| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 3 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz. U. Nr 214, poz. 2172, z 2006 r. Nr 37, poz. 257 oraz z 2007 r. Nr 95, poz. 631) w załączniku „Uzupełnienie programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 2 „Opis tematów wybranych do realizacji w ramach Priorytetu 1 – Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy – Programu EQUAL”:

a) w pkt 2.2.1 „Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich”:

– część tabeli „Czas trwania” otrzymuje brzmienie:

Czas trwania

Alokacja funduszy2) dla wybranych Partnerstw na rzecz Rozwoju będzie dokonywana w okresie od 01.10.2004 r. do 31.12.2008 r., a ostateczne alokacje będzie można wydatkować w okresie do 31.12.2008 r. Początek okresu kwalifikującego do finansowania nastąpi z dniem wysłania do danego Partnerstwa pisma w sprawie przyznania środków finansowych.

– części tabeli „Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu”, „Wsparcie finansowe Unii Europejskiej” oraz „Wsparcie finansowe krajowe” otrzymują brzmienie:

Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu

62 440 633 EUR

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej

46 830 475 EUR

Wsparcie finansowe krajowe

15 610 158 EUR

– część tabeli „Alokacja finansowa3) ogółem (%)” otrzymuje brzmienie:

Alokacja finansowa3) ogółem (%)

34,96 %

b) w pkt 2.2.2 „Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy”:

– część tabeli „Czas trwania” otrzymuje brzmienie:

Czas trwania

Alokacja funduszy2) dla wybranych Partnerstw na rzecz Rozwoju będzie dokonywana w okresie od 01.10.2004 r. do 31.12.2008 r., a ostateczne alokacje będzie można wydatkować w okresie do 31.12.2008 r. Początek okresu kwalifikującego do finansowania nastąpi z dniem wysłania do danego Partnerstwa pisma w sprawie przyznania środków finansowych.

– części tabeli „Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu”, „Wsparcie finansowe Unii Europejskiej” oraz „Wsparcie finansowe krajowe” otrzymują brzmienie:

Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu

46 215 190 EUR

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej

34 661 392 EUR

Wsparcie finansowe krajowe

11 553 798 EUR

– część tabeli „Alokacja finansowa3) ogółem (%)” otrzymuje brzmienie:

Alokacja finansowa3)
ogółem
(%)

25,88 %

c) w pkt 2.2.3 „Temat F: Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii”:

– część tabeli „Czas trwania” otrzymuje brzmienie:

Czas trwania

Alokacja funduszy2) dla wybranych Partnerstw na rzecz Rozwoju będzie dokonywana w okresie od 01.10.2004 r. do 31.12.2008 r., a ostateczne alokacje będzie można wydatkować w okresie do 31.12.2008 r. Początek okresu kwalifikującego do finansowania nastąpi z dniem wysłania do danego Partnerstwa pisma w sprawie przyznania środków finansowych.

– części tabeli „Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu”, „Wsparcie finansowe Unii Europejskiej” oraz „Wsparcie finansowe krajowe” otrzymują brzmienie:

Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu

41 728 781 EUR

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej

31 296 586 EUR

Wsparcie finansowe krajowe

10 432 195 EUR

– część tabeli „Alokacja finansowa3) ogółem (%)” otrzymuje brzmienie:

Alokacja finansowa3) ogółem (%)

23,37 %

d) w pkt 2.2.4 „Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących:

– część tabeli „Czas trwania” otrzymuje brzmienie:

Czas trwania

Alokacja funduszy2) dla wybranych Partnerstw na rzecz Rozwoju będzie dokonywana w okresie od 01.10.2004 r. do 31.12.2008 r., a ostateczne alokacje będzie można wydatkować w okresie do 31.12.2008 r. Początek okresu kwalifikującego do finansowania nastąpi z dniem wysłania do danego Partnerstwa pisma w sprawie przyznania środków finansowych.

– części tabeli „Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu”, „Wsparcie finansowe Unii Europejskiej” oraz „Wsparcie finansowe krajowe” otrzymują brzmienie:

Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu

15 197 284 EUR

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej

11 397 963 EUR

Wsparcie finansowe krajowe

3 799 321 EUR

– część tabeli „Alokacja finansowa3) ogółem (%)” otrzymuje brzmienie:

Alokacja finansowa3) ogółem (%)

8,51%

e) w pkt 2.2.5 „Temat I: Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy”:

– część tabeli „Czas trwania” otrzymuje brzmienie:

Czas trwania

Alokacja funduszy2) dla wybranych Partnerstw na rzecz Rozwoju będzie dokonywana w okresie od 01.10.2004 r. do 31.12.2008 r., a ostateczne alokacje będzie można wydatkować w okresie do 31.12.2008 r. Początek okresu kwalifikującego do finansowania nastąpi z dniem wysłania do danego Partnerstwa pisma w sprawie przyznania środków finansowych.

– części tabeli „Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu”, „Wsparcie finansowe Unii Europejskiej” oraz „Wsparcie finansowe krajowe” otrzymują brzmienie:

Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu

2 287 332 EUR

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej

1 715 499 EUR

Wsparcie finansowe krajowe

571 833 EUR

– część tabeli „Alokacja finansowa3) ogółem (%)” otrzymuje brzmienie:

Alokacja finansowa3) ogółem (%)

1,28%

f) w pkt 2.2.6 „Pomoc techniczna (Zasada 11.2)”:

– część tabeli „Czas trwania” otrzymuje brzmienie:

Czas trwania

Alokacja funduszy2) będzie dokonywana w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2008 r.

– części tabeli „Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu”, „Wsparcie finansowe Unii Europejskiej” oraz „Wsparcie finansowe krajowe” otrzymują brzmienie:

Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu

8 036 291 EUR

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej

6 027 218 EUR

Wsparcie finansowe krajowe

2 009 073 EUR

g) w pkt 2.2.7 „Pomoc techniczna (Zasada 11.3)”: – część tabeli „Czas trwania” otrzymuje brzmienie:

Czas trwania

Alokacja funduszy2) będzie dokonywana w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2008 r.

– części tabeli „Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu”, „Wsparcie finansowe Unii Europejskiej” oraz „Wsparcie finansowe krajowe” otrzymują brzmienie:

Wsparcie finansowe ogółem dla Tematu

2 678 764 EUR

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej

2 009 073 EUR

Wsparcie finansowe krajowe

669 691 EUR

– część tabeli „Alokacja finansowa3) ogółem (%)” otrzymuje brzmienie:

Alokacja finansowa3) ogółem (%)

1,5%

 2) w rozdziale 3 „Opis systemu wdrażania”:

a) pkt 3.1 „Wprowadzenie” otrzymuje brzmienie:

„3.1. WPROWADZENIE

Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej do państw członkowskich ustanawiającym wytyczne dla drugiej rundy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (COM/2003/840 z dnia 30 grudnia 2003 r., Dz. Urz. C/2004/96/37), zwanym dalej „Komunikatem”, działania realizowane w ramach Programu EQUAL wdrażane będą przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju. Partnerstwo na rzecz Rozwoju powinno zostać utworzone na potrzeby realizacji celów wynikających ze strategii EQUAL dla Polski zapisanej w Programie EQUAL, powinno posiadać określoną strukturę, a także odpowiednie zasoby zapewniające realizację celów określonych w programie pracy Partnerstwa. Określona struktura Partnerstwa na rzecz Rozwoju to taka, która umożliwia zarządzanie i realizację projektu oraz zapewnia udział wszystkich partnerów w procesie decyzyjnym. Przez odpowiednie zasoby należy rozumieć zasoby materialne (m.in. pomieszczenia, sprzęt, środki dydaktyczne) oraz zasoby ludzkie (personel).

Partnerstwo na rzecz Rozwoju pełni funkcję beneficjenta końcowego pomocy, w rozumieniu rozporządzenia nr 1260/99/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999)4), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1260/99”. W tym kontekście w skład Partnerstwa powinna wchodzić instytucja posiadająca odpowiedni system zarządzania i kontroli finansowej, niezbędne do zarządzania środkami publicznymi. Zalecane jest również posiadanie doświadczenia w realizacji projektów z wykorzystaniem środków publicznych.

Krajowa Struktura Wsparcia (KSW) będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie wyboru Partnerstw na rzecz Rozwoju, wspieranie ich przy wdrażaniu Programu EQUAL oraz upowszechnianiu rezultatów projektów i włączaniu ich do głównych nurtów polityk na poziomie regionalnym i krajowym. Decyzje dotyczące procesu wyboru Partnerstw wymagają opinii Komitetu Monitorującego EQUAL (KM EQUAL) oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą EQUAL (IZ EQUAL).

Wdrażanie projektów realizowanych w ramach Programu EQUAL następować będzie w trzech etapach (Działanie 1, Działanie 2, Działanie 3). Każdy z etapów stanowić będzie kolejną fazę rozwoju projektu i będzie mieć odmienny charakter wynikający z czynności podejmowanych w trakcie jego realizacji. Wszystkie trzy etapy wdrażania projektów będą finansowane zgodnie z warunkami określonymi w Programie EQUAL. Każdy z etapów poprzedzony będzie złożeniem wniosku o dofinansowanie Działania oraz spełnieniem pozostałych wymogów określonych w załączniku nr 3 do Uzupełnienia Programu EQUAL.

W ramach Działania 3 IZ EQUAL może finansować dodatkowe działania służące włączaniu rezultatów do głównego nurtu polityki realizowane przy współudziale Partnerstw na rzecz Rozwoju w formie projektów uzupełniających IZ EQUAL lub projektów uzupełniających realizowanych przez komórkę wyodrębnioną w ramach instytucji, której powierzono pełnienie funkcji KSW (komórka projektów uzupełniających – KPU).”,

b) pkt 3.3 „Upowszechnianie i włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki (ang. mainstreaming)” otrzymuje brzmienie:

„3.3. UPOWSZECHNIANIE I WŁĄCZANIE REZULTATÓW DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI (ANG. MAINSTREAMING)

W procesie programowania i wdrażania celów Programu EQUAL kładzie się szczególny nacisk na działania związane z oddziaływaniem na określanie kierunków i sposób wdrażania polityki zatrudnienia i integracji społecznej. Cel ten jest realizowany poprzez upowszechnianie i włączanie rezultatów Programu EQUAL do głównego nurtu polityki. IZ EQUAL, wspierana przez KSW, będzie odpowiedzialna za organizowanie działań w tym obszarze oraz ich koordynację.

Wyróżnia się dwa rodzaje upowszechniania i włączania rezultatów do głównego nurtu polityki – horyzontalny i wertykalny:

– upowszechnianie i włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki – wymiana informacji i doświadczeń z instytucjami wdrażającymi inne programy i rozwijającymi strategiczne podejście do obecnych i powstających problemów rynku pracy i integracji społecznej (horyzontalne),

– upowszechnianie i włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki – współpraca z odpowiednimi komisjami parlamentarnymi, z Komitetami Monitorującymi i Instytucjami Zarządzającymi programami głównego nurtu EFS, grupami zadaniowymi odpowiedzialnymi za opracowywanie programów polityki w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej; współpraca ta doprowadzi do rozpoznania potrzeb w polityce i do znalezienia sposobu, w jaki rezultaty Programu EQUAL mogą przyczynić się do rozwoju odpowiednich rozwiązań. Ścisła współpraca z osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki ma na celu włączenie rezultatów Programu EQUAL do procesu tworzenia polityki i zapewnienie ich trwałości (wertykalne).

Zgodnie z postanowieniami Programu EQUAL, upowszechnianie i włączanie rezultatów Programu EQUAL do głównego nurtu polityki obejmuje trzy poziomy działań, rozumianych również jako etapy tego procesu:

1) sieci tematyczne,

2) upowszechnianie rezultatów,

3) włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki.

Partnerstwa na rzecz Rozwoju na podstawie umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju zobowiązane są, między innymi, do upowszechniania rezultatów w Działaniu 2. W przypadku Działania 3 upowszechnianie rezultatów i ich włączanie do głównego nurtu polityki jest jego wyłącznym celem. Upowszechnianie rezultatów powinno mieć charakter wspomagający.

Za koordynację procesu upowszechniania i włączania rezultatów do głównego nurtu polityki jest odpowiedzialna IZ EQUAL we współpracy z KM EQUAL oraz przy wsparciu KSW. Strategia upowszechniania i włączania rezultatów Programu EQUAL do głównego nurtu polityki została opracowana w 2004 r. i przedłożona do zatwierdzenia przez KM EQUAL w pierwszej połowie roku 2005.

Rola IZ EQUAL:

– wypracowanie instrumentów identyfikacji, walidacji, upowszechnienia i transferu rezultatów uzyskanych w trakcie realizacji projektów w ramach Programu EQUAL, między innymi poprzez opracowanie i aktualizację, w tym na podstawie rekomendacji KM EQUAL, Strategii upowszechniania i włączania rezultatów Programu EQUAL do głównego nurtu polityki, zwanej dalej „Strategią”,

– wypracowanie instrumentów zmierzających do zapewnienia powiązań i koordynacji działań realizowanych w ramach Programu EQUAL z procesem programowania i wdrażania polityk krajowych w zakresie polityki rynku pracy i integracji społecznej,

– zapewnienie powiązań między Strategią a działaniami związanymi z informacją i promocją oraz oceną Programu EQUAL,

– współpraca z Komisją Europejską, w szczególności w zakresie opracowanego przez Komisję Europejską Programu pracy na lata 2005–2006 dotyczącego upowszechniania i włączania rezultatów do głównego nurtu na poziomie europejskim,

– udział w realizacji działań zmierzających do upowszechniania i włączania rezultatów Programu EQUAL do głównego nurtu polityki, w tym udział w pracach krajowych sieci tematycznych, oraz realizacja projektów uzupełniających Działania 3,

– zatwierdzanie alokacji środków na realizację Działania 3,

– zatwierdzanie oraz rozliczanie projektów uzupełniających.

KSW wspiera działania realizowane w ramach upowszechniania i włączania rezultatów Programu EQUAL do głównego nurtu polityki poprzez:

– udział w realizacji tych działań, w tym przez udział w pracach krajowych sieci tematycznych,

– pełnienie funkcji Sekretariatu dla krajowych sieci tematycznych,

– organizację spotkań popularyzujących wiedzę, takich jak dni otwarte, podczas których osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki mogą odwiedzać Partnerstwa na rzecz Rozwoju i zapoznawać się z praktycznymi aspektami programu,

– organizację seminariów, konferencji oraz szkoleń na temat włączania rezultatów do głównego nurtu polityki,

– opracowanie biuletynu informacyjnego oraz stron internetowych, w tym portalu komunikacyjnego,

– przygotowanie Partnerstw na rzecz Rozwoju do wdrażania Działania 3 (organizacja szkoleń, konsultacje, pomoc w tworzeniu grup Partnerstw),

– organizację naboru i weryfikację wniosków o dofinansowanie Działania 3,

– zatwierdzanie Umów o Partnerstwie na rzecz Rozwoju do Działania 3.

Komisja Europejska i Instytucja Zarządzająca EQUAL są uprawnione do upowszechniania i korzystania z rezultatów Działań 1–3, w tym rezultatów, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293).

W celu umożliwienia prawidłowej realizacji przez wskazane wyżej podmioty uprawnień w zakresie upowszechniania i korzystania z rezultatów Działań 1–3:

Partner w Partnerstwie na rzecz Rozwoju jest zobowiązany do:

1) zawarcia z twórcą utworu mającego powstać w związku z realizowanymi przez Partnera zadaniami w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz innego utworu pozostającego w jakimkolwiek związku z rezultatami realizacji zadania Partnera – umowy o nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na rzecz Partnera; umowa ta powinna zawierać zobowiązanie twórcy utworu do złożenia „Oświadczenia twórcy o wykonaniu utworu” wraz z dokumentacją techniczną utworu nie później niż z upływem terminu realizacji projektu, jak również zgodę twórcy na nieodpłatne wykorzystanie przez IZ EQUAL wszystkich rezultatów działań twórcy w ramach Programu EQUAL nieobjętych ochroną prawną oraz zapis stanowiący, iż wykorzystanie tych rezultatów nie stanowi naruszenia majątkowych praw autorskich oraz dóbr osobistych twórcy, lub

2) złożenia Administratorowi Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Oświadczenia Partnera o otrzymaniu utworu” w terminie 7 dni od dnia otrzymania utworu, w przypadku gdy Partnera łączy z twórcą utworu stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, a umowa o pracę zawarta między Twórcą a Partnerem nie zawiera postanowień dotyczących prawa własności utworów wykonanych w ramach stosunku pracy;

3) nieodpłatnego przeniesienia, na podstawie odpowiedniej umowy, autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na rzecz Administratora do utworu mającego powstać w związku z realizowanymi przez Partnera zadaniami w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz innego utworu pozostającego w jakimkolwiek związku z rezultatami realizacji zadania Partnera;

4) potwierdzenia w umowie o Partnerstwie na rzecz Rozwoju:

a) przysługujących mu wyłącznych i nieograniczonych autorskich praw majątkowych od chwili otrzymania „Oświadczenia twórcy o wykonaniu utworu” lub utworu od twórcy,

b) prawa Administratora do dalszego przeniesienia, bez zgody Partnera, nabytych autorskich praw majątkowych do utworu.

Administrator Partnerstwa na rzecz Rozwoju jest zobowiązany do:

1) nieodpłatnego przeniesienia na podstawie odpowiedniej umowy autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na rzecz Instytucji Zarządzającej EQUAL;

2) niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej EQUAL o otrzymaniu „Oświadczenia twórcy o wykonaniu utworu” lub „Oświadczenia Partnera o otrzymaniu utworu” i przekazaniu mu dokumentacji technicznej utworu;

3) podjęcia działań zmierzających do uzyskania „Oświadczenia twórcy o wykonaniu utworu” lub „Oświadczenia Partnera o otrzymaniu utworu” najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy o dofinansowanie Działania w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006;

4) udzielenia nieodpłatnej licencji na rzecz instytucji, której powierzono pełnienie funkcji KSW, w przypadku, gdy ta, na podstawie umowy dwustronnej z Partnerstwem na rzecz Rozwoju, wykorzystywać będzie rezultat w ramach projektu uzupełniającego.

Instytucja Zarządzająca EQUAL jest zobowiązana do udzielenia na rzecz Administratora nieodpłatnej i bezterminowej licencji niewyłącznej do utworu objętego „Oświadczeniem twórcy o wykonaniu utworu” lub „Oświadczeniem Partnera o otrzymaniu utworu”, wraz z prawem dalszego nieodpłatnego udzielania licencji na rzecz innych podmiotów.

Umowy o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz umowy o nieodpłatne udzielenie licencji niewyłącznej do utworu, o których mowa powyżej, obejmują pola eksploatacji co najmniej w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz nieodpłatne udzielenie licencji niewyłącznej do utworu następuje z chwilą zawarcia odpowiedniej umowy.

Osobiste prawa autorskie, w odróżnieniu od autorskich praw majątkowych, są niezbywalne i nie podlegają zrzeczeniu się, co reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.”,

c) pkt 3.3.2 „Upowszechnianie rezultatów w ramach Działania 2 i 3” i pkt 3.3.3 „Włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki (Działanie 3)” otrzymują brzmienie:

„3.3.2. Upowszechnianie rezultatów Działania 2 i 3

Upowszechnianie rezultatów rozumiane jest jako działania zmierzające do dzielenia się, zarówno dobrymi, jak i złymi doświadczeniami Partnerstwa na rzecz Rozwoju z testowania innowacyjnych rozwiązań. Upowszechnianie rezultatów obejmuje również działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy grupy docelowej tych działań na temat pracy Partnerstwa na rzecz Rozwoju.

Aby zapewnić możliwie szerokie oddziaływanie Programu EQUAL, upowszechnianie rezultatów należy rozpocząć jednocześnie z rozpoczęciem Działania 2.

Zgodnie z Programem EQUAL Partnerstwa na rzecz Rozwoju są zobowiązane do zaplanowania działań związanych z upowszechnianiem rezultatów już na etapie opracowywania strategii i programu Działania 2, stanowiących integralną część umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju.

Charakter działań upowszechniających zależy od grupy docelowej i od poziomu oddziaływania (lokalny, regionalny, krajowy). Wydatki kwalifikowane związane z upowszechnianiem rezultatów w ramach Działania 2 zostały określone w załączniku nr 4 do Uzupełnienia Programu EQUAL.

Wnioski o dofinansowanie Działania 3 mogą być składane przez pojedyncze Partnerstwa na rzecz Rozwoju lub grupy Partnerstw. W obu przypadkach możliwe jest włączenie nowych Partnerów do Partnerstwa na rzecz Rozwoju dla Działania 3.

Włączenie nowych Partnerów do Partnerstwa na rzecz Rozwoju dla Działania 3 może być związane z koniecznością zapewnienia w Działaniu 3 udziału instytucji lub organizacji wnoszących wiedzę i doświadczenie w realizacji działań mających na celu upowszechnienie i włączanie rezultatów projektów do głównego nurtu polityki.

Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie Działania 3 przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju lub grupę Partnerstw będzie uzyskanie pozytywnej rekomendacji KST dla rezultatów, które będą przedmiotem działań zmierzających do ich włączenia do głównego nurtu polityki. W przypadku grupy Partnerstw nierealizujących Działania 2 w ramach tego samego Tematu EQUAL lub niewchodzących w skład tej samej KST wymagane jest uzyskanie rekomendacji właściwych sieci tematycznych.

Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie Działania 3 przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju lub grupę Partnerstw będzie uzyskanie pozytywnej rekomendacji KST dla rezultatów, które będą przedmiotem działań zmierzających do ich włączenia do głównego nurtu polityki. W przypadku grupy Partnerstw nierealizujących Działania 2 w ramach tego samego Tematu EQUAL lub niewchodzących w skład tej samej KST wymagane jest uzyskanie rekomendacji właściwych sieci tematycznych.

W ramach Działania 3 IZ EQUAL może finansować dodatkowe działania służące włączaniu rezultatów do głównego nurtu polityki realizowane w formie projektów uzupełniających. Projekty te będą realizowane przy współudziale Partnerstw na rzecz Rozwoju, na podstawie wniosków o dofinansowanie Działania 3 zarekomendowanych do realizacji przez Komitet Monitorujący EQUAL, zatwierdzonych zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 „Zasady zatwierdzania projektów do Działania 3.”.

3.3.3. Włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki (Działanie 3)

Włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki jest złożonym procesem, w wyniku którego doświadczenia nabyte w trakcie realizacji projektów oraz rezultaty projektów osiągnięte przez poszczególne Partnerstwa na rzecz Rozwoju mogą wpływać i zmieniać politykę w wymiarze szerszym niż zakres oddziaływania pojedynczego projektu.

Kluczowym celem EQUAL jako narzędzia testującego nowe modele rozwiązań walki z nierównością i dyskryminacją na rynku pracy jest skorzystanie z doświadczeń nabytych w trakcie testowania. W tym kontekście włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki można określić jako transfer rezultatów osiągniętych przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju do polityki krajowej oraz praktyki instytucji i organizacji działających w obszarze rynku pracy.

Włączania rezultatów do głównego nurtu polityki nie należy mylić z upowszechnianiem. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma procesami jest treść i sposób przekazywania wiedzy nabytej w trakcie realizacji projektów. Włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki odnosi się do rzeczywistego wykorzystania wniosków wyniesionych z realizacji projektów w ramach Programu EQUAL oraz przyjęcia nowych zasad wymagających, w niektórych przypadkach, nowego zdefiniowania strategii politycznych. Upowszechnianie natomiast wiąże się z przekazywaniem wiedzy poprzez upublicznienie rezultatów z użyciem takich środków przekazu, jak raporty, konferencje, opracowania tematyczne i wizyty studyjne. Upowszechnianie jest jednym z etapów procesu włączania rezultatów do głównego nurtu polityki.

Proces włączania rezultatów do głównego nurtu polityki rozumiany jest jako proces uczenia się, którego efektem końcowym będzie osiągnięcie określonego poziomu wiedzy, co pozwoli na wprowadzenie zmian do systemu programowania polityk w obszarze rynku pracy i integracji społecznej. W trakcie procesu włączania rezultatów do głównego nurtu polityki, w oparciu o metody współpracy wypracowane w ramach KST, powinno nastąpić przełożenie wyników z poziomu projektów na poziom ogólny, co umożliwi ich zastosowanie w szerszej skali.

W celu osiągnięcia maksymalnego oddziaływania Programu EQUAL i jego rezultatów na kierunki polityki zatrudnienia i integracji społecznej oraz sposób ich wdrażania, konieczne jest wypracowanie mechanizmów ułatwiających koordynację i koncentrację działań w ramach włączania rezultatów do głównego nurtu polityki. Do mechanizmów tych należy:

– opracowanie strategii upowszechniania i włączania rezultatów do głównego nurtu polityki dla każdej KST, zwanej dalej „strategią tematyczną”,

– wdrażanie Działania 3 przez grupy Partnerstw na rzecz Rozwoju,

– rozszerzenie składu pojedynczych Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących Działanie 3,

– realizacja projektów uzupełniających. W ramach Działania 3 realizowane będą:

– projekty mające na celu upowszechnianie i włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki,

– projekty polegające na praktycznym wdrażaniu rezultatów przez podmioty, które nie uczestniczyły w Działaniu 1 i 2,

– projekty polegające na przeprowadzaniu badań, analiz oraz kampanii upowszechniających rezultaty.

Opracowanie strategii tematycznej dla każdej KST służyć będzie koncentracji działań na obszarach priorytetowych dla każdego z Tematów Programu EQUAL oraz na aktualnych potrzebach polityki krajowej w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej. Koncepcja strategii tematycznych jako mechanizmu zapewniającego powiązania i koordynację działań realizowanych w ramach Programu EQUAL z procesem programowania i wdrażania polityk krajowych w zakresie polityki rynku pracy i integracji społecznej została oparta na dwóch przesłankach:

– o ile różnorodność propozycji jest konieczna na etapie testowania innowacyjnych rozwiązań, o tyle etap transferu rezultatów wymaga koncentracji na wybranych obszarach i połączenia działań pojedynczych Partnerstw na rzecz Rozwoju,

– efektywność działań zmierzających do włączenia rezultatów Programu EQUAL do głównego nurtu polityki zależy od stopnia, w jakim wypracowane rezultaty odpowiadają aktualnym potrzebom polityki zatrudnienia i integracji społecznej.

Strategie tematyczne służyć będą jako punkt odniesienia w trakcie:

– walidacji rezultatów oraz rekomendowaniu IZ EQUAL projektów Działania 3 przez KST,

– opracowywania, modyfikacji i realizacji projektów Działania 3 przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju lub grupy Partnerstw.”;

3) w rozdziale 7 „Monitoring i ocena”:

a) pkt 7.1.1 „Sposób organizacji systemu monitorowania” i pkt 7.1.2 „Składanie sprawozdań” otrzymują brzmienie:

„7.1.1. Sposób organizacji systemu monitorowania

Zgodnie z Programem EQUAL na system monitorowania składają się dwa systemy informatyczne tworzące ze sobą komplementarną i spójną całość: SIMIK oraz Podsystem monitorowania EFS (PEFS), które są narzędziami wspierającymi monitorowanie Programu EQUAL.

SIMIK w Polsce spełnia następujące cele:

– zapewnienie właściwego, skutecznego i przejrzystego zarządzania środkami europejskimi w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską,

– zapewnienie monitorowania wskaźników finansowych zadań realizowanych w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Programów Operacyjnych w podziale na fundusze, dysponentów, Priorytety, Działania i projekty,

– zapewnienie monitorowania efektów zadań realizowanych w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Programów Operacyjnych w podziale na fundusze, dysponentów, Priorytety, Działania i projekty,

– zapewnienie efektywnego i zgodnego z zalecanymi procedurami dostarczenia Komisji Europejskiej wymaganej sprawozdawczości i informacji o postępach i efektach wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce,

– monitorowanie i zarządzanie każdym projektem od momentu złożenia wniosku, poprzez kolejne etapy administrowania projektem, do dokonania oceny i kontroli finansowej.

Uzupełnieniem systemu SIMIK jest PEFS, którego podstawowym celem jest spełnienie wszelkich wymogów Komisji Europejskiej, ze względu na specyfikę EFS, nieuwzględnionych w systemie SIMIK. Użytkownikiem podsystemu, którego strukturę stanowią lokalne bazy danych, w przypadku Programu EQUAL jest KSW.

PEFS umożliwia wprowadzanie oraz przechowywanie szczegółowych informacji na temat beneficjentów ostatecznych, jak również wykorzystanie elektronicznej formy gromadzenia danych przez projektodawców w celu zautomatyzowania procesu przekazu danych na temat beneficjentów ostatecznych.

Ponadto, zgodnie z Programem EQUAL, IZ EOUAL jest odpowiedzialna za zbieranie danych ilościowych i jakościowych dotyczących EQUAL i przekazywanie ich drogą elektroniczną do Wspólnej Bazy Danych EQUAL w Komisji Europejskiej (ang. EQUAL Common Database – ECDB). Dane do ECDB zbierane i przetwarzane są przez KSW w oparciu o informacje otrzymane od Partnerstw na rzecz Rozwoju, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238).

Zakres danych obejmuje:

– informacje ogólne (kody identyfikacyjne, status Partnerstwa),

– informacje dotyczące procesu tworzenia Partnerstwa na rzecz Rozwoju,

– informacje o członkach Partnerstwa,

– informacje dotyczące wdrożenia programu pracy Partnerstwa,

– inne informacje niezbędne do monitorowania na poziomie Partnerstwa obejmujące między innymi rodzaj wsparcia dla obszarów dyskryminacji i grup dyskryminowanych, wydatki Partnerstw, podział wydatków ze względu na rodzaj podejmowanych działań.

Informacje przekazywane do ECDB powinny być aktualizowane na bieżąco. Baza ECDB dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://webgate.ec.europa.eu/equal/ jsp/index.jsp?lang=pl.

7.1.2. Składanie sprawozdań

Partnerstwa na rzecz Rozwoju zobowiązane są do informowania KSW o sposobie realizacji projektów za pomocą sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego. Sprawozdania powinny być sporządzane według wzoru określonego przez IZ EQUAL oraz przekazywane w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. Nr 44, poz. 283). Sprawozdania powinny być składane w wersji papierowej i elektronicznej. Dane zawarte w sprawozdaniach muszą korespondować z informacjami przedstawionymi przez projektodawcę we wniosku o dofinansowanie Działania, co umożliwi weryfikację realizacji założonych rezultatów.

KSW sporządza sprawozdania okresowe, roczne oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Działania w zakresie realizowanych przez KSW projektów pomocy technicznej. KPU oraz IZ EQUAL sporządzają sprawozdania okresowe, roczne oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Działania w zakresie realizowanych przez siebie projektów uzupełniających. Na podstawie sprawozdań składanych przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz sprawozdań z projektów uzupełniających KSW przygotowuje dla IZ EQUAL sprawozdania okresowe, roczne oraz sprawozdania końcowe z realizacji tematu.

Powyższe sprawozdania przekazywane są do IZ EQUAL, która na ich podstawie oraz na podstawie sprawozdań okresowych, rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji Działania w zakresie własnego projektu pomocy technicznej, sporządza sprawozdania okresowe, roczne oraz sprawozdania końcowe z realizacji Programu EQUAL oraz sprawozdanie z tematu pomoc techniczna. Sprawozdania z realizacji Programu przedstawiane są do zatwierdzenia przez KM EQUAL.

Sprawozdania są przygotowywane w oparciu o informacje znajdujące się w SIMIK oraz dane dodatkowo zbierane na poziomie krajowym przez KSW. W sprawozdaniach wykorzystywane będą także wyniki przeprowadzanych na bieżąco badań oceniających sposób wdrażania Programu EQUAL w Polsce oraz jego wpływ na poprawę równości w dostępie do rynku pracy.”,

b) w pkt 7.2.3 „Poziomy oceny” część „Poziom krajowy – Ocena przewidywanego oddziaływania Programu EQUAL” otrzymuje brzmienie:

„Poziom krajowy Ocena przewidywanego oddziaływania Programu EQUAL

Ewaluacja Programu EQUAL musi brać pod uwagę innowacyjny charakter EQUAL. Pamiętać należy, że proste wskaźniki ilościowe, które sprawdzają się w przypadku oceny głównych programów EFS, nie oddają w pełni rozmiaru oraz jakości wpływu Programu EQUAL na rozwój instrumentów rynku pracy i polityki zatrudnienia. Dlatego też większe znaczenie ma tu ocena metod realizacji działań, możliwości włączenia zaproponowanych rozwiązań do polityki regionalnej lub krajowej, sposobów upowszechniania dobrych praktyk niż rezultaty programu mierzone za pomocą wskaźników ilościowych. Te ostatnie pozyskiwane będą w celu oceny zakresu oddziaływania Programu EQUAL oraz w celu wsparcia procesu oceny skuteczności metod realizacji działań, w tym skuteczności procesu włączania rezultatów do głównego nurtu polityki.

Biorąc pod uwagę powyższe, ocena przewidywanego oddziaływania Programu EQUAL w Polsce w latach 2004–2006 obejmuje ogólne czynniki wpływające na efektywność realizacji, określone także w ocenie ex anfe.

Analizie poddane zostaną między innymi:

– sposób zawiązywania się różnych typów Partnerstw w różnych regionach i o różnym składzie, w tym przestrzeganie przez Partnerstwa ram czasowych poszczególnych działań,

– jakość projektów oraz sposób zarządzania projektami,

– uwzględnienie, na poziomie działań i Partnerstw, udziału osób doświadczających nierówności i dyskryminacji na rynku pracy w proponowanych przedsięwzięciach niosących im konkretne wsparcie – zasada zaangażowania grup dyskryminowanych (ang. empowerment),

– sposób realizacji zasady partnerstwa,

– innowacyjność prowadzonych działań,

– opracowanie mechanizmu włączania rezultatów do głównego nurtu polityki,

– sposób upowszechnienia działań Partnerstwa i ich rezultatów jako przykłady dobrych praktyk,

– sposób prowadzenia współpracy ponadnarodowej,

– sposób realizacji polityki równości płci (ang. gender mainstreaming).

Badania oceniające mają także na celu sprawdzenie, czy w rezultacie wdrożenia Programu EQUAL osiągnięta została poprawa klimatu społecznego w obszarze spraw dotyczących dyskryminacji i nierówności.

Za przeprowadzenie oceny oddziaływania programu odpowiedzialna jest IZ EQUAL, we współpracy z Komisją Europejską oraz członkami KM EQUAL. Do zadań IZ EQUAL należy również zapewnienie zewnętrznego, niezależnego eksperta do oceny Programu EQUAL.

Zadaniem KSW w zakresie oceny oddziaływania Programu EQUAL jest natomiast ankietowanie losowo wybranej grupy uczestników Programu EQUAL 6 miesięcy po zakończeniu ich udziału w projekcie realizowanym przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju. Badanie powinno dotyczyć przynajmniej 1000 uczestników projektów realizowanych w ramachposzczególnych tematów Programu EQUAL. Otrzymane dane pozwolą na sprawdzenie, co dzieje się z tymi osobami po zakończeniu projektu.”;

4) w załączniku nr 3 „Zasady wyboru i zatwierdzania projektów do Działań 1–3 w ramach Programu EQUAL”:

a) część „Zasady zatwierdzania projektów do Działania 3” otrzymuje brzmienie:

„ZASADY ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW DO DZIAŁANIA 3

Działanie 3 może być realizowane przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju lub grupy Partnerstw, także z udziałem instytucji/organizacji, które nie wchodzą w skład dotychczasowych Partnerstw, tj. wybranych na podstawie wniosku o dofinansowanie Działania 1.

Zatwierdzania projektów, które będą finansowane w ramach Działania 3, z wyjątkiem projektów uzupełniających, będzie dokonywać KSW na podstawie rekomendacji Krajowych Sieci Tematycznych oraz na podstawie oceny Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju dla Działania 3. Na podstawie listy projektów Instytucja Zarządzająca EQUAL zatwierdzi alokację środków finansowych Działania 3. W celu zarejestrowania w Systemie Monitorowania i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) danych dotyczących poszczególnych Działań, Partnerstwa, które planują rozpoczęcie realizacji Działania 3, powinny złożyć wniosek o dofinansowanie Działania 3 sporządzony według wzoru i w trybie określonym przez IZ EQUAL. Wzór umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju dla Działania 3 jest dostępny na stronach internetowych KSW.

W przypadku projektów uzupełniających w ramach Działania 3, zatwierdzanie dokonywane będzie przez IZ EQUAL dla projektów KPU i Ministra Rozwoju Regionalnego dla projektów IZ EQUAL, na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego EQUAL.”,

b) po wykresie 1 „Wybór projektów z uwzględnieniem zadań instytucji uczestniczących w poszczególnych etapach realizacji Programu EQUAL” dodaje się wykres 1A „Wybór projektów uzupełniających dla Działania 3 Programu EQUAL realizowanych przez KPU oraz IZ EQUAL z uwzględnieniem zadań instytucji uczestniczących w poszczególnych etapach realizacji Programu EQUAL”:

„Wykres 1A. Wybór projektów uzupełniających dla Działania 3 Programu EQUAL realizowanych przez KPU oraz IZ EQUAL z uwzględnieniem zadań instytucji uczestniczących w poszczególnych etapach realizacji Programu EQUAL

infoRgrafika

c) po wykresie 5 „Etapy zatwierdzania projektów dla Działania 3” dodaje się wykres 5A „Etapy zatwierdzania projektów uzupełniających dla Działania 3 realizowanych przez KPU oraz IZ EQUAL”:

„Wykres 5A. Etapy zatwierdzania projektów uzupełniających dla Działania 3 realizowanych przez KPU oraz IZ EQUAL

infoRgrafika

5) w załączniku nr 4 „Zasady kwalifikacji wydatków” pkt 1 „Zasady kwalifikacji wydatków w odniesieniu do terminów ich ponoszenia” otrzymuje brzmienie:

„ 1. Zasady kwalifikacji wydatków w odniesieniu do terminów ich ponoszenia

Zgodnie z lit. (o) pkt 2 tytuł 5 załącznika III do podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864) za wydatki kwalifikujące się do wsparcia w ramach Programu EQUAL uznaje się wydatki poniesione w ramach realizacji/przygotowania Programu EQUAL/Działań od dnia 1 stycznia 2004 r.

Data końcowa okresu kwalifikowalności została wyznaczona na dzień 31 grudnia 2008 r., na podstawie decyzji Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. (C 2004/2740) zatwierdzającej Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dotyczącej zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, zmienionej decyzją Komisji z dnia 28 marca 2007 r. (K 2007/1500). Okres ten przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2009 r. dla wydatków poniesionych przez instytucje przyznające pomoc, w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 (2).”;

6) załącznik nr 5 „Wskaźniki monitorowania” otrzymuje brzmienie:

„WSKAŹNIKI MONITOROWANIA

Poniższe tabele przedstawiają wskaźniki pozwalające określić rozmiar działań w ramach Programu EQUAL jako całości i rozmiar działań realizowanych w ramach poszczególnych tematów. Poniższe wskaźniki mają ilościowy charakter. Dane będą zbierane poprzez system monitorowania w celu ułatwienia oceny efektywności metod realizacji.

Wartość szacunkowa wskaźników została wyliczona na podstawie celów Programu EQUAL, a także na podstawie konsultacji społecznych.

Całkowity budżet Programu EQUAL w Polsce wynosi 178 584 275 EUR. Wydatki na poszczególne działania nie obejmują środków finansowych dostępnych w ramach pomocy technicznej.

Przewidywane oddziaływanie Priorytetu 1 – Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy – Programu EQUAL w latach 2004–2008

 

Działanie

Wskaźnik

Typ

Częstotliwość

Źródło

Wartość szacunkowa
w latach
2004-2008

1

2

3

4

5

6

Działanie 1

 

 

 

 

 

Wkład

Alokacja finansowa3)

 

 

 

7 143 371.00 EUR

Produkt

Średnia kwota wydana na utworzenie Partnerstwa na rzecz Rozwoju/ Partnerstwa Ponadnarodowego

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

59 528,09 EUR

 

Liczba utworzonych Partnerstw na rzecz Rozwoju/ Partnerstw Ponadnarodowych

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

120

 

Średnia liczba partnerów w Partnerstwach na rzecz Rozwoju/ Partnerstwach Ponadnarodowych

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

10

Działanie 2

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

151 796 633,75 EUR

 

% Partnerstw na rzecz Rozwoju starających się mierzyć tzw. „miękkie” rezultaty

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL/ wizyty w Partnerstwie

80%

 

Liczba ostatecznych beneficjentów

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

 

 

% kobiet, które otrzymały wsparcie

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

50%

 

% małych i średnich przedsiębiorstw w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

75%

 

Średnia liczba spotkań ponadnarodowych na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

6

 

Średnia liczba imprez krajowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

4

 

Średnia liczba imprez europejskich przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

1

 

1

2

3

4

5

6

Działanie 3

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

8 929 213,75 EUR

 

Średnia liczba imprez krajowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

4

 

Średnia liczba imprez europejskich przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

2

 

Średnia liczba imprez zorganizowanych przez jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

2

 

Przewidywane oddziaływanie wdrażania Tematu A w latach 2004–2008

 

Działanie

Wskaźnik

Typ

Częstotliwość

Źródło

Wartość szacunkowa
w latach
2004-2008

1

2

3

4

5

6

Działanie 1

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

2 497 625,32 EUR

 

Liczba utworzonych Partnerstw na rzecz Rozwoju/ Partnerstw Ponadnarodowych

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

43

 

Średnia liczba partnerów w Partnerstwie na rzecz Rozwoju/ Partnerstwie Ponadnarodowym

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

10

Działanie 2

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

53 074 538,05 EUR

 

% Partnerstw na rzecz Rozwoju starających się mierzyć tzw. „miękkie” rezultaty

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL/wizyty w Partnerstwie

80%

 

Liczba ostatecznych beneficjentów

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

 

 

% kobiet, które otrzymały wsparcie

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

50%

 

1

2

3

4

5

6

 

% osób długotrwale bezrobotnych, którzy otrzymali wsparcie, w tym osób zawodowo biernych

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

85%

 

% uczestników kształcenia ustawicznego w dziedzinie nowych technologii i technik informacyjno--komunikacyjnych

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

75%

 

Średnia liczba spotkań ponadnarodowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

6

 

Średnia liczba imprez krajowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

4

 

Średnia liczba imprez europejskich przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

1

Działanie 3

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa'*

 

 

 

3 122 031,65 EUR

 

Średnia liczba imprez krajowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

4

 

Średnia liczba imprez europejskich przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

2

 

Średnia liczba imprez zorganizowanych przez jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

2

Przewidywane oddziaływanie wdrażania Tematu D w latach 2004–2008

Działanie

Wskaźnik

Typ

Częstotliwość

Źródło

Wartość szacunkowa w latach 2004-2008

1

2

3

4

5

6

Działanie 1

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

1 848 607,60 EUR

 

Liczba utworzonych Partnerstw na rzecz Rozwoju/ Partnerstw Ponadnarodowych

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

35

 

Średnia liczba partnerów w Partnerstwie na rzecz Rozwoju/ Partnerstwie Ponadnarodowym

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

10

Działanie 2

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

39 282 911,50 EUR

 

% Partnerstw na rzecz Rozwoju starających się mierzyć tzw. „miękkie” rezultaty

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL/ wizyty w ramach projektów

80%

 

Liczba ostatecznych beneficjentów

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

 

 

% kobiet, które otrzymały wsparcie

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

50%

 

% osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały wsparcie, w tym osób zawodowo biernych

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

85%

 

% Partnerstw wspierających przedsiębiorstwa społeczne

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

85%

 

Średnia liczba spotkań ponadnarodowych na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

6

 

Średnia liczba imprez krajowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

4

 

Średnia liczba imprez europejskich przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

1

Działanie 3

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

2 310 759,50 EUR

 

Średnia liczba imprez krajowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

4

 

Średnia liczba imprez europejskich przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

2

 

Średnia liczba imprez zorganizowanych przez jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

2

 

Przewidywane oddziaływanie wdrażania Tematu F w latach 2004–2008

Działanie

Wskaźnik

Typ

Częstotliwość

Źródło

Wartość szacunkowa w latach 2004-2008

1

2

3

4

5

6

Działanie 1

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

1 669 151,24 EUR

 

Liczba utworzonych Partnerstw na rzecz Rozwoju/ Partnerstw Ponadnarodowych

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

27

 

Średnia liczba partnerów w Partnerstwie na rzecz Rozwoju/ Partnerstwie Ponadnarodowym

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

10

Działanie 2

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

35 469 463,85 EUR

 

% Partnerstw na rzecz Rozwoju starających się mierzyć tzw. „miękkie” rezultaty

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL/wizyty w Partnerstwie

80%

 

Liczba ostatecznych beneficjentów

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

 

 

% kobiet, które otrzymały wsparcie

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

50%

 

% zatrudnionych

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

90%

 

% uczestników kształcenia ustawicznego w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

75%

 

% małych i średnich przedsiębiorstw w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

85%

 

% Partnerstw promujących elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

75%

 

Średnia liczba spotkań ponadnarodowych na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

6

 

Średnia liczba imprez krajowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

4

 

Średnia liczba imprez europejskich przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

1

Działanie 3

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

2 086 439,05 EUR

 

Średnia liczba imprez krajowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

4

 

Średnia liczba imprez europejskich przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

2

 

Średnia liczba imprez zorganizowanych przez jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

2

 

Przewidywane oddziaływanie wdrażania Tematu G w latach 2004–2008

Działanie

Wskaźnik

Typ

Częstotliwość

Źródło

Wartość szacunkowa w latach 2004-2008

1

2

3

4

5

6

Działanie 1

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

607 891,36 EUR

 

Liczba utworzonych Partnerstw na rzecz Rozwoju/ Partnerstw Ponadnarodowych

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

12

 

Średnia liczba partnerów w Partnerstwie na rzecz Rozwoju/ Partnerstwie Ponadnarodowym

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

10

Działanie 2

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

12 917 691,40 EUR

 

% Partnerstw na rzecz Rozwoju starających się mierzyć tzw. „miękkie” rezultaty

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL/ wizyty w Partnerstwie

80%

 

Liczba ostatecznych beneficjentów

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

 

 

% kobiet, które otrzymały wsparcie

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

50%

 

% Partnerstw promujących elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

75%

 

% Partnerstw promujących usługi opieki nad dzieckiem/nad osobami zależnymi

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

50%

 

% Partnerstw promujących utrzymanie aktywności zawodowej

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

50%

 

Średnia liczba spotkań ponadnarodowych na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

6

 

Średnia liczba imprez krajowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

4

 

Średnia liczba imprez europejskich przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

1

Działanie 3

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

759 864,20 EUR

 

Średnia liczba imprez krajowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

4

 

Średnia liczba imprez europejskich przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

2

 

Średnia liczba imprez zorganizowanych przez jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

2

 

Przewidywane oddziaływanie wdrażania Tematu I w latach 2004–2008

Działanie

Wskaźnik

Typ

Częstotliwość

Źródło

Wartość szacunkowa w latach 2004-2008

1

2

3

4

5

6

Działanie 1

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

91 493,28 EUR

 

Liczba utworzonych Partnerstw na rzecz Rozwoju/Partnerstw Ponadnarodowych

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

3

 

Średnia liczba partnerów w Partnerstwie na rzecz Rozwoju/Partnerstwie Ponadnarodowym

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

10

Działanie 2

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa1)

 

 

 

1 944 232,20 EUR

 

% Partnerstw na rzecz Rozwoju starających się mierzyć tzw. „miękkie” rezultaty

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL/ wizyty w Partnerstwie

80%

 

Liczba ostatecznych beneficjentów

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

 

 

% kobiet, które otrzymały wsparcie

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

50%

 

% zatrudnionych w organizacjach zajmujących się grupami docelowymi

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

35%

 

1

2

3

4

5

6

 

 

% Partnerstw na rzecz Rozwoju promujących rozwój infrastruktury ośrodków recepcyjnych i pobytowych dla osób ubiegających się o status uchodźcy

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

 

 

 

Średnia liczba spotkań ponadnarodowych na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

6

 

 

Średnia liczba imprez krajowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

4

 

 

Średnia liczba imprez europejskich przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

1

 

Działanie 3

 

 

 

 

 

 

 

Alokacja finansowa3)

 

 

 

114 366,60 EUR

 

 

Średnia liczba imprez krajowych przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

4

 

 

Średnia liczba imprez europejskich przypadająca na jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

2

 

 

Średnia liczba imprez zorganizowanych przez jedno Partnerstwo na rzecz Rozwoju

ilościowy

rocznie

sprawozdanie roczne z realizacji Programu EQUAL

2

 

7) załącznik nr 7 „Wykaz używanych skrótów” otrzymuje brzmienie:

WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW

ADAPT

Inicjatywa Wspólnotowa Europejskiego Funduszu Społecznego (1995–2000)

ECDB

Wspólna Baza Danych EQUAL (ang. EQUAL Common Data Base)

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

EMPLOYMENT

Inicjatywa Wspólnotowa Europejskiego Funduszu Społecznego (1995 –2000)

EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego (2001–2006)

EGT

Europejskie Grupy Tematyczne

IZ EQUAL

Instytucja Zarządzająca EQUAL

Program EQUAL

Program operacyjny – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006

KM EQUAL

Komitet Monitorujący EQUAL

KPU

komórka wyodrębniona w ramach instytucji, której powierzono pełnienie funkcji KSW, w celu realizacji projektów uzupełniających dla Działania 3

KWP

Komisja Wyboru Projektów

KST

Krajowe Sieci Tematyczne

KSW

Krajowa Struktura Wsparcia

PEFS

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego

POP

Podkomisja Oceny Projektów

PR

Partnerstwo na rzecz Rozwoju

SIMIK

System Monitorowania i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Uzupełnienie Programu EQUAL

Uzupełnienie programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006”.

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

2) Przyznanie środków przeznaczonych na finansowanie Działania.

3) Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na finansowanie Działania.

4) Zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady nr 1083/2006/WE z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999/WE (Dz. Urz. WE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc obowiązującą. Jednakże rozporządzenie nr 1260/1999/WE może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia Rady nr 1083/2006/WE.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »