| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 sierpnia 2007 r

w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.

Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej:

1) od dnia 8 maja do dnia 10 maja 2007 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 29–31 stycznia 2008 r.;

2) od dnia 4 czerwca do dnia 6 czerwca 2007 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26–28 lutego 2008 r.;

3) od dnia 3 lipca do dnia 5 lipca 2007 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 18–20 marca 2008 r.;

4) od dnia 1 sierpnia do dnia 3 sierpnia 2007 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 22–24 kwietnia 2008 r.;

5) od dnia 4 września do dnia 6 września 2007 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 27–29 maja 2008 r.;

6) od dnia 2 października do dnia 4 października 2007 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24–26 czerwca 2008 r.;

7) od dnia 6 listopada do dnia 8 listopada 2007 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 29–31 lipca 2008 r.;

8) od dnia 4 grudnia do dnia 6 grudnia 2007 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26–28 sierpnia 2008 r.;

9) od dnia 8 stycznia do dnia 10 stycznia 2008 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 23–25 września 2008 r.;

10) od dnia 5 lutego do dnia 7 lutego 2008 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 28–30 października 2008 r.;

11) od dnia 4 marca do dnia 6 marca 2008 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 25–27 listopada 2008 r.;

12) od dnia 1 kwietnia do dnia 3 kwietnia 2008 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 16–18 grudnia 2008 r.

2. Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w innych terminach niż określone w ust. 1, w przypadkach związanych z powołaniem w miejsce poborowych, w stosunku do których uchylono decyzję o powołaniu do zasadniczej służby wojskowej (kartę powołania), zwalnia się i przenosi do rezerwy w terminach określonych w ust. 1, odpowiednio dla danego terminu powołania, nie wcześniej niż po upływie co najmniej 240 dni odbywania tej służby.

§ 2.
Żołnierzy powołanych do odbycia przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych:

1) w dniu 3 stycznia 2008 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 20 marca 2008 r.;

2) w dniu 8 kwietnia 2008 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 27 czerwca 2008 r.;

3) w dniu 2 października 2008 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 23 grudnia 2008 r.

§ 3.
Żołnierzy powołanych do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów:

1) w dniu 7 lipca 2008 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 14 sierpnia 2008 r.;

2) w dniu 18 sierpnia 2008 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 26 września 2008 r.

§ 4.
1. W przypadku żołnierzy, którzy stawili się do odbycia zasadniczej służby wojskowej z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, dowódca jednostki wojskowej zmienia odpowiednio wymieniony w § 1 termin ich zwolnienia z tej służby i przeniesienia do rezerwy na termin późniejszy, poprzez przedłużenie o okres nieusprawiedliwionego opóźnienia.

2. Żołnierzy, którzy stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się, w zależności od rodzaju odbywanego przeszkolenia wojskowego, w dniu upływu odpowiednio sześciu tygodni albo trzech miesięcy trwania tego przeszkolenia.

3. Czas trwania służby wojskowej, o której mowa w ust. 1 i 2, liczy się od dnia stawienia się poborowych do odbycia tej służby.

4. Jeżeli dzień zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego i przeniesienia do rezerwy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnienie to i przeniesienie do rezerwy następuje bezpośrednio przed tym dniem.

§ 5.
Dowódca jednostki wojskowej zmienia wymieniony odpowiednio w § 1–4 termin zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej i jego przeniesienia do rezerwy na termin późniejszy, poprzez przedłużenie o okres samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę, lub wyznaczonego miejsca przebywania albo samowolnego pozostawania poza nimi, jeżeli okres ten nie został zaliczony do czasu trwania czynnej służby wojskowej na podstawie art. 86a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 6.
Żołnierzy, którzy w następstwie orzeczeń dyscyplinarnych wykonują lub mają wykonać karę zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania, aresztu koszarowego lub izolacyjnego albo w stosunku do których orzeczono środek dyscyplinarny w postaci zobowiązania do wykonywania dodatkowych zadań służbowych, w terminie lub po terminie zwolnienia z czynnej służby wojskowej określonym w § 1–3, zwalnia się z tej służby po ich wykonaniu, nie później jednak niż z dniem ustawowo określonego okresu trwania czynnej służby wojskowej. Przepis § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 7.
1. Żołnierzy, zwolnionych z odbycia zasadniczej służby wojskowej w przypadkach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, powołuje się do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej w terminach ustalonych przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w uzgodnieniu z dowódcą jednostki wojskowej, przed upływem terminu określonego w art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Żołnierzy, o których mowa w ust. 1, jak również żołnierzy zwolnionych lub wydalonych ze służby kandydackiej oraz poborowych zwolnionych ze służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych i powołanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, zwalnia się i przenosi do rezerwy na 3 dni przed dniem, w którym upływa ustawowy czas trwania zasadniczej służby wojskowej.

§ 8.
1. Zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej i przeniesienia go do rezerwy dokonuje dowódca jednostki wojskowej, stwierdzając ten fakt w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.

2. W wojskowych dokumentach osobistych i w ewidencji wojskowej żołnierzy zwalnianych z czynnej służby wojskowej wpisuje się, jako podstawę zwolnienia i przeniesienia do rezerwy, odpowiedni przepis niniejszego rozporządzenia oraz numer i datę rozkazu dziennego dowódcy jednostki wojskowej.

§ 9.
Poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 2008 r. powołuje się w dniach: 8–10 stycznia, 5–7 lutego, 4–6 marca, 1–3 kwietnia, 6–8 maja, 3–5 czerwca, 1–3 lipca, 5–7 sierpnia, 2–4 września, 7–9 października, 4–6 listopada i 2–4 grudnia.
§ 10.
Poborowych – absolwentów szkół wyższych, przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego w 2008 r., powołuje się w dniach: 3 stycznia, 8 kwietnia i 2 października.
§ 11.
Poborowych – studentów szkół wyższych, przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego w 2008 r., powołuje się w dniach: 7 lipca i 18 sierpnia.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »