| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 14 lipca 2006 r.

w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych, zwanych dalej „podręcznikami”, mogą być udzielane na wniosek wydawcy, w zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok.
§ 2.
1. Stawki dotacji przedmiotowych do jednego arkusza wydawniczego wynoszą:

1) przy pierwszym wydaniu – 1 900 zł;

2) przy następnym wydaniu – 1 350 zł.

2. W przypadku wydawania podręcznika łącznie z nośnikiem CD-ROM, stawki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone maksymalnie o:

1) 5 % w przypadku nośnika CD-ROM bez możliwości interaktywnych;

2) 10 % w przypadku interaktywnego nośnika CD-ROM.

3. W przypadku pierwszych wydań podręczników o szczególnie wysokich kosztach wydania, stawki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone maksymalnie o 10 %.

4. Zwiększenie stawek, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić w przypadku konieczności zastosowania podwyższonych parametrów edytorskich, stwierdzonej na podstawie rozliczenia kosztów wydania podręcznika, o którym mowa w § 12 ust. 1, i egzemplarza okazowego podręcznika.

§ 3.
Dotacja przedmiotowa do podręcznika może być przyznana, jeżeli podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 25, poz. 220) lub rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych (Dz. U. Nr 30, poz. 254).
§ 4.
1. Do dnia 31 marca każdego roku wydawca zamierzający ubiegać się o dotację przedmiotową składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej „ministrem”, zestawienie zbiorcze sporządzone dla podręczników planowanych do wydania w roku następnym.

2. Zestawienie zbiorcze podręczników planowanych do wydania w roku następnym zawiera:

1) tytuły podręczników planowanych do wydania w roku następnym;

2) liczbę arkuszy wydawniczych poszczególnych tytułów;

3) łączną wysokość wnioskowanych dotacji przedmiotowych do podręczników oraz łączną liczbę arkuszy wydawniczych.

3. Do zestawienia zbiorczego, dla każdego wymienionego w zestawieniu zbiorczym tytułu podręcznika wydawca dołącza kalkulację wstępną kosztów wydania, sporządzoną na formularzu, którego treść została określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy podręcznik zgłoszony w zestawieniu zbiorczym nie został dopuszczony do użytku szkolnego lub też z innych przyczyn nie mógł zostać wydany, wydawca może wystąpić do ministra o zgodę na dokonanie zmian w zestawieniu zbiorczym. Skutki finansowe powstałe w wyniku zmian w zestawieniu zbiorczym ponosi wydawca.

§ 5.
1. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika sporządza się na podstawie maszynopisu podręcznika na formularzu, którego treść została określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, i składa się do ministra w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 31 sierpnia roku wydania podręcznika.

2. Do wniosku o dotację przedmiotową wydawca dołącza kalkulację wstępną kosztów wydania podręcznika szkolnego, o której mowa w § 4 ust. 3.

3. W przypadku kolejnego wydania podręcznika do wniosku o dotację przedmiotową należy dołączyć egzemplarz ostatniego wydania.

§ 6.
Łączna wysokość wnioskowanych dotacji przedmiotowych określonych w poszczególnych wnioskach o dotacje do podręczników złożonych przez wydawcę w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, musi być zgodna z łączną wysokością wnioskowanych dotacji przedmiotowych do podręczników określoną w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§ 7.
O rezygnacji z dotacji przedmiotowej do podręcznika wydawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić ministra, nie później jednak niż do dnia 1 października roku, na który przyznana została dotacja.
§ 8.
Na wniosek wydawcy minister może wyjątkowo wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1, jeżeli jego wydanie jest szczególnie uzasadnione potrzebami realizacji procesu dydaktycznego. Wniosek wydawcy powinien zawierać wyjaśnienie przyczyn niezłożenia wniosku w terminie.
§ 9.
Przed przyznaniem dotacji przedmiotowej do podręcznika minister może zasięgnąć opinii ekspertów o przydatności oraz zasadności dofinansowania podręcznika.
§ 10.
1. Minister przyznaje dotację przedmiotową do podręcznika według stawki dotacji do jednego arkusza wydawniczego w wysokości, o której mowa w § 2 ust. 1, jednakże w łącznej wysokości nie wyższej niż kwota deficytu wyliczona w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, pomniejszona o dofinansowanie z innych źródeł.

2. Przyznając dotację przedmiotową do podręcznika, minister określa wysokość przyznanej stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego podręcznika, nie wyższej niż stawka określona w § 2 ust. 1.

§ 11.
Wydawca zostaje poinformowany o wnioskach przyjętych do dofinansowania w danym roku oraz o wnioskach nieprzyjętych do dofinansowania, z podaniem powodów ich nieprzyjęcia, w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej na dany rok.
§ 12.
1. Przekazanie wydawcy dotacji przedmiotowej do podręcznika następuje po wydaniu podręcznika, którego dotyczy przyznana dotacja, po przedłożeniu przez wydawcę rozliczenia kosztów wydania podręcznika sporządzonego na formularzu, którego treść została określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia, wraz z rachunkiem i egzemplarzem okazowym.

2. Wysokość przekazanej wydawcy kwoty dotacji przedmiotowej do podręcznika stanowi iloczyn liczby arkuszy wydawniczych i przyznanej stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego ustalonej na rok wydania, o której mowa w § 10 ust. 2, jednakże nie więcej niż kwota deficytu wyliczona w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, pomniejszona o dofinansowanie z innych źródeł.

§ 13.
Za dzień udzielenia dotacji przedmiotowej do podręcznika uważa się dzień przekazania przyznanej kwoty dotacji na rachunek bankowy wydawcy, po spełnieniu przez wydawcę warunków, o których mowa w § 12 ust. 1.
§ 14.
Wydawca ponosi skutki finansowe powstałe w wyniku zwiększenia objętości podręcznika w stosunku do wielkości określonej odpowiednio we wniosku o dotację przedmiotową do tego podręcznika.
§ 15.
Wydawca, któremu przyznano dotację przedmiotową, zamieszcza w podręczniku informację o objętości i wysokości nakładu oraz informację o treści: „Podręcznik szkolny dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej”.
§ 16.
Za zgodą ministra, termin wydania podręcznika przyjętego do dofinansowania, określony we wniosku o dotację przedmiotową, może być przedłużony o rok. Wniosek o przedłużenie terminu wydania podręcznika wydawca składa do dnia 1 października roku, na który została przyznana dotacja.
§ 17.
Wydawca może otrzymać dotację przedmiotową do kolejnego wydania podręcznika nie wcześniej niż po trzech latach od roku, w którym otrzymał poprzednią dotację.
§ 18.
Dotacji przedmiotowej do podręcznika nie przyznaje się wydawcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej2), lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

2) Pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich (Dz. U. Nr 218, poz. 1841), które utraciło moc z dniem 30 czerwca 2006 r. na podstawie art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 lipca 2006 r. (poz. 974)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »