| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 listopada 2006 r.

w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółową organizację i formy odbywania w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami”.
§ 2.
1. Przeszkolenie zawodowe dla strażaków, zwane dalej „przeszkoleniem zawodowym”, jest prowadzone w dwóch formach:

1) niestacjonarnych studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej;

2) niestacjonarnych studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

2. Przeszkolenie zawodowe jest prowadzone w wymiarze co najmniej 250 godzin dydaktycznych i trwa trzy semestry.

§ 3.
1. Programy przeszkolenia zawodowego opracowuje Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

2. Programy przeszkolenia zawodowego dla każdej z form studiów, o których mowa w § 2 ust. 1, zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4.
1. Kandydaci na przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, muszą spełniać następujące wymagania:

1) posiadać mianowanie na stałe;

2) posiadać skierowanie od przełożonego uprawnionego do mianowania;

3) posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej;

4) posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych.

2. Kandydaci na przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, muszą spełniać następujące wymagania:

1) posiadać mianowanie na stałe;

2) posiadać skierowanie od przełożonego uprawnionego do mianowania;

3) posiadać tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie;

4) posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera.

3. Od kandydatów na przeszkolenie zawodowe, o których mowa w ust. 2, posiadających tytuł zawodowy inżyniera w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej, nie wymaga się posiadania tytułu zawodowego technika pożarnictwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie.

4. Na przeszkolenie zawodowe kierują odpowiednio:

1) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

2) w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;

3) w komendzie powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej;

4) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej – komendant szkoły;

5) w jednostkach badawczo-rozwojowych – dyrektor jednostki;

6) w Centralnym Muzeum Pożarnictwa – dyrektor muzeum;

7) w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek przełożonego uprawnionego do mianowania.

§ 5.
1. Liczbę miejsc na przeszkolenie zawodowe ustala corocznie minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, uwzględniając zgłoszone potrzeby kadrowe oraz możliwości szkoleniowe, jednak w granicach limitu nieprzekraczającego 100 miejsc rocznie.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdza listę osób zakwalifikowanych na przeszkolenie zawodowe w ramach ustalonej corocznie liczby miejsc.

§ 6.
1. Strażacy uczestniczący w przeszkoleniu zawodowym składają egzamin końcowy, obejmujący część teoretyczną i praktyczną, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, której skład jest ustalany w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

1) obecność na co najmniej 85 % zajęć przewidzianych w programie;

2) uzyskanie zaliczeń z poszczególnych bloków programowych wskazanych w programie.

§ 7.
1. Podstawą do obliczenia oceny końcowej są:

1) średnia ocen z zaliczeń bloków programowych;

2) ocena z egzaminu teoretycznego;

3) ocena z egzaminu praktycznego.

2. Na ocenę końcową składa się ocena z zaliczenia bloków programowych, ocena z egzaminu teoretycznego i ocena z egzaminu praktycznego.

3. Z egzaminu końcowego z części teoretycznej i praktycznej sporządza się protokoły.

4. Strażak, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu teoretycznego lub praktycznego, składa egzamin poprawkowy w ustalonym terminie, przed komisją egzaminacyjną.

5. Strażak, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu teoretycznego lub praktycznego, może do niego przystąpić w innym terminie, ustalonym przez Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.

§ 8.
Strażacy uczestniczący w przeszkoleniu zawodowym, którzy złożyli egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym, otrzymują świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego uprawniającego odpowiednio do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej lub zajmowania stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.
§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 44, poz. 422).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »