| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców

Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, zwanego dalej „Funduszem”, utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2)).
§ 2.
1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

§ 3.
1. Roczny plan finansowy Funduszu, zwany dalej „planem”, obejmuje:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego, w tym należności i zobowiązania.

2. Przychody Funduszu stanowią:

1) środki stanowiące 15 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym;

2) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu;

3) odsetki od pożyczek stanowiących pomoc publiczną;

4) środki z tytułu spłaty pomocy publicznej udzielanej w formie pożyczki;

5) środki z tytułu zwrotu pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.

4. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.

§ 4.
Wydatki ujęte w planie powinny być dokonywane w granicach kwot określonych w tym planie, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i środki finansowe pozostałe z okresów poprzednich.
§ 5.
W przypadku wystąpienia okresowo wolnych środków finansowych gromadzonych przez Fundusz, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat bankowych.
§ 6.
Koszty obsługi Funduszu obciążają wydatki urzędu obsługującego dysponenta Funduszu.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.3)

Minister Skarbu Państwa: W. Jasiński

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1894).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Dz. U. Nr 138, poz. 1161).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »