reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej „funduszem”, pomiędzy jego dysponentów,

2) zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu

dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zwanych dalej „uprawnionymi”.

§ 2.
Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

1) zapomogi pieniężne;

2) dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;

4) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;

5) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;

6) dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;

7) dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

§ 3.
1. Wojskowy organ emerytalny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania emeryta i rencisty Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego dokonuje podziału środków funduszu pomiędzy dysponentów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych służb, z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej po funkcjonariuszach Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego oraz według miejsca zamieszkania uprawnionych.

2. Dysponentami środków funduszu są:

1) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

2) Szef Służby Wywiadu Wojskowego.

§ 4.
1. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego, zwani dalej „kierownikami jednostek organizacyjnych”, powołują, każdy w swojej jednostce organizacyjnej, w drodze decyzji. Komisję Socjalną, zwaną dalej „komisją”.

2. Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych.

3. Komisję powołuje się na okres 4 lat, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej zachowuje prawo do uzupełniania składu komisji oraz do odwołania członka komisji w przypadku:

1) skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

2) stwierdzenia naruszenia prawa podczas wykonywania obowiązków;

3) uchylania się od wykonywania obowiązków;

4) ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający pełnienie funkcji członka komisji.

4. Komisja opiniuje plan podziału funduszu na poszczególne świadczenia socjalne, na każdy rok kalendarzowy.

5. Zmiany w planie podziału funduszu dokonywane są z zachowaniem trybu określonego w ust. 4.

§ 5.
1. Świadczenia socjalne przyznaje na wniosek uprawnionego, złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów, kierownik jednostki organizacyjnej, uwzględniając sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;

2) inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
1. Wniosek, o którym mowa w § 5, kieruje się do komórki socjalnej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

2. Komórka socjalna lub osoba wyznaczona do załatwiania spraw socjalnych, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje otrzymany wniosek do zaopiniowania komisji.

§ 7.
1. Wniosek rozpatrywany jest przez komisję na najbliższym jej posiedzeniu przypadającym po dacie złożenia wniosku.

2. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej propozycję co do sposobu załatwienia sprawy, w szczególności określa wysokość świadczenia.

3. Świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej.

4. Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie właściwa komórka finansowa jednostki organizacyjnej.

§ 8.
Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:

1) posiadającym trudne warunki materialne;

2) poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego;

3) sierotom zupełnym;

4) samotnie wychowującym dzieci;

5) ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1254)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama