REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 154 poz. 1105

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzory formularzy wniosków o:

a) zarejestrowanie pobytu,

b) wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

c) wydanie lub wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

2) dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

3) liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku, o którym mowa w pkt 1 lit. c;

4) wzory zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej i karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

§ 2.
1. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Do wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej lub wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej dołącza się, w przypadku, o którym mowa w:

1) art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, zwanej dalej „ustawą”:

a) pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub

b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają takiego wpisu do rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2) art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy:

a) dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej;

3) art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy:

a) zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe,

b) dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

c) pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie;

4) art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim;

5) art. 16 ust. 2 ustawy – przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) art. 18 ustawy – zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:

a) małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

b) zstępni – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej,

c) wstępni – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej.

2. Dowodami potwierdzającymi posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, mogą być w szczególności:

1) karta kredytowa;

2) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu.

§ 4.
1. Do wniosku o:

1) wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej dołącza się pięć aktualnych fotografii osoby, której wniosek dotyczy;

2) wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej dołącza się dwie aktualne fotografie osoby, której wniosek dotyczy.

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, dołącza się fotografie nieuszkodzone, wyraźne, kolorowe o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

3. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. C, fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy; nakrycie głowy nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby.

§ 5.
1. Wzór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Wzór karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 sierpnia 2006 r. (poz. 1105)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA