reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwane dalej „jednostkami”, w zakresie operacji finansowych dotyczących należności, państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji oraz odbiorców sprawozdań.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka samorządu terytorialnego – gminę, powiat, miasto na prawach powiatu, województwo i ich związki;

2) zarząd jednostki – zarząd powiatu, województwa oraz związku jednostek samorządu terytorialnego, a także wójta, burmistrza, prezydenta miasta;

3) rok budżetowy – rok kalendarzowy;

4) koniec okresu sprawozdawczego – ostatni dzień pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego kwartału kalendarzowego lub roku budżetowego, jak również dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, dzień zakończenia działalności oraz dzień zakończenia likwidacji jednostki.

3. Jednostkami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań w zakresie własnych należności, zobowiązań oraz poręczeń i gwarancji na podstawie niniejszego rozporządzenia są:

1) fundusze celowe posiadające osobowość prawną;

2) państwowe szkoły wyższe;

3) jednostki badawczo-rozwojowe;

4) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

5) instytucje kultury;

6) Narodowy Fundusz Zdrowia;

7) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

8) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

§ 2.
1. Jednostki sporządzają następujące sprawozdania:

1) Rb-Z – kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Rb-UZ – roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) Rb-N – kwartalne sprawozdania o stanie należności. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) Rb-UN – roczne sprawozdania uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN są sprawozdaniami wykorzystywanymi do celów statystycznych. Podstawą sporządzenia sprawozdań są księgi rachunkowe oraz ewidencja księgowa jednostki.

§ 3.
1. Sprawozdanie Rb-Z składa się z następujących części:

1) część A – Zobowiązania według tytułów dłużnych;

2) część B – Poręczenia i gwarancje.

2. Sprawozdanie Rb-UZ składa się z następujących części:

1) część A – Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej;

2) część B – Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według wartości nominalnej;

3) część C – Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

3. Sprawozdanie Rb-N składa się z następujących części:

1) część A – Należności;

2) część B – Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

§ 4.
Ustala się następujące rodzaje sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN:

1) sprawozdanie jednostkowe – sprawozdanie jednostki sporządzającej takie sprawozdanie na podstawie ksiąg rachunkowych;

2) sprawozdanie łączne – sprawozdanie sporządzane przez jednostki nadzorujące na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego;

3) sprawozdanie zbiorcze, według rodzaju jednostki, zwane dalej „sprawozdaniem zbiorczym” – sprawozdania sporządzane przez jednostki sektora finansów publicznych, które są organem założycielskim lub nadzorującym, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek danego rodzaju, z tym że przez sprawozdania zbiorcze należy również rozumieć sprawozdania sporządzane na podstawie otrzymanych sprawozdań zbiorczych.

§ 5.
1. Jednostki są zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych oraz łącznych odbiorcom tych sprawozdań. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Jednostki sektora finansów publicznych, które są organem założycielskim lub nadzorującym, są zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań zbiorczych. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań dla poszczególnych jednostek oraz odbiorców sprawozdań określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Regionalne izby obrachunkowe na podstawie sprawozdań zbiorczych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, które są organem założycielskim lub nadzorującym, sporządzają i przekazują sprawozdania zbiorcze w terminach określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie otrzymanych sprawozdań zbiorczych sporządza i przekazuje do Ministra Finansów sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek, z uwzględnieniem podziału na jednostki należące do sektora rządowego i samorządowego w terminie 56 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał w terminie 84 dni od dnia zakończenia roku budżetowego.

§ 6.
1. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN są sporządzane w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej.

2. Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w tych sprawozdaniach w formie dokumentu.

3. Formularze sprawozdań w formie elektronicznej są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl.

4. Kwoty w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się w złotych.

5. Sprawozdania sporządza się według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Sprawozdania Rb-Z i Rb-N sporządza się narastająco według stanu na koniec pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego kwartału roku budżetowego, zaś Rb-UZ i Rb-UN według stanu na koniec roku budżetowego.

6. Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniu w formie dokumentu składa się odręcznie, a także umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

7. Jednostki są obowiązane sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

8. W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu jednostka zobowiązana jest do niezwłocznego sporządzenia oraz przekazania do nadrzędnej jednostki sektora finansów publicznych korekty sprawozdań, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

9. Jednostki sektora finansów publicznych będące odbiorcami sprawozdań jednostkowych, sporządzające sprawozdania łączne i zbiorcze według rodzaju jednostki, są obowiązane sprawdzić prawidłowość otrzymywanych sprawozdań jednostkowych pod względem formalno-rachunkowym. Są one również uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań. W tym celu mogą zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów.

10. Nieprawidłowości stwierdzone w toku sprawdzania, o którym mowa w ust. 9, powinny zostać usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych i zbiorczych.

11. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań określa instrukcja sporządzania sprawozdań stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze, rozpoczynając od sprawozdań kwartalnych za III kwartał 2006 r.

2. Do sprawozdań za II kwartał 2006 r. mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.1)

Minister Finansów: w z. S. Kluza

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 148, poz. 1653).


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 26 czerwca 2006 r. (poz. 770)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5. [TERMINY SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ]

Załącznik nr 5

TERMINY SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ]

Załącznik nr 6

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ

Rozdział 1. Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

§ 1. 1. W części A sprawozdania Rb-Z należy wykazać wartość nominalną zobowiązań jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według tytułów dłużnych (układ przedmiotowy) oraz wobec grup wierzycieli (układ podmiotowy), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku braku informacji co do obrotu na rynku wtórnym wykazuje się odpowiednio pierwotnego nabywcę lub zbywcę.

3. W sprawozdaniu Rb-Z, w pozycjach odnoszących się do zobowiązań według tytułów dłużnych, wykazuje się kwoty zadłużenia ogółem, w tym zobowiązania długoterminowe, przy czym przez pojęcie „zobowiązania długoterminowe” rozumie się zadłużenie, którego pierwotny termin spłaty czy też wykupu jest dłuższy niż rok.

4. Do określenia wartości nominalnej zobowiązań według tytułów dłużnych, o których mowa w § 2 ust. 1, stosuje się rozporządzenie wydane na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 2. 1. W układzie przedmiotowym prezentowane są zobowiązania wynikające z następujących tytułów dłużnych:

1) papiery wartościowe – rozumiane jako zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych, z wyłączeniem praw pochodnych, dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny;

2) kredyty i pożyczki – rozumiane jako zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego oraz sprzedaży na raty. Do pożyczek należy również zaliczać zobowiązania z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku gdy umowa ta ma wpływ na poziom długu publicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, z wyłączeniem papierów udziałowych, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny). Wyłączone są z niej natomiast kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia kredytu (przez dostawców lub producentów) na transakcje dotyczące wyrobów i usług;

3) przyjęte depozyty – rozumiane jako zobowiązania wynikające z przyjętych na rachunek jednostki depozytów, które ujmowane są w planach finansowych tych jednostek oraz są środkiem finansowania np. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub niedoboru środków danej jednostki. Do depozytów nie należy zaliczać depozytów mających charakter swoistego rodzaju gwarancji (np. kaucje mieszkaniowe, depozyty przyjęte w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów), gdyż nie służą sfinansowaniu deficytu ani długu jednostki i w związku z powyższym nie należy tego typu depozytów wykazywać. Przyjęte depozyty pojawiają się przede wszystkim w sektorze bankowym;

4) wymagalne zobowiązania – rozumiane jako wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz przyjętych depozytów, a także odsetek za opóźnienie od wymagalnych zobowiązań. W sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem i zobowiązanie uprzednio wymagalne zostanie zrestrukturyzowane (tj. wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), zobowiązanie przestaje być wymagalne i nie podlega wykazaniu w wierszu E4.

2. W układzie podmiotowym prezentowane są zobowiązania wobec następujących wierzycieli:

1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych, w tym wobec:

a) grupy I obejmującej organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych oraz państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej,

b) grupy II obejmującej państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, państwowe szkoły wyższe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne lub państwowe uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

c) grupy III obejmującej jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych, gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

d) grupy IV obejmującej Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze oraz Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) banku centralnego – rozumianego jako Narodowy Bank Polski;

3) banków – rozumianych jako banki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (banki państwowe, banki spółdzielcze, banki w formie spółek akcyjnych);

4) pozostałych krajowych instytucji finansowych – rozumianych jako jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe, przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku przeprowadzania rynkowych transakcji finansowych z wyłączeniem banków, oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego. W szczególności do tej grupy podmiotów zalicza się fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny, dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) przedsiębiorstw niefinansowych – rozumianych jako jednostki, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności przedsiębiorstwa państwowe, spółki, spółdzielnie, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające powyżej 9 osób, grupy producenckie, niepubliczne szkoły wyższe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, agencje (z wyjątkiem agencji państwowych);

6) gospodarstw domowych – rozumianych jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług. Do tego sektora zaliczane są osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, o ile zatrudniają do 9 osób włącznie;

7) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – rozumianych jako instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki prawne, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami nierynkowymi. Sektor ten obejmuje związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły lub związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki z Rzecząpospolitą Polską oraz kluby społeczne, kultury, rekreacyjne i sportowe; instytucje dobroczynne i inne organizacje społeczne oraz zawodowe finansowane z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych;

8) wierzycieli zagranicznych – rozumianych jako nierezydenci będący osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania za granicą oraz osobami prawnymi mającymi siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych;

9) podmiotów należących do strefy euro – rozumianych jako nierezydenci mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym obowiązującym środkiem płatniczym jest euro;

10) pozostałych podmiotów zagranicznych – rozumianych jako nierezydenci mający miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą w innym państwie niż w państwie członkowskim Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 9.

§ 3. W części A w zestawieniu Zobowiązania według tytułów dłużnych sprawozdania Rb-Z wykazuje się:

1) w wierszu E Zobowiązania według tytułów dłużnych – sumę wartości zaprezentowanych w wierszach E1., E2., E3. i E4;

2) w wierszu E1. papiery wartościowe – sumę wartości zaprezentowanych w wierszach E1.1 i E1.2;

3) w wierszu E1.1. krótkoterminowe – wartość krótkoterminowych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, tj. zobowiązań o pierwotnym terminie wykupu nie dłuższym niż rok;

4) w wierszu E1.2. długoterminowe – wartość długoterminowych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, tj. zobowiązań o pierwotnym terminie wykupu dłuższym niż rok;

5) w wierszu E2. kredyty i pożyczki – sumę wartości zaprezentowanych w wierszach E2.1 i E2.2.;

6) w wierszu E2.1 krótkoterminowe – wartość krótkoterminowych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj. o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie;

7) w wierszu E2.2. długoterminowe – wartość długoterminowych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj. o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok;

8) w wierszu E3. przyjęte depozyty – wartość nominalną zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 instrukcji;

9) w wierszu E4. wymagalne zobowiązania – sumę wartości zaprezentowanych w wierszach E4.1 i E4.2.;

10) w wierszu E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług – wartość zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług;

11) w wierszu E4.2 pozostałe – wartość zobowiązań wymagalnych z tytułu innych niż usługi i dostawy towarów;

12) w kolumnie 2 – kwota zadłużenia ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 15;

13) w kolumnie 3 – ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach: 4 i od 9 do 14;

14) w kolumnie 4 – sektor finansów publicznych ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach od 5 do 8;

15) w kolumnie 5 – grupa I – wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec grupy I;

16) w kolumnie 6 – grupa II – wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec grupy II;

17) w kolumnie 7 – grupa III – wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec grupy III;

18) w kolumnie 8 – grupa IV – wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec grupy IV;

19) w kolumnie 9 – bank centralny – wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec Narodowego Banku Polskiego;

20) w kolumnie 10 – banki – wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec banków;

21) w kolumnie 11 – pozostałe krajowe instytucje finansowe – wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 instrukcji;

22) w kolumnie 12 – przedsiębiorstwa niefinansowe – wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 instrukcji;

23) w kolumnie 13 – gospodarstwa domowe – wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 instrukcji;

24) w kolumnie 14 – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 niniejszej instrukcji;

25) w kolumnie 15 – ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach 16 i 17;

26) w kolumnie 16 – podmioty należące do strefy euro – wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 instrukcji;

27) w kolumnie 17 – pozostałe podmioty zagraniczne – wartość zobowiązań według tytułów dłużnych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10 instrukcji.

§ 4. 1. W części B, w zestawieniu Poręczenia i gwarancje – należy wykazać m.in. potencjalne zobowiązania ciążące na jednostce z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji, jak również zobowiązania wymagalne, które jednostka udzielająca poręczenia (gwarancji) musi spłacić za dłużnika (tj. beneficjenta umowy poręczenia lub gwarancji) w przypadku uruchomienia poręczenia (gwarancji), czyli realizacji umowy poręczenia (gwarancji).

2. W zestawieniu wykazuje się:

1) w wierszu F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego – wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji rozumianą jako kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie. W przypadku kredytów i pożyczek objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (kapitału), jak i świadczeń ubocznych (odsetek oraz innych opłat), o ile zostały objęte poręczeniem (gwarancją);

2) w wierszu F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego – wartość nominalną rozumianą jako kwotę wymagalnych zobowiązań – świadczeń poręczyciela (gwaranta) należnych do zapłaty w dniu wymagalności;

3) w wierszu F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym – wartość nominalną poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym, obejmującą łączną wysokość należności głównej oraz należności ubocznych, poręczonych lub gwarantowanych;

4) w kolumnie 2 – kwota zobowiązań ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 8;

5) w kolumnie 3 – podmioty sektora finansów publicznych – sumę wartości wykazanych w kolumnach od 4 do 7;

6) w kolumnie 4 – grupa I – wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec grupy I;

7) w kolumnie 5 – grupa II – wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec grupy II;

8) w kolumnie 6 – grupa III – wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec grupy III;

9) w kolumnie 7 – grupa IV – wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec grupy IV;

10) w kolumnie 8 – pozostałe podmioty – wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec innych podmiotów niż wymienione w kolumnach od 4 do 7.

§ 5. Przez wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji rozumie się wartość nominalną niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, przy wyłączeniu wzajemnych zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych z tego tytułu, z tym że wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę świadczenia poręczyciela (gwaranta) należną do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania.

§ 6. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego.

§ 7. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostki objętego poręczeniem lub gwarancją wyrażonego w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego.

§ 8. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostki objętego poręczeniem lub gwarancją, których wartość jest nieoznaczona, przyjmuje się prognozowaną wartość zobowiązania z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.

Rozdział 2. Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności

§ 9. 1. W części A sprawozdania Rb-N należy wykazać wartość nominalną należności jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według poszczególnych tytułów (układ przedmiotowy) oraz wobec grup dłużników (układ podmiotowy).

2. W sprawozdaniu Rb-N, w pozycjach odnoszących się do należności według poszczególnych tytułów, wykazuje się kwoty należności ogółem, w tym należności długoterminowe, przy czym przez pojęcie „należności długoterminowe” rozumie się należności, których pierwotny termin spłaty czy też wykupu jest dłuższy niż rok.

3. Do obliczenia wartości nominalnej należności stosuje się odpowiednio rozporządzenie wydane na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 10. 1. W układzie przedmiotowym prezentowane są należności wynikające z następujących tytułów:

1) papiery wartościowe – rozumiane jako wartość należności jednostki wynikających z nabytych papierów wartościowych, z wyłączeniem papierów udziałowych oraz praw pochodnych, które zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego (m.in. bony, obligacje, certyfikaty depozytowe oraz skrypty dłużne), czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny;

2) kredyty i pożyczki – rozumiane jako wartość należności wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, z wyłączeniem papierów udziałowych, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), umowa sprzedaży na raty, czy też leasing finansowy. Wyłączone są z niej natomiast udzielone kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia kredytu (przez dostawców lub producentów) na transakcje dotyczące wyrobów i usług;

3) depozyty – rozumiane jako wartość należności wynikających ze złożonych depozytów. Depozyty mające charakter swoistego rodzaju gwarancji (np. depozyty złożone w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów) są objęte tą kategorią, w związku z powyższym należy wykazywać ten typ depozytów;

4) wymagalne należności – rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów oraz odsetek za opóźnienie od wymagalnych należności. W sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem i należność uprzednio wymagalna zostanie zrestrukturyzowana (tj. wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), należność przestaje być wymagalna i nie podlega wykazaniu w wierszu N4;

5) pozostałe należności – rozumiane jako należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami przedmiotowego sprawozdania.

2. W układzie podmiotowym prezentowane są należności od następujących dłużników:

1) podmioty należące do sektora finansów publicznych:

a) grupa I obejmująca organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych oraz państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej,

b) grupa II obejmująca państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, państwowe szkoły wyższe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne lub państwowe uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

c) grupa III obejmująca jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych, gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

d) grupa IV obejmująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze oraz Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) bank centralny – rozumiany jako Narodowy Bank Polski;

3) banki – rozumiane jako banki mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (banki państwowe, banki spółdzielcze lub banki w formie spółek akcyjnych);

4) pozostałe krajowe instytucje finansowe – rozumiane jako jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe, przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku przeprowadzania rynkowych transakcji finansowych z wyłączeniem banków, oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego;

5) przedsiębiorstwa niefinansowe – rozumiane jako jednostki, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności przedsiębiorstwa państwowe, spółki, spółdzielnie, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające powyżej 9 osób, grupy producenckie, niepubliczne szkoły wyższe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, agencje (z wyjątkiem agencji państwowych);

6) gospodarstwa domowe – rozumiane jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług. Do tego sektora zaliczane są: osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, o ile zatrudniają do 9 osób włącznie;

7) instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – rozumiane jako instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki prawne, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami nierynkowymi. Sektor ten obejmuje związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły lub związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki z Rzecząpospolitą Polską oraz kluby społeczne, kultury, rekreacyjne i sportowe; instytucje dobroczynne i inne organizacje społeczne i zawodowe finansowane z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych;

8) dłużnicy zagraniczni – rozumiani jako nierezydenci będący osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania za granicą oraz osobami prawnymi mającymi siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych;

9) podmioty należące do strefy euro – rozumiane jako nierezydenci mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym obowiązującym środkiem płatniczym jest euro;

10) pozostałe podmioty zagraniczne – rozumiane jako nierezydenci mający miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą w innym państwie niż w państwie członkowskim Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 9.

§ 11. W części A w zestawieniu Należności sprawozdania Rb-N wykazuje się:

1) w wierszu N. Należności – sumę wartości zaprezentowanych w wierszach od N1. do N5.;

2) w wierszu N1. papiery wartościowe – sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N1.1 i N1.2;

3) w wierszu N1.1. krótkoterminowe – wartość krótkoterminowych należności z tytułu nabytych papierów wartościowych o pierwotnym terminie wykupu nie dłuższym niż rok;

4) w wierszu N1.2. długoterminowe – wartość długoterminowych należności z tytułu emisji papierów wartościowych o pierwotnym terminie wykupu dłuższym niż rok;

5) w wierszu N2. kredyty i pożyczki – sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N2.1 i N2.2.;

6) w wierszu N2.1. krótkoterminowe – wartość krótkoterminowych należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie;

7) w wierszu N2.2. długoterminowe – wartość długoterminowych należności wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok;

8) w wierszu N3. gotówka i depozyty – wartość nominalna gotówki i należności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 instrukcji;

9) w wierszu N4. należności wymagalne – sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N4.1 i N4.2.;

10) w wierszu N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług – wartość należności wymagalnych z tytułu usług i dostaw towarów;

11) w wierszu N4.2. – pozostałe – wartość należności wymagalnych z tytułów innych niż dostawy towarów i usług;

12) w wierszu N5. pozostałe należności – sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N5.1, N5.2. i N5.3.;

13) w wierszu N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług – wartość pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług;

14) w wierszu N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – łączna wartość należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;

15) w wierszu N5.3. z tytułów innych niż wymienione powyżej – wartość należności z tytułów innych niż wymienione w wierszach N5.1., N5.2.;

16) w kolumnie 2 – kwota należności ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 15;

17) w kolumnie 3 – ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach: 4 i od 9 do 14;

18) w kolumnie 4 – sektor finansów publicznych ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach od 5 do 8;

19) w kolumnie 5 – grupa I – wartość należności według tytułów wobec podmiotów zaliczonych do grupy I;

20) w kolumnie 6 – grupa II – wartość należności według tytułów wobec podmiotów zaliczonych do grupy II;

21) w kolumnie 7 – grupa III – wartość należności według tytułów wobec podmiotów zaliczonych do grupy III;

22) w kolumnie 8 – grupa IV – wartość należności według tytułów wobec podmiotów zaliczonych do grupy IV;

23) w kolumnie 9 – bank centralny – wartość należności według tytułów wobec Narodowego Banku Polskiego;

24) w kolumnie 10 – banki – wartość należności według tytułów wobec banków;

25) w kolumnie 11 – pozostałe krajowe instytucje finansowe – wartość należności według tytułów wobec podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 4 instrukcji;

26) w kolumnie 12 – przedsiębiorstwa niefinansowe – wartość należności według tytułów wobec podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 instrukcji;

27) w kolumnie 13 – gospodarstwa domowe – wartość należności według tytułów wobec podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 6 instrukcji;

28) w kolumnie 14 – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – wartość należności według tytułów wobec podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 7 instrukcji;

29) w kolumnie 15 – ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach 16 i 17;

30) w kolumnie 16 – podmioty należące do strefy euro – wartość należności według tytułów wobec podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 9 instrukcji;

31) w kolumnie 17 – pozostałe podmioty zagraniczne – wartość należności według tytułów wobec podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 10 instrukcji.

§ 12. 1. W części B w zestawieniu Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-N – należy wykazać należności jednostki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, które powstały w wyniku uruchomienia poręczenia (gwarancji), czyli realizacji umowy poręczenia (gwarancji).

2. W zestawieniu wykazuje się:

1) w wierszu B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wartość należności głównej na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji rozumianą jako kwotę, którą beneficjent zobowiązany jest zwrócić poręczycielowi (gwarantowi) w wyniku uruchomienia poręczenia (gwarancji), czyli realizacji umowy poręczenia (gwarancji). W przypadku kredytów i pożyczek objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (kapitału), jak i świadczeń ubocznych (odsetek oraz innych opłat), o ile zostały objęte poręczeniem (gwarancją);

2) w wierszu B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wartość należnych odsetek ustawowych na koniec okresu sprawozdawczego od należności niespłaconych w terminie przez beneficjanta udzielonego poręczenia (gwarancji);

3) w wierszu B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) – wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) oznacza wartość wydatkowanych środków przez jednostki sektora finansów publicznych – tytułem spłaty zobowiązań, zaciągniętych i niespłaconych przez dłużników, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych – obejmującą wartość faktycznie spłaconych środków (należności głównej i należności ubocznych) w ramach realizacji umów poręczenia lub gwarancji;

4) w wierszu B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) – kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody) oznacza sumę faktycznie odzyskanych przez jednostkę sektora finansów publicznych kwot: należności głównej (kwot wcześniej dokonanych spłat przez jednostkę sektora finansów publicznych za dłużników z tytułu realizacji zawartych umów poręczenia lub gwarancji) oraz należności ubocznych, w szczególności naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności głównej;

5) w kolumnie 2 – kwota należności ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 8;

6) w kolumnie 3 – podmioty sektora finansów publicznych – sumę wartości wykazanych w kolumnach od 4 do 7;

7) w kolumnie 4 – grupa I – wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od podmiotów zaliczonych do grupy I;

8) w kolumnie 5 – grupa II – wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od podmiotów zaliczonych do grupy II;

9) w kolumnie 6 – grupa III – wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od podmiotów zaliczonych do grupy III;

10) w kolumnie 7 – grupa IV – wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od podmiotów zaliczonych do grupy IV;

11) w kolumnie 8 – pozostałe podmioty – wartość należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od innych podmiotów niż wskazane w kolumnach od 4 do 7.

Rozdział 3. Sprawozdanie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

§ 13. 1. W części A sprawozdania Rb-UZ w zestawieniu Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej należy wykazać wartość księgową zobowiązań jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 instrukcji, wobec grup wierzycieli (układ podmiotowy).

2. Przez wartość księgową rozumie się wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych jednostki.

3. W zestawieniu wykazuje się:

1) w kolumnie 2 – kwota zadłużenia ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 15;

2) w kolumnie 3 – ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach: 4 i od 9 do 14;

3) w kolumnie 4 – sektor finansów publicznych ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach od 5 do 8;

4) w kolumnie 5 – grupa I – wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów zaliczanych do grupy I;

5) w kolumnie 6 – grupa II – wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów zaliczanych do grupy II;

6) w kolumnie 7 – grupa III – wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów zaliczanych do grupy III;

7) w kolumnie 8 – grupa IV – wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów zaliczanych do grupy IV;

8) w kolumnie 9 – bank centralny – wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec Narodowego Banku Polskiego;

9) w kolumnie 10 – banki – wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec banków;

10) w kolumnie 11 – pozostałe krajowe instytucje finansowe – wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 instrukcji;

11) w kolumnie 12 – przedsiębiorstwa niefinansowe – wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 instrukcji;

12) w kolumnie 13 – gospodarstwa domowe – wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 instrukcji;

13) w kolumnie 14 – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 instrukcji;

14) w kolumnie 15 – ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach 16 i 17;

15) w kolumnie 16 – podmioty należące do strefy euro – wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 instrukcji;

16) w kolumnie 17 – pozostałe podmioty zagraniczne – wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10 instrukcji.

§ 14. 1. W części B sprawozdania Rb-UZ w zestawieniu Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według wartości nominalnej należy wykazać wartość nominalną zobowiązań jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych, kredytów i pożyczek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 instrukcji, w podziale na waluty danego zobowiązania (układ kolumn).

2. Wartość zobowiązań w walutach innych niż złoty polski należy wykazać w walucie polskiej poprzez przeliczenie zobowiązania według średniego kursu NBP dla poszczególnych walut obcych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

3. Łączne kwoty zawarte w przedmiotowym zestawieniu powinny odpowiadać wartościom zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wykazanych w kwartalnych sprawozdaniach Rb-Z w zestawieniu A za IV kwartał analogicznego roku.

4. W zestawieniu wykazuje się:

1) w kolumnie 2 – ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach od 3 do 7;

2) w kolumnie 3 – PLZ – wartość nominalną zobowiązań w złoty polski;

3) w kolumnie 4 – EUR – wartość nominalną zobowiązań w euro wyrażoną w walucie polskiej;

4) w kolumnie 5 – USD – wartość nominalną zobowiązań w dolarze amerykańskim wyrażoną w walucie polskiej;

5) w kolumnie 6 – CHF – wartość nominalną zobowiązań w franku szwajcarskim wyrażoną w walucie polskiej;

6) w kolumnie 7 – pozostałe waluty – wartość nominalną zobowiązań w pozostałych walutach wyrażoną w walucie polskiej;

7) w wierszu B – Zobowiązania ogółem – sumę wartości wykazanych w wierszach B1. i B.2.;

8) w wierszu B1. – papiery wartościowe – łączną wartość zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 instrukcji;

9) w wierszu B2. – kredyty i pożyczki – łączna wartość zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 instrukcji.

§ 15. 1. Część C sprawozdania – Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych składa się z następujących zestawień:

1) C1. papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego;

2) C2. papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego;

3) C3. kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego;

4) C4. kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego.

2. Poprzez pierwotny termin zapadalności należy rozumieć termin, wynikający z umowy, do końca którego dane zobowiązanie dłużnik zobowiązał się spłacić niezależnie od harmonogramu spłat.

3. Poprzez pozostały termin zapadalności należy rozumieć termin, który pozostał do spłaty danego zobowiązania, licząc od ostatniego dnia, za który sporządzane jest sprawozdanie.

4. W zestawieniach według pierwotnego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty, względem terminu powstania zobowiązania. Jeżeli zobowiązanie spłacane jest w ratach, do ustalenia zapadalności brana jest pod uwagę data spłaty ostatniej raty.

5. W zestawieniach według pozostałego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty, względem ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Jeżeli zobowiązanie spłacane jest w ratach, do ustalenia przedziałów zapadalności brane pod uwagę są daty spłaty poszczególnych rat.

6. Łączne kwoty zawarte w zestawieniach powinny odpowiadać wartościom zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wykazanych w kwartalnych sprawozdaniach Rb-Z w zestawieniu A za IV kwartał analogicznego roku.

§ 16. 1. W zestawieniu C1. papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego – należy zaprezentować wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec grup wierzycieli (układ wierszy) oraz ze względu na pierwotny termin zapadalności (układ kolumn).

2. W układzie wierszy wykazuje się:

1) w wierszu 1 – łącznie – sumę wartości wykazanych w wierszach od 2 do 13;

2) w wierszu 2 – grupa I – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy I, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a instrukcji;

3) w wierszu 3 – grupa II – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy II, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b instrukcji;

4) w wierszu 4 – grupa III – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy III, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c instrukcji;

5) w wierszu 5 – grupa IV – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy IV, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d instrukcji;

6) w wierszu 6 – bank centralny – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec Narodowego Banku Polskiego;

7) w wierszu 7 – banki – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec banków;

8) w wierszu 8 – pozostałe krajowe instytucje finansowe – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 instrukcji;

9) w wierszu 9 – przedsiębiorstwa niefinansowe – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 instrukcji;

10) w wierszu 10 – gospodarstwa domowe – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 instrukcji;

11) w wierszu 11 – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 instrukcji;

12) w wierszu 12 – podmioty należące do strefy euro – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 instrukcji;

13) w wierszu 13 – pozostałe podmioty zagraniczne – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10 instrukcji;

3. W układzie kolumn wykazuje się:

1) w kolumnie 2 – łącznie – sumę wartości wykazanych w kolumnach od 3 do 5. Wartość tożsama z sumą wartości wykazanych w poszczególnych wierszach tej kolumny. Ponadto wartości wykazane w tej kolumnie powinny być tożsame z wartościami wykazanymi w poszczególnych wierszach analogicznej kolumny zestawienia C2.;

2) w kolumnie 3 – (0,1 > – wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest równy bądź krótszy od jednego roku;

3) w kolumnie 4 – (1,5 > – wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat;

4) w kolumnie 5 – pow. 5 – wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż pięć lat.

§ 17. 1. W zestawieniu C2. papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego – należy zaprezentować wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec grup wierzycieli (układ wierszy) oraz ze względu na pozostały termin zapadalności (układ kolumn).

2. W układzie wierszy wykazuje się:

1) w wierszu 1 – łącznie – sumę wartości wykazanych w wierszach od 2 do 13;

2) w wierszu 2 – grupa I – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy I, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a instrukcji;

3) w wierszu 3 – grupa II – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy II, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b instrukcji;

4) w wierszu 4 – grupa III – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy III, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c instrukcji;

5) w wierszu 5 – grupa IV – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów zaliczanych do grupy IV, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d instrukcji;

6) w wierszu 6 – bank centralny – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec Narodowego Banku Polskiego;

7) w wierszu 7 – banki – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec banków;

8) w wierszu 8 – pozostałe krajowe instytucje finansowe – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 instrukcji;

9) w wierszu 9 – przedsiębiorstwa niefinansowe – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 instrukcji;

10) w wierszu 10 – gospodarstwa domowe – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 instrukcji;

11) w wierszu 11 – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 instrukcji;

12) w wierszu 12 – podmioty należące do strefy euro – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 instrukcji;

13) w wierszu 13 – pozostałe podmioty zagraniczne – wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10 instrukcji.

3. W układzie kolumn wykazuje się:

1) w kolumnie 2 – łącznie – sumę wartości wykazanych w kolumnach od 3 do 5. Wartość tożsama z sumą wartości wykazanych w poszczególnych wierszach tej kolumny. Ponadto wartości wykazane w tej kolumnie powinny być tożsame z wartościami wykazanymi w poszczególnych wierszach analogicznej kolumny zestawienia C1.;

2) w kolumnie 3 – (0,1 > – wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest równy bądź krótszy od jednego roku;

3) w kolumnie 4 – (1,5 > – wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat;

4) w kolumnie 5 – pow. 5 – wartość nominalną wyemitowanych papierów wartościowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest dłuższy niż pięć lat.

§ 18. 1. W zestawieniu C3. kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego – należy zaprezentować wartość nominalną zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek wobec grup wierzycieli (układ wierszy) oraz ze względu na pierwotny termin zapadalności (układ kolumn).

2. W układzie wierszy wykazuje się:

1) w wierszu 1 – łącznie – sumę wartości wykazanych w wierszach od 2 do 13;

2) w wierszu 2 – grupa I – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy I, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a instrukcji;

3) w wierszu 3 – grupa II – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy II, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b instrukcji;

4) w wierszu 4 – grupa III – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy III, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c instrukcji;

5) w wierszu 5 – grupa IV – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy IV, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d instrukcji;

6) w wierszu 6 – bank centralny – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec Narodowego Banku Polskiego;

7) w wierszu 7 – banki – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec banków;

8) w wierszu 8 – pozostałe krajowe instytucje finansowe – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 instrukcji;

9) w wierszu 9 – przedsiębiorstwa niefinansowe – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 instrukcji;

10) w wierszu 10 – gospodarstwa domowe – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 instrukcji;

11) w wierszu 11 – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 instrukcji;

12) w wierszu 12 – podmioty należące do strefy euro – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 instrukcji;

13) w wierszu 13 – pozostałe podmioty zagraniczne – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10 instrukcji.

3. W układzie kolumn wykazuje się:

1) w kolumnie 2 – łącznie – sumę wartości wykazanych w kolumnach od 3 do 5. Wartość ta jest tożsama z sumą wartości wykazanych w poszczególnych wierszach tej kolumny. Ponadto wartości wykazane w tej kolumnie powinny być tożsame z wartościami wykazanymi w poszczególnych wierszach analogicznej kolumny zestawienia C4;

2) w kolumnie 3 – (0,1 > – wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest równy bądź krótszy od jednego roku;

3) w kolumnie 4 – (1,5 > – wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat;

4) w kolumnie 5 – pow. 5 – wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż pięć lat.

§ 19. 1. W zestawieniu C4. kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego należy zaprezentować wartość nominalną zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec grup wierzycieli (układ wierszy) oraz ze względu na pozostały termin zapadalności (układ kolumn).

2. W układzie wierszy wykazuje się:

1) w wierszu 1 – łącznie – sumę wartości wykazanych w wierszach od 2 do 13;

2) w wierszu 2 – grupa I – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy I, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a instrukcji;

3) w wierszu 3 – grupa II – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy II, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b;

4) w wierszu 4 – grupa III – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy III, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c instrukcji;

5) w wierszu 5 – grupa IV – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów zaliczanych do grupy IV, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d instrukcji;

6) w wierszu 6 – bank centralny – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec Narodowego Banku Polskiego;

7) w wierszu 7 – banki – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec banków;

8) w wierszu 8 – pozostałe krajowe instytucje finansowe – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 instrukcji;

9) w wierszu 9 – przedsiębiorstwa niefinansowe – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 instrukcji;

10) w wierszu 10 – gospodarstwa domowe – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 instrukcji;

11) w wierszu 11 – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 instrukcji;

12) w wierszu 12 – podmioty należące do strefy euro – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 instrukcji;

13) w wierszu 13 – pozostałe podmioty zagraniczne – wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wobec podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10 instrukcji.

3. W układzie kolumn wykazuje się:

1) w kolumnie 2 – Łącznie – sumę wartości wykazanych w kolumnie od 3 do 5. Wartość ta jest tożsama z sumą wartości wykazanych w poszczególnych wierszach tej kolumny. Ponadto wartości wykazane w tej kolumnie powinny być tożsame z wartościami wykazanymi w poszczególnych wierszach analogicznej kolumny zestawienia C3.;

2) w kolumnie 3 – (0,1 > – wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest równy bądź krótszy od jednego roku;

3) w kolumnie 4 – (1,5 > – wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat;

4) w kolumnie 5 – pow. 5 – wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, których pozostały termin zapadalności jest dłuższy niż pięć lat.

Rozdział 4. Sprawozdanie Rb-UN roczne uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

§ 20. 1. W sprawozdaniu Rb-UN należy wykazać wartość księgową należności jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego z tytułu papierów wartościowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 instrukcji, wobec grup dłużników (układ podmiotowy).

2. Przez wartość księgową rozumie się wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych jednostki.

3. W zestawieniu wykazuje się:

1) w kolumnie 2 – kwota należności ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach 3 i 15;

2) w kolumnie 3 – ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach 4 i od 9 do 14;

3) w kolumnie 4 – sektor finansów publicznych ogółem – sumę wartości wykazanych w kolumnach od 5 do 8;

4) w kolumnie 5 – grupa I – wartość należności z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów zaliczanych do grupy I;

5) w kolumnie 6 – grupa II – wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów zaliczanych do grupy II;

6) w kolumnie 7 – grupa III – wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów zaliczanych do grupy III;

7) w kolumnie 8 – grupa IV – wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów zaliczanych do grupy IV;

8) w kolumnie 9 – bank centralny – wartość należności z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej od Narodowego Banku Polskiego;

9) w kolumnie 10 – banki – wartość należności z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej od banków;

10) w kolumnie 11 – pozostałe krajowe instytucje finansowe – wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 4 instrukcji;

11) w kolumnie 12 – przedsiębiorstwa niefinansowe – wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 instrukcji;

12) w kolumnie 13 – gospodarstwa domowe – wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 6 instrukcji;

13) w kolumnie 14 – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 7 instrukcji;

14) w kolumnie 15 – ogółem dłużnicy zagraniczni – sumę wartości wykazanych w kolumnach 16 i 17;

15) w kolumnie 16 – podmioty należące do strefy euro – wartość należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 9 instrukcji;

16) w kolumnie 17 – pozostałe podmioty zagraniczne – wartość należności z tytułu emisji papierów wartościowych według wartości księgowej od podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 10 instrukcji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama