reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 czerwca 2006 r.

w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Na podstawie art. 109 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) barach mlecznych – rozumie się przez to samoobsługowe, bezalkoholowe, ogólnodostępne zakłady masowego żywienia, prowadzące produkcję i sprzedaż potraw mleczno-nabiałowo-jarskich wchodzących w skład posiłków całodziennych;

2) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

3) surowcach – rozumie się przez to surowce zużyte do sporządzania posiłków w barach mlecznych, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

4) izbie skarbowej – rozumie się przez to izbę skarbową, którą kieruje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, dyrektor izby skarbowej;

5) urzędzie skarbowym – rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, naczelnik urzędu skarbowego.

§ 2.
1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, zwanej dalej „dotacją”, w wysokości 40 % wartości zakupionych surowców, powiększonej o marżę gastronomiczną zastosowaną przez przedsiębiorcę, nie wyższą jednak niż 30 %, po wyłączeniu:

1) wartości ubytków naturalnych, liczonych w cenach gastronomicznych;

2) wartości towarów handlowych i surowców sprzedawanych w stanie nieprzetworzonym, wartości surowców zużytych do produkcji lodów oraz wartości surowców zużytych do sporządzania potraw w barze mlecznym i sprzedawanych innym odbiorcom niż konsumentom spożywającym posiłki w barze mlecznym, liczonej w cenach gastronomicznych.

2. W przypadku zakupu surowców poza jednostkami handlu detalicznego, w szczególności: w hurcie, na targowiskach, bezpośrednio od producentów – wartość surowców podwyższa się o 20 %.

§ 3.
Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z dotacji, przed rozpoczęciem działalności objętej dotowaniem, przedstawiają właściwemu dyrektorowi izby skarbowej wniosek o udzielenie dotacji oraz uzgadniają właściwy, dla celów dotacyjnych, sposób jej ewidencjonowania.
§ 4.
1. Przedsiębiorcy prowadzący bary mleczne otrzymują, za pośrednictwem izb skarbowych, dotacje pod warunkiem, że stosują marżę gastronomiczną na poziomie nie wyższym niż 30 % wartości zakupionych surowców.

2. Podstawę obliczenia kwoty należnej dotacji stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa surowców zużytych do sporządzenia posiłków w barach mlecznych.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie wartości i ilości zużytych surowców oraz kwot należnych dotacji.

§ 5.
1. Przedsiębiorca sporządza, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, rozliczenie należnej dotacji za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc sporządzenia rozliczenia, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Dwa egzemplarze rozliczenia dotacji przedsiębiorca składa do urzędu skarbowego, który w terminie 5 dni dokonuje sprawdzenia prawidłowości rozliczenia.

§ 6.
1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje właściwy dyrektor izby skarbowej na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć jeden egzemplarz sprawdzonego i potwierdzonego przez urząd skarbowy rozliczenia dotacji, ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który dotacja ma być przekazana.

3. W przypadku podjęcia decyzji o odmowie udzielenia dotacji, dyrektor izby skarbowej przekazuje bezzwłocznie przedsiębiorcy decyzję wraz z uzasadnieniem.

§ 7.
1. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu dotacji, izba skarbowa dokonuje przelewu kwoty należnej dotacji na rachunek przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z rozliczeniem, o którym mowa w § 6 ust. 2.

2. Przedsiębiorca otrzymuje kwotę należnej dotacji bezpośrednio z rachunku izby skarbowej, w granicach przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.

§ 8.
1. Jeżeli nastąpiła korekta ilości lub wartości zużytych surowców albo wystąpiły inne nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji, przedsiębiorca jest obowiązany dokonać korekty należnej dotacji.

2. Korekta należnej dotacji jest dokonywana w terminie określonym w § 5 ust. 1, za miesiąc, w którym ujawniono okoliczności uzasadniające dokonanie tej korekty.

3. Jeżeli okoliczności uzasadniające korektę dotacji powstały po dokonaniu ostatecznego rozliczenia za dany rok, przedsiębiorca dokonuje tylko zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na rachunek izby skarbowej w terminie 14 dni, licząc od dnia ujawnienia okoliczności uzasadniających dokonanie tej korekty.

§ 9.
W razie stwierdzenia w trakcie kontroli pobrania dotacji w nadmiernej wysokości lub wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości przewidzianej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji przedsiębiorcy.
§ 10.
W przypadku nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w § 4 ust. 2, pobrane w danym roku podatkowym przez przedsiębiorcę dotacje podlegają zwrotowi w całości, wraz z odsetkami w wysokości przewidzianej jak dla zaległości podatkowych.
§ 11.
Przy ustalaniu wysokości dotacji przedmiotowych podstawę dotowania oraz kwotę należnych dotacji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące:

1) mniej niż 50 groszy pomija się;

2) 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 12.
Do rozliczenia dotacji należnych za okres do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.1)

Minister Finansów: w z. J. Pietras

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 116, poz. 1220).

Załącznik 1. [WYKAZ SUROWCÓW DO SPORZĄDZANIA POSIŁKÓW W BARACH MLECZNYCH, DO KTÓRYCH MOGĄ BYĆ UDZIELANE DOTACJE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 760)

Załącznik nr 1

WYKAZ SUROWCÓW DO SPORZĄDZANIA POSIŁKÓW W BARACH MLECZNYCH, DO KTÓRYCH MOGĄ BYĆ UDZIELANE DOTACJE

1) mleko,

2) napoje mleczne,

3) śmietana i śmietanka,

4) masło,

5) twarogi i sery,

6) jaja i przetwory z jaj,

7) tłuszcze roślinne,

8) pieczywo,

9) mąka, kasza, ryż i inne przetwory zbożowe,

10) makarony,

11) cukier, miód naturalny i sztuczny,

12) przetwory owocowe i warzywne (dżemy, soki, kompoty, koncentrat pomidorowy itp.),

13) ziemniaki i przetwory ziemniaczane,

14) warzywa i owoce,

15) mrożone półprodukty i wyroby kulinarne (z wyjątkiem mięsnych, drobiowych, podrobowych, półmięsnych itp.),

16) herbata, kawa-namiastki,

17) koncentraty,

18) przyprawy,

19) grzyby uprawiane.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama