| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SKW”;

2) organy właściwe do wydawania, wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacji służbowej oraz innych dokumentach SKW;

3) przypadki, w których legitymacja służbowa lub inne dokumenty SKW podlegają zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;

4) tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji służbowej lub innych dokumentów SKW;

5) sposób posługiwania się legitymacją oraz innymi dokumentami SKW.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) legitymacji – rozumie się przez to legitymację służbową SKW;

2) żołnierzu SKW – rozumie się przez to żołnierza wyznaczonego na stanowisko służbowe w SKW;

3) funkcjonariuszu SKW – rozumie się przez to funkcjonariusza pełniącego służbę w SKW.

§ 3.
1. Żołnierzowi SKW na czas pełnienia służby w SKW wydaje się legitymację.

2. Funkcjonariuszowi SKW na czas pełnienia służby w SKW wydaje się:

1) legitymację;

2) książeczkę zdrowia.

§ 4.
1. W legitymacji zamieszcza się:

1) imię i nazwisko żołnierza SKW albo funkcjonariusza SKW;

2) aktualną fotografię żołnierza SKW albo funkcjonariusza SKW;

3) numer legitymacji;

4) datę ważności legitymacji;

5) informację o uprawnieniach żołnierza SKW i funkcjonariusza SKW, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.

2. Wzór legitymacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Organem właściwym do wydawania dokumentów, o których mowa w § 3, jest Szef SKW.

2. Szef SKW jest również właściwy do wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacjach.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, może wykonywać, upoważniony przez Szefa SKW, szef komórki organizacyjnej SKW właściwej w sprawach kadrowych.

§ 6.
Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) upływu okresu jej ważności.

§ 7.
1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku:

1) uzyskania przez żołnierza zawodowego zgody na urlop bezpłatny lub urlop okolicznościowy, o którym mowa w art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1));

2) uzyskania przez funkcjonariusza SKW zgody na urlop bezpłatny lub urlop okolicznościowy, o którym mowa w art. 58 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710);

3) zawieszenia w czynnościach służbowych;

4) zwolnienia ze służby w SKW;

5) wygaśnięcia stosunku służbowego.

2. Żołnierz SKW albo funkcjonariusz SKW zwraca legitymację szefowi komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 3.

§ 8.
Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku jej utraty albo zgonu żołnierza SKW lub funkcjonariusza SKW.
§ 9.
1. W przypadku utraty legitymacji żołnierz SKW lub funkcjonariusz SKW jest obowiązany niezwłocznie złożyć drogą służbową pisemny meldunek Szefowi SKW, podając w nim datę i okoliczności utraty legitymacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Szef SKW zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ją Szefowi SKW i złożyć pisemny meldunek, podając w nim datę i okoliczności jej odzyskania.

§ 10.
1. Żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.

2. Żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW, okazując legitymację, jest obowiązany czynić to w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych.

§ 11.
Żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW, jest obowiązany dbać o należyty stan legitymacji, a w szczególności chronić ją przed utratą lub zniszczeniem.
§ 12.
1. Żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW, posługując się legitymacją, nie może:

1) odstępować legitymacji innej osobie;

2) przesyłać legitymacji pocztą, z wyjątkiem dokonywania takiej czynności zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1078);

3) wywozić legitymacji za granicę, chyba że uzyska na to zgodę Szefa SKW.

2. W razie nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 3, żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW jest obowiązany na czas wyjazdu zdeponować legitymację w sposób określony przez szefa jednostki (komórki) organizacyjnej, w której pełni służbę.

§ 13.
1. Żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW, naruszający sposób posługiwania się legitymacją, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

2. Zasady i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej określają przepisy ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

3. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi także żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW, który z własnej winy legitymację zniszczył, uszkodził lub utracił albo nie złożył pisemnego raportu o jej utracie lub też bez usprawiedliwionych przyczyn złożył taki raport z opóźnieniem.

§ 14.
1. Książeczka zdrowia jest przeznaczona do dokonywania wpisów o stanie zdrowia funkcjonariusza SKW oraz o przebiegu jego leczenia, a także o wydanych orzeczeniach przez wojskową komisję lekarską.

2. Do dokonywania wpisów w książeczce zdrowia są właściwi lekarze udzielający funkcjonariuszowi SKW pomocy lekarskiej oraz członkowie komisji lekarskiej, o której mowa w ust. 1.

3. Wzór książeczki zdrowia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 15.
Funkcjonariusz SKW otrzymuje nową książeczkę zdrowia w przypadku jej utraty lub zniszczenia, a także wyczerpania się miejsca na wpisy, o których mowa w § 14 ust. 1. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.
§ 16.
Legitymacje wydane żołnierzom Wojskowych Służb Informacyjnych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą ważność i niezwłocznie podlegają zwrotowi szefowi komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 3.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI ŻOŁNIERZA I FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1243)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI ŻOŁNIERZA I FUNKCJONARIUSZA
SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR KSIĄŻECZKI ZDROWIA]

Załącznik nr 2

WZÓR KSIĄŻECZKI ZDROWIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »