I WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA, PRZEZNACZONE NA ZAOPATRZENIE BARÓW, MES I KANTYN KWATERY ORAZ CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH W BYDGOSZCZY”.

§ 2.
Zwolnienie od akcyzy wyrobów akcyzowych nabytych na terytorium kraju przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz przez osoby upoważnione stosuje się również do wyrobów nabytych w okresie od dnia 27 września 2005 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
1. W przypadku wyrobów akcyzowych importowanych oraz nabytych wewnątrzwspólnotowo przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub przez osoby upoważnione w okresie od dnia 27 września 2005 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zwolnienie od akcyzy realizowane jest przez zwrot akcyzy.

2. Zwrot akcyzy następuje na wniosek Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, złożony do Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) określenie kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz osoby upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobu akcyzowego na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz na cele prywatne osób upoważnionych;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;

2) listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

3) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

5. Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W razie uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 2, Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy przekazuje go wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 4 do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej; organ ten przekazuje opinię Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, zwrot akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 5, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Obrony Narodowej.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: Z. Gilowska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama