reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

Na podstawie art. 109 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa stawkę dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich, wyrównującej przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, zwanej dalej „dotacją", formę składania wniosków o dotację, warunki i terminy przekazywania dotacji, szczegółowy sposób i tryb jej udzielania i rozliczania oraz termin zwracania.
§ 2.
Dotowaniem objęte są przejazdy osób uprawnionych do ulgowych przejazdów na podstawie:

1) art. 16 ust. 3–5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.1));

2) art. 12 ust. 1 i art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.2));

3) ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.3)).

§ 3.
1. Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania ulg przejazdowych, przy zrealizowanej, udokumentowanej i zewidencjonowanej sprzedaży biletów:

1) jednorazowych z ulgą 37 %, 49 %, 78 %, 95 % i 100 %,

2) miesięcznych imiennych z ulgą 37 %, 49 % i 78 %

– skorygowanej o zwroty biletów niewykorzystanych i anulowanych.

2. Z podstawy obliczenia należnej dotacji wyłącza się wartość pobranych przez przewoźnika kolejowego:

1) dopłat za zmianę przez podróżnego klasy wagonu lub kategorii pociągu, wydanych w przypadku braku uprawnień do ulgi ustawowej;

2) jednorazowych dopłat do pociągów objętych dopłatą;

3) innych należności związanych z wykonaniem usług przewozu osób, inkasowanych przez konduktorów w pociągach.

§ 4.
Ustala się stawkę dotacji w wysokości 100 % podstawy obliczenia należnej dotacji.
§ 5.
Ogólna kwota dotacji stanowiąca iloczyn stawki dotacji, określonej w § 4, oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych przy sprzedaży ulgowych biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych, o której mowa w § 3, nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 22 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244).
§ 6.
Przewoźnik kolejowy sporządza rozliczenie dotacji na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§ 7.
1. W przypadku zaniechania, w ciągu roku, działalności objętej dotowaniem, przewoźnik kolejowy powiadamia właściwy urząd skarbowy i ministra właściwego do spraw transportu oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji, w tym pobranej raty dotacji, przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.

2. Właściwym urzędem skarbowym jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania przewozów, które są podstawą rozliczeń z tytułu dotacji przedmiotowej, a jeżeli przewozy te są wykonywane na terenie właściwości dwóch lub więcej urzędów skarbowych – urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przewoźnika kolejowego.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 113, poz. 777).
§ 9.
1. Stawkę dotacji, określoną w § 4, stosuje się do przewozów zrealizowanych od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Rozliczenia z budżetem dotacji za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia dokonuje się jednocześnie z rozliczeniem dotacji za pierwszy okres rozliczeniowy, następujący po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.4)

Minister Finansów: w z. S. Kluza

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2779 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497.

4) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 14, poz. 116).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 czerwca 2006 r (poz. 776)

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama