reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 czerwca 2006 r.

w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb udzielania i rozliczania pożyczek na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej, zwanych dalej „pożyczkami”;

2) warunki i tryb przekazywania, na rachunek bieżący agencji płatniczych, środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej;

3) warunki i tryb przekazywania, na rachunek bieżący agencji płatniczych, krajowych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej;

4) sposób rozliczania środków, o których mowa w pkt 2 i 3.

§ 2.
Środki, o których mowa w § 1 pkt 3, są przeznaczone na prefinansowanie i współfinansowanie krajowe zadań Wspólnej Polityki Rolnej.
§ 3.
1. Umowy pożyczek są zawierane przez Ministra Finansów z agencją płatniczą na dany rok budżetowy, do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności:

1) strony umowy;

2) kwotę pożyczki;

3) możliwość przekazywania środków pożyczki w transzach, wynikających z zapotrzebowań składanych przez agencję płatniczą do właściwych ministrów;

4) terminy wydania przez agencję płatniczą polecenia przelewów środków na rzecz osób lub podmiotów uprawnionych do otrzymania płatności, zwanych dalej „beneficjentami”;

5) zasady rozliczenia pożyczki w oparciu o przepisy § 10;

6) obowiązek rozliczenia pożyczki do kwoty przekazanych agencji płatniczej w danym roku kalendarzowym transz pożyczki;

7) obowiązek informowania agencji płatniczej przez Ministra Finansów o środkach uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej z tytułu zwrotów poniesionych wydatków przez tę agencję płatniczą w ciągu danego roku budżetowego na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej;

8) obowiązek poinformowania agencji płatniczej o ostatecznym rozliczeniu pożyczki przez Ministra Finansów w trybie przepisów § 9;

9) zakres odpowiedzialności pożyczkobiorcy w sytuacji wykorzystania środków pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem;

10) sposób poinformowania o zwolnieniu agencji płatniczej z długu wynikającego z pożyczki.

3. Pożyczki są udzielane agencjom płatniczym do wysokości kwot środków przewidzianych w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach przedstawionych Sejmowi na dany rok, na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej.

§ 4.
1. Środki, o których mowa w § 1 pkt 2, są przekazywane przez Ministra Finansów w kwotach i terminach wynikających z zapotrzebowania dotyczącego tych środków, złożonego w formie pisemnej do tego ministra przez jednostkę koordynującą, o której mowa w odrębnych przepisach, zwaną danej „jednostką koordynującą”, na wskazany w tym zapotrzebowaniu rachunek bieżący agencji płatniczej.

2. Środki na prefinansowanie, o których mowa w § 1 pkt 3, są przekazywane przez Ministra Finansów, po zawarciu umowy pożyczki, o której mowa w § 3 ust. 1, w kwotach i terminach wynikających z zapotrzebowania dotyczącego tych środków, złożonego w formie pisemnej do tego ministra przez agencję płatniczą, na wskazany w tym zapotrzebowaniu rachunek bieżący agencji płatniczej. Agencja płatnicza przekazuje każdorazowo kopię zapotrzebowania do jednostki koordynującej.

3. Środki na współfinansowanie, o których mowa w § 1 pkt 3, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w kwotach i terminach wynikających z zapotrzebowania dotyczącego tych środków, złożonego w formie pisemnej do tych ministrów przez agencje płatnicze, na wskazany w tym zapotrzebowaniu rachunek bieżący agencji płatniczej. Agencja płatnicza przekazuje każdorazowo kopię zapotrzebowania do Ministra Finansów.

§ 5.
1. Zapotrzebowania, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, powinny w szczególności określać:

1) nazwę i adres agencji płatniczej;

2) kwotę środków na realizację płatności;

3) podział środków na realizację płatności według klasyfikacji budżetowej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej na zadania Wspólnej Polityki Rolnej;

4) numer rachunku bieżącego agencji płatniczej, na który mają zostać przekazane środki;

5) termin lub terminy przekazania na rachunek bieżący agencji płatniczej środków.

2. Zapotrzebowanie, o którym mowa w § 4 ust. 2, powinno w szczególności określać:

1) nazwę i adres agencji płatniczej;

2) datę i numer umowy pożyczki, stanowiącej podstawę do złożenia zapotrzebowania o przekazanie środków;

3) kwotę środków na realizację płatności;

4) podział środków na realizację płatności według klasyfikacji budżetowej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej na zadania Wspólnej Polityki Rolnej;

5) numer rachunku bieżącego agencji płatniczej, na który mają zostać przekazane środki;

6) termin przekazania na rachunek bieżący agencji płatniczej środków.

3. Zapotrzebowania, o których mowa w § 4, powinny być przekazane do właściwych ministrów nie później niż do godz. 1200 trzeciego dnia roboczego przed terminem przekazania środków na rachunek bieżący agencji płatniczej.

4. Agencje płatnicze będą otrzymywać od właściwych ministrów środki na realizację płatności nie później niż do godziny 1000 w dniu realizacji płatności na rzecz beneficjentów.

§ 6.
1. Ujemne różnice kursowe, powstałe z przeliczania środków przekazanych agencji płatniczej w ramach realizacji zapotrzebowania, o którym mowa w § 4 ust. 1, są rozliczane w ciężar wydatków budżetu państwa.

2. Dodatnie różnice kursowe, powstałe z przeliczeń, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek dochodów budżetu państwa.

3. O wielkościach powstałych różnic kursowych Minister Finansów każdorazowo informuje pisemnie jednostkę koordynującą oraz agencję płatniczą.

4. Środki na pokrycie ujemnych różnic kursowych, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w terminie i na rachunek bieżący agencji płatniczej, wskazany w zapotrzebowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 7.
1. Do odzyskanych przez agencję płatniczą kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności, wraz z odsetkami, stosuje się rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91 z dnia 4 marca 1991 r. dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie (EWG) 283/71 (Dz. Urz. WE L 67 z 14.03.1991, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 171).

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, agencja płatnicza wykazuje w informacji, o której mowa w ust. 8, w taki sposób, aby możliwe było ustalenie proporcji udziału środków, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, w ogólnych kwotach odzyskanych płatności, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli zachodzą okoliczności określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, uprawniające do zatrzymania w budżecie krajowym 20 % odzyskanych kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności, agencja płatnicza przekazuje je, a także zwroty kosztów postępowania sądowego, na rachunek dochodów budżetu państwa, w ciągu pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza uzyskała te środki.

4. Kwoty z tytułu kar i grzywien, wynikających z przepisów Unii Europejskiej, nałożonych przez agencje płatnicze na beneficjentów, wraz z odsetkami, agencja płatnicza wykazuje w informacji, o której mowa w ust. 8, w taki sposób, aby możliwe było ustalenie proporcji udziału środków, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, w ogólnych kwotach nałożonych kar i grzywien wraz z odsetkami, w odniesieniu do analogicznych proporcji w kwotach płatności, stanowiących podstawę do naliczenia tych kar i grzywien.

5. Odzyskane przez agencję płatniczą odsetki od kwot, o których mowa w ust. 1, w części stanowiącej należność Komisji Europejskiej, agencja płatnicza przekazuje na rachunek bankowy Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w ciągu pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza uzyskała te środki.

6. Odzyskane przez agencję płatniczą kwoty, o których mowa w ust. 1, w części stanowiącej należność budżetu państwa, wraz z odsetkami, kwoty przejętych zabezpieczeń oraz kar odnoszących się do działań nieklasyfikowanych według klasyfikacji budżetowej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, oraz kwoty zwróconego agencji płatniczej przez urząd skarbowy podatku od towarów i usług – są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek dochodów budżetu państwa, w ciągu pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza uzyskała te środki.

7. Środki uzyskane ze sprzedaży zapasów interwencyjnych są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek bankowy dla przychodów i rozchodów budżetu państwa, z którego pochodziły środki pożyczki, w ciągu pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza uzyskała te środki.

8. Agencja płatnicza przekazuje do Ministra Finansów oraz do jednostki koordynującej pisemną informację o wysokości kwot, o których mowa w ust. 1–6, a także o wysokości środków uzyskanych ze sprzedaży zapasów interwencyjnych, z uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz kwot przejętych zabezpieczeń, do dwudziestego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy, według stanu na ostatni dzień tego miesiąca.

9. Agencja płatnicza pomniejsza odpowiednio kwoty wnioskowanych środków o kwoty niezrealizowanych, z przyczyn niezależnych od agencji płatniczej, płatności, a także o środki, o których mowa w ust. 1, bez odsetek oraz o środki, o których mowa w ust. 4, wraz z odsetkami, w części stanowiącej należność Komisji Europejskiej, oraz środki przejętych zabezpieczeń odnoszących się do działań klasyfikowanych według klasyfikacji budżetowej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

§ 8.
1. Jednostka koordynująca przekazuje Ministrowi Finansów zbiorcze zestawienie prognozowanych wydatków agencji płatniczych na dany miesiąc oraz zaktualizowanych prognoz wydatków na kolejne dwa miesiące, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zestawienie dotyczy.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane w podziale na środki, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, według klasyfikacji budżetowej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

§ 9.
1. Niezależnie od zestawienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, jednostka koordynująca przekazuje, Ministrowi Finansów, miesięczne, dotyczące danego roku budżetowego oraz roczne, informacje w zakresie:

1) uznanych przez Komisję Europejską kwot:

a) zrealizowanego prefinansowania zadań Wspólnej Polityki Rolnej,

b) wynikających z rozliczeń zapasów interwencyjnych;

2) dokonanych płatności przez poszczególne agencje płatnicze w podziale na środki, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3;

3) kwot i rozliczeń, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 i 4.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są ujmowane według klasyfikacji budżetowej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w terminie do:

1) dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zestawienie dotyczy, w odniesieniu do zestawień miesięcznych;

2) 30 czerwca każdego roku, w odniesieniu do zestawień rocznych.

§ 10.
1. Wstępnego rozliczenia pożyczki udzielonej agencji płatniczej w danym roku budżetowym dokonuje Minister Finansów po wpłynięciu na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) – środków z budżetu Unii Europejskiej z tytułu zwrotów poniesionych wydatków przez tę agencję płatniczą w ciągu danego roku budżetowego na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej.

2. Ostatecznego rozliczenia pożyczki, udzielonej agencji płatniczej w danym roku budżetowym, dokonuje Minister Finansów po:

1) ostatecznym rozliczeniu przez jednostkę koordynującą z Komisją Europejską kwot zwrotów uzyskanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, dotyczących wydatków agencji płatniczych dokonanych w ramach rozliczanej pożyczki;

2) uzyskaniu informacji, o których mowa w § 9 ust. 1;

3) odzyskaniu lub umorzeniu przez agencję płatniczą kwot niesłusznie wypłaconych w roku budżetowym, którego pożyczka dotyczy;

4) sprzedaży i rozliczeniu z Komisją Europejską zapasów interwencyjnych zakupionych przez agencję płatniczą, w roku budżetowym, którego pożyczka dotyczy;

5) rozliczeniu w ciężar wydatków budżetu państwa roku, w którym następuje rozliczenie, ujemnych różnic pomiędzy kwotami środków przekazanych agencji płatniczej w danym roku budżetowym na podstawie umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, a kwotami środków, o których mowa w ust. 1, powstałych z tytułu:

a) umorzeń należności agencji płatniczych, dokonanych w trybie odrębnych przepisów,

b) ujemnych różnic kursowych,

c) rozliczeń wydatków agencji płatniczej związanych z interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

3. Rozliczenie różnic, o których mowa w ust. 2 pkt 5, jest dokonywane na podstawie informacji rocznej, przekazywanej przez agencję płatniczą do dnia 30 czerwca każdego roku, w zakresie:

1) poniesionych wydatków na zakupy towarów objętych interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, wraz z kosztami utrzymania zapasów;

2) uzyskanych przez agencje płatnicze środków z tytułu sprzedaży towarów objętych interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;

3) kwot stanowiących podstawę do ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków przez agencję płatniczą na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie interwencji rynkowej;

4) umorzonych należności agencji płatniczej.

§ 11.
W przypadku wystąpienia dodatnich różnic w wyniku rozliczenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, różnice te są przekazywane przez Ministra Finansów na rachunek dochodów budżetu państwa.
§ 12.
1. Rozliczenie środków na współfinansowanie, o których mowa w § 1 pkt 3, jest dokonywane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

2. Po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Ministrowi Finansów szczegółowe informacje dotyczące tego rozliczenia.

§ 13.
Rozliczenie środków, o których mowa w § 1 pkt 2, jest dokonywane przez Ministra Finansów na podstawie informacji, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz kwot uzyskanych środków, o których mowa w § 10 ust. 1.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.1)

Minister Finansów: w z. J. Pietras

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. Nr 118, poz. 1231 i Nr 285, poz. 2853 oraz z 2005 r. Nr 80, poz. 698).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama