reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb mianowania na stopnie służbowe, zwane dalej „stopniami”,

2) wzory wniosków o mianowanie na stopnie,

3) wzory aktów mianowania na stopnie

– funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;

2) SWW – Służbę Wywiadu Wojskowego;

3) Szef SWW – Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;

4) funkcjonariusz – funkcjonariusza SWW;

5) przełożony – kierownika jednostki organizacyjnej, zastępcę Szefa SWW;

6) bezpośredni przełożony – przełożonego zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub inne równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio.

§ 3.
1. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień starszego szeregowego oraz na stopień w korpusie podoficerów składa do przełożonego posiadającego uprawnienie w sprawach osobowych bezpośredni przełożony tego funkcjonariusza.

2. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień w korpusie chorążych składa do Szefa SWW przełożony tego funkcjonariusza.

3. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień w korpusie oficerów składa przełożony tego funkcjonariusza do Szefa SWW, który po zaopiniowaniu przedstawia go Ministrowi Obrony Narodowej.

4. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień, do stopnia kapitana włącznie, może być sporządzony w formie wniosku zbiorczego.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do wniosków o mianowanie funkcjonariusza na stopień, sporządzanych na podstawie art. 32 lub art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy.

6. Wzór wniosku o mianowanie na stopień w SWW określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

7. Wzór wniosku zbiorczego o mianowanie na stopień w SWW określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w SWW posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej przepisy § 3 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w SWW posiadającej stopień wojskowy podporucznika, stopień policyjny podkomisarza, stopień podporucznika Urzędu Ochrony Państwa, stopień podporucznika Straży Granicznej, stopień podporucznika Biura Ochrony Rządu, stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej lub podporucznika Służby Więziennej przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjętej do służby w SWW i posiadającej stopień Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu wniosek o mianowanie funkcjonariusza składa do Szefa SWW przełożony tego funkcjonariusza.

§ 5.
Szef SWW może uzależnić mianowanie osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, od odbycia przeszkolenia zawodowego.
§ 6.
1. Osobę:

1) przyjmowaną do służby w SWW posiadającą stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej,

2) przyjętą do służby w SWW i posiadającą stopień Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu

– mianuje się na stopień w SWW z dniem mianowania na stanowisko służbowe.

2. W przypadku gdy mianowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zostało uzależnione od odbycia przeszkolenia zawodowego wymaganego w SWW, mianowanie na stopień następuje niezwłocznie po odbyciu tego przeszkolenia.

§ 7.
Mianowania funkcjonariusza na stopień w korpusie podoficerów i chorążych dokonuje się po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 27 ustawy.
§ 8.
Mianowania funkcjonariusza na pierwszy stopień oficerski dokonuje się po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 28 ustawy.
§ 9.
Mianowania na stopień zależnego od zdania egzaminu dokonuje się bezpośrednio po zdaniu tego egzaminu.
§ 10.
Mianowania funkcjonariusza na kolejny wyższy stopień dokonuje się w dniach świąt narodowych 3 maja, 11 listopada i 15 sierpnia, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 31 lub art. 32 ust. 1 ustawy.
§ 11.
Przedterminowego mianowania funkcjonariusza na kolejny wyższy stopień w drodze wyróżnienia, na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, dokonuje się z dniem udzielenia tego wyróżnienia.
§ 12.
Mianowania na kolejny wyższy stopień w trybie art. 32 ust. 2 ustawy można dokonać z dniem zwolnienia funkcjonariusza ze służby w SWW.
§ 13.
1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na stopień wręcza się akt mianowania w sposób uroczysty. W przypadku, o którym mowa w § 10, wręczenie aktu mianowania następuje w połączeniu z obchodami świąt narodowych.

2. Akt mianowania podpisuje i wręcza Szef SWW lub właściwy przełożony mianowanego funkcjonariusza.

3. Wzór aktu mianowania:

1) na pierwszy stopień oficerski w SWW określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) na pozostałe stopnie w SWW, do stopnia pułkownika włącznie, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 14.
1. Funkcjonariusza mianowanego na stopień, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia aktu mianowania.

2. Funkcjonariuszowi, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania z powodu długotrwałej choroby, akt mianowania wręcza się w miejscu jego pobytu.

3. Jeżeli wskutek dokonania czynu świadczącego o szczególnym męstwie funkcjonariusz poniósł śmierć, mianowania na kolejny wyższy stopień dokonuje się pośmiertnie. Akt mianowania wręcza się w takim przypadku małżonkowi lub najbliższemu krewnemu.

§ 15.
W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania funkcjonariusza na stopień, bezpośredni przełożony lub przełożony, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania na wnioskowany stopień.
§ 16.
1. Funkcjonariuszowi, któremu obniżono stopień, okres służby w posiadanym stopniu, wymagany do mianowania na kolejny wyższy stopień, biegnie od dnia uprawomocnienia się decyzji o ukaraniu karą dyscyplinarną obniżenia stopnia.

2. Funkcjonariusza, któremu obniżono stopień, można mianować na kolejny wyższy stopień przed upływem okresu, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, dopiero gdy zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy. Okres wysługi w stopniu, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, może być skrócony nie więcej niż o połowę.

§ 17.
1. Mianowanie na stopień oraz utrata lub pozbawienie stopnia następuje w formie rozkazu personalnego.

2. Jeżeli w rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 1, nie określono innego dnia mianowania na stopień, utraty lub pozbawienia stopnia, to dniem tym jest data wydania tego rozkazu personalnego.

§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1242)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama