| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności w ramach kontroli na miejscu oraz czynności w ramach wizytacji w miejscu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwane dalej „czynnościami kontrolnymi”.
§ 2.
Jednostka organizacyjna, której można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych, powinna spełniać następujące warunki organizacyjne:

1) posiadać strukturę organizacyjną zapewniającą prawidłowe przeprowadzanie czynności kontrolnych oraz przejrzysty podział kompetencji i odpowiedzialności na wszystkich poziomach organizacyjnych;

2) określić na piśmie obowiązki każdej osoby, której powierzono wykonywanie czynności kontrolnych lub zatwierdzanie wyników tych czynności;

3) posiadać, w formie pisemnej, opracowany i przyjęty sposób postępowania określający w szczególności zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu czynności kontrolnych oraz opis wszystkich dokumentów, którymi należy się posługiwać;

4) nie może być organizacyjnie powiązana z podmiotami kontrolowanymi;

5) zapewnić wyłączenie z czynności kontrolnych pracowników zatrudnionych w tej jednostce w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)) lub innych okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

§ 3.
Jednostka organizacyjna, której można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych, powinna spełniać następujące warunki kadrowe:

1) zatrudniać pracowników przeprowadzających czynności kontrolne:

a) w liczbie zapewniającej samodzielne wykonywanie czynności kontrolnych i dostosowanej do liczby powierzonych kontroli,

b) posiadających wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie rolnictwa, weterynarii, ochrony środowiska, leśnictwa, zootechniki, ogrodnictwa lub budownictwa, odpowiadające zakresowi powierzonych im czynności kontrolnych oraz dające dostateczną wiedzę merytoryczną do wykonywania tych czynności,

c) posiadających wykształcenie wyższe w zakresie geodezji lub kartografii lub wykształcenie średnie w zawodzie technik geodeta – w przypadku osób zajmujących się ustalaniem przebiegu granic oraz powierzchni działek,

d) posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 1, 2, 5 lub 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) – w przypadku osób zatwierdzających raporty z czynności kontrolnych związanych z ustalaniem przebiegu granic oraz powierzchni działek,

e) posiadających wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie ekonomii dające dostateczną wiedzę merytoryczną do wykonywania czynności kontrolnych – w przypadku osób zajmujących się kontrolą dokumentów księgowych;

2) zapewnić przeprowadzanie szkoleń pracowników, w tym szkoleń przed podjęciem tych czynności, w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, których odbycie powinno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem;

3) zapewnić, że pracownicy zatrudnieni w tej jednostce zostaną dopuszczeni do wykonywania czynności kontrolnych związanych z kontaktem ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego, jeżeli:

a) przestrzegają zasad higieny,

b) posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego, wydane na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach,

c) używają jednorazowej odzieży ochronnej i ochraniaczy obuwia oraz nakrycia głowy zasłaniającego włosy.

§ 4.
Jednostka organizacyjna, której można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych, powinna spełniać następujące warunki techniczne:

1) zapewnić sprzęt pomiarowy i informatyczny w ilości zapewniającej sprawne wykonywanie czynności kontrolnych, w tym pomiarów geodezyjnych i budowlanych;

2) dysponować pomieszczeniami, sprzętem informatycznym i oprogramowaniem zapewniającym przetwarzanie danych, zgodnie z systemem informatycznym agencji płatniczej lub podmiotów wdrażających, które powierzyły tej jednostce wykonywanie czynności kontrolnych;

3) zapewnić środki transportu i urządzenia telekomunikacyjne zapewniające sprawne wykonywanie czynności kontrolnych.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jabłoński

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »