REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 111 poz. 756

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz. U. Nr 152, poz. 1271 i Nr 266, poz. 2249) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 uchyla się pkt 7 i 8;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Fundusz gromadzi następujące dane dotyczące ubezpieczonych:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) nazwisko rodowe;

3) data urodzenia;

4) płeć;

5) identyfikator, którym jest:

a) numer PESEL, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL – numer PESEL opiekuna dziecka,

b) numer NIP,

c) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wraz ze wskazaniem rodzaju tego dokumentu – w przypadku gdy osoba nie ma nadanego żadnego z identyfikatorów, o których mowa w lit. a i b;

6) rodzaj dodatkowych uprawnień oraz dane charakteryzujące dokument potwierdzający te uprawnienia;

7) adres zamieszkania, a jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania także adres miejsca (czasowego) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składa się:

a) państwo,

b) nazwa miejscowości,

c) kod pocztowy,

d) ulica, numer domu i lokalu;

8) identyfikator gminy miejsca zamieszkania (pobytu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) nazwa właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu;

10) charakteryzujące każde świadczenie udzielone ubezpieczonemu w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy;

11) charakteryzujące objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym:

a) data objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,

b) kod tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

c) kod przyczyny wyrejestrowania, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego,

d) data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego;

12) charakteryzujące wydaną ubezpieczonemu kartę ubezpieczenia zdrowotnego:

a) data wydania,

b) data ważności,

c) numer identyfikacyjny,

d) gdy karta ubezpieczenia zdrowotnego została unieważniona:

– data unieważnienia,

– przyczyna unieważnienia;

13) charakteryzujące wydane ubezpieczonemu zgodnie z art. 51 ustawy zaświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące zgodnie z przepisami o koordynacji;

14) charakteryzujące członka rodziny ubezpieczonego:

a) posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi,

b) stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę,

c) pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym – w przypadku członka rodziny ubezpieczonego, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. c ustawy;

15) charakteryzujące płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne:

a) nazwa płatnika składki,

b) adres płatnika składki,

c) REGON płatnika składki.

2. Zakres danych, jakie gromadzone są w przypadku udzielenia ubezpieczonemu świadczenia na podstawie przepisów o koordynacji, podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), określają przepisy o koordynacji.

3. Fundusz gromadzi następujące dane dotyczące osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) płeć;

4) identyfikator, którym jest:

a) numer PESEL, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL – numer PESEL opiekuna dziecka,

b) numer NIP,

c) osobisty numer identyfikacyjny,

d) seria i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wraz ze wskazaniem rodzaju tego dokumentu – w przypadku gdy osoba nie ma nadanego żadnego z identyfikatorów, o których mowa w lit. a–c;

5) tytuł uprawnienia do świadczeń;

6) rodzaj dodatkowych uprawnień oraz dane charakteryzujące dokument potwierdzający te uprawnienia;

7) adres zamieszkania, a jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania także adres miejsca (czasowego) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składa się:

a) państwo,

b) nazwa miejscowości,

c) kod pocztowy,

d) ulica, numer domu i lokalu;

8) identyfikator gminy miejsca zamieszkania (pobytu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) nazwa oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej;

10) charakteryzujące każde świadczenie udzielone osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy;

11) charakteryzujące wystawione osobie uprawnionej poświadczenie – w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy;

12) charakteryzujące dokumenty, na podstawie których osobie uprawnionej udzielono świadczenia – w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń.

4. Fundusz gromadzi następujące dane o świadczeniobiorcach innych niż ubezpieczeni:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) identyfikator, którym jest:

a) numer PESEL, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL – numer PESEL opiekuna dziecka,

b) numer NIP,

c) seria i numer dowodu osobistego lub paszportu – w przypadku gdy osoba nie ma nadanego żadnego z identyfikatorów, o których mowa w lit. a i b;

3) charakteryzujące wydaną decyzję, o której mowa w art. 54 ustawy:

a) data wystawienia decyzji,

b) identyfikator gminy, której organ wydał decyzję,

c) o upływie okresu, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy;

4) charakteryzujące każde świadczenie udzielone świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy.”;

3) uchyla się § 13a;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519 i Nr 104, poz. 708 i 711.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 27 czerwca 2006 r (poz. 756)

Załącznik 1. [OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA]

Załącznik nr 1

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [MINIMALNY ZAKRES ZBIORCZYCH INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ WOJEWODOM I SEJMIKOM WOJEWÓDZKIM]

Załącznik nr 2

MINIMALNY ZAKRES ZBIORCZYCH INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ WOJEWODOM I SEJMIKOM WOJEWÓDZKIM

Minimalny zakres zbiorczych informacji obejmuje:

1) średni czas pobytu świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie województwa w każdym szpitalu oraz zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym, udzielającym świadczeń na terenie województwa, według komórek organizacyjnych. Szpitale i zakłady są oznaczone przez ich nazwę, REGON oraz kod terytorialny powiatu miejsca udzielania świadczenia;

2) liczbę procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (kod tworzą pierwsze cztery znaki) wykonanych w szpitalach udzielających świadczeń na terenie poszczególnych powiatów województwa, świadczeńiobiorcom zamieszkującym na terenie województwa według powiatów, płci i następujących przedziałów wiekowych:

– poniżej roku,

– 1–4,

– 5–9,

– 10–14,

– 15–19,

– 20–24,

– 25–29,

– 30–34,

– 35–39,

– 40–44,

– 45–49,

– 50–54,

– 55–59,

– 60–64,

– 65–69,

– 70–74,

– 75+;

3) liczbę świadczeń wyrażanych w kodach świadczeń określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy oraz liczbę osób, którym udzielono tych świadczeń w zakresie następujących kodów:

a) z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej według grup wiekowych, określonych w pkt 2:

– kod 2.4 porada w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,

– kod 2.5 porada patronażowa w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,

– kod 2.17 badanie bilansu zdrowia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,

– kod 7.4 porada w domu pacjenta,

– kod 7.5 porada patronażowa w domu pacjenta,

– kod 7.7 wizyta patronażowa w domu pacjenta,

– kod. 7.17 badanie bilansu zdrowia w domu pacjenta,

b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

– kod 4.4 porada w leczeniu ambulatoryjnym specjalistycznym,

– kod 4.10 sesja w leczeniu ambulatoryjnym specjalistycznym,

– kod 6.4 porada w pozostałej opiece ambulatoryjnej,

c) z zakresu rehabilitacji:

– kod 8.1 hospitalizacji w rehabilitacji stacjonarnej,

– kod 10.4 porada w rehabilitacji ambulatoryjnej

– kod 10.6 wizyta w rehabilitacji ambulatoryjnej,

– kod 10.8 cykl leczenia w rehabilitacji ambulatoryjnej,

– kod. 10.11 osoba leczona w rehabilitacji ambulatoryjnej,

– kod. 11.4 porada w zakresie rehabilitacji w domu pacjenta,

– kod. 11.6 wizyta w zakresie rehabilitacji w domu pacjenta,

– kod. 11.11 osoba leczona w zakresie rehabilitacji w domu pacjenta,

d) z zakresu leczenia stacjonarnego:

– kod 0.1 hospitalizacja w leczeniu stacjonarnym,

– kod 0.16 zabieg w leczeniu stacjonarnym,

– kod 0.3 pobyt w leczeniu stacjonarnym,

– kod 1.2 leczenie jednego dnia,

– kod. 1.16 zabieg w leczeniu jednego dnia,

e) z zakresu stomatologii:

– kod 3.4 porada w leczeniu stomatologicznym,

– kod 3.9 badanie w leczeniu stomatologicznym,

f) z zakresu stacjonarnej długoterminowej opieki pielęgnacyjnej:

– kod 13.1 hospitalizacja w stacjonarnej długoterminowej opiece pielęgnacyjnej,

– kod 13.3 pobyt w stacjonarnej długoterminowej opiece pielęgnacyjnej,

– udzielonych przez świadczeńiodawców na terenie poszczególnych powiatów województwa świadczeniobiorcom zamieszkującym na terenie województwa według powiatów, płci i przedziałów wiekowych określonych w pkt 2.

W przypadku kodów: 4.4 porada w leczeniu ambulatoryjnym specjalistycznym; 6.4 porada w pozostałej opiece ambulatoryjnej; 0.1 hospitalizacja w leczeniu stacjonarnym; 1.2 leczenie jednego dnia, dane przedstawia się dodatkowo według komórek organizacyjnych;

4) główne przyczyny udzielenia świadczeń, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych odrębnie dla opieki ambulatoryjnej i szpitalnej (kod tworzą 3 znaki dla opieki ambulatoryjnej oraz 5 znaków dla opieki szpitalnej), świadczeniobiorcom zamieszkującym na terenie województwa, według powiatów, płci i przedziałów wiekowych, określonych w pkt 2 przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w poszczególnych powiatach województwa;

5) liczbę przyjęć i wypisów świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie województwa według trybu przyjęcia i wypisu, określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy, u świadczeniodawców udzielających świadczeń w poszczególnych powiatach województwa w zakresie opieki stacjonarnej;

6) dane dotyczące świadczenia z zakresu transportu sanitarnego:

a) liczba przewozów świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie województwa w podziale na powiaty według kodu rodzaju transportu, oznaczonego zgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej,

b) główne przyczyny według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod tworzą pierwsze trzy znaki),

c) cel przewozu, zgodnie z kodem określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy,

d) liczby mieszkańców z określonym stopniem niesprawności według poszczególnych powiatów województwa, którzy skorzystali z przejazdu środkiem transportu, według stopnia niesprawności, określanego zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy;

7) dane dotyczące świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego:

a) liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie województwa w podziale na powiaty według kodu rodzaju zespołu, oznaczonego zgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej,

b) główne przyczyny według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod tworzą pierwsze trzy znaki);

8) dane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki w środowisku nauczania i wychowania według rodzaju świadczeniodawców (lekarze, pielęgniarki, położne, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania) dotyczące:

a) liczby świadczeniodawców,

b) liczby osób objętych przez nich opieką

– w podziale na powiaty i gminy;

9) dane z zakresu programów zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz realizowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, według powiatów:

a) nazwy programów,

b) liczba osób objętych każdym programem,

c) liczba wykonanych świadczeń w poszczególnych zakresach każdego programu.

W każdym przypadku gdy dane zestawiane są według komórek organizacyjnych, komórki te należy oznaczać zgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej, określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA